Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.2.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.2.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni :0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Restaurování fresek v kapli na Dolním Přímě

                        6.Kontejner na papír – velkoobjemový

                        7.Pozemky st.p.č. 3/1 a 3/2 v k.ú. Dolní Přím – stanovení ceny k prodeji

                        8.Zpomalovací práh – Probluz

                        9.Ostatní

                       10.Závěr

 

                        9/1.Úklid příkopů – stanovení termínu

                        9/2.Prodejna Probluz – pronájem

                        9/3.MS „Háj“ Stěžery – žádost o příspěvek na hudbu

                        9/4.Rozpočtové opatření č.2/2016

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosa obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.15 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing. Hana Vycpálková a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh byli výše uvedení jako členové návrhové komise schváleni.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schválili.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu  Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s finanční zprávou za období od 7.2.2016 do 28.2.2016. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 167 338,-Kč a výdaje 358 623,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Univerzita Pardubice, fakulta restaurování zastoupená Mgr.art.Vojtěchovským, předložila obci návrh na restaurování (včetně rozpočtu) nástropních maleb v kapli sv.Františka Xaverského v zámku na Dolním Přímě. Jedná se o odkrytí a nakonzervování fresek v obou stropních růžicích. Navrhovaná cena za restaurátorské práce činí 62 920,-Kč včetně DPH. Přítomní zastupitelé schvalují jako zhotovitele restaurování Univerzitu Pardubice, fakultu restaurování v nabídkové ceně 62 920,-Kč včetně DPH a pověřují starostu obce podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.6

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na pořízení nového velkoobjemového kontejneru na papír. Nabídka od firmy Charvát – CTS Okřínek byla vyčíslena ve dvou variantách a to jako celoocelový sklad s otvíratelnými vraty v ceně 74 550,-Kč bez DPH a na kontejner s odnímatelnou střechou v ceně 70 100,-Kč bez DPH. Zastupitel Vítězslav Třebeška přislíbil na příští jednání zastupitelstva dodat další konkurenční nabídky. Rozhodnutí o pořízení kontejneru je proto odloženo na jednání zastupitelstva, které se koná 21.3.2016.

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na prodej obecních pozemků st.p.č. 3/1 a 3/2 oba v k.ú. Dolní Přím. Tyto uvedené pozemky se nacházejí pod budovami bývalých Harrachovských sýpek a jejich těsném okolí. Objekty nejsou ve vlastnictví obce. Jelikož se jedná o pozemky určené podle platného Územního plánu obce k bytové zástavbě a pro výrobu a podnikání, byla cena stanovena na 600,-Kč/m2. Zastupitelé stanovenou cenu schvalují a pověřují starostu obce zveřejněním záměru o prodeji pozemků.

Bod č.8

Občané Probluze podali na obec žádost o přemístění, nebo odstranění zpomalovacích prahů, které jsou umístěny na obecní účelové komunikaci vedoucí k fotbalovému hřišti. Důvodem žádosti je údajné praskání zdiva v rodinném domku manželů Kotlářových. Zastupitelé žádost posoudili a vzhledem k popisovaným důvodům schválili odstranění výše popisovaného dopravního zařízení. Zajistí starosta obce.

Bod č.9/1

V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali stanovením termínu na úklid odpadků v katastru obce, které se koná ve spolupráci s SDH Dolní Přím, AFK Probluz a občanů obce. Vzhledem k možnosti přistavení kontejneru byl vybrán termín 9.4.2016 se srazem v 9.00 hod u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Potřebné vybavení a tradiční občerstvení zajistí starosta obce.

Bod č.9/2

Zastupitelstvo posoudilo výši stanoveného nájemného vztahujícího se k pronájmu prostor bývalé prodejny na Probluzi. Vzhledem k tomu, že o nabízené prostory nemá za stanovenou cenu nikdo zájem, zastupitelé schválili snížení nájmu na 1.500,-Kč bez DPH, služeb a energií. Záměr bude řádně zveřejněn na stránkách a ve vývěskách obce. Případný zájemce bude vybrán na příštím jednání zastupitelstva, které se koná 21.3.2016. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.9/3

Myslivecký spolek „Háj“Stěžery předložil žádost o finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených s hudební produkcí na Mysliveckém plese. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 5 000,-Kč. Finanční prostředky budou poukázány formou darovací smlouvy. Starosta je pověřen podpisem této smlouvy.

Bod č.9/4

Finanční výbor seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2/2016. Toto rozpočtové opatření navyšuje rozpočet na straně příjmů o 479 650,-Kč a navýšení výdajů ve výši 375 650,-Kč. Zastupitelstvo předložené Rozpočtové opatření č.2/2016 schvaluje bez výhrad.

Bod č.10

Starosta obce po vyčerpání všech bodů programu jednání obecního zastupitelstva ve 20.50 hod. ukončil.

 

Usnesení č.3/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Ing. Hana Vycpálková a Petr Švasta

 

rozšíření programu jednání o 4 body na celkových 14 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Vítězslava Třebešku a Ladislavu Rajnltovou

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 7.2.2016 do 28.2.2016 bez výhrad

 

jako zhotovitele restaurování fresek v kapli na Dolním Přímě Univerzitu Pardubice, fakultu restaurování v nabídkové ceně 62 920,-Kč včetně DPH

 

záměr č.3/2016 o prodeji obecních pozemků st.p.č. 3/1 (o výměře 2774 m2) a 3/2 (o výměře 320 m2) v ceně 600,-Kč/m2

 

odmontování zpomalovacích prahů na obecní účelové komunikaci na Probluzi

 

záměr č.2/2016 o pronájmu obecních prostor v objektu č.p.71na Probluzi (bývalá prodejna) v nájemném ve výši 1 500,-Kč bez DPH, služeb a energií

 

finanční příspěvek ve výši 5 000,-Kč pro Myslivecký spolek „Háj“ Stěžery na úhradu části nákladů na hudební produkci na Myslivecký ples

 

Rozpočtové opatření č.2/2016 bez výhrad

 

 

V Dolním Přímě dne : 29.2.2016                                                           Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Ladislava Rajnltová

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f