Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.12.2007

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
obce Dolní Přím konaného dne 3.12.2007 od
19.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Švasta Petr,
                   Vejman Vladislav, Špačková Jana, Blažej Josef
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Lada


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva 
                   3. Návrh rozpočtu na rok 2008
                   4. Příkaz starosty ( inventura 2007 ) 
                   5. Jmenování inventurní komise
                   6. Stočné na rok 2008
                   7. Ostatní
                   8. Závěr

Zápis :

Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce p. Petr Švasta v 19.10 hod., přivítáním přítomných zastupitelů. Za
ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Bílek Jiří a p. Vejman Vladislav, jako zapisovatelka byla
navržena p. Špačková Jana. Všichni navržení byli následně do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 19.11. do 3.12.2007 přednesl starosta obce. Zpráva byla schválena
bez výhrad.
Bod č. 3
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2008. Po podrobném projednání podal ing. Benda návrh na doplnění rozpočtu o financování akce „ Přístavba sociálního zařízení u obecního hostince“. V rozpočtu je vyčleněna na opravy a udržování částka
20.000,- Kč., která bude použita na zpracování projektové dokumentace na přístavbu sociálního
zařízení u obecního hostince. Zastupitelstvo toto doplnění rozpočtu schvaluje. Jelikož se opět
plánuje na rok 2008 oprava komunikace „ Průtah obcí Dolní Přím“, byla v rozpočtu vyčleněna
částka 2.000 000,- Kč. na rekonstrukci kanalizace na Dolním Přímě. Návrh rozpočtu bude k nahlédnutí na obecním úřadě a na úřadní desce obecního úřadu.
Bod č. 4
V tomto bodě programu vydal starosta obce „ Příkaz starosty“ k provedení inventury majetku, který je ve vlastnictví obce Dolní Přím.
Bod č. 5
Členové zastupitelstva se seznámili s návrhem na jmenování inventurní komise, jejíž složení je
následující :
předseda komise : Rajnltová Lada
člen komise : Adamíra Svatopluk - část fyzická
člen komise : Ing.Benda Ladislav - část fyzická
člen komise : Vejman Vladislav - část fyzická
člen komise : Švasta Petr - část fyzická
člen komise : Mgr.Tušicová Miluše - část dokladová
člen komise : Polívková Eva - část dokladová
člen komise : Špačková Jana - část dokladová
Zastupitelstvo jmenování výše uvedené inventurní komise schválilo.
Bod č. 6
V tomto bodě programu mělo zastupitelstvo projednávat návrh na výši stočného na rok 2008.
Vzhledem k tomu, že firma OVLAB Hradec Králové, provozovatel kanalizace a ČOV na Dolním
Přímě nedodala kalkulaci včas, bude tato otázka projednána na zasedání zastupitelstva dne
17.12.2007. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce zaurgováním této věci u provozovatele
kanalizace a ČOV.
Bod č. 7/1
Starosta seznámil zastupitele s žádostí o přidělení obecního bytu od p. Vaňousové z Hradce Králové. Jelikož v současné době nebudeme žádný byt přidělovat, bude žádost zaevidována do
seznamu žadatelů o obecní byt.
Bod č. 7/2
Starosta předložil návrh na zřízení diskusního fóra mezi občany a obecním úřadem, nebo obcí
Dolní Přím na internetových stránkách obce. Návrh zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu zajištěním tohoto úkolu.
Bod č.7/3
Zastupitelstvo projednalo navýšení ceny při nákupu kamen do obecního hostince o částku
1.569,-Kč., oproti schváleným 10.000,-Kč. a souhlasí s tím, aby tento rozdíl byl doplacen z obecního rozpočtu.
Bod č.7/4
Zastupitelstvo obce stanovilo termín konání obecního plesu na 1.3.2008. Zajištěním této akce byla pověřena kulturní komise a starosta obce.
Bod č.8
Po všeobecné rozpravě starosta jednání zastupitelstva obce ve 22.05 ukončil.

Usnesení :

obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Ing. Bílka a p. Vejmana
zapisovatelku zápisu p. Špačkovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 19.11. do 3.12.2007 bez výhrad

návrh rozpočtu na rok 2008

zřízení diskusního fóra pro občany na internetových stránkách obce Dolní Přím

doplatek z obecního rozpočtu ve výši 1.569,- Kč na nákup kamen do obecního hostince

obecní zastupitelstvo jmenuje : inventurní komisi k provedení inventury obecního majetku

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
- žádost o přidělení obecního bytu od p. Vaňousové z Hradce Králové

- termín konání obecního plesu na 1.3.2008

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zajištěním zprovoznění diskusního fóra pro občany na internetových stránkách obce Dolní Přím


V Dolním Přímě dne : 3.12.2007

zapsala :                            Špačková Jana
ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                             Vejman Vladislav

starosta obce :                  Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f