Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.10.2007Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 29.10.2007 od 19.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Ing. Bílek Jiří, Kroupa Milan, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef,
                   Rajnltová Lada, Špačková Jana, Vejman Vladislav, Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Štěpina Ladislav

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Obecní byt v č.p. 1 II. Patro – určení výše nájemného
                   4. Stočné – smlouvy, podmínky placení
                   5. Vyhláška – spalování suchých rostlinných materiálů
                   6. Obecní hostinec – nákup kamen
                   7. Nabídka na odkoupení pozemku p.p.č. 429/4 v k.ú. Probluz
                   8. Změna územního plánu obce – cena, smlouva
                   9. Kulturní akce – prosinec 2007
                 10. Ostatní
                  11. Závěr


Zápis :

Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod. starosta obce p. Švasta, přivítal přítomné zastupitele a
hosta p. Štěpinu Ladislava. Potom přistoupil k návrhu na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu. Na ověřovatele byli navrženi p. Špačková a p. Ing. Bílek, jako zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová. Všichni navržení byli následně do svých funkcí zvoleni.
Finanční zprávu za období od 7.10. do 29.10.2007 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla schválena bez výhrad.
V bodě č. 3 programu se zastupitelé radili o určení výše nájemného pro obecní byt v budově zámku ve II. Patře. Starosta informoval o tom, že se seznámil s výší nájemného v okolních obcích.
Po porovnání těchto cen a s přihlédnutím k podmínkám přístupu k bytu, bylo minimální nájemné stanoveno na 2.000,- Kč bez energií a služeb. Jelikož je již v současné době 10 zájemců a po vyvěšení nabídky na úřední desce obecního úřadu se počet žadatelů může ještě zvýšit, byly stanoveny podmínky pro výběr nájemce obálkovou metodou. Tyto podmínky jsou následující :
nájemní smlouva bude uzavřena na 2 roky s možností jejího prodloužení, výpovědní lhůta 3 měsíce, možnost nastěhování od 1.12.2007, nabídky s navrhovanou výší nájemného budou předány na obecní úřad do 14.11.2007 do 20.oo hod. v zalepené obálce s textem „ Nájem bytu v
objektu č.p. 1 II. Patro“. Výběr nájemce proběhne na zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2007. Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním podmínek pronájmu na úřední desce.
V dalším bodě programu starosta obce seznámil zastupitele s postupem prací při podpisu smluv
na odvádění odpadních vod. Při této příležitosti vystoupil p. Štěpina s žádostí o ponížení částky za stočné, protože dva jeho vnuci studují na vysokých školách a doma se zdržují pouze o víkendech a to ještě ne pokaždé. K tomuto problému se rozvinula diskuse, z níž vzešlo usnesení
zastupitelstva, které schvaluje 50 % úlevu na stočném, ale pouze pro studenty středních a vysokých škol, kteří předloží doklad o studiu a doklad o ubytování na koleji, nebo v podnájmu. Tyto úpravy začnou platit od 1.1.2008.
Obecní zastupitelstvo pokračovalo v programu zasedání projednáním návrhu obecně závazné vyhlášky obce Dolní Přím, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. Starosta připomněl, že pokud by obec zakázala pálit tyto materiály plošně, je na druhé straně povinna zajistit občanům jejich likvidaci. Zastupitelstvo k této připomínce přihlédlo a po úpravách, které spočívají v zákazu pálení suchých rostlinných materiálů v průběhu celého roku v neděli a státem uznaných svátcích od oo hod. do 24 hod., návrh této obecně závazné vyhlášky schválilo a pověřilo starostu zveřejněním vyhlášky na úřední desce obecního úřadu.
Starosta dále přečetl žádost nájemce obecního hostince o nákup krbových kamen do sálu hostince. Zastupitelé nákup kamen schválili a to ve výši 10. 000,- Kč. Zastupitelé p. Vejman a p. Kroupa upozornili na to, aby byla kamna napojena do funkčního komínu. K tomuto účelu byla svolána schůzka v obecním hostinci na středu 31.10.2007 v 17 30 hod., kde po posouzení situace bude rozhodnuto jak a kam by bylo možné kamna napojit.
Členové obecního zastupitelstva se dále zabývali nabídkou p. Žočka z Hradce Králové na prodej pozemků p.p.č. 429/8 a 429/4 v k.ú. Probluz. Za tyto pozemky požaduje p. Žoček cenu v místě obvyklou, pod kterou si představuje cenu 600 Kč za m2. Za těchto podmínek zastupitelstvo s odkoupením pozemků nepočítá.
Starosta seznámil členy zastupitelstva o návrhu smlouvy o pořízení změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Přím ve které je stanovena finanční odměna pro projektanta za vypracování této změny a to ve výši 8. 330,- Kč včetně DPH. Protože se změna týká objektu ve kterém se sportovně vyžívají hlavně děti, mimo jiné i místní, rozhodlo zastupitelstvo o příspěvku ve výši 4. 000,-Kč pro navrhovatele změny č. 1 Územního plánu p. Ivo Duška jednatele „ Jezdecké školy“ na Dolním Přímě.
Dále se obecní zastupitelstvo seznámilo a vzalo na vědomí některé kulturní akce v měsících listopad a prosinec na kterých se bude obecní úřad podílet. Jsou to například : 24.11. od 17.oo hod. koncetr v kostele na Probluzi, kde výtěžek půjde na opravu varhan, 14.12. od 10.oo hod. vánoční besídka pro seniory v obecním hostinci, 15.12. od 18.oo hod. vánoční koncert v kapli na Dolím Přímě, kde vystoupí smíšený pěvecký sbor ze Dvora Králové a komorní soubor z Trutnova, 19.12. od 18.oo hod. vánoční koncert v kapli na Dolním Přímě, kde vystoupí smíšený pěvecký soubor GYBON z Hradce Králové. Všechny akce budou oznámeny ve Zpravodaji Mikroregionu Nechanicko a včas budou na vývěskách obecního úřadu. Na všechny akce bude obec Dolní Přím přispívat na občerstvení a dopravu účinkujících, u besídky pro seniory byla schválena částka 100,- Kč na osobu.
Na závěr starosta informoval o nutnosti zpracovat pasport místních komunikací, které jsou v majetku obce. S tímto problémem přislíbil pomoc p. Zdeňek Ryba st., který již pro obec vypracoval ocenění obecních pozemků.
Po vyčerpání všech bodů programu a všeobecné diskusi k chodu obce, starosta jednání zastupitelstva ve 22.oo hod. ukončil.

Usnesení :

obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                0 proti 
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Špačkovou Janu a p. Ing. Bílka Jiřího
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou Ladu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                           0 proti 
                                                           0 se zdržel
- finanční zprávu za období od 7.10. do 29.10.2007 bez výhrad

- podmínky pro přidělení obecního bytu obálkovou metodou

- úlevy na poplatku za stočné pro studenty středních a vysokých škol po předložení potvrzení o
  o studiu a pobytu na kolejích, nebo v podnájmu ve výši 50% z ceny stočného

- obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Přím č. 2/2007 o podmínkách spalování suchých
  rostlinných materiálů

- nákup kamen do obecního hostince ve výši 10. 000,- Kč.

- finanční příspěvek pro navrhovatele změny č. 1 územního plánu obce Dolní Přím p. Ivo Duška,
  jednatele „ Jezdecké školy“ Dolní Přím ve výši 4. 000,- Kč.

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
nabídku p. Žočka na prodej pozemku p.p.č. 429/8 a 429/4 v k.ú. Probluz

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zveřejněním podmínek přidělování obecního bytu obálkovou metodou pro výběr nájemníka obecního bytu v budově zámku č.p. 1 II. Patro

starostu obce podpisem smlouvy o provedení změny č. 1 územního plánu obce Dolní Přím
mezi Ateliérem REGIO s.r.o. Hradec Králové a obcí Dolní Přím

starostu obce zveřejněním obecně závazné vyhlášky o podmínkách pálení suchých rostlinných
materiálů

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
plán kulturních akcí na měsíc listopad a prosinec


V Dolním Přímu dne 29.10.2007

zapsala : Rajnltová Ladislava

ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Bílek
                                    Jana Špačková

starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f