Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 28.1.2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 28.1.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Úpravy u obecní knihovny na Probluzi
                6.Zeleň v obcích
                7.Úpravy u č.p.16 na Dolním Přímě
                8.Oprava komína v č.p.1 na Dolním Přímě
                9.Volební komise – odměny
              10.Kulturní akce 2013 – spolupráce s organizacemi
              11.Směna pozemku p.č.290/7 v k.ú. Dolní Přím – návrh
              12.Sportovní aktivity – stolní tenis
              13.Veřejné osvětlení – rozšíření
              14.Ostatní
              15.Závěr

               14/1.Kontejner na plast Probluz
               14/2.Prodej pozemku p.č.594/13 v k.ú. Dolní Přím – návrh
               14/3.Rybníčky – Borský les
               14/4.Chodníky – zimní údržba
               14/5.SDH Dolní Přím – pověření ke sběru papíru a železa
               14/6.Audit

Zápis :
Bod č.1
Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Do návrhové komise byli navrženi Petr Švasta a Vladislav Vejman. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 6.bodů na celkových 21. Zastupitelé takto rozšířený program schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Ing. Jiřího Bílka. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

 

Bod č.4
Finanční zprávu za období od 6.1. do 27.1.2013 přednesl starosta obce. Členové zastupitelstva byli seznámeni se stavem účtu, který k 27.1.2013 vykazuje částku 1.787.770,-Kč. Finanční zpráva byla po projednání schválena bez výhrad.
Bod č.5
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s nabídkami na stavební úpravy v okolí obecní knihovny na Probluzi, které předložily firmy :
Milan Roušal – zednické práce Dolní Přím                                   52.790,-Kč cena konečná
Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                                           52.151,-Kč včetně DPH
Milan Halíř ml. – zednictví Nový Přím                                            56.469,-Kč včetně DPH
Václav Ságner – zednické práce Dolní Přím                                 odstoupení od nabídky
Firma Milan Roušal – zednické práce Dolní Přím by v případě, že by byla vybrána, požadovala zálohu na materiál ve výši 33.410,-Kč.
Zastupitelé jednotlivé poptávky posoudili a jako zhotovitele vybrali firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 52.151,-Kč včetně DPH, bez poskytnutí zálohy. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.6
Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem na obměnu a zlepšení stavu zeleně v obci a všech jejích místních částech. Návrh spočívá v odstranění nakloněných stromů u rybníka na Dolním Přímě, které zvláště při zimním bruslení ohrožují všechny, kteří na rybníce bruslí. Tento záměr zastupitelstvo schvaluje s tím, že místo pokácených stromů budou vysazeny v okolí rybníka dřeviny nové, za každý jeden pokácený strom se vysadí jeden nový. Dřevo z těchto stromů bude využito k topení na obecním úřadě. Zajistí starosta obce a výbor pro životní prostředí a rozvoj obce. Další součástí návrhu na obnovu zeleně je výměna dřevin u obecní účelové komunikace v úseku od odbočky na Nový Přím, po začátek Horního Přímu. Zde jsou přestárlé švestky a ořešáky, které by měly nahradit višně, třešně nebo jiné peckoviny. Tyto druhy stromů hezky kvetou a jejich plody nabízejí chodcům, cyklistům a dalším turistům drobné občerstvení. Další případné návrhy bude řešit zastupitelstvo obce na svém jednání dne 18.2.2013.
Bod č.7
Zastupitelstvo obce projednalo plán úprav v objektu č.p.16 na Dolním Přímě (bývalá okresní knihovna). V I. etapě bude nutné dokončit vodovodní přípojku, objekt napojit na kanalizaci a vybudovat WC. Následovat by měla výměna oken a vchodových dveří, drobné stavební úpravy, jako je oprava omítek. Následovat by mělo vytápění. V souběhu s těmito pracemi bude upraveno oplocení včetně vrat a branky včetně vybudování přístupového chodníku a úprava zpevněných ploch uvnitř objektu. Na veškeré práce budou vypisována poptávková řízení. Zajistí starosta obce spolu se stavebním výborem.
Bod č.8
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nutností opravy komínu na objektu č.p.1 na Dolním Přímě. Oprava spočívá ve vyvložkování komínového tělesa, osazení 2.kusů vybíracích dvířek a 2. kusů napojovacích hlavic pro připojení spotřebičů, včetně průchodky a rozrážecí hlavice. V souvislosti s tímto záměrem budou osloveny odborné kominické firmy na zhotovení poptávkových cen za výše uvedené práce. Zajistí starosta obce.
Bod č.9
Starosta obce navrhl zastupitelstvu navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí. Jako důvod svého návrhu uvedl, že od státu mají členové komisí za druhé kolo volby prezidenta republiky nárok na odměnu ve výši 200,-Kč hrubého a před zdaněním. Starosta proto navrhuje vyplatit odměnu z obecního rozpočtu ve výši 600,-Kč hrubého. Po zdanění by tak každý člen OVK obdržel 510,-Kč. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu a účetní obce výplatou odměn pro členy OVK v rámci volby prezidenta republiky.
V souvislosti s velmi nepříznivým počasím v době konání voleb prezidenta republiky starosta navrhl pořídit 3. ks topidel, aby bylo možné zajistit přitopení pro okrsky č.1 Dolní Přím a č.3 Horní Přím, ve kterých bylo naměřeno pouze 16 °C. Zastupitelé nákup topidel schvaluje, a to ve výši 3.000,-Kč za všechna tři tělesa. Zajistí starosta obce.
Bod č.10
Starosta obce přetlumočil zastupitelům návrh ZKO Probluz na pořádání společné akce „Půlení prázdnin“. ZKO Probluz žádala o vyjádření, zda by byla možnost, aby se na akci účastnily i ostatní spolky v obci. Členové zastupitelstva se ale dohodli na tom, že ponechá konání již tradičního dětského dne na termínu okolo 1.6. a že tuto akci bude obec zajišťovat stejným způsobem jako dosud. Pokud ZKO Probluz uspořádá ve vlastní režii akci „Půlení prázdnin“ má možnost jako všechny ostatní spolky si požádat o finanční příspěvek.
Bod č.11
Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo návrh na směnu obecního pozemku p.č. 290/7 o výměře 301 m2 v k.ú. Dolní Přím, odděleného z pozemku p.č.290/5 v k.ú. Dolní Přím. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Zveřejnění návrhu zajistí starosta obce.
Bod č.12
Starosta v návaznosti na požadavek části občanů, kteří se zajímají o hru stolní tenis, která se již v omezené míře v sále obecního hostince provozuje, navrhuje nákup nového stolu na stolní tenis. Jeho využití by bylo jak pro tenisty v obecním hostinci, tak například ve škole na Probluzi, Jezdecké škole na Dolním Přímě a podobně. Zastupitelé schvalují nákup stolu v hodnotě do 5.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.13
Přítomní členové zastupitelstva projednali doručené poptávkové ceny na rozšíření veřejného osvětlení v obci Dolní Přím a Probluz. Svoje nabídky přepočtené na montáž jednoho svítidla předložily firmy :
ERMO s.r.o. Hradec Králové                              4.740,-Kč včetně DPH
PMP Com s.r.o. Hradec Králové                         4.534,-Kč včetně DPH
VALMONT HK s.r.o.                                            6.384,-Kč včetně DPH
Zastupitelé podrobně dodané nabídky posoudili a jako zhotovitele akce rozšíření veřejného osvětlení v části obce Dolní Přím a Probluz schválili firmu ERMO s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně za montáž jednoho svítidla 4.740,-Kč včetně DPH.
Vlastní rozšíření se bude týkat montáže 8. kusů svítidel na Dolním Přímě v celkové ceně 37.920,-Kč včetně DPH.
Bod č.14/1
Starosta navrhl pořízení nového kontejneru na plasty za ten, který na konci roku shořel. Zastupitelstvo nákup schvaluje a to ve výši 7.623,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/2
Obecní zastupitelstvo projednalo a následně schválilo návrh na prodej obecního pozemku p.č.594/13 v k.ú. Dolní Přím o výměře 45 m2, odděleného od pozemku p.č. 594/7 v k.ú. Dolní Přím v ceně 180,-Kč/m2 (celková cena 8.100,-Kč). Zverějnění návrhu zajistí starosta obce.

 

Bod č.14/3
Myslivecké sdružení Bor Probluz požádalo obec o spolupráci a pomoc při vyčištění dvou rybníčků v katastru Borského lesa, které jsou v majetku obce Dolní Přím. Jedná se o odstranění bahna a zpevnění hrází. Spolupráce by spočívala v tom, že myslivecké sdružení zajistí techniku a obec uhradí finanční náklady. Tyto byly vyčísleny na 30.000,-Kč včetně DPH. Členové zastupitelstva s návrhem v této podobě souhlasí a úhradu ve výši 30.000,-Kč schvaluje.
Bod č.14/4
Zastupitelé se v tomto bodě jednání zabývali zimní údržbou chodníků v obci. Chodníky jsou v dostatečné míře vyhrnovány, ale při výskytu ledovky nastává problém s kluzkým povrchem. S tím úzce souvisejí i dva pády s jedním zraněním. Aby se co nejvíce předešlo těmto situacím, byl zastupitelstvem schválen nákup mechanického rozmetadla na sůl v ceně do 7.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/5
Na doporučení společnosti EKOKOM zastupitelstvo schválilo pověření pro SDH Dolní Přím na sběr starého papíru a železa. Pověření bude založeno k listinám ohledně třídění odpadů. Zajistí starosta obce.
Bod č.14/6
Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s výsledkem auditu o hospodaření obce za rok 2012. Závěrečná zpráva konstatuje, že v hospodaření obce a další její činnosti nabyly shledány chyby a nedostatky. V této souvislosti starosta navrhuje odměnu pro účetní obce. Zastupitelé berou výsledem auditu na vědomí a schvalují odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč.
Bod č.15
Po vyčerpání všech bodů programu, starosta zasedání ve 22.20 hod ukončil.

Usnesení č.2/2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 5 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Vejman Vladislav, Švasta Petr

rozšíření programu o 6. bodů na celkových 21

ověřovatele zápisu : Ing.Bílek Jiří, Fejfar Roman

zapisovatele zápisu : Fišerová Ilona

finanční zprávu za období od 6.1. do 27.1.2013 bez výhrad

jako zhotovitel úprav v okolí obecní knihovny na Probluzi firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 52.151,-Kč včetně DPH

odstranění poškozených a nakloněných stromů u rybníka na Dolním Přímě (dřevo bude použito k vytápění obecního úřadu)

harmonogram úprav v objektu č.p.16 na Dolním Přímě

mimořádné finanční odměny pro členy okrskových volebních komisí ve výši 600,-Kč/osobu před zdaněním

návrh na směnu obecního pozemku p.č. 290/7 v k.ú Dolní Přím o výměře 301 m2

nákup nového stolu na stolní tenis ve výši do 5.000,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele rozšíření veřejného osvětlení v obci firmu ERMO s.r.o. HK v poptávkové ceně 4.740,-Kč včetně DPH, přepočteno na montáž jednoho kusu svítidla

pořízení nového kontejneru na plast pro místní část Probluz ve výši 7.623,-Kč včetně DPH

návrh prodeje obecního pozemku p.č. 594/7 v k.ú. Dolní Přím o výměře 45 m2 v ceně
180,-Kč/m2

vyčištění rybníčků v lokalitě Borský les v ceně 30.000,-Kč včetně DPH

nákup mechanického rozmetadla na sůl v ceně do 7.000,-Kč včetně DPH

pověření pro SDH Dolní Přím na sběr starého papíru a železa

odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 5 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel

návrh ZKO Probluz na pořádání společné akce „Půlení prázdnin“


V Dolním Přímu dne : 28.1.2013

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápiosu : Ing. Bílek Jiří
                                          Fejfar Roman

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f