Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.4.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.4.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing.Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Záměr č. 1/2013 (darování pozemků)
                6.Energie pod kontrolou o.p.s. – prezentace
                7.Objekt č.p.16 na Dolním Přímě – stavební úpravy
                8.AFK Probluz – žádost o příspěvek na rok 2013
                9.Příspěvek na vjezd –p.Minařík
              10.Rybníček – bažantnice Dolní Přím
              11.Koupaliště – čištění, oprava
              12.Vodovod Jehlice – informace o projektu
              13.Ostatní
              14.Závěr

              13/1.Rukodělné odpoledne – příspěvek
              13/2.Škola Probluz – hřiště
              13/3.Obecní úřad – počítač
              13/4.Žádost o úhradu škody

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.08 hod starosta obce a předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Ing. Jiří Bílek a Vladislav Vejman. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 4. body na celkových 18. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Fejfara Romana a jako zapisovatele zápisu Švastu Petra. Členové zastupitelstva všechny navržené do svých funkcí schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 7.4.2013 do 28.4.2013 přednesl starosta obce. Zastupitelstvo tuto finanční zprávu po projednání schvaluje bez výhrad.
Bod č.5
Zastupitelé po projednání schvalují záměr darování pozemků p.č. 701/1 o výměře 5486 m2 a 701/5 o výměře 5 m2, obě způsobem využití jako silnice z vlastnictví obce Dolní Přím do majetku Královéhradeckého kraje. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy. Záměr o darování výše uvedených pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu ve dnech 11.4. – 29.4.2013.
Bod č.6
Tento bod programu byl z důvodu zrušení prezentace ze strany společnosti Energie pod kontrolou o.p.s. vypuštěn z programu. Obec má podle zjištění společnosti vše co týká odběru el. energie v pořádku a to včetně sazeb a poplatků za odebranou elektřinu. Ještě větší slevy proto výše jmenovaná společnost již nemůže nabídnout.
Bod č.7
Stavební výbor předložil zastupitelům nabídky na úpravu objektu č.p.16 na Dolním Přímě, spočívající v instalaci vodovodní přípojky včetně osazení umyvadlem,WC a ohřívače vody a vybudování kanalizační přípojky napojené do šachty, která je na dvoře objektu. Tyto nabídky předložily firmy :
Jiří Neuman – instalatérské a topenářské práce Nechanice               59.046,-Kč včetně DPH
VTP-mont Vladimír Fof Nechanice                                                      43.245,-Kč včetně DPH
Obecní zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele instalatérských prací firmu VTP-mont Vladimír Fof za nabídkovou cenu 43.245,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.8
Členové zastupitelstva se seznámili s žádostí fotbalového oddílu AFK Probluz o finanční příspěvek na rok 2013. Tato žádost obsahuje požadavek na zakoupení tří kusů fotbalových míčů, úhradu nákladů na docházku do tělocvičny ve Všestarem a spolupráci při dokončení pergoly u hřiště. Celková výše příspěvku je vyčíslena na 35.000,-Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a vzhledem k výrazně lepší spolupráci oddílu s obcí žádost schvaluje. Finance budou proplaceny na základě předložených dokladů. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.9
Stavební výbor předložil k projednání žádost p. Minaříka z Probluze o příspěvek na vybudování vjezdu. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 7.000,-Kč. Potřebné doklady byly předloženy a z tohoto důvodu je možné finance proplatit. Zajistí účetní obce.
Bod č.10
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o probíhajících přípravných pracích souvisejících s případnou výstavbou vodní plochy v lokalitě Bažantnice na Dolním Přímě. Odborná firma Šindlar s.r.o. vypracovala úvodní expertizu, která by měla sloužit jako odrazový můstek pro další rozhodování spojené s uvažovanou výstavbou vodní plochy. Členové zastupitelstva s vypracovanou expertizou souhlasí a jako další kroky navrhují vypracování geodetického zaměření dané lokality, zjištění vodní bilance, jednoduchý inženýrsko-geologický průzkum a základní návrh řešení. Na základě výsledku těchto kroků bude přistoupeno k výběru zhotovitele stavby. Zastupitelé schvalují úhradu těchto prací z vlastního rozpočtu, jelikož dotační tituly jsou podle jejich mínění zbytečně administrativně náročné a jsou velmi často kladeny až nesmyslné podmínky, které případné přidělení dotace podmiňují. Starosta obce je pověřen dalším jednáním s kvalifikovanými firmami.

 

Bod č.11
Starosta obce navrhl zastupitelstvu postup při opravě koupaliště na Probluzi, který spočívá ve výběru firmy, která provede nutné opravy trhlin ve stěnách a na dně nádrže a zkušebně v určené části nanese celoplošný potěr. Pokud bude v příštím roce při vyčištění koupaliště konstatováno, že se tento postup osvědčil a opravená část nádrže je bez zjevných vad a neporušena, bude se v tomto pokračovat a po částech se takto opraví celá nádrž. Svoje cenové nabídky na opravu koupaliště podaly firmy :
Zednictví Václav Ságner v částce         135,-Kč/m2 včetně DPH
Bazény Mňuk v částce                          145,-Kč/m2 včetně DPH
Vzhledem k zjištěným referencím a k tomu, že s materiály Mapei pracuje dlouho a je i firmou Bairo s.r.o. která bude dodávat materiál na opravu doporučována, zastupitelstvo schvaluje jako zhotovitele opravy části koupaliště firmu Bazény Mňuk za nabídkovou cenu 145,-Kč/m2.
Plocha která se bude opravovat bude upřesněna až po vyčištění koupaliště, které je naplánováno na sobotu 11.5.2013 od 9.oo hod. Celková částka za materiál a práce by neměla překročit 70.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.12
Starosta informoval členy zastupitelstva o stavu příprav pro realizaci akce „Vodovod Jehlice“. V současné době jsou podepisovány smlouvy s majiteli dotčených pozemků o právu provést stavbu. Ještě zbývají podpisy dvou majitelů, z nichž jeden je neznámo kde. V případě, že se tyto dvě smlouvy nepodaří získat, bude muset trasa vodovodu vést po obecním pozemku p.č. 242/45, čímž by se ale prodloužila a pravděpodobně prodražila. Počká se tedy jak dopadne jednání se zbývajícími majiteli pozemků a zda dají souhlas se stavbou. O tom jak jednání probíhají, bude starosta informovat zastupitele na příštím zasedání.
Bod č.13/1
Starosta obce podal návrh na případnou úhradu materiálu potřebného na pořádaná rukodělná odpoledne pro občany obce. Tento návrh vznikl na základě informace od občanů, kteří na rukodělná odpoledne docházejí. V současné době obec hradí dopravu instruktorek, která se pohybuje okolo částky 200,-Kč. Ostatní náklady si hradí účastníci kurzů ze svého. Návrh tedy spočívá v tom, že obec uhradí náklady na potřebný materiál a pomůcky a účastníci kurzů budou hradit náklady na dopravu a čas instruktorek. Zastupitelstvo návrh schvaluje s podmínkou, že se tento návrh týká pouze občanů obce Dolní Přím a všech jejích místních částí.
Bod č.13/2.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o průběhu prací na výstavbě hřiště u školy na Probluzi. Práce se chýlí k závěru, chybí ještě dokončit terenní úpravy a zasít trávu. Na doskočišti a běžecké dráze byl zpevněn podklad, na který bude doplněn povrch z antuky. Na dětském hřišti je třeba odstranit cca 30cm zeminy aby bylo možné započít s instalací prolézačky a lezecké stěny. Cena těchto zemních prací by neměla překročit 4.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelé berou informaci na vědomí.
Bod č.13/3
Starosta požádal zastupitelstvo o zvážení požadavku na pořízení nového počítače pro potřeby obecního úřadu. Jednalo by se pouze o počítač jako takový, bez monitoru a klávesnice. A dále bylo starostou požádáno o posouzení pořízení kopírky formátu A3, také pro potřeby obecního úřadu. Zastupitelé požadavek schvalují a pověřují starosta zajištěním cenových nabídek na požadovaná zařízení.
Bod č.13/4
Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí p.Jarošové, která měla v prosinci minulého roku dopravní nehodu v katastru obce (Borský les). Nehoda byla zapříčiněna pádem zlomeného stromu, který praskl pod tíhou sněhu. Pojišťovna, u které je obec pojištěna ve svém vyjádření na žádost úhradu škody sdělila, že obec jakožto majitel lesa nic nezanedbal, stromy nebyly určeny ke kácení ani nebyly napadeny chorobou a z tohoto důvodu nebude náhrada škody uhrazena. Celková výše škody byla odhadnuta na 25.000,-Kč. Na základě vyjádření pojišťovny bylo poškozené odpovězeno. Poškozená se s odpovědí nespokojila a požaduje úhradu škody z obecního rozpočtu. Zastupitelstvo na základě zjištěných skutečností úhradu škody z obecního rozpočtu neschvaluje.
Bod č.14
Jednání zastupitelstva starosta obce po vyčerpání všech bodů programu starosta ve 21.10 hod ukončil.

Usnesení č.6/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Vejman Vladislav, Ing. Bílek Jiří

rozšíření programu o 4. body na celkových 18

Adamíru Svatopluka a Fejfara Romana jako ověřovatele zápisu

Švastu Petra jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 7.4.2013 do 28.4.2013 bez výhrad

darování pozemků p.č. 701/1 701/5 v k.ú. Dolní Přím z majetku obce do vlastnictví Královéhradeckého kraje

jako zhotovitele oprav vodoinstalace a kanalizace v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě firmu VTP –mont Vladimír Fof za nabídkovou cenu 43.245,-Kč včetně DPH

finanční příspěvek pro AFK Probluz na rok 2013 ve výši 35.000,-Kč

finanční příspěvek na vybudování vjezdu pro p.Minaříka ve výši 7.000,-Kč

jako zhotovitele oprav na koupališti na Probluzi firmu Bazény Mňuk v poptávkové ceně
145,-K/m2 s tím, že celková cena oprav nepřesáhne 70.000,-Kč včetně DPH

finančně podporovat aktivity spojené s kurzy rukodělných odpolední pro občany obce, konkrétně se jedná o úhradu nákladů za použitý materiál

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
úhradu škody na vozidle p. Jarošové vzniklé pádem zlomeného stromu


V Dolním Přímě dne : 29.4.2013

Zapsal : Švasta Petr

Ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                                 Fejfar Roman

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava
Starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f