Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.4.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.4.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Závěrečný účet obce za rok 2018

                               6.Záměr č.5/2019

                                  (prodej obecního pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice)

                               7.Záměr č.6/2019

                                  (prodej obecního pozemku p.č. 632/99 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Dolní Přím)

                               8.Rozpočtové opatření č.4/2019

                               9.Dotace na lesy (oplocenky)

                            10.Linka bezpečí – žádost o dotaci

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

                             11/1.Účetní závěrka obce za rok 2018

                             11/2.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.15 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar. Zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 14 bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing. Hanu Vycpálkovou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem přednesl finanční zprávu za období od 8.4.2019 do 28.4.2019. Příjmy v daném období činily 287.181,-Kč a výdaje 272.170,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé kapitoly předkládané zprávy a po rozpravě finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Přítomní zastupitelé si podrobně prostudovali návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018, tento návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce a to až do dnešního dne. Jelikož nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky, obecní zastupitelstvo Závěrečný účet obce za rok 2018 schválilo bez výhrad. V kompletní podobě je Závěrečný účet k nahlédnutí na obecním úřadě.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelstvo projednalo záměr č.5/2019, který spočívá v prodeji obecního pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 73 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Jedná se o pozemek v lokalitě Jehlice.  Zastupitelé návrh záměru č.5/2019 schvalují. Záměr bude řádně zveřejněn.  

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelé projednali záměr č.6/2019 týkající se prodeje obecního pozemku p.č. 632/99 v k.ú. Dolní Přím o výměře 136 m2 v ceně 180,-Kč/m2. Jedná se o pozemek v lokalitě Dolní Přím. Zastupitelé návrh záměru č.6/2019 schvalují. Záměr bude řádně zveřejněn.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání rozpočtové opatření č. 4/2019. Toto rozpočtové opatření zahrnuje navýšení v kapitole příjmy ve výši o 210.708,-Kč a navýšení v kapitole výdaje o částku ve výši 410.708,-Kč. Navýšení v kapitole výdaje ve výši 200.000,-Kč bude hrazeno z přebytku hospodaření v roce 2018. Zastupitelstvo rozpočtové opatření č.4/2019 schvaluje bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce seznámil zastupitele s možností podat dotaci na vybudování oplocenek v lesních porostech po těžbě stromů napadených kůrovcem. Dotační titul zveřejnil Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Výše dotace je stanovena na 70,-Kč za 1 bm. V případě obce by dotace činila 24.990,-Kč. Zastupitelstvo podání žádosti schvaluje. Žádost bude podána ve spolupráci s Centrem služeb při mikroregionu Nechanicko.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Ředitelka Linky bezpečí p. Petrášková podala žádost o příspěvek na provoz této organizace umožňující anonymní podání zprávy o šikaně, týrání atd. ve výši 5.000,-Kč. Zastupitelé po diskuzi příspěvek ve výši 5.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/1

Starosta ve spolupráci s finančním výborem a účetní obce předložil přítomným zastupitelům k projednání Účetní závěrku obce za rok 2018. Zastupitelstvo po důkladném prostudování Účetní závěrku obce za rok 2018 schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11/2

Starosta ve spolupráci s finančním výborem a účetní obce předložil k projednání Účetní závěrku ZŠ a MŠ Probluz. Zastupitelé po prostudování předložený dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti 0 se zdržel

Bod č. 12

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.05 hod. ukončil.

 

Dolní Přím : 29.4.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                    Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f