Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.11.2010

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.11.2010 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,
               Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava

Program : 1.Úvod, schválení programu, volba návrhové komise
                2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                3.Finanční zpráva
                4.Návrh rozpočtu na r. 2011
                5.Návrh rozpočtového výhledu na r. 2011 – 2014
                6.Koncert ( kostel Probluz 5.12.2010 )
                7.Balíčky ( vánoce – vdovy, vdovci )
                8.Dotace 2011
                9.Žádost o úhradu ( ob. hostinec )
              10.Plán akcí na r. 2011
              11.POV obce na r. 2011 – 2014
              12.Různé
              13.Závěr

              12a) Příkaz starosty č. 1/2010
              12b) Jmenování inventurní komise
              12c) Stočné 2011
              12d) Stodola – prodej
              12e) Žádost o změnu ÚPO
              12f) Příspěvek – Hospic Červený Kostelec
              12g) Školská rada – volba nového zástupce obce
              12h) Škola – odměna ředitelce

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce. Přivítal přítomné zastupitele, které následně seznámil s programem zasedání, který byl schválen včetně 8 doplňujících podbodů v bodě 12. Různé. Při kontrole prezenční listiny bylo zjištěno, že jednání je usnášení schopné, jelikož je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli zasednout R. Fejfar a V. Ševčík. S tímto návrhem na složení návrhové komise zastupitelstvo souhlasí.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Ing. Jiří Bílek a Vladislav Vejman, jako zapisovatelka byla navržena Ilona Fišerová. Členové zastupitelstva všechny navržené do svých funkcí zvolili.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 8.11. do 29.11.2010 přednesl starosta obce. Příjmy za dané období činily 198.901,- Kč a výdaje za stejné období 122.208,- Kč. Finanční zpráva byla schválena bez výhrad.

 

Bod č. 4
Finanční výbor předložil zastupitelům k projednání návrh rozpočtu na r. 2011. Zastupitelé tento návrh podrobně prostudovali a bez výhrad tento návrh schválili. Rozpočet na r. 2011 bude schodkový, schodek ve výši 123.820,- Kč bude kryt přebytkem z r. 2010.
Bod č. 5
Finanční výbor seznámil členy zasstupitelstva s návrhem na rozpočtový výhled na r. 2011 - 2014. Dokument byl zastupiteli prostudován a následně bez výhrad schválen.
Bod č. 6
Starosta informoval členy zastupitelstva s přípravami na koncert, který se uskuteční v neděli 5.prosince od 16.oo hod v kostele na Probluzi, vystoupí dívčí sbor Kantiléna z Hradce Králové. Jsou zajištěna dvě topidla na PB s tím, že se obec pokusí o alespoň částečné vytemperování kostela. Akce je konána se souhlasem ŘKF Nechanice. Objekt otevřou členky farnosti ze Střezetic. Výtěžek bude věnován na opravu varhan. Zveřejnění akce zajistí starosta obce. Obec Dolní Přím uhradí vystupujícím náklady na dopravu z Hradce Králové a zpět.
Bod č. 7
Starosta spolu se sociální komisí seznámili zastupitelstvo s přípravou dárkových balíčků pro vdavy a vdovce z řad seniorů. Dárkové balíčky budou v hodnotě 300,- Kč/ 1ks a obdrží jej 59 občanů obce Dolní Přím a jejích místních částí. Předávání balíčků zajistí starosta obce.
Bod č. 8
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností podání dotace z POV Královéhradeckého kraje na r. 2011, DT 1 ( obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti ). Žádost by bylo možné podat na rekostrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. Na tuto akci je zažádáno o stavební povolení. Zastupitelé podání žádosti o dotaci schvalují a pověřují starostu obce vyřízením potřebných záležitostí souvisejících s podáním žádosti. Termín do 15.12.2010.
Bod č. 9
Nájemce obecního hostince p. Jarkovská požádala obec o finanční příspěvek na nákup rohože a pořízení seto boxu v celkové hodnotě 3.100,- Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a schválilo proplacení rohože. Jelikož televizní přijímač v obecním hostinci není ve vlastnictví obce, nebude se příspěvek vztahovat na úhradu seto boxu.
Bod č. 10
Členové zastupitelstva projednali návrh akcí pro rok 2011. Jeho konkrétní podoba bude odvyslá od finanční situace a od úspěšnosti v žádostech o dotace.
Bod č. 11
Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným návrhem Programu obnovy venkova obce Dolní Přím na r. 2011 – 2014. Zastupitelstvo tento dokument schvaluje a pověřuje starostu obce jeho vypracováním do konečné podoby.
Bod č. 12/12a
Starosta seznámil členy zastupitelstva s vydaným Příkazem starosty č.1/2010, kterým nařizuje provedení inventarizace majetku obce v době od 13.12. do 31.12.2010.
Bod č. 12/12b
V tomto bodě programu starosta seznámil zastupitelstvo se složením inventarizační komise, která provede inventarizaci majetku obce Dolní Přím. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 12/12c
Starosta informoval o výsledku jednání mezi obcí a společností Ovlab s.r.o. Hradec Králové, které bylo vedeno ohledně kalkulace stočného na rok 2011. Z tohoto jednání vyšel návrh výše stočného na příští rok ve výši 22,90,- Kč za 1 m3 včetně DPH pro občany a 43,30,- Kč za 1 m3 pro společnost Niva s.r.o. Dolní Přím. Zastupitelstvo návrh stočného ve výše uvedených částkách schvaluje a pověřuje starostu obce předáním kalkulace společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím.
Bod č. 12/12d
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím na odkoupení objektu Harrachovské stodoly včetně pozemku pod touto stavbou a to ve výši 600. 000,- Kč. Zastupitelstvo nabídku projednalo a vzhledem k tomu, že byl vypracován znalecký posudek, který vyčíslil výslednou cenu za objekt a pozemek pod ním na 904. 760,- Kč rozhodlo tuto nabídku nepřijmout. Cena pod kterou nebude možné další nabídky akceptovat byla zastupitelstvem stanovena na 750. 000,- Kč a to vzhledem ke stavu budovy a nákladům na její opravu a udržování. Tuto nabídku bude starosta tlumočit vedení společnosti a ta by měla podat svoje stanovisko do příštího zasedání zastupitelstva obce, které se koná v úterý 21.12.2010.
Bod č. 12/12e
Žadatelé J. Hromádková, J. Plachý, Ing. I. Burianová a J. Pavlíček podali na obecní úřad žádost o změnu Územního plánu obce a to v lokalitě Horní Přím vpravo ve směru z obce k silnici II/324. Zastupitelstvo žádost posoudilo a vzhledem k tomu, že bylo již započato s pracemi na novém územním plánu rozhodlo tuto žádost zamítnout s tím, že budou žadatelé mít možnost svoje požadavky nárokovat do zpracování nového územního plánu. Obec ale ještě požádá o stanovisko k tomuto případu na Magistrát města Hradce Králové, odbor hlavního architekta jakožto pořizovatele ÚPO Dolní Přím. Zajistí starosta obce.
Bod č. 12/12f
Starosta seznámil členy zastupitelstva s žádostí o finanční dar od Hospicu Anežky České z Červeného Kostelce. Zastupitelé žádost posoudili a vzhledem k současné situaci i s výhledem na rok 2011 konstatovali, že finanční dar není možné poskytnout. Při této příležitosti bylo připomenuto, že obec pravidelně přispívá částkou 10.000,- Kč na svoje občany docházející do zařízení Daneta a Prointepo v Hradci Králové. A byl poskytnut finanční dar obci Heřmanice, postižené povodní na jaře letošního roku ve výši 30.000,- Kč. Starosta byl pověřen odpovědí na výše uvedenou žádost.
Bod č. 12/12g
Vzhledem k výsledku voleb do zastupitelstva obce je nutná změna zástupce obce ve školské radě při Základní škole a Mateřské škole na Probluzi. Starosta proto navrhl jako nového zástupce v této radě p. Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje p. I. Fišerovou, aby se ujala funkce.
Bod č. 12/12h
Starosta spolu s finančním výborem navrhli odměnu pro ředitelku Základní školy a Mateřské školy na Probluzi Mgr. Tušicovou za rok 2010 ve výši 3.000,- Kč. Zastupitelstvo návrh posoudilo a vzhledem k tomu, že činnost školy je hodnocena jako dobře a nejsou k její činnosti žádné připomínky ze strany auditu a ostatních kontrol, finanční odměnu ve výši 3.000,- Kč pro ředitelku školy schvaluje. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č. 13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta zasedání obecního zastupitelstva ve 22.50 hod ukončil.
Usnesení č. 15/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
R. Fejfara a V. Ševčíka jako členy návrhové komise
V. Vejmana a Ing. J. Bílka jako ověřovatele zápisu, I. Fišerovou jako zapisovateleku zápisu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
rozšíření programu zasedání zastupitelstva o 8 podbodů v bodě 12 Různé

finanční zprávu za období od 8.11. do 29.11.2010 bez výhrad

návrh rozpočtu na r. 2011

návrh rozpočtového výhledu na r. 2011 – 2014


předávání dárkových balíčků pro vdovy a vdovce z řad seniorů ve výši 300,- Kč na osobu

podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje DT 1 ( rekonstrukce sociálního zařízení v obecním hostinci na Dolním Přímě

finanční příspěvek na pořízení ochranné rohože do obecního hostince

POV obce Dolní Přím na období 2011 – 2014

kalkulaci stočného na rok 2011 ( navýšení o 4 % ) na 22.90,-Kč za 1 m3 pro občany a 43.30,-Kč za 1 m3 pro Nivu s.r.o. Dolní Přím

prodej objektu stodoly společnosti Niva s.r.o. Dolní Pří za cenu 750.000,- Kč

jako zástupce obce ve školské radě p. I. Fišerovou

odměnu ve výši 3.000,- Kč pro ředitelku Základní školy a Mateřské školy na Probluzi
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
finanční příspěvek na pořízení setoboxu pro nájemce obecního hostince na Dolním Přímě

žádost o změnu ÚPO Dolní Přím

finanční příspěvek pro Hospic Anežky České z Červeného Kostelce


obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
konání koncertu v kostele na Probluzi
obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podáním žádostí o dotace z POV Královéhradeckého kraje DT 1 a DT 4
starostu obce vyřízením stanoviska Magistrátu města Hradce Králové, odboru hlavního architekta k žádosti o změnu ÚPO
starostu a účetní obce vylacením odměny pro ředitelku Základní školy a Mateřské školy na Probluzi
ve výši 3.000,- Kč
p. I. Fišerovou výkonem funkce zástupce obce ve školské radě

V Dolním Přímu dne : 29.11.2010

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                    Vladislav Vejman

Starosta obce : Petr Švasta
Místostarostka obce : Ladislava Rajnltová

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f