Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.11.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,

               Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod

                               2.Schválení programu ustavujícího zasedání

                               3.Složení slibu členů zastupitelstva

                               4.Volba starosty obce

                               5.Volba místostarosty obce

                               6.Schválení Jednacího řádu

                               7.Volba členů výborů obecního zastupitelstva

                               8.Volba zástupce obce v mikroregionu Nechanicko

                               9.Stanovení výše odměn neuvolněných členů obecního zastupitelstva

                           10.Ostatní

                           11.Závěr

 

 

                           10/1.Volba návrhové komise

                           10/2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                           10/3.Finanční zpráva

                           10/4.Rozpočtové opatření č.6/2014

                           10/5.Příprava rozpočtu na rok 2015

                           10/6.Smlouva o zřízení věcného břemene

                           10/7.Rukodělná odpoledne a Obecní noviny

                           10/8.Mikulášská besídka

                           10/9.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek

                           10/10.Rozsvěcení vánočního stromu

 

Zápis :

 

Bod č.1

Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta obce, přivítal přítomné členy zastupitelstva, které seznámil s programem jednání a jeho průběhem. Následně předal slovo nejstarší zvolené zastupitelce Ladislavě Rajnltové, která bude v souladu se zákonem o obcích (č.128/2000Sb.) ustavující zasedání řídit až do volby starosty obce. Další body programu povede již nově zvolený starosta obce.

Bod č.2

Přítomní zastupitelé se seznámili s programem ustavujícího zasedání, který bez dalšího připomínkování schválili.

Bod č.3

Ladislava Rajnltová, která vedla jednání, přečetla znění slibu člena obecního zastupitelstva a následně požádala přítomné zastupitele o jeho složení, které každý člen zastupitelstva stvrdil svým podpisem.

Bod č.4

V tomto bodě programu požádala předsedající L.Rajnltová členy zastupitelstva o vyjádření k volbě starosty obce. A to zda volba proběhne veřejným nebo tajným hlasováním. Zastupitelé odhlasovali počtem hlasů : 8 pro veřejnou volbu a 1 pro volbu tajnou, že se bude starosta volit veřejným hlasováním. Následně byl do funkce starosty obce navržen Petr Švasta. Ve veřejném hlasování byl do funkce starosty obce 8 hlasy zvolen p.Petr Švasta. (jeden zastupitel se zdržel hlasování). Nově zvolený starosta všem přítomným poděkoval za důvěru a požádal zastupitele o to, aby mohl vykonávat svoji funkci jako uvolněný zastupitel. Přítomní zastupitelé žádost starosty obce 8 hlasy schvalují (jeden zastupitel se zdržel hlasování). Řízení dalšího programu zasedání se pak ujal Petr Švasta, jako nově zvolený starosta obce.

Bod č.5

Starosta obce předložil návrh na volbu místostarosty obce a to jako volbu veřejnou. Zastupitelstvo veřejnou volbu schvaluje (5 hlasy pro, 3 proti, 1 se zdržel).

Jako první kandidát byl navržen : Vratislav Ševčík (2 hlasy pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování)

Jako druhý kandidát byla navržena : Ladislava Rajnltová (2 hlasy pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování)

Jako třetí kandidát byl navržen : Roman Fejfar (2 hlasy pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování)

Jelikož nebyl v prvním kole zvolen žádný z navržených kandidátů, byla druhé kolo hlasování schváleno (9 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel) jako tajné. V tajné volbě byla 4. hlasy přítomných zastupitelů místostarostou obce zvolena Ladislava Rajnltová. Vratislav Ševčík získal 3 hlasy a Roman Fejfar 2 hlasy.

Bod č.6

V souladu se zněním § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů předložil starosta obce návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Dolní Přím na období 2014-2018. Zastupitelé se s návrhem podrobně seznámili, a jelikož nebyly vzneseny žádné jiné návrhy, byl Jednací řád schválen.

Bod č.7

Starosta obce předložil návrh na složení výborů zastupitelstva obce na období 2014-2018. Obecní zastupitelstvo návrh bez výhrad schvaluje v tomto složení :

Finanční výbor :

Bc.Tichá Ladislava                           předseda

     Adamíra Svatopluk                      člen

     Fejfar Roman                              člen

Kontrolní výbor :

Ing.Vycpálková Hana                        předseda

      Fišerová Ilona                             člen

      Ševčík Vratislav                          člen

Stavební výbor :

      Třebeška Vítězslav                     předseda

      Fejfar Roman                             člen

      Švasta Petr                               člen

      Ryba Zdeněk st.                        člen

Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce :

      Adamíra Svatopluk                     předseda

      Fišerová Ilona                             člen

      Rajnltová Ladislava                     člen

      Třebeška Vítězslav                     člen

Výbor kulturní a sociální :

      Fišerová Ilona                             předseda

 Bc.Tichá Ladislava                          člen

      Rajnltová Ladislava                     člen

Výbor sportovní :

      Fejfar Roman                             předseda

Ing.Vycpálková Hana                       člen

      Rajnltová Ladislava                    člen

Výbor bytový :

      Ševčík Vratislav                          předseda

      Fejfar Roman                             člen

      Švasta Petr                               člen

Bod č.8

Zástupcem obce v mikroregionu Nechanicko byl zvolen starosta obce Petr Švasta.

Pro hlasovalo 8 zastupitelů, jeden se zdržel hlasování.

Bod č.9

V souladu s přílohou č.1 nařízení vlády č.37/2003 Sb., ve znění sbírky zákonů č.459/2013 o měsíčních odměnách a příplatcích členům zastupitelstev obcí, projednalo zastupitelstvo obce a stanovilo výši měsíčních odměn zastupitelů v souhrnné výši 1.910,-Kč (člen zastupitelstva 280,-Kč, předseda výboru 880,-Kč, člen výboru 570,-Kč a příplatek podle počtu obyvatel 180,-Kč). Pro hlasovalo 8 zastupitelů, jeden se hlasování zdržel. Neuvolněný místostarosta v souhrnné výši 16.637,-Kč -zaokrouhleno na 16.640,-Kč (7.509,-Kč + příplatek za každých započatých sto obyvatel ve výši 1.304 = 9.128,-Kč). Pro hlasovalo 7 zastupitelů, dva se zdrželi hlasování. Schválené odměny budou vypláceny od data složení slibu, tj. od 3.11.2014.

Bod č.10/1

Starosta obce přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Rajnltová Ladislava a Fejfar Roman. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.10/2.

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ševčíka Vratislava a Adamíru Svatopluka. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání v bodě 10 o 10 podbodů. Zastupitelé rozšíření programu schvalují bez výhrad.

Bod č.10/3

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s finanční zprávou za období od 6.10.2014 do 2.11.2014. Příjmy v tomto období činily 597 912,-Kč a výdaje ve stejném období činily 243 676,-Kč. Stav účtu ke dni 2.11.2014 je 2 616 039,-Kč. Zastupitelé po podrobném projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.10/4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům k projednání rozpočtové opatření č.6/2014. Zastupitelé se seznámili se změnami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a následně rozpočtové opatření č.6/2004 schválili bez výhrad.

Bod č.10/5

Starosta obce předložil zastupitelům rozpočet na rok 2014 jako podklad pro přípravu rozpočtu  na rok 2015. Zastupitelé berou podklady a nutnost přípravy rozpočtu na rok 2015 na vědomí. Vlastní návrh rozpočtu na rok 2015 bude projednáván na příštím zasedání obecního zastupitelstva dne 24.11.2015.  

Bod č.10/6

Zastupitelé se seznámili se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene (jedná se o uložení plynové přípojky pro rodinný dům p.Janků na Dolním Přímě. Smlouva byla schválena bez výhrad. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.10/7

Zastupitelé odsouhlasili pokračování vydávání Obecních novin (cca 3 čísla ročně) a zárověň schválili i finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na rukodělná odpoledne. Kurzy kreativní tvorby (jinak rukodělná odpoledne pro ženy a děti) budou pořádány ve frekvenci cca 4x ročně.

 

Bod č.10/8

SDH Dolní Přím požádal o příspěvek na balíčky pro děti v souvislosti s konáním Mikulášské besídky. Zastupitelé schvalují finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.

Bod č.10/9

TJ Sokol Probluz – ženy požádala o finanční příspěvek na svoji činnost v roce 2014. Konkrétně se jedná o částku 10.480,-Kč. Přítomní zastupitelé finanční příspěvek ve výši 10.480,-Kč jednomyslně schvalují.

Bod č.10/10

První adventní neděli (30.11.2014) se bude konat již tradiční společné rozsvěcení vánočního stromu. Obecní zastupitelstvo ve spolupráci s kulturním a sociálním výborem schválilo objednání helia a balónků pro děti, nákup drobného pohoštění (čaj, punč, cukroví). V rámci rozsvěcení stromu bude pořádán v kapli v objektu č.p. 1 na Dolním Přímě koncert hudební skupiny Chlumbend, která zpříjemní již zmíněný adventní čas vánočními koledami.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.40 hod ukončil.

 

Usnesení č.13/2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      9 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

program ustavujícího zasedání

 

návrhovou komisi ve složení Rajnltová Ladislava, Fejfar Roman

 

ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Ševčíka Vratislava, zapisovatelem zápisu Fišerovou Ilonu

 

finanční zprávu za období od 6.10.2014 do 2.11.2014 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.6/2014 bez výhrad

 

znění smlouvy o zřízení věcného břemene (plynovodní přípojka p. Janků)

 

finanční příspěvek pro rok 2015 ve výši 10.000,-Kč na pořádání rukodělných odpolední a pokračování vydávání Obecních novin

 

finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč na nákup dárků pro děti na Mikulášskou besídku

 

finanční příspěvek ve výši 10.480,-Kč pro TJ Sokol Probluz-ženy

 

program na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“

 

V Dolním Přímě dne : 3.11.2014

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk

                              Ševčík Vratislav

 

Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f