Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.4.2008

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 28.4.2008 od 20.oo hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef,
                  Špačková Jana, Vejman Vladislav, Rajnltová Lada, Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : Kroupa Milan

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Směna pozemku ( Probluz ) 
                   4. Komunikace Sluneční ulice
                   5. Chodníky Dolní Přím ( výběr zhotovitele )
                   6. Žádost o prodej pozemku ( p. Izach, Dolní Přím )
                   7. Různé 
                   8. Závěr

Zápis :

Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Přivítal přítomné a předložil
návrh na volbu ověřovatelů a zapisovatele zápisu, který je následující, jako ověřovatelé
byli navrženi p. Špačková Jana a p. Ing. Bílek Jiří. Jako zapisovatelka byla navržena
sl. Lada Rajnltová. Všichni tito navržení kandidáti byli v následné volbě zvoleni.
Bod č.2
Finanční zprávu za odbobí od 3.4. do 28.4.2008 přednesl starosta obce Petr Švasta. Zpráva
byla schválena bez výhrad.
Bod č.3
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo směnu pozemků na Probluzi. Jedná se o část
obecního pozemku vytyčeného geometrickým plánem č. 140-2/2008 pod p.p.č. 483 v k.ú.
Probluz o výměře 84 m2 a pozemek p.p.č. 26/3 v k.ú. Probluz vytyčený výše uvedeným geometrickým plánem o výměře 84 m2, který je ve vlastnictví manželů Novotných. Obecní
zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Bod č.4
Starosta seznámil zastupitele s pracemi probíhajícími na úpravě povrchu obecní komunikace
na pozemku p.p.č. 658 v k.ú. Dolní Přím v lokalitě Pod ráčkem, která bude po dobu rekonstrukce komunikace sloužit pro občany Sluneční ulice, ale i ostatních k vyjíždění a zajíždění ke svým domům. Dále byli zastupitelé informováni o požadavku Stavebního úřadu v Nechanicích na to, aby byly na již budované komunikaci na pozemku p.p.č. 593/12 v k.ú. Dolní Přím osazeny obrubníky a povrch byl upraven recyklátem z broušeného asfaltu tak,
aby mohlo být na tuto komunikaci vydáno povolení k dočasnému užívání.
Bod č.5
V tomto bodě zastupitelstvo projednalo a na doporučení hodnotící komise schválilo zhotovitele na opravu chodníků v Dolním Přímě.
Byly doručeny tři nabídky :
1. EKOSTAV Hradec Králové 1.188 899,- Kč včetně DPH
2. SOVIS Hradec Králové 1.190 065,- Kč včetně DPH
3. STAVREMO Hradec Králové 1.264 320,- Kč včetně DPH
Hodnotící komise nabídky posoudila a doporučila oslovit firmu SOVIS s.r.o. Hradec Králové.
Tato firma provádí práce na rekonstrukci komunikace a neměly by tudíž vznikat problémy s
koordinací prací na vlastní opravě chodníků. Zastupitelstvo schvaluje tedy na opravu chodníků jako zhotovitele firmu SOVIS s.r.o. Hradec Králové a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.6
Pan Izach z Dolního Přímu předložil žádost o prodej obecního pozemku p.p.č. 632/16 v
k.ú. Dolní Přím vytyčeného geometrickým plánem č. 209-49 /2008 o výměře 22m2.
Zastupitelstvo žádost bere na vědomí a vlastní prodej projedná až po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru o prodeji na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.7/7a
Termín čištění koupaliště bude upřesněn do 9.5.2008 a to po dohodě s SDH Dolní Přím a
AFK Probluz.
Bod č.7/7b
Termín konání Dětského dne bude také upřesněn po dohodě s SDH Dolní Přím, AFK Probluz
a Základní a Mateřskou školou Probluz a to do 9.5.2008.
Bod č.7/7c
Zastupitelstvo projednalo účast zástupce obce na valné hromadě společnosti VAK a.s. Hradec Králové, která se koná dne 11.6.2008 a pověřuje starostu obce Petra Švastu účastí
na této valné hromadě.
Bod č.7/7d
Z města Hradec Králové byl na obec Dolní Přím zaslán seznam žáků, kteří navštěvují základní školy v Hradci Králové. Na základě tohoto seznamu byla stanovena částka
56.858,- Kč na úhradu neinvestičních nákladů na žáky jednotlivých škol. Zastupitelstvo s
proplacením této částky souhlasí.
Bod č.7/7e
Členové zastupitelstva byli seznámeni se zastavovací studií lokality B 17 na Horním Přímě.
Návrh zpracoval ing. arch. Uhlíř pro vlastníka většiny pozemků v dané lokalitě. Zastupitelstvo nesouhlasí s nynější podobou této studie a to s rozmístěním a počtem
navrhovaných domků vzhledem k tomu, že lokalita se nachází v památkové zóně války
z roku 1866. Z tohoto důvodu obecní zastupitelstvo navrhuje vyvolat další jednání o problematice této zástavby.
Bod č.7/7f
Starosta informoval členy zastupitelstva se sdělením administrátorky POV ing. Jany Rejlové,
které obsahovalo informaci o poskytnutí dotace na opravu chodníků na Dolním Přímě ve
výši 250 000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace.
Bod č.7/7g
Vzhledem k uzavírce Dolního Přímu zastavují autobusy pro občany Dolního Přímu ( horní
část ) a Probluze u čekárny na odbočce k Hornímu Přímu. Obec proto vyvolala jednání
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, konkrétně s náměstkem hejtmana panem
Petrem Kuříkem o tom, aby alespoň některé spoje zajížděly na Dolní Přím na křižovatku
u Třebešků a na Probluz ke kostelu. Tuto zajížďku firma CONNEX a.s. Východní Čechy,
která zajišťuje provoz autobusů,vyčíslila na 46.352,- Kč. Obec požádala Krajský úřad o
zafinancování této částky v rámci dopravní obslužnosti občanů. V případě, že finance
nebudou z Krajského úřadu poskytnuty, obec provede úhradu z vlastního rozpočtu formou
rozpočtových změn. O výsledku jednání bude starosta informovat zastupitelstvo na příštím
jednání.
Bod č.7/7h
Starosta podal zprávu o průběhu prací spojených s čištěním studny na hřišti na Probluzi.
Podle sdělení firmy, která práce prováděla, je vrt pravděpodobně zborcen, proto nejde nautila vytáhnout a vrt vyčistit. Z tohoto důvodu byly práce zastaveny a bude se hledat jiné řešení. S největší pravděpodobností to bude nový vrt. Protože se v rozpočtu nepočítalo s těmito výdaji, budou práce zahájeny v příštím roce. Pouze v případě havárie stávajícího vrtu, bude přistoupeno k náhradnímu řešení. ( Rozpočtové změny ).
Bod č.7/7i
Stavební komise podala návrh, aby byla oslovena odborná firma, která nainstaluje dopravní značku č. B1 Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen a značku
omezující rychlost na 20 km/hod na místní komunikaci ležící na pozemku p.p.č. 466/3 v k.ú.
Probluz, vedoucí od silnice II / 324 ( křižovatka s odbočkami na Bor a na Horní Přím ) ke
hřišti na Probluzi. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a pověřuje starostu realizací této akce.
Bod č.8
Po všeobecné diskusi a vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve
22.10 hod. ukončil.

Usnesení č. 6 / 2008 :
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Špačkovou Janu a p. Ing. Bílka Jiřího
zapisovatelku zápisu sl. Rajnltovou Ladu
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                            0 proti
                                                            0 se zdržel
finanční zprávu za období od 7.4. do 28.4. 2008 bez výhrad

směnu pozemku p.p.č. 483 v k.ú. Probluz o výměře 84 m2 za pozemek p.p.č.26/3 v k.ú.
Probluz o výměře 84 m2

osazení obrubníků na budované místní komunikaci ležící na pozemku p.p.č. 593/12 v
k.ú. Dolní Přím a její povrchovou úpravu broušeným recyklátem

firmu SOVIS s.r.o. Hradec Králové jako zhotovitele opravy chodníku na Dolním Přímě za nabídkovou cenu 1.190 065,- Kč včetně DPH

starostu obce Petra Švastu jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti VAK a.s.
Hradec Králové

úhradu neinvestičních nákladů na žáky docházející do základních škol v Hradci Králové
ve výši 56.858,- Kč

přijetí dotace ve výši 250 000,- Kč. z POV na rok 2008 na opravu chodníku na Dolním Přímě, uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace

instalaci dopravní značky č.B1 s dodatkovou tabulkou a dopravní značky omezující rychlost
na 20 km / hod na místní komunikaci ležící na pozemku p.p.č. 466/3 v k.ú. Probluz

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
zastavovací studii na lokalitu B 17 Územního plánu obce Dolní Přím
Obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem směnné smlouvy na pozemky p.p.č. 483 v k.ú. Probluz o výměře
84 m2 a p.p.č. 26/3 v k.ú. Probluz o výměře 84 m2

starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou SOVIS s.r.o. Hradec Králové

starostu obce podpisem smlouvy s poskytovatelem dotace z POV ve výši 250 000,- Kč
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost p. Izacha o prodej obecního pozemku p.p.č. 632/16 v k.ú. Dolní Přím o výměře 22 m2


V Dolním Přímu dne : 28.4.2008                                                          zapsala : Rajnltová Lada

ověřovatelé zápisu :       Špačková Jana
                                   Ing. Bílek Jiří

starosta obce : Švasta PetrRychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f