Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.10.2012

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.10.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava
Hosté : Halamka Jiří, Brábníková Monika

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Rozpočtové opatření č.6/2012
                 6.Směna pozemků – Pozemkový fond
                 7.Hřiště – školní zahrada
                 8.Úhrada neinv. nákladů na žáky – Nechanice
                 9.Žádost o příspěvek na vjezd
              10.Travní sekačka – traktůrek, nákup
              11.KHS HK – kontrola (vodovod Nový Přím)
              12.Demolice prádelny Probluz
              13.Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
              14.Objekt č.p.16 Dolní Přím
              15.Ostatní
              16.Závěr

              15/1.Nákup zahradnického nářadí
              15/2.Potahy Fabia
              15/3.Telefon – starosta
              15/4.Vánoční besídka pro seniory – náklady
              15/5.Pořízení buňky – za dopravu
              15/6.Základní škola Stěžery – žádost o příspěvek
              15/7.Vyhlídka Jehlický kopec – příspěvek
              15/8.Vodovod Jehlice – dotace
              15/9.Mikulášská besídka- příspěvek

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce v 19.05 hod konstatováním, že zastupitelstvo je v souladu s prezenční listinou usnášeníschopné. Dále přivítal hosty, kteří se na zasedání dostavili a přednesl návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo výše jmenované jako členy návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předkládá ke schválení návrh na rozšíření programu jednání o 9 bodů na celkových 25. Členové zastupitelstva rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Fejfara Romana a Ševčíka Vratislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 7.10. do 28.10.2012 přednesl starosta obce. Členové zastupitelstva tuto finanční zprávu schvalují bez výhrad. Stav účtu ke dni 28.10.2012 činí 1. 028 551,-Kč.
Bod č.5
Finanční výbor předložil zastupitelstvu k projednání rozpočtové opatření č.6/2012. Zastupitelé po prostudování rozpočtové opatření č.6/20212 schválili bez výhrad.
Bod č.6
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem žádosti na směnu pozemků mezi obcí a Pozemkovým fondem. Jelikož bylo podrobně o této směně jednáno na zastupitelstvu dne 8.10.2012, kde se zastupitelé s celou situací okolo již zmiňované směny seznámili, předložený návrh na podání žádosti schvalují a pověřují starostu jednáním s Pozemkovým fondem.
Bod č.7
V tomto bodu programu, který byl zaměřen na výběr zhotovitele na hřiště na vybíjenou na školní zahradě u základní školy na Probluzi byl dán prostor na vyjádření zástupci školy Mgr.Brábníkové. Paní učitelka na základě svých zkušeností doporučila zastupitelům upustit od plánovaného povrchu, tj. umělé trávy. Na tomto povrchu dochází podle jejího sdělení k častým úrazům a to hlavně spáleninám. Vzhledem k tomuto sdělení bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že výběr zhotovitele na výstavbu hřiště s umělým povrchem bude zrušen a starosta je pověřen zajistit nový výběr zhotovitele s povrchem z normální rostlé trávy.
Bod č.8
Město Nechanice předložilo žádost na doplatek úhrady neinvestičních nákladů spojených s docházkou žáků s trvalým pobytem v obci Dolní Přím a všech jejích místních částí. Jedná se o částku 19.180,-Kč. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost, zastupitelstvo úhradu schvaluje.
Bod č.9
Pan Midloch z N.Přímu požádal zastupitelstvo o příspěvek na vjezd, který si nově před svým rodinným domem vybudoval. K žádosti byla předložena kopie faktury znějící na částku 6.500,-Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce s výdaji v této oblasti počítá, členové zastupitelstva příspěvek ve výši 6.500,-Kč schvalují.
Bod č.10
Starosta informoval zastupitele o nutnosti výměny traktůrku na sečení trávy. Je to stroj, který je již opotřebený a stále častěji je nutné jej opravovat. Nový typ Cub Cadet CC 1018 KNH, který by měl stávající nahradit, je výkonnější a modernější. Firma Vital Tech Rozběřice nabízí výše uvedený typ v ceně 79.000,-Kč s tím, že starý traktůrek bude nabídnut ve firmě Vital Tech k dalšímu prodeji. Členové zastupitelstva nákup nové techniky v ceně 79.000,-Kč schvalují.

 

Bod č.11
Starosta seznámil členy zastupitelstva s výsledkem kontroly z KHS Královéhradeckého kraje zaměřené na provozování vodovodu Nový Přím. Kontrola byla zaměřena na dodržování provozního řádu vodovodu Nový Přím, hlavně na dodržování odběrů vzorků vody k analýze. Závěrem kontrolního orgánu bylo konstatování, že obec řádně vede provozní deník chlorátoru (umístěn ve sběrné jímce u Horního Přímu), v místě kde je chlorátor umístěn je schránka s balíčkem první pomoci, vzorky jsou v souladu s platnými zákony a nařízeními odebírány a vyhodnocovány. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
Bod č.12
Zastupitelstvo projednalo obdržené nabídky na demolici bývalé prádelny u obecní knihovny na Probluzi. Svoje nabídky dodaly firmy :
Josef Munzar – Ekostav Hradec Králové                    48 444,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                         23 400,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo na základě předložených nabídek schválilo jako zhotovitele díla „Demolice objektu bývalé prádelny na Probluzi“ firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za poptávkovou cenu 23 400,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.13
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o poskytnutí souhlasu s užitím znaku obce pro vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí ČR na předmětech „Button“. Tento předmět je podobný klasickému odznaku. Členové zastupitelstva udělení souhlasu s užitím znaku obce pro společnost AKTIV 95 OPAVA s.r.o. pro výše uvedené účely schvaluje. Udělení souhlasu není vázáno žádnou další objednávkou na zhotovení „odznaku“.
Bod č.14
Stavební výbor předložil návrh na zhotovení nových vrat do objektu u č.p.16 na Dolním Přímě. Tento návrh obsahuje dvě poptávkové nabídky od firem :
Zdeněk Fikr – zámečnictví a stavební práce                                   15. 080,-Kč včetně DPH
Milan Kotlář – zednické a drobné zámečnické práce                       23. 250,-Kč včetně DPH
Zastupitelé schvalují jako zhotovitele nových vrat firmu Zdeněk Fikr – zámečnictví a stavební práce v poptávkové ceně 15. 080,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.15/1
Starosta požádal o projednání návrhu na pořízení drobného zahradnického nářadí pro potřeby obce. Jedná se o velké a malé zahradnické nůžky, rýč, pilku, lopaty. Zastupitelstvo schvaluje nákup výše jmenovaného zahradnického nářadí v maximální ceně 5. 000,-Kč. Zajistí starosta obce.
Bod č.15/2
Starosta přednesl návrh na pořízení autopotahů do obecního osobního vozidla škoda Fabia. Tyto potahy by zamezily poškozování sedadel při převozu drobných věcí. Zastupitelstvo schvaluje nákup nových autopotahů ve výši do 2.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.15/3
Starosta požádal členy zastupitelstva o zvážení možnosti pořízení nového telefonu, který používá pro potřeby obce. Telefon, který je v současné době používán, je již opotřebený a jeho opravy by byly finančně náročné. Baterie, i když je vyměňována také nestačí svojí kapacitou a je třeba ji velmi často dobíjet. Zastupitelé doporučují prověřit platnou smlouvu se společností T-Mobile a v případě, že nebude možné pořídit nový přístroj v rámci prodloužení smlouvy, schvalují nákup nového telefonu do výše 7.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.15/4
Kulturní a sociální výbor předložil návrh na náklady spojené s pořádáním již tradiční Vánoční besídky pro seniory (12.12.2012 od 10.00 hod v obecním hostinci na Dolním Přímě). Po projednání návrhu byly zastupitelstvem schváleny náklady ve výši 110,-Kč na osobu + úhrada za hudební produkci ve výši 2.800,-Kč. Vyúčtování a úhradu nákladů oproti potřebným dokladům zajistí účetní obce.
Bod č.15/5
Stavební výbor informoval členy zastupitelstva o možnosti pořízení stavební buňky a to pouze za náklady spojené s přepravou ze Svinar na Dolní Přím. Ty by se měly pohybovat do 5.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení buňky za výše uvedené náklady schvaluje.
Bod č.15/6
Základní škola ve Stěžerách předložila žádost o finanční příspěvek na asistenční služby spojené s docházkou žáka Martina Železného. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro rok 2012 ve výši 5.000,-Kč. Příspěvek bude poukázán formou darovací smlouvy. Zajistí starosta obce.
Bod č.15/7
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o současném stavu v souvislosti s obnovením vyhlídky na Jehlickém kopci mezi Lubnem a Nechanicemi. Vyhlídka jako samotné místo je již pro návštěvníky zpřístupněna. Na místě samém je vybudován zastřešený altán s možností posezení, ve vyznačených směrech jsou tabulky se stručným popisem. Vše co bylo doposud na vyhlídce vybudováno, bylo na náklady p.Vladimíra Fofa z Nechanic, který je duší tohoto projektu. Zbývá ještě vybudovat malou vyvýšenou vyhlídkovou plošinu, kde by měly možnost zvláště děti pozorovat zvěř, která se velmi často v blízkosti vyhlídky pohybuje. A právě na vybudování této plošiny by se mohla obec také podílet (Jehlický kopec bezprostředně navazuje svým katastrem na katastr obce Dolní Přím). Starosta proto navrhuje jako příspěvek obce nákup alespoň části dřeva potřebného k výstavbě. Zastupitelstvo schvaluje nákup dřeva ve výši 5.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.15/8
Starosta informoval členy zastupitelstva o přidělení dotace pro obec z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na projekční práce na akci „Vodovod Jehlice“ ve výši 250.000,-Kč. Celkové náklady na tento projekt jsou vyčísleny na 367.095,60,-Kč včetně DPH. Podíl obce bude v tomto případě 117.095,60,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo přidělení dotace ve výši 250.000,-Kč schvaluje a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Zároveň členové zastupitelstva schvalují úhradu podílu obce ve výši 117.095,60,-Kč včetně DPH.
Bod č.15/9
Obecní zastupitelstvo projednalo finanční spoluúčast obce na připravované Mikulášské besídce pro děti, která se bude konat 1.12.2012 od 15.00 hod v obecním hostinci na Dolním Přímě. Jedná se o nákup malého tematického dárku pro děti z obce Dolní Přím a všech jejích místních částí. Zastupitelé schvalují finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.16
Po vyčerpání všech bodů programu jednání obecního zastupitelstva starosta obce ve 21.35 hod ukončil.


Usnesení č.13/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
Ing. Jiřího Bílka a Vladislava Vejmana jako členy návrhové komise

rozšíření programu o 9 bodů na celkových 25

Fejfara Romana a Ševčíka Vratislava jako ověřovatele zápisu

Fišerovou Ilonu jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 7.10. do 28.10.2012 bez výhrad

rozpočtové opatření č.6/2012 bez výhrad

koncepci žádosti na Pozemkový fond v souvislosti s plánovanou směnou pozemků

úhradu neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do Základní školy v Nechanicích ve výši
18.180,-Kč

příspěvek na vybudování nového vjezdu pro p. Midlocha M. ve výši 6.500,-Kč

nákup nové travní sekačky (traktůrku) v nabídkové ceně 79.000,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele demolice objektu bývalé prádelny na Probluzi firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za poptávkovou cenu 23.400,-Kč včetně DPH

žádost na užití znaku obce pro sběratelské účely ve prospěch společnosti
AKTIV 95 OPAVA s.r.o.

jako zhotovitele nových vrat do objektu u č.p. 16 na Dolním Přímě firmu Zdeněk Fikr – zámečnické práce v poptávkové ceně 15.080,-Kč včetně DPH

nákup zahradnického nářadí v ceně do 5.000,-Kč včetně DPH

nákup potahů do obecního vozidla školda Fabia v ceně do 2.000,-Kč včetně DPH

nákup telefonu pro účely obce (starosta) ve výši do 7.000,-Kč včetně DPH

náklady na besídku pro seniory (110,-Kč/osoba) + 2.800,-Kč za hudbu

pořízení stavební buňky v ceně dopravy ( do 5.000,-Kč včetně DPH)

finanční příspěvek pro Základní školu ve Stěžerách ve výši 5.000,-Kč

finanční příspěvek na nákup dřeva ve výši 5.000,-Kč
přijetí dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 250.000,-Kč

finanční spoluúčast ve výši 1.000,-Kč v souvislosti s konáním Mikulášské besídky

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
výběr zhotovitele na výstavbu hřiště u Základní školy Probluz z důvodu změny povrchu

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
výsledek kontroly zaměřené na Vodovod Nový Přím


V Dolním Přímu dne : 29.10.2012

Zapsala : Fišerová Ilona
Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f