Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.5.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 28.5.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk
Hosté . 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2. Schválení programu
                3. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4. Finanční zpráva
                5.Prodej pozemku p.č.267/13 v k.ú. Dolní Přím
                6.Dětská hřiště – škola, Nový Přím, Horní Přím
                7.Dětský den
                8.Vesnice roku 2012
                9.Žádost o pronájem pozemku
              10.Ekokom
              11.Ostatní
              12.Závěr

          11/1.Platba a výběr stočného
          11/2.Stavební pozemky pod Harrachovskými sýpkami
          11/3.Vodovod Jehlice
          11/4.Malování zámek Dolní Přím
          11/5.Myslivecké sdružení Bor Probluz – žádost o příspěvek na rok 2012

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a s konstatováním, že jednání je usnášeníschopné předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Fejfar Roman a Ševčík Vratislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh bylo složení návrhové komise schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 5. bodů na celkových 17. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu (Blažej Josef, Vejman Vladislav) a na zapisovatele zápisu (Rajnltová Ladislava). Členové zastupitelstva návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 9.5.2012 do 27.5.2012 přednesl starosta obce Petr Švasta. Příjmy za dané období činily 237.491,-Kč a výdaje 53.049,-Kč. Zastupitelé finanční zprávu schvalují bez výhrad.
Bod č.5
V tomto bodě programu se zastupitelé zabývaly prodejem obecního pozemku p.č. 267/13 v k.ú. Dolní Přím o výměře 189 m2 v lokalitě Jehlice. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce obecního úřadu a zájem projevil pouze jeden zájemce a to p. L. Zobina. Prodej výše uvedeného pozemku byl zastupitelstvem schválen v ceně 150,-Kč/m2 (celková cena pozemku 28.350,-Kč) jedinému zájemci p. L. Zobinovi. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Bod č.6
Zastupitelé byli informováni p. I. Fišerovou o skutečnosti, že obec neuspěla s žádostí o dotaci na výstavbu nového dětského hřiště od společnosti ČEZ. Vzhledem k tomu, že herní prvky na stávajícím dětském hřišti u školy na Probluzi jsou nevyhovující, bude obměna prvků na tomto hřišti hrazena z rozpočtu obce. Stejné podmínky budou i v případě nového hřiště pro Nový Přím. Do příštího jednání připraví zastupitelstvo nabídky v maximální ceně 100.000,-Kč pro obě hřiště. Následně bude vybrán zhotovitel. Hrací prvky jsou určeny takto :
Probluz – skluzavka + věž nebo lezecká stěna, 2x pružinové houpadlo Nový Přím – 2x houpačka + lezecká stěna, 1x pružinové houpadlo
Bod č.7
Starosta informoval o výsledku jednání s vedením společnosti Perena Chlumec n/C, který spočívá v poskytnutí napojení kabelu pro přívod el. energie na cvičnou louku SDH v souvislosti s pořádáním akcí dne 9. června 2012. Připojení zajistí starosta obce a členové SDH Dolní Přím. Dále byl schválen konkrétní program pro dětský den a to v této podobě :
15.00 Zahájení, přivítaní dětí a rodičů, poděkování organizacím a sponzorům
15.05 Ukázka dětí ze školky a školy na Probluzi
15.15 Ukázka malých hasičů – hašení domečku
15.25 Ukázka historického CK pěšího pluku
15.40 Ukázka ZKO Dolní Přím-Probluz
15.55 Ukázka střelby z kuše
16.10 Zahájení drobných soutěží, možnost letu vrtulníkem, skákací hrad,
vojenská technika
Ukončení dle zájmu dětí.
Zastupitelstvo návrh programu schvaluje.
Bod č.8
Zastupitelé byli seznámeni s termínem návštěvy hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2012. Návštěva se uskuteční v pátek 8.června od 7.30 hod a bude trvat tak jako vždy 120 minut. Starosta předložil návrh na program, ve kterém by byla představena naše obec s její činností.Komise mimo jiné zavítá do kryté haly Jezdeckého oddílu Dolní Přím, prohlédne si opravené zvoničky, navštíví školu, nahlédne do kaple a návštěva bude zakončena v hájence v Boře. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.9
Členové zastupitelstva se seznámili s žádostí firmy Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš o pronájem obecního pozemku o výměře cca 4 000m2. Pozemek by byl využit na přechodné úložiště stavebního materiálu, který by byl podle potřeby vydrcen drtičkou a odvážen. Pro tyto potřeby by jako eventualita připadaly pozemky p.č. 134/4, 134/5, 134/7, 134/10, 134/11 a st.p.č.74 všechny v k.ú.Probluz v souhrnné výměře 4 918 m2. V diskuzi, která byla k žádosti
otevřena byly posuzovány klady a zápory případného pronájmu. Vzhledem k převyšujícím záporům jako je například zvýšená doprava těžkých nákladních vozidel, zvýšená prašnost a hluk při drcení byla žádost zamítnuta.
Bod č.10
Tento bod programu bude vzhledem k neobdržené odpovědi na žádost obce o poskytnutí nových kontejnerů na barevné sklo od společnosti Ekokom, na některé příští jednání zastupitelstva.
Bod č.11/1
Zastupitelstvo se zabývalo stanovením jasných pravidel pro výběr stočného z domáctnosti. V současné době se obec potýká s tím, jak stočné od obyvatel vybrat. Týká se to zvláště občanů, kteří nemají v naší obci trvalý pobyt, ale fyzicky zde žijí a na tento problém někteří další poukazují s tím, že když tito neplatí, nebudou platit ani oni. Starosta proto požádal všechny zastupitele o vypracování seznamu,ve kterém bude pravdivě uveden počet jednotlivých členů domáctnosti tak, jak v rodinných domech skutečně žijí. Narovnání plateb za stočné je třeba učinit už jen proto, aby se ti co platí, necítili poškozeni. Na příštím zasedání bude zastupitelstvo tento problém dále řešit.
Bod č.11/2
Pan L.Pavlíček podal ústní žádost o odkoupení pozemků pod budovami Harrachovských sýpek na Dolním Přímě. Jako důvod žádosti uvedl to, že bez pozemku pod budovami nelze vlastní budovy prodat. Pro tento případ se jedná o výměru 1.216 m2. Protože to jsou stavební pozemky, byla cena stanovena na cenu v místě obvyklou a to 850,-Kč/m2. Starosta je pověřen podáním odpovědi p. Pavlíčkovi.
Bod č.11/3
V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na vodovod pro místní část Jehlice byla obci doručena odpověď z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve které je uvedeno zamítavé stanovisko a to z důvodu nesouladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje. Obec o změnu tohoto dokumentu již požádala a je ještě možnost o dotaci požádat v dalším termínu, který by měl být vyhlášen ještě do konce tohoto roku. O průběhu a výsledku jednání bude obec průběžně informována.
Bod č.11/4
Zastupitelstvo na základě doporučení stavební komise vybralo jako zhotovitele malby v prostorách zámku na Dolním Přímě firmu Mendy Color Roman Vobejda.
Obec obdržela dvě nabídky a to od firem :
Malzed s.r.o. Hradec Králové                         32.610,-Kč bez DPH
Mendy Color Roman Vobejda                        13.342,-Kč bez DPH
Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.11/5
Myslivecké sdružení Bor Probluz požádalo obec o příspěvek na rok 2012 ve výši 18.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na práce spojené s pokládkou dlažby v nově budované zasedací místnosti sdružení v areálu hájenky v Boře. Zastupitelstvo poskytnutí příspěvku ve výši 18.000,-Kč schvaluje a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č.7/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
Návrhovou komisi ve složení Fejfar Roman, Ševčík Vratislav

Rozšíření programu o 5. bodů na celkových 17

Ověřovatele zápisu : Blažeje Josefa, Vejmana Vladislava

Zapisovatele zápisu : Rajnltovou Ladislavu

Finanční zprávu za období od 9.5.2012 do 27.5.2012 bez výhrad

Prodej obecního pozemku p.č. 267/13 o výměře 189 m2 v k.ú. Dolní Přím, lokalita Jehlice v celkové ceně 28.350,-Kč pro p. L. Zobinu

Program Dětského dne

Návrh programu pro hodnotitelskou komisi v rámci soutěže Vesnice roku 2012

Firmu Mendy Color Roman Vobejda jako zhotovitele malby v prostorách zámku na Dolním Přímě v nabídkové ceně 13.342,-Kč bez DPH.

Finanční příspěvek ve výši 18.000,-Kč pro Myslivecké sdružení Bor Probluz

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                         0 pro
                                                         0 se zdržel
Pronájem pozemků v lokalitě Probluz pro účely přechodné skládky stavebního materiálu


V Dolním Přímu dne : 28.5.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                 Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f