Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.8.2017

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 28.8.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

 

Přítomni :   Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

                 Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

                 Ing. Vycpálková

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Objekt volnočasových aktivit Horní Přím

                        6.Územní plán – termín veřejného projednání

                        7.Záměr č.7/2017

                        8.Návrh záměru č.8/2017

                        9.Rozloučení s prázdninami

                      10.Třídění odpadů – nabídka popelnic na plast

                      11.Výměna oken – pošta

                      12.Zeleň – kontejner Jehlice

                      13.Ostatní

                      14.Závěr

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva v 19.03 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Bc.Ladislava Tichá. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na program jednání v počtu 14 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé navržený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu ing. Hanu Vycpálkovou a Svatopluka Adamíru. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 2.7.2017 do 17.8.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 467 650,-Kč a výdaje 1 669 225,-Kč. Po podrobném projednání jednotlivých položek byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil členy zastupitelstva s průběhem prací na stavbě objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě. V současné době probíhají dokončovací práce na sanitární technice a montáž nábytku. Poslední práce by měly být hotové nejpozději do poloviny měsíce září. Následně by měl být stanoven termín na kolaudaci objektu.

Bod č.6

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta stanovil veřejnou vyhláškou termín pro veřejné projednání návrhu Územního plánu obce Dolní Přím. Ten byl stanoven na úterý 12.9.2017 od 17.00 hod na obecním úřadu Dolní Přím. Zveřejnění konání veřejného projednání návrhu ÚPO Dolní Přím zajistí starosta obce.

Bod č.7

Zastupitelé po řádném zveřejnění schválili záměr č.7/2017 týkající se budoucí smlouvy darovací na pozemky p.č. 632/29, 632/43, 632/45 všechny v k.ú. Dolní Přím a pozemek p.č. 466/3 v k.ú. Probluz.

Bod č.8

Zastupitelstvo schvaluje po projednání zveřejnění záměru č.8/2017. Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím na uložení plynovodní přípojky. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.9

Kulturní výbor seznámil přítomné zastupitele s programem na chystanou akci „Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat 3.9.2017 od 15.00 hod na fotbalovém hřišti na Probluzi. Byla rozdělena jednotlivá stanoviště a úkoly s tím spojené.

Bod č.10

Společnost Hradecké služby a.s. nabídla obci program na třídění odpadů. Konkrétně se jedná o možnost zajistit pro občany svozové pytle, případně popelnice na třídění plastů přímo v domácnostech. Cena za nákup jednoho pytle by se měla pohybovat okolo 3,-Kč a pronájem jedné nádoby o obsahu 120 l by se měl pohybovat okolo 100,-Kč/rok. Ještě není upřesněna cena za svoz pytlů, případně popelnic, proto se tento bod přesouvá na některé příští jednání zastupitelstva.

Bod č.11

Stavební výbor předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na výměnu oken na budově pošty na Dolním Přímě. Ke dni jednání zastupitelstva předložila svoji cenovou nabídku firma Samat s.r.o. Hradec Králové ve výši 35 822,-Kč včetně DPH. Zastupitelé jako zhotovitele výměny oken na budově pošty schvalují firmu Samat s.r.o. HK v nabídkové ceně 35 822,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.12

Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo se situací okolo komplikované likvidace posekané trávy a dalšího odpadu ze zeleně, který vzniká při údržbě veřejných prostor v místní části Jehlice. Protože se tento odpad nejprve vysype ne určeném místě a následně se zase ručně nakládá a odváží na skládku, starosta navrhuje, aby se pořídil kontejner. Ten by byl umístěn na dříve stanoveném místě a pracovník, který provádí údržbu zeleně v Jehlici by posekanou trávu sypal přímo do kontejneru. Ten by se po naplnění odvezl a po vysypání vrátil zpět. Zastupitelé pořízení nového kontejneru v ceně do 50 000,-Kč schvalují.

 

Bod č.13

Žádné ostatní body programu nebyly projednány.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.15 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 10/2017

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :             9 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Vítězslav Třebeška a Bc.Ladislava Tichá

 

program jednání v počtu 14 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu ing.Hanu Vycpálkovou a Svatopluka Adamíru

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 2.7.2017 do 17.8.2017 bez výhrad

 

záměr č.7/2017

 

zveřejnění záměru č.8/2017

 

jako zhotovitele výměny oken v objektu pošty na Dolním Přímě firmu Samat s.r.o. HK v nabídkové ceně 35 822,-Kč včetně DPH

 

pořízení nového kontejneru na odpad ze zeleně pro místní část Jehlice v ceně do 50 000,-Kč

 

 

V Dolním Přímě dne : 28.8.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

ověřovatelé zápisu : ing. Hana Vycpálková

                                   Svatopluk Adamíra

starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f