Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.4.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 28.4.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava
               Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni . 0
Omluveni : Blažej Josef, Ševčík Vratislav
Hosté : JUDr. Halamková

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2013
               6.Oprava koupaliště
               7.Pronájem části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz
               8.Prodej obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím
               9.Pronájem rybníka v Jehlici
             10.Nová smlouva s firmou EKOKOM a.s.
             11.Ostatní
             12.Závěr

          11/1.Rybník u zámku – čištění a oprava
          11/2.Mikroregion Nechanicko – dotace na vybavení
          11/3.Nákup nové tlakové myčky WAP

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Starosta následně přednesl zastupitelstvu návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi : Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 3 body na celkových 15 bodů. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Fejfara Romana a Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 6.4.2014 do 27.4.2014 přednesl starosta obce. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 689.734,-Kč a výdaje za stejné období činily 187.123,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a finanční zprávu následně schválily bez výhrad.

Bod č.5
Finanční výbor předložil přítomným zastupitelům k diskuzi Závěrečný účet a Účetní závěrku obce za rok 2013. Zastupitelé byli seznámeni s celým obsahem výše uvedených dokumentů včetně příloh a doporučují dokumenty ke schválení. Celý obsah výše uvedených dokladů včetně příloh bude zveřejněn na elektronické úřední desce obecního úřadu. V tištěné podobě bude zveřejněn zkrácený seznam dokladů, kompletní Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2013 budou k nahlédnutí na obecním úřadě. Starosta obce předložil ke schválení Směrnici o schvalování účetní závěrky obce a příspěvkové organizace 1/2014. Zastupitelé směrnici po projednání schvalují.
Bod č.6
Stavební výbor předložil návrh na postup při další etapě opravy koupaliště na Probluzi. Ten spočívá v posouzení stavu již opravované části a v případě, že tato bude v pořádku, bude přistoupeno k další opravě. Zastupitelé s návrhem souhlasí s podmínkou, že vzhledem k nedostatku financí bude další oprava limitovaná částkou 50.000,-Kč. Cenové nabídky budou projednány na jednání zastupitelstva dne 19.5.2014. Zajistí starosta obce.
Bod č.7
Obec Dolní Přím nabídla k pronájmu část pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz (spodní část školní zahrady) o výměře 1 000 m2. Cena za pronájem byla stanovena na 500,-Kč/rok + zajištění udržování zbylé části školní zahrady spočívající v sekání a likvidace trávy. Pronájem bude sjednán na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení. O pronájem pozemku projevila zájem p. P. Kroupová z Probluze. Obecní zastupitelstvo pronájem spodní části školní zahrady na obecním pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz o výměře 1 000 m2 paní Kroupové schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.
Bod č.8
Obec Dolní Přím zveřejnila záměr o prodeji obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 108 m2 v ceně 180,-Kč/m2. Jako jediný zájemce se přihlásil p. M. Šanda z HK. Obecní zastupitelstvo prodej pozemku p.Šandovi schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Bod č.9
V tomto bodě jednání se zastupitelé seznámili s žádostí o pronájem rybníka v Jehlici a to za účelem sportovního rybaření (chytíš, pustíš). Jelikož zastupitelstvo shledalo nedostatky v žádosti o pronájem, bylo rozhodnuto žadatele (p. Bulín) pozvat na příští zasedání aby svůj záměr podrobně vysvětlil. Následně bude rozhodnuto, zda bude předmětný rybník poskytnut k pronájmu či nikoliv.
Bod č.10
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání novou smlouvu s firmou EKOKOM a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v návaznosti na nový Občanský zákoník. Zastupitelé si znění smlouvy prostudovali, a jelikož nebyly shledány žádné nedostatky, které by bránily tuto smlouvu uzavřít, její znění schvalují a pověřují starostu obce jejím podpisem.
Bod č.11/1
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámili přítomné zastupitele s nutností opravy a vyčištění rybníka na Dolním Přímě. Z důvodu zjištění výše nákladů na tuto akci zastupitelstvo pověřuje p. Svatopluka Adamíru. O dalším postupu bude zastupitelstvo jednat na některém z příštích zasedání.
Bod č.11/2
Starosta obce předložil k posouzení možnost čerpat dotaci z POV 2014 Královéhradeckého kraje prostřednictvím Mikroregionu Nechanicko. Jedná se o možnost dovybavení zahradními sety (rozkládací stůl + lavice) v počtu 3 ks, 1 ks nafukovacího skákacího hradu a 2 ks přenosných plynových topidel. Dotace se poskytuje ve výši 45%. Zastupitelé zapojení obce do výše uvedeného dotačního titulu schvalují. Zajistí starosta obce.
Bod č.11/3
Starosta obce požádal zastupitelstvo o zvážení nákupu nové tlakové myčky. Toto zařízení bude využívané nejen pro nezbytné práce na údržbě ČOV, ale i při čištění koupaliště apod. Přítomní zastupitelé pořízení nové tlakové myčky schvalují a to do výše 20. 000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.50 hod. ukončil.

Usnesení č. 6/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    O se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ing.Bílek Jiří, Vejman Vladislav

rozšíření programu o 3 body na celkových 15

jako ověřovatele zápisu Fejfara Romana a Rajnltovou Ladislavu, jako zapisovatele zápisu Fišerovou Ilonu

finanční zprávu za období od 6.4.2014 do 27.4.2014

směrnici o schvalování účetních závěrek obce a příspěvkové organizace 1/2014

další etapu opravy koupaliště ve výši 50 000,-Kč

pronájem části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz o výměře 1 000 m2 pro p. Kroupovou v ceně 500,-Kč/rok + sezónní udržování části školní zahrady

prodej obecního pozemku p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře 108 m2 v ceně 180,-Kč/m2 pro p. Šandu

znění smlouvy se společností EKOKOM a.s.

zapojení obce do dotačního titulu z POV Královéhradeckého kraje prostřednictvím Mikroregionu Nechanicko

nákup tlakové myčky v ceně do 20 000,-Kč včetně DPH

obecní zastupitelstvo pověřuje :
Svatopluka Adamíru zjištěním potřebných skutečností souvisejících s opravou a čištěním rybníka na Dolním Přímě
Petra Švastu podpisem smlouvy o pronájmu části obecního pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Probluz
Petra Švastu podpisem smlouvy kupní na obecní pozemek p.č. 619/3 v k.ú. Dolní Přím
Petra Švastu nákupem nové tlakové myčky


V Dolním Přímě dne : 28.4.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Fejfrar Roman
                                Rajnltová Ladislava
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f