Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.1.2007

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 29.1.2007 od 19.oo hod.


Přítomni : Ing. Bílek J., p. Adamíra S., p. Blažej J., p. Kroupa M., p. Špačková J.,
                  p. Vejman V., p. Švasta P.
Omluveni : Ing. Benda L., sl. Rajnltová L.
Nepřítomni : 0


Program : 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Oprava chodníků na Dolním Přímě
                   4. Zápisy komisí
                   5. Žádost o dotaci / chodníky Dolní Přím /
                   6. Přihláška do SMO ČR
                   7. Žádost p. Vobejdy o příspěvek na přímotopy
                   8. Žádost p. Randy z Jehlice / kaštan /
                   9. Smlouva o výpůjčce / pozemky pod silnicí II / 324
                 10. Ostatní :
                       - žádost p. Jůna K. ml. o přidělení obecního bytu
                       - žádost ZKO Probluz o pronájem kaple
                       - posudek na opravu varhan 
                       - žádost p.Čtvrtečky, p. Polívky, Mgr. Zelbové a Ing. Mikoláška o
                         příspěvek na hlavní plynové potrubí k jejich pozemkům
                       - malování v obecním hostinci
                       - přemístění autobusové čekárny
                       - vyhrnování sněhu

Zápis :

Starosta přivítal přítomné a zahájil jednání. Za ověřovatele byli navrženi p. Adamíra
a p. Blažej, jako zapisovatelka byla navržena p. Špačková. Všichni navržení byli
schváleni. Po přečtení finanční zprávy a po následné diskusi byla tato zastupitelstvem
schválena. Starosta předložil návrh na opravu chodníků na Dolním Přímě v roce 2007,
která by proběhla při plánované opravě komunikace II/324, průtah obcí Dolní Přím.
Zastupitelstvo opravu schvaluje. Předsedové výborů a komisí při obecním úřadu D.
Přím předložili zápisy ze svých jednání za II. pololetí roku 2006.
Starosta seznámil zastupitelstvo s vypracovanou žádostí o dotaci na opravu chodníků na
Dolním Přímu. Žádost předá starosta 30.1.2007 na Magistrát města Hradec Králové.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s přihláškou do SMO ČR. Po projednání uložilo
zastupitelstvo starostovi zjistit podrobnější informace a ty předložit na příštím jednání
obecního zastupitelstva. Dalším bodem v programu byla žádost p. Vobejdy z Probluze
o příspěvek na výměnu přímotopů v obecním bytě. Zastupitelstvo žádost projednalo
a posoudilo nabýdky : 1. firma PMP – 19.187,- Kč včetně DPH, 2. firma Valmont -
14.111,- Kč včetně DPH. Byla vybrána firma Valmont. V měsíci listopadu 2006
podal p. Randa Zdeněk, chatař z Jehlice žádost o povolení pokácení stromu / kaštan /,
který je na jeho pozemku p.p.č. 421/1 v k.ú. Dolní Přím místní část Jehlice.
Po provedeném místním šetření a na základě posudku odborné firmy, bylo ve
správním řízení vydáno rozhodnutí o povolení pokácení stromu. Za tento strom
požaduje obec Dolní Přím vysadit dva stromy nové, na místě k tomu v rozhodnutí
určeném. Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem smlouvy o výpůjčce mezi
obcí Dolní Přím a Královéhradeckým krajem na pozemky p.p.č.632/1, 660/1, 618/5,
618/4, 618/3 a p.p.č.7 v k.ú. Dolní Přím, které jsou ve vlastnictví obce Dolní Přím.
Tyto pozemky jsou z části pod silnicí II/324 a zčásti pod výjezdy z této silnice.
Zastupitelstvo neschvaluje smlouvu o výpůjčce a navrhuje vypracovat návrh nájemní
smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a obcí Dolní Přím na pozemky p.p.č. 632/1,
660/1, 618/5, 618/4, 618/3, a p.p.č.7 všechny v k.ú. Dolní Přím, které jsou v majetku
obce Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí stavebníků p. Polívky,
p. Čtvrtečky, p. Zelbové a p. Mikoláška o příspěvek na výstavbu hlavního plynového
potrubí k jejich pozemkům ve Sluneční ulici. Jelikož žádost nemá potřebné
náležitosti, včetně rozpočtu a projektové dokumentace, zastupitelstvo žádost
neschválilo a pověřilo starostu dalším jednáním se stavebníky. Pan Karel Jůn ml.
podal žádost o přidělení obecního bytu. Zastupitelstvo žádost bere na vědomí a
protože v současné době není žádný byt volný, žádost bude zařazena do pořadníku.
O případném přidělování obecních bytů bude p. Jůn včas informován. Starosta dále
seznámil zastupitele s žádostí ZKO Probluz o pronájem kaple na Dolním Přímě,
pro pořádání odborného semináře, který se bude konat v pátek 16.2.2007 od 18.oo hod.
Obecní zastupitelstvo žádost schvaluje za podmínek, že se v době konání semináře
nebudou podávat alkoholické nápoje a v kapli bude udržován pořádek. Prostory
budou pronajaty zdarma. Z římskokatolického biskupství v Hradci Králové byl
doručen dopis od p. Václava Uhlíře o provedené prohlídce a posouzení stavu varhan
v kostele na Probluzi. Obecní zastupitelstvo projednalo obsah zprávy a vzhledem k
ceně opravy varhan, která je podle rozpisu a finančního odhadu stanovena na
435 000,- Kč, navrhuje následující postup : nejdříve dokončit vnitřní omítky a
vymalování v kostele a potom zahájit opravu nástroje.
Pan Blažej tlumočil zastupitelstvu stížnosti občanů na vyhrnování sněhu obecní frézou.
Občané poukazují na to, že sníh není ráno vyhrnut. Starosta objasnil zastupitelstvu
situaci ohledně vyhrnování sdělením, že se v minulosti již ráno vyhrnovalo, ale
občané si stěžovali na hluk od frézy. A protože p. Hinduliak dochází normálně do
zaměstnání, vyhrnuje hned jakmile se vrátí domů / 16.oo – 22.oo /. Obecní
zastupitelstvo po diskusi navrhuje, aby se ráno vyhrnovalo v případě hustého sněžení,
jinak až v odpoledních hodinách. Pan Hinduliak bude o návrhu informován.
Starosta dále informoval o potřebě přemístit plechovou autobusovou zastávku z
Probluze / autobus zde již nejezdí /, na Nový Přím. Zastupitelstvo s přemístěním
souhlasí. Obecní zastupitelsto se seznámilo s nabídkou firmy MENDY COLOR -
malířské práce na provedení malířských prací v obecním hostinci. Nabídka činí
6.723,50 Kč, včetně DPH. Zastupitelstvo nabídku schvaluje. Po všeobecné diskusi
starosta poděkoval zastupitelům za účast a jednání ukončil. .


Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí :
7 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel
ověřovateli zápisu p. Adamíru a p. Blažeje
zapisovatelkou p. Špačkovou

schvaluje :
7 hlasy pro
0 proti
0 se zdržel

finanční zprávu za období od 8.1. do 29.1.2007

opravu chodníků na Dolím Přímu v r. 2007

žádost p. Vobejdy o příspěvek na přímotopy v obecním bytě na Probluzi ve výši
14.111,- Kč včetně DPH / firma Valmont /

žádost p. Randy o povolení pokácení stromu / kaštan / v části obce Jehlice

vypracování nájemní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a obcí Dolní Přím
na pozemky p.p.č. 632/1, 660/1, 618/5, 618/4, 618/3 a p.p.č.7 v k.ú. Dolní Přím,
které jsou v majetku obce Dolní Přím

žádost ZKO Probluz o pronájmu kaple na Dolním Přímě

vymalování obecního hostince / firma MENDY COLOR, cena 6.723,50 Kč včetně
DPH /

neschvaluje :
7 hlasy proti
0 pro
0 se zdržel

smlouvu o výpůjčce mezi Královéhradeckým krajem a obcí Dolní Přím na
pozemky p.p.č. 632/1, 660/1, 618/5, 618/4, 618/3 a p.p.č.7 všechny v k.ú.
Dolní Přím, které jsou v majetku obce Dolní Přím

žádost stavebníků p. Polívky, p. Čtvrtečky, p. Zelbové a p. Mikoláška o příspěvek
na výstavbu hlavního plynového potrubí na jejich pozemky ve Sluneční ulici.

pověřuje :
starostu obce p. Švastu zjištěním konkrétních a podrobnějších podmínek pro vstup
obce Dolní Přím do SMO ČR.

starostu obce podáním žádosti o dotaci na opravu chodníků na Dolním Přímu

starostu obce zajištěním přemístění autobusové zastávky z Probluze na Nový Přím

starostu obce dalším jednáním se stavebníky p.Polívkou, p.Čtvrtečkou, p.Zelbovou
a p. Mikoláškem ohledně příspěvku na výstavbu hlavního plynového potrubí na
jejich pozemky ve Sluneční ulici

bere na vědomí :
žádost p. Jůna Karla ml. o přídělení obecního bytu

posudek na opravu varhan v kostele na Probluzi

stížnosti občanů na vyhrnování sněhu


zapsala : Špačková J.

ověřovatelé zápisu : p. Adamíra S.
                                     p. Blažej J.

starosta obce : Švasta P.


Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f