Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.11.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konané v pondělí 28.11.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava

               Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fišerová Ilona

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Návrh rozpočtu obce na rok 2017

                        6.Rozpočtové opatření č.8/2016

                        7.Probluz – hnojiště- odkup

                        8.PC – obecní úřad

                        9.Kaple – pokračování restaurování

                       10.Záměr č.8/2016 (vodovodní přípojka p. Kotlářová)

                       11.Záměr č.9/2016 (vodovodní přípojka p Izach)

                       12.Stočné 2017

                       13.Ostatní

                       14.Závěr

 

                       13/1.Záměr č.10/2016 (kabel NN ČEZ, Švasta J.)

                       13/2.Záměr č. 11/2016 (pacht – vodovod Jehlice)

                       13/3.Sypač na sůl

                       13/4.Z.S. Klidná obec Dolní Přím – žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2016

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně starosta přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat ing. Hana Vycpálková a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 4 body na celkových 18 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 6.11.2016 do 27.11.2016. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 821.419,-Kč a výdaje ve stejném období činily 126.566,-Kč. Zůstatek na účtu obce ke dni 27.11.2016 činil 4.852.525,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami předložené finanční zprávy a po následné diskuzi finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložili přítomným zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2017. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s tím, že v příjmech činí 11.098.900,-Kč a ve výdajích 11.098.900,-Kč. Zastupitelé po prostudování jednotlivých položek návrh rozpočtu obce na rok 2017 schválili bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce spolu s finančním výborem seznámili zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8/2016. Zastupitelstvo po projednání rozpočtové opatření č.8/2016 schválilo bez výhrad.

Bod č.7

Vedení Statku Dlouhé Dvory zaslalo na adresu obce návrh ceny polního hnojiště, které se nachází pod Probluzí a je využíváno občany obce jako úložiště biologického odpadu a zeminy. Cena je vyčíslena na částku 70.000,-Kč bez DPH. Přítomní zastupitelé konstatovali, že tyto prostory jsou pro obec potřebné a výhodou je, že pozemky pod bývalým hnojištěm jsou obecní. Nákup byl v ceně 70.000,-Kč bez DPH schválen. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.8

Starosta obce požádal zastupitelstvo o posouzení a případně schválení nákupu nového PC na obecním úřadě, který je staršího typu a již nestačí plnit všechny agendy, které jsou v něm uloženy. Zastupitelé pořízení nového PC v ceně do 25.000,-Kč včetně DPH schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.9

Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou Univerzity Pardubice, fakultou restaurování, která nabízí pokračování restaurování nástěnných maleb v kapli v budově zámku na Dolním Přímě. Po vzájemné dohodě obce a fakulty, spočívající v době výkonu prací je cena stanovena na 76.850,-Kč bez DPH s tím, že práce budou probíhat v období od konce února 2017 do konce května 2017. Cena za provedené práce bude vypočtena na základě dokončených restaurátorských činností. Obec zajistí ubytování a lešení pro studenty fakulty, kteří budou práce provádět. Zastupitelé po důkladném projednání schvalují pokračování restaurátorských prací a schvalují cenovou kalkulaci na restaurátorskou činnost. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.10

Zastupitelstvo projednalo záměr č.8/2016, který zahrnuje záměr obce zřídit právo stavby vodovodní přípojky pro RD č.p. 28 na obecním pozemku vedeném ve ZE p.č. 55/24 v k.ú. Dolní Přím a následně záměr č.8/2016 schválilo. Řádné zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.11

Zastupitelstvo projednalo záměr č.9/2016, který zahrnuje záměr obce zřídit právo stavby vodovodní přípojky na obecním pozemku p.č. 630/30 v k.ú. Dolní Přím pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 25/1. V k.ú. Dolní Přím. Po projednání byl záměr č.9/2016 zastupitelstvem schválen. Řádné zveřejnění záměru zajistí starosta obce.

Bod č.12

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem kalkulace stočného na rok 2017. Po konzultaci s provozovatelem ČOV a kanalizace v obci (firma OVLAB s.r.o. HK) bylo navrženo, aby cena stočného jak pro občany , tak pro firmu NIVA s.r.o. Dolní Přím zůstala stejná jako v roce 2016, tj. 24,-Kč/m3 pro občany a 45,-Kč/m3 pro Nivu s.r.o. Zastupitelé návrh stočného na rok 2017 schvalují a pověřují starostu obce podpisem Kalkulace služeb na rok 2017.

Bod č.13/1

Zastupitelstvo projednalo záměr č.10/2016, který zahrnuje záměr obce zřídit věcné břemeno – služebnost na umístění zařízení distribuční soustavy NN pro RD č.p. 60 na obecním pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím. Po projednání byl záměr č.10/2016 zastupitelstvem schválen. Řádným zveřejněním je pověřen starosta obce.

Bod č.13/2

Zastupitelstvo projednalo záměr č.11/2016, který zahrnuje záměr obce zřídit smlouvu o pachtu a provozování vodárenské infrastruktury v místní části Jehlice o délce 1.545 m DN 63, včetně dodávky pitné vody oprávněným subjektům. Zastupitelé po projednání záměr č.11/2016 schválili. Starosta obce je pověřen řádným zveřejněním záměru.

Bod č.13/3

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o potřebě pořídit pro potřeby obce sypač na sůl a posypové materiály. Cenovou nabídku na výše uvedené zařízení předložila firma VITAL –TECH Rozběřice ve výši 32.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelé pořízení nového sypače v ceně 32.000,-Kč včetně DPH schvaluje.

Bod č.13/4

Z.S. Klidná obec Dolní Přím předložil žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 2.000,-Kč na pořízení cen pro děti v rámci připravované akce : Vánoční posezení 2016, která se uskuteční v sobotu 17.12.2016 na Horním Přímě. Zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč schvaluje. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu, starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.45 hod ukončil.

 

Usnesení č. 14/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      7 hlasy pro

                                                      0 proti

                                                      0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková, Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu o 4 body na celkových 18 jednacích bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka

jako zapisovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou

 

finanční zprávu za období od 6.11.2016 do 27.11.2016 bez výhrad

 

návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2017

 

rozpočtové opatření č.8/2016 bez výhrad

 

nákup polního hnojiště v místní části Probluz v ceně 70.000,-Kč bez DPH

 

pořízení nového PC pro potřeby obecního úřadu v ceně do 25.000,-Kč včetně DPH

 

pokračování restaurování nástěnných maleb v kapli v objektu č.p.1 na Dolním Přímě v ceně 76.850,-Kč bez DPH (univerzita Pardubice, fakulta restaurování)

 

záměr č.8/2016 (vodovodní přípojka p. Kotlářová)

 

záměr č.9/2016 (vodovodní přípojka p. Izach)

 

návrh stočného na rok 2017 (24,-Kč/m3 občané, 45,-Kč/m3 NIVA s.r.o.)

 

záměr č.10/2016 ( vedení NN ČEZ p. Švasta)

 

záměr č.11/2016 (smlouva o pachtu na provozování vodárenské infrastruktury v místní části Jehlice)

 

pořízení sypače na sůl v ceně 32.000,-Kč včetně DPH

 

poskytnutí finančního příspěvku pro Z.S. Klidná obec Dolní Přím ve výši 2.000,-Kč

 

V Dolním Přímě dne : 28.11.2016

 

Zapsala : Rajnltová Ladislava

 

Ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman

                              Ševčík Vratislav

 

Starosta obce : Švasta Petr

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f