Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 27.8.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 27.8.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr, Ing. Tuna Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.6/2018

                               6.Rozloučení s prázdninami

                               7.Oprava márnice – výběr zhotovitele

                               8.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (kanalizace, vodovod,

                                   vedení NN Horní Přím – obecní pozemky p.č. 300/2 a 314/1 v k.ú. Horní Přím)

                               9.ZŠ a MŠ Probluz (plot, hospodářský výsledek 2017)

                             10.Ostatní

                             11.Závěr

 

                             10/1.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Bc.Ladislava Tichá a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 1 bod na celkových 12 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 30.6.2018 do 15.8.2018. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 854 369,- Kč a výdaje 1 632 226,-Kč. Zastupitelé si zprávu podrobně prostudovali a jelikož nebyly shledány žádné nesrovnalosti, následně tuto finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

V tomto jednacím bodě předložil finanční výbor ke schválení rozpočtové opatření č.6/2018. Rozpočtové příjmy byly navýšeny o 610 611,-Kč (s tím, že největší položku ve výši 608 111,-Kč tvoří dotace na opravu márnice na Probluzi z fondu Ministerstva zemědělství). Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 674 311,-Kč s tím, že rozdíl ve výši 63 700,-Kč bude kryt z přebytku hospodaření z roku 2017. Zastupitelé rozpočtové opatření č.6/2018 schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

Členka zastupitelstva Bc. Ladislava Tichá seznámila přítomné zastupitele s programem akce „Rozloučení s prázdninami“, které se uskuteční v neděli 2.9.2018 od 15.00 hod na fotbalovém hřišti na Probluzi. Zastupitelé si zprávu o přípravě akce vyslechli a vzali na vědomí s tím, že dle svých možností se zapojí do příprav a následně na jejím ukončení.

Bod č.7

Starosta spolu se stavebním výborem předložili zastupitelstvu cenové nabídky na opravu márnice na Probluzi. Jedná se o veškeré stavební práce včetně výměny oken a dveří. Oprava střechy v současné době již probíhá. Svoje nabídky předložily firmy :

Petr Lacourt, Dolní Přím                                                              686 568-Kč včetně DPH

Michal Horáček, Libřice                                                               892 968,20 Kč včetně DPH

PMP Com s.r.o. Hradec Králové                                                   809 762,24 Kč včetně DPH

Zastupitelé obce schválili jako zhotovitele zednických prací, včetně výměny oken a dveří na  akci „Oprava márnice na hřbitově na Probluzi“ firmu Petr Lacourt, Dolní Přím v nabídkové ceně 686 568,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali návrhem záměru č.6/2018, který se týká umístnění a provedení stavebního záměr  a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkajícího se obecních pozemků p.č. 300/2 a 314/1 oba v k.ú. Horní Přím. Jedná se o uložení kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek a vedení NN pro plánovanou výstavbu 3. rodinných domů. S přihlédnutím k tomu, že plánovaná výstavba je v souladu s platným Územním plánem obce Dolní Přím bylo zveřejnění záměru č.6/2018 zastupitelstvem schváleno.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

Finanční výbor předložil ke schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Probluz ve výši 72 16,77 Kč za rok 2017 takto :

80 % do fondu odměn (výplaty)

20% do rezervního fondu (sociální a zdravotní pojištění)

Starosta obce dále seznámil obecní zastupitelstvo s úpravami, které byly ve škole provedeny v období školních prázdnin. Jedná se o již schválenou opravu plotu, vymalování tříd a nákupu nového nábytku do tříd. Po rozpravě k těmto skutečnostem, zastupitelé rozdělení hospodářského výsledku schvalují.

Veřejné hlasování :        8 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10/1

TJ Sokol Probluz předložila žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 2 400,-Kč, která by pokryla část nákladů spojených s nákupem permanentek na představení ochotnických spolků v Nechanicích. Zastupitelé poskytnutí dotace ve výši 2 400,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :        7 pro                     0 proti                  1 se zdržel

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve  20.30 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 27.8.2018

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Roman Fejfar

                              Ing. Hana Vycpálková

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f