Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 3.10.2011


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 3.10.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing.Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Blažej Josef
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Smlouva o hrazení neinvestičních nákladů na rok 2011 (Nechanice-dodatek)
                 6.Oprava zvoniček
                 7.Oprava obecního bytu v budově č.p.1 na Dolním Přímě
                 8.Parkoviště u pošty
                 9.Nájemné na antény na budově školy na Probluzi
               10.Propagační materiály (kalendáře,PF)
               11.Nabídka pozemků ke směně
               12.Nabídka pozemků k prodeji
               13.Příspěvek Daneta Hradec Králové
               14.Reklama v Obecních novinách
               15.Různé
               16.Závěr

               15/1.Koncert Gybon
               15/2.Vánoční besídka pro seniory
               15/3.AFK Probluz-žádost o příspěvek-spolupráce

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod, přivítal přítomné zastupitele a po konstatování, že jednání je usnášeníschopné předložil návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo oba výše navržené jako členy návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
V tomto bodě programu zastupitelé schválili rozšíření programu o tři body na celkových 19.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu (Fejfar Roman, Švasta Petr) a na zapisovatele zápisu (Rajnltová Ladislava). Jelikož ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4
Finanční zprávu za období od 11.9. do 2.10.2011 přednesl starosta obce Petr Švasta. Zastupitelstvo tuto finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č.5
Starosta seznámil členy zastupitelstva s dodatkem smlouvy na úhradu neinvestičních nákladů na žáky z naší obce do Základní školy a Mateřské školy v Nechanicích. Tento dodatek určuje výši doplatku na neinvestiční náklady na žáky za období od 1.9. do 31.12.2011. Doplatek byl radou města Nechanice schválen ve výši 18.491,-Kč. Vzhledem k tomu, že povinost hradit tyto náklady je určena zákonem (§ 178 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění) zastupitelstvo úhradu těchto nákladů ve výši 18.491,-Kč schvaluje. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.6
Stavební výbor předložil zastupitelstvu doručené cenové nabídky na opravu zvoniček v místních částech obce, Horní Přím, Nový Přím a Jehlice. Nabídky doručily firmy :
1.Václav Ságner a Milan Kotlář                                    17.205,-Kč cena je konečná
2.Milan Roušal                                                              58.300,-Kč cena je konečná
Zastupitelé vybrali jako zhotovitele oprav zvoniček firmu Václav Ságner a Milan Kotlář v nabídkové ceně 17.205,-Kč s tím, že tato cena je konečná. Opravy budou provedeny do konce letošního roku. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.7
Starosta spolu se stavebním výborem předložili k projednání doručené cenové kalkulace na opravu obecního bytu v budově č.p.1 na Dolním Přímě. Tyto cenové nabídky zaslaly firmy :
1.Petr Lacourt Dolní Přím                                 135.169,-Kč nabídka je kompletní, cena je včetně DPH
2.PMP com.s.r.o. Hradec Králové                      148.486,-Kč nabídka je kompletní, cena je včetně DPH
3.Milan Roušal Dolní Přím                                 126.660,-Kč nabídka je bez malování, cena konečná
4.Václav Ságner a Milan Kotlář                          167.941,-Kč nabídka je kompletní, cena konečná
Zastupitelstvo doručené nabídky posoudilo a vzhledem k tomu, že nejnižší nabídka neobsahovala položku za vymalování bytu byla jako zhotovitel oprav vybrána firma Petr Lacourt Dolní Přím za nabídkovou cenu 135.169,-Kč. Cena je konečná včetně DPH.
Bod č.8
Stavební výbor předložil zastupitelstvu k posouzení cenové nabídky na úpravu parkoviště u pošty na Dolním Přímě. Cenové kalkulace obec obdržela od firem :
1.Václav Ságner a Milan Kotlář                                  42.055,-Kč nabídka je kompletní, cena konečná
2.Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                      41.688,-Kč nabídka je kompletní, cena včetně DPH
3.Milan Roušal Dolní Přím                                          38.950,-Kč nabídka je kompletní, cena konečná
Členové zastupitelstva předložený návrh stavebního výboru projednali a vzhledem ke stavu obecních financí a k tomu, že výstavba parkoviště není v současné době prioritní záležitostí, výběrové řízení ruší a tuto akci zařadí do plánu na příští rok. Všichni účastníci výběrového řízení budou o tomto postupu ihned informováni. Zajistí starosta obce a stavební výbor.
Bod č.9
Tento bod byl vzhledem k nedostatku informací přesunut z jednání zastupitelstva, které se konalo 12.9.2011 (bod č.10/1) do dnešního programu. Požadované informace ohledně výše nájemného za zařízení umístěné na střeše budovy školy na Probluzi a sloužící k provozování bezdrátového internetu v rámci mikroregionu Nechanicko byly zastupitelstvu nyní předloženy. Z nich vyplývá, že výše nájemného se v současné době pohybuje okolo 1.000,-Kč až 1.500,-Kč měsíčně + náklady na energie. Zastupitelstvo proto rozhodlo a schválilo stanovit výši nájemného na 10.000,-Kč ročně + náklady na energie a to od 1.12.2011. Zajistí starosta obce.
Bod č.10
Starosta předložil návrh na zhotovení PF 2012 a dalších předmětů zajišťujících propagaci obce. Například kalendáře s motivy z obce a všech jejich místních částí. Členové zastupitelstva návrh posoudili a schválili pouze zhotovení PF 2012. Další možnosti propagace obce budou zařazeny do plánu na příští rok.
Bod č.11
V tomto bodu programu měly být odsouhlaseny pozemky určené ke směně ale protože nebyl do dnešního dne dodán geometrický plán se zaměřením pozemků určených k již zmiňované směně, bude tento bod přesunut na příští jednání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 24.10.2011.
Bod č.12
Na základě vypracovaného geometrického plánu č. 284-286/2011 ze dne 22.9.2011 zastupitelstvo obce Dolní Přím schválilo pozemky určené k prodeji. Jedná se o tyto pozemky : p.č.695 o výměře 411m2, p.č.696/2 o výměře 1221m2, p.č.697 o výměře 398m2, p.č.698 o výměře 119m2 všechny v k.ú. Dolní Přím v ceně 525,-Kč za 1m2. Zájemci o koupi výše uvedených pozemků se mohou hlásit na obecním úřadě do 21.10.2011.
Bod č.13
Zastupitelelé projednali žádost od zařízení pro zdravotně postižené DANETA Věra Kosinová na finanční příspěvek ve výši 45.000,-Kč na úhradu neinvestičních nákladů na uživatele sociálních služeb, který má trvalé bydliště v obci Probluz (A. Krejsar). Jelikož se ale nejedná o úhradu neinvestičních nákladů v souvislosti se základním vzděláním zastupitelstvo rozhodlo příspěvek v této výši neposkytnout. V minulosti se poskytoval příspěvek do výše 5.000,-Kč, protože se jednalo o náklady spojené se záklaním vzděláním. Přesto byl podán návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-Kč, který však nebyl většinou zastupitelstva přijat.
Bod č.14
Členové zastupitelstva projednali návrh ceníku na inzerci v Obecních novinách, která je navržena takto :
formát A5 500,-Kč včetně DPH
formát A6 300,-Kč včetně DPH
formát A7 200,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo předložený návrh ve výše uvedeném znění schvaluje.
Bod č.15/1
Kulturní a sociální výbor seznámil zastupitelstvo s termínem konání vánočního koncertu v kapli na Dolním Přímě. Dne 20.12.2011 od 18.oo hod vystoupí smíšený sbor Gybon z Hradce Králové. Obec uhradí náklady na dopravu sboru. Zastupitelé úhradu nákladů za dopravu schvalují. Zajistí starosta a kulturní a sociální výbor.
Bod č.15/2
Starosta spolu s kulturním a sociálním výborem navrhli termín pořádání vánoční besídky pro seniory. Ta by se měla konat ve středu 14.12.2011 od 10.oo hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Náklady na jednoho účastníka by měly činit 110,-Kč + 3.000,-Kč za hudební produkci. Zastupitelstvo konání vánoční besídky v danném termínu a s výše uvedenými náklady schvaluje. Zajistí starosta a kulturní a sociální výbor. 

Bod č.15/3
Fotbalový oddíl AFK Probluz předložil žádost o finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s docházkou členů jednotlivých družstev do haly ve Všestarech. Zastupitelstvo žádost posoudilo a rozhodlo jí vyhovět s tím, že definitivní schválení proběhne až bude známa cena za pronájem haly.
Bod č.16
Po všeobecné diskusi, která následovala po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.10 hod ukončil.
Usnesení č.12/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
ověřovatele zápisu : Fejfara Romana a Švastu Petra
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu

rozšíření programu o 3 body na celkových 19

finanční zprávu za období od 11.9. do 2.10.2011 bez výhrad

doplatek úhrady neinvestičních nákladů na žáky docházející do Základní školy a Mateřské školy v Nechanicích ve výši 18.491,-Kč

jako zhotovitele opravy zvoniček na Horním Přímě, Novém Přímě a v Jehlici firmu Václav Ságner a Milan Kotlář za nabídkovou cenu 17.205,-Kč. Tato cena je konečná

jako zhotovitele oprav v obecním bytě v č.p. 1 na Dolním Přímě firmu Petr Lacourt za nabídkovou cenu 135.169,-Kč včetně DPH

nájemné ve výši 10.000,-Kč bez nákladů na energie za zařízení umístěné na budově školy na Probluzi sloužící k přenosu technologie v rámci projektu „Bezdrátový internet v mikroregionu Nechanicko“ od 1.12.2011

zhotovení PF 2012

k prodeji pozemky p.č. 695 o výměře 411 m2, 696/2 o výměře 1221 m2, 697 o výměře 398 m2 a 698 o výměře 119 m2 všechny v k.ú. Dolní Přím v ceně 525,-Kč/m2

ceník za inzerci v Obecních novinách

úhradu nákladů za občerstvení ve výši 110,-Kč na osobu a 3.000,-Kč za hudební produkci u příležitosti konání vánoční besídky pro seniory

příslib úhrady za pronájem haly ve Všestarech pro členy AFK Probluz


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
realizaci akce „Výstavba parkoviště u pošty na Dolním Přímě

finanční příspěvek ve výši 45.000,-Kč pro společnost DANETA Věra Kosinová

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 5 hlasy proti
                                                        2 pro
                                                        0 se zdržel
finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč pro společnost DANETA Věra Kosinová

V Dolním Přímu dne : 3.10.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman
                                 Švasta Petr
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f