Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.11.2008


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.11.2008 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda L., Ing. Bílek J., Adamíra S., Blažej J., Kroupa M., Vejman V.,
Rajnltová L., Špačková J., Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : p. Hošnová L.

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Rozpočtové změny č. 2/2008
                   4. Nabídka na odprodej objektu bývalé vodárny na Probluzi
                   5. Návrh majetkového vyrovnání ( VAK a.s. HK )
                   6. Koncerty v kapli na Dolním Přímě 
                   7. Besídka pro seniory
                   8. Volba zástupce do školské rady
                   9. Dopravní značení ( nové značky )
                10. Volební komise ( dorovnání odměn ) 
                11. Různé
                 12. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosta. Poté podal návrh na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu. V tomto návrhu byli
jako ověřovatelé navrženi p. Kroupa a p. Ing. Bílek a jako zapisovatelka sl Rajnltová.
Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše jmenovaní do svých funkcí zvoleni.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 13.10 do 2.11.2008 přednesl starosta obce. Zastupitelstvo
tuto zprávu prostudovalo a následně schválilo bez výhrad.
Bod č. 3
Na základě doporučení finančního výboru obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo
rozpočtové změny č.2/2008. Tyto změny byly vyvolány změnami jak v rozpočtových příjmech,
tak v rozpočtových výdajích a jsou jako příloha č.1 tohoto zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Bod č. 4
Společnost VAK a.s. Hradec Králové nabídla obci Dolní Přím možnost odprodeje objektu
bývalé vodárny na Probluzi, která je v současné době v majetku této společnosti a to za
zůstatkovou cenu. Její hodnota je v současné době cca 550 000,- Kč. Členové obecního zastupitelstva tuto nabídku odmítli s odůvodněním, že objekt byl postaven v letech 1978 až
1982 v akci „Z“ a poté byl bezúplatně převeden na Vodovody a kanalizace Hradec Králové.
Vzhledem k této skutečnosti obecní zastupitelstvo souhlasí pouze s opět bezúplatným převodem na obec Dolní Přím.
Bod č. 5
Společnost VAK a.s. Hradec Králové podala na obec Dolní Přím návrh na majetkové vyrovnání ohledně stavby kanalizace na Horním Přímě. Jedná se o cca 350 m kanalizační
stoky v zůstatkové hodnotě cca 350 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo požaduje doložení
vložených nákladů společností VAK a.s. HK a pověřuje starostu obce dalším jednáním o tomto majetkovém vyrovnání.
Bod č. 6
Starosta informoval zastupitele o termínech konání vánočních koncertů v kapli na Dolním
Přímě, které jsou následující : 11.12.2008 od 18.oo Královédvorský smíšený sbor
18.12.2008 od 18.oo Gybon Hradec Králové
Kulturní komise navrhuje proplacení nákladů za dopravu účinkujících a jejich malého občerstvení.Obecní zastupitelstvo s návrhem vyslovilo souhlas.
Bod č. 7
V tomto bodě starosta seznámil zastupitele s termínem konání vánoční besídky pro seniory,
který byl po dohodě se Základní a Mateřskou školou na Probluzi stanoven na 16.12.2008
od 10.oo hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Po skončení programu dětí bude následovat malé pohoštění a od 13.oo do 16.oo hod bude k poslechu a k tanci hrát hudební
skupina UNITRIO z Hradce Králové. Cena tohoto vystoupení byla stanovena na 2.200,- Kč.
Výše ceny za bčerstvení byla navržena na 100,- Kč/ osobu. S tímto návrhem zastupitelstvo
souhlasí a schvaluje jej.
Bod č. 8
Jelikož uplynula doba volebního období členů školské rady při Základní škole a Mateřské
škole na Probluzi, byly podány návrhy na nového zástupce obce v této radě a to p. Kroupa a
sl. Rajnltová. Ta se své kandidatury vzdala ve prospěch p. Milana Kroupy, který býl poté
jednohlasně zvolen jako zástupce obce Dolní Přím na období 2008- 2011.
Bod č. 9
Starosta předložil návrh na obnovu nových dopravních značek v obci a to v souvislosti s rekonstrukcí komunikace II / 324. Jedná se o 5ks dopravních značek „Dej přednost v jízdě“
1ks značky „ Slepá ulice“ a 1ks „ Zrcadla“ . Cena jednotlivých značek je v následujících
relacích : Dej přednost 1.800,- Kč., Slepá ulice 1.200,-Kč., 1ks Zrcadla 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo návrh na pořízení nových značek schvaluje.
Bod č. 10
V souvislosti s konáním voleb starosta navrhl navýšit odměny členům okrskových volebních
komisí o 500,- Kč. O tuto částku byla sice odměna pro členy komisí navýšena, ale vzhledem k odvodu zdravotního pojištění a daním o ní zase přišli. S navýšením odměn zastupitelstvo
souhlasí.
Bod č. 11/11a
V tomto bodě zastupitelstvo projednalo pronajmutí objektu bývalé prodejny na Probluzi, zvláště pak výši nájemného, které obec bude po případném pronajímateli požadovat. Tento
nájem je stanoven v min. výši 5.000,- Kč bez služeb a energií. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce dalším jednáním s p. Valentou,zástupcem firmy,která se o pronájem zajímá ,
o případném pronájmu tohoto objektu.
Bod č. 11/11b
Jako host se jednání zúčastnila p. Hošnová a vznesla dotaz na případné rozmístění odpadkových košů po obci a případné doprvně bezpečnostní řešení situace v obci. Na dotazy
reagoval starosta obce a p. Hošnové sdělil, že odpadkové koše budou umístěny v parku na
Probluzi, u kostela na Probluzi a u zastávky na Novém Přímě. Co se týká bezpečnosti v obci
byly podány stejné informaci jako na předchozím zasedání p. MUDr. Hejzlarovi a to, že na
obou koncích obce budou zpomalovací ostrůvky, v zatáčce u Třebešků bude povrch komunikace zdrsněn speciální technologií a před přechody pro chodce bude proveden nátěr
speciální barvou, která také povrch zdrsní. Po uplynutí zkušební doby bude situace posouzena a v případě potřeby budou navržena případná další opatření.
Bod č. 12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání ve 22.15 hod ukončil.

Usnesení č. 14/2008
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Kroupu a p. Ing. Bílka, zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                           0 proti 
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 13.10. do 2.11.2008 bez výhrad

rozpočtové změny č.2/2008 bez výhrad

úhradu za dopravu a občerstvení pro účinkující na vánoční koncerty ve dnech 11.12. a 18.12.2008

úhradu za hudební produkci na besídce pro seniory dne 16.12.2008 ve výši 2.200,-- Kč
a občerstvení pro seniory ve výši 100,-- Kč na osobu

Milana Kroupu jako zástupce obce ve školské radě při Základní škole a Mateřské škole
na Probluzi pro období 2008 – 2011

nákup nových dopravních značek 5 ks „ Dej přednost v jízdě“ za 1.800 Kč/kus
1 ks „ Slepá ulice“ za 1.200 Kč
1 ks „ Zrcadlo“ za 5.000,- Kč

navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí pro okrsky v obci Dolní Přím, Probluz a Horní Přím ve výši 500,-- Kč na osobu

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
odkoupení objektu bývalé vodárny na Probluzi od společnosti VAK a.s. HK za zústatkovou cenu 550 000,-- Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce dalším jednáním o pronájmu objektu bývalé prodejny na Probluzi při stanovené
výši nájemného na min.cenu 5.000,-- Kč za měsíc, bez služeb a energií

starostu obce dalším jednáním ohledně majetkového vyrovnání se společností VAK a.s. HK
ohledně kanalizační stoky na Horním Přímě

Dolní Přím : 3.11.2008 ověřovatelé zápisu : Kroupa M.
zapsala : Rajnltová L. Ing. Bílek J.
starosta obce : Švasta P.

Příloha č. 1 zápisu ze dne 3.11.2008


Rozpočtové změny č. 2 / 2008

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové příjmy : 
                                                                                plán        po změně        navýšení

1121 Daň z příjmů fyz.osob                                780.000,- 1.080.000,-- +300.000,--

4111 Neinvestič. přij. transfery (volby)                     0               90.000,-- + 90.000,--

4116 Ostatní neinvest.příjaté transfery (ÚP)           0               80.000,-- + 80.000,--

4122 Neinvest.přijaté transf. od krajů
(chodníky)                                                                       0              500.000,-- +500.000,--

4222 Investiční přijaté od krajů (kanalizace)            0           8.000.000,-- +8.000.000,--

Ostatní záležitosti kultury
3319 2111 Příjmy z poskyt. služeb                        5.500               8.900,-- + 3.400,--
(lístky ples)

Využívání a zneškodň.odpadu
3725 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhr.         50.000,--         71.000,-- +21.000,--
(Ekokom)

Obecné příjmy a výdaje
6310 2141 Úroky                                                      15.000,--             35.000,-- +20.000,--

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.014.400,--

Rozpočtové změny v kapitole rozpočtové výdaje:

                                                                                   plán                     po změně           navýšení

2219 5171 Ostatní záležitosti pozem.
komunikací (oprava chodníku)                       640.320,--                  1.140.320,-- +500.000,--

3633 6121 Výstavba s údržba inž. sítí         2.000.000,--              10.000.000,-- +8.000.000,--
( Kanalizace)
6115 5171 Volby - občerstvení                                      0                            4.500,-- + 4.500,--
6115 5169 Volby - nákup služeb                                   0                         17.000,-- + 17.000,--
6115 5139 Volby - nákup materiálu                              0                          17.000,-- + 17.000,--
6115 5021 Volby mzdy                                                     0                          44.000,-- + 44.000,--

6115 5031 Volby - zdr. poj.                                               0                               3.500,-- + 3.500,--
6115 5154 Volby - el. energie                                          0                               4.000,-- + 4.000,--

3631 6121 Veřejné osvětlení                                 50.000,--                   165.000,-- + 115.000,--
(Osvětlení přechodu)

6171 5156 Činnost místní správy
Pohonné hmoty                                                            15.000,--                       21.400,-- + 6.400,--

6171 5166 Činnost místní správy
Konzultace, por. a práv. sl.                                            15.000,--                     50.000,-- + 35.000,--

2310 5169 Pitná voda - nákup služeb                         10.000,--                       14.000,-- + 4.000,--


2321 5137 Odvádění a čištění odpad.vod
Drob. hmot. majetek (čerpadla)                                    30.000,--                      66.000,-- + 36.000,--

3114 5229 Speciál. zákl. školy - příspěvek                  10.000,--                        15.000,-- + 5.000,--

3117 5219 Zákl. škola - příspěvek /Koutský/                         0                             3.000,-- + 3.000,--

3429 6122 Zájmová čin. a rekreace
Traktůrek - kynologové                                                               0                          80.000,-- +80.000,--

3631 5171 Veřejné osvětlení - oprava                           50.000,--                      73.000,-- +23.000,--

5512 5171 Pož. ochrana - oprava a udrž.                          5.000,--                     25.000,-- +20.000,--

6171 5032 Činnost míst. správy - zdr.poj.                        75.000,--                  105.000,-- +30.000,--

3419 5169 Ostat. tělových. činnost
Nákup služeb - Tomovy parky                                                        0                      20.000,-- +20.000,--

3419 5171 Ostat. tělových. činnost
Opravy - sprch. kout, nautila                                                            0                      25.000,-- +25.000,--

3419 5192 Ostat. tělových. činnost
Příspěvek Sokol                                                                                 0                         7.000,-- + 7.000,--

3319 5139 Ostat. záležitosti kultury                                                0                         5.000,-- + 5.000,--
Tombola - ples
3319 5192 Ostat. záležitosti kultury
Příspěvky na hudbu                                                                            0                      10.000,-- +10.000,--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.014.400,--
Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f