Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.6.2009


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne
29.6.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Ing. Benda Ladislav,
               Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Špačková Jana, Vejman Vladislav,
               Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Mgr. Marián Benko

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
               2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3. Finanční zpráva
               4. Varhany – kostel Probluz
               5. Malování – škola Probluz
               6. Chodníky Probluz
               7. Vodovod Nový Přím
               8. Smlouva ( obec – p. Podaný )
               9. Vesnice roku
             10. Různé
             11. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil ve 20.05 hod starosta obce Petr Švasta, přivítal přítomné zastupitele a hosta
jednání p. Mgr. Mariána Benka, faráře z Nechanické farnosti. Poté byl předložen návrh na složení návrhové komise ve které by měli zasedat p. Špačková Jana a p. Kroupa Milan.
Zastupitelstvo návrh složení návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení :
ověřovatelé p. Vejman Vladislav, p. Adamíra Svatopluk, zapisovatelka zápisu sl.Rajnltová Ladislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje a jednotlivé členy do svých funkcí volí.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 8.6. do 26.6.2009 přečetl starosta obce. Ze zprávy vyplývá, že
k 26. červnu je na účtu obce 1.051 392,-Kč. Finanční zpráva byla přijata bez výhrad.
Bod č. 4
V tomto bodě programu bylo využito přítomnosti pana Pátera Benka z Nechanické farnosti a byla rozebrána situace okolo fondu na opravu varhan v kostele na Probluzi. Jelikož obec i občané přizpívají buď formou daru při benefičních koncertech pořádaných v kostele na Probluzi, nebo přímo na účet k tomuto účelu zřízenému a vzhledem ke stále častějším dotazům ze strany občanů o výši konta, zastupitelstvo požaduje umožnit kontrolu výše uvedeného účtu. A to buď zřízením podpisového vzoru určeného zástupce obce, nebo poskytnutím údajů umožňujících náhled na výše uvedené konto. Pan Páter Benko konstatoval, že podpisový vzor nebude pravděpodobně jeho nadřízenými orgány akceptován,
ale poskytnutí údajů umožňujících přístup na konto přes internetové bankovnictví by mělo být
umožněno. S tímto zastupitelstvo souhlasí a pověřuje starostu obce zajištěním příslušných informací do příštího zasedání tj. 20.7.2009.
Bod č. 5
Stavební komise seznámila zastupitelstvo s cenovými nabídkami na malování ve škole na Probluzi. Jedná se o Mendy Color Roman Vobejda ve výši 16.040,- Kč včetně DPH a
Soukromý lakýrník Zdeněk Munzar ve výši 9.107,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo po posouzení nabídek vybralo firmu Zdeňka Munzara za nabídkovou cenu 9.107,- Kč včetně DPH. Termín prací bude upřesněn po dohodě s vedením školy.
Bod č. 6
Jelikož se situace ohledně stavu obecního účtu stabilizuje, starosta navrhl, aby byly zahájeny
práce na opravě chodníku na Probluzi. Dále informoval o výsledku jednání s firmou Ekostav,
která bude opravu provádět a to v možnosti úhrady faktur splátkovým kalendářem. Zastupitelstvo informaci bere na vědomí a zahájení prací schvaluje.
Bod č. 7
Starosta seznámil členy zastupitelstva s průběhem opravy havárie na vodovodním řadu v místní části Nový Přím. Závada vznikla na šoupěti pro přípojku k domu p. Trunce. Bylo potřeba zařízení odkopat, tak aby mohlo být vyměněno. Za pomoci p. Midlocha st. a ml. Byla závada během dopoledne odstraněna. Výměnu zkorodovaného potrubí od šoupěte do domu si zajistí a uhradí p. Trunec sám.
Bod č. 8
Starosta předložil návrh smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Dolní Přím a p. Podaným vztahující se k uloženému plynovodnímu potrubí v pozemcích p.p.č. 627 a 662, oba v k.ú.
Dolní Přím, které jsou v majetku obce Dolní Přím. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Bod č. 9
Kulturní komise seznámila zastupitelstvo se zatím neoficiálními výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku, naše obec bohužel neuspěla, to by nás ale nemělo odradit a po využití letošních zkušeností kulturní komise navrhuje přihlásit se do soutěže i příštím roce. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č. 10/10a
Z důvodu záplav, které postihly v uplynulých dnech některé části naší republiky navrhuje starosta poskytnout alespoň jedné z postižených obcí finanční dar na pomoc při odstraňování následků této živelné pohromy. Zastupitelstvo návrh schvaluje a finanční dar ve výši 35.000,- Kč bude poukázán na účet jihočeské obce Putim. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 10/10b
Pan Bednář z Probluze podal na obec žádost o odkoupení části obecního pozemku p.p.č. 444
v k.ú. Probluz. Jedná se o část obecní komunikace vedoucí k pozemkům p. Bednáře. Zastupitelstvo žádost posoudilo a rozhodlo odprodej schválit v případě, že pozemky vlastní pouze p. Bednář. Ten také zajistí vytyčení výše uvedené části obecního pozemku. Záměr bude po vytyčení zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a až poté bude vlastní prodej schválen. Zajistí starosta obce.
Bod č. 10/10c
U příležitosti životního jubilea starosty obce navrhuje sociální komise spolu s místostarostkou věnovat starostovi finanční dar. Zastupitelstvo návrh finančního daru schvaluje ve výši 10.000,- Kč. Zajistí účetní a sociální komise.
Bod č. 11
Ve 22.30 hod starosta jednání zastupitelstva ukončil. 


Usnesení č. 9/2009

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Kroupa Milan
ověřovatele zápisu : Adamíra Svatopluk, Vejman Vladislav
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 8.6 do 26.6.2009 bez výhrad

finanční dar ve výši 35.000,- Kč obci Putim

přijetí přístupových kódů umožňujících kontrolu účtu farnosti Nechanice určeného na opravu varhan v kostele na Probluzi

firmu Zdeněk Munzar – soukromý lakýrník jako zhotovitele malování ve škole na Probluzi za nabídkovou cenu 9.107,- Kč včetně DPH

zahájení prací na opravě chodníku na Probluzi

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Přím a p. Podaným

obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                1 se zdržel
finanční dar ve výši 10.000,- Kč starostovi obce u příležitosti životního jubilea

obecní zastupitelstvo pověřuje :
účetní a starostu obce poukázáním finančního daru ve výši 35.000,- Kč pro obec Putim

starostu obce podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Přím
a p. Podaným

strostu obce zajištěním informací umožňujících náhled na účet farnosti Nechanice

 

V Dolním Přímu : 29.6.2009

zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu : Špačková Jana
                             Kroupa Milan
starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f