Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 27.8.2012

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 27.8.2012 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,
                Vejman Vladislav
Nepřítomni :0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef
Hosté : Ing. Bederka Ján, JUDr. Halamková Margita, Dufek Martin

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Pronájem obecních pozemků
                6.Nabídka na změnu dodavatele energií
                7.Obecní hostinec
                8.Audit
                9.Smlouva o zřízení věcného břemene (6. rodinných domů p.Kopečný)
              10.Žádost o příspěvek na kanalizaci (H.Přím-p. Višňák)
              11.Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR –žádost o příspěvek
              12.Prodej obecního pozemku p.č.437/7 v k.ú.Probluz
              13.Farnost Nechanice – příspěvek na varhany
              14.Sdružení Linka bezpečí –žádost o příspěvek
              15.Právní informační software
              16.Zeleň v obci –růže
              17.Souhlasné prohlášení –pozemek p.č. 294 v k.ú. Horní Přím
              18.Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Horní Přím
              19.Kontejnery na plasty
              20.Směna pozemků (Obec –p. Rovenská a p.Fričková)
              21.Hřbitov Probluz –žádost o odstranění 2ks tůjí
              22.Ostatní
              23.Závěr

              22/1.Návrh na prodej obecního pozemku p.č.632/96 v k.ú. Dolní Přím
              22/2.Malování –škola na Probluzi
              22/3.Odvodnění Jehlice
              22/4.Objekt č.p.16 na Dolním Přímě –úpravy
              22/5.Smlouva o zřízení věcného břemene (1. rodinný dům p. Dvořáčková)
              22/6.Vznik občanského sdružení –Horní Přím
              22/7.Sanace kalové nádrže na ČOV Dolní Přím

 

 

Zápis :

Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod s konstatováním, že jednání je usnášeníschopné. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty a navrhl jako členy návrhové komise Vejmana Vladislava a Ševčíka Vratislava. Obecní zastupitelstvo oba navrhované schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 6. bodů na celkových 28. Zastupitelé s takto rozšířeným programem souhlasí a schvalují jej.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Fišerovou Ilonu a Fejfara Romana a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 6.8. do 26.8.2012 přednesl starosta obce. Zastupitelé finanční zprávu schvalují bez výhrad.
Bod č.5
Pronájem obecních pozemků v lokalitě Mezi obcí pod Probluzí byl zastupitelstvem vzhledem k výsledku ankety, která byla na webových stránkách obce zamítnut a tato záležitost je tímto ukončena.
Bod č.6
Ing. Bederka seznámil členy zastupitelstva i hosty jednání s možností úspory za odebrané energie tím, že se změní jejich dodavatel. Přítomní byli obeznámeni s vypracovanou nabídkou od jednotlivých dodavatelů, kterou připravil zástupce zprostředkovatelské firmy Ing.Bederka. Pokud by se obec rozhodla dodavatele energií změnit, byla by smlouva podepsána přímo s dotyčným dodavatelem a ne s firmou, kterou zastupuje Ing. Bederka. Zastupitelé si nechávají čas na důkladné prostudování jednotlivých nabídek, ale i obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů do příštího zasedání, kde se bude o této záležitosti dále jednat.
Bod č.7
Stavební výbor spolu se starostou předložili cenové nabídky na montáž protihlukových okenních rolet do oken v sále obecního hostince. Svoje kalkulace předložily tyto firmy :
Lomax s.r.o. Hradec Králové                   39.911,-Kč         včetně DPH
Climastyl s.r.o. Hradec Králové               38.578,-Kč          včetně DPH
Proclima s.r.o. Jesenice u Prahy             44.164,-Kč          včetně DPH bez lešení a elektro
Vzhledem k zjištěným ohlasům a referencím na výše uvedené firmy a také s přihlédnutím k nabídkové ceně schválilo zastupitelstvo jako zhotovitele firmu Climastyl s.r.o. Hradec Králové za nabídkovou cenu 38.578,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Dále bylo v souvislosti s pořádáním akce „Loučení s prázdninami“, která se uskutečnila v sobotu 25.8.2012 na louce pod Dolním Přímem zastupitelstvem schválleno jako příspěvek na tuto akci zajistit dodávku el.energie.
Bod č.8
Zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem dílčího přezkoumání (auditu) týkajícího se hospodaření obce. Přezkoumání provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s výsledkem- bez zjištěných závad a nedostatků. Zastupitelstvo schvaluje zprávu bez výhrad. Pro účetní obce byla schválena odměna ve výši 2.000,-Kč. Zajistí starosta obce.

Bod č.9
Zastupitelé po projednání schválili smlouvu č.NET/OSNM134-1/2012-3 o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení do pozemku p.č.430 v k.ú. Probluz (6. rodinných domků-p.Kopečný). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.10
Starosta spolu se stavebním výborem předložili žádost p. Višňáka o úhradu rozdílu v průměru potrubí při stavbě kanalizace na Horním Přímě. Vzhledem k nedostatku financí a s přihlédnutím k poskytnutím finančních prostředků při obdobném případě na Dolním Přímě zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 40.000,-Kč. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.11
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „Radost“,o.s. Prostějov podala na obec žádost o poskytnutí finanční pomoci související s činností asociace. Obecní zastupitelstvo vzhledem k nedostatku financí žádost zamítlo.
Bod č.12
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej obecního pozemku p.č.437/7 v k.ú. Probluz o výměře 11 m2 manželům Novotným v ceně 180,-Kč/m2. Celková cena za pozemek činí 1.980,-Kč. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.
Bod č.13
V tomto bodu programu se zastupitelé zabývali situací okolo opravy varhan v kostele na Probluzi. Podle informací z Farnosti Nechanice, která i letos obdržela dotaci ve výši 180.000,-Kč. K ní je ale potřeba doplatit cca 60.000,-Kč jako spoluúčast. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce ve výši 20.000,-Kč s podmínkou, že pokud farnost nesežene dost financí na již zmíněnou spoluúčast, bude příspěvek obce Dolní Přím ve výši 20.000,-Kč vrácen na účet obce. Tato podmínka bude promítnuta do darovací smlouvy. Zajistí starosta obce.
Bod č.14
Sdružení linka bezpečí požádalo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.100,-Kč. I v tomto případě muselo zastupitelstvo konstatovat, že pro nedostatek financí pro vlastní projekty obce, nebude finanční příspěvek poskytnut.
Bod č.15
Starosta seznámil zastupitele s potřebou pořídit program na právní informační software, který by byl pravidelně aktualizován. Tato potřeba vyplývá z velmi častých novelizací zákonů a vyhlášek, které jsou potřebné pro chod obce a obecního úřadu. Zastupitelstvo požaduje na příští jednání předložení více nabídek tak aby mohlo být vybráno to nejoptimálnější řešení. Zajistí starosta obce.
Bod č.16
Výbor pro životní prostředí a rozvoj obce předložil zastupitelům k posouzení návrh na obměnu okrasných záhonů s růžemi (již se nejedná o nic okrasného) na Dolním Přímě, za jiné okrasné keře nebo za zatravnění těchto záhonů. Zastupitelé se přiklánějí k zatravnění, výsadba jiných okrasných keřů by byla pravděpodobně náročná na údržbu. Věc ještě starosta obce projedná s p. Podzimkovou, která pracuje pro obec na úpravě veřejné zeleně. Zbylé růže budou do zimy ze záhonů odstraněny.
Bod č.17
Obecní zastupitelstvo schvaluje do svého vlastnictví pozemek p.č. 294 v k.ú. Horní Přím o výměře 3775 m2 (jedná se o pozemek ostatní plocha, ostatní komunikace). Tento pozemek obec nabyla na základě souhlasného prohlášení mezi Obcí dolní Přím a Pozemkovým fondem České republiky ze dne 19.4.2012.

Bod č.18
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím o výměře 3 407 m2. Tento pozemek se nachází pod obecní účelovou komunikací a v současné době je v majetku Královéhradeckého kraje s právem hospodaření pro Správu silnic Královéhradeckého kraje. Žádost je nutná pro uzavření darovací smlouvy. Zajistí starosta obce.
Bod č.19
Starosta navrhuje posoudit dokoupení tří kusů kontejnerů na plasty, které by byly rozmístěny po jednom kuse na Dolní Přím, Probluz a Horní Přím. Zastupitelstvo nákup kontejnerů schvaluje a to do výše 25.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.
Bod č.20
Obecní zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Dolní Přím a p. Fričkovou a p. Rovenskou na pozemky o výměře 110 m2, které se nachází pod chodníky za pozemky o výměře 110 m2, oddělených z obecního pozemku p.č. 25/1 všechny v k.ú. Dolní Přím.
Bod č.21
Zastupitelé se seznámili s žádostí p.Nováka z Popovic, který žádá o pokácení dvou kusů tůjí na hřbitově na Probluzi. Jedná se první dvě tůje zprava při vchodu do hřbitova. Svoji žádost odůvodňuje tím, že mu tyto dřeviny znečišťují hrob a narušují jeho základy. Zastupitelstvo vzhledem k uvedeným důvodům žádost schvaluje a pověřuje starostu zajištěním potřebných náležitostí k odstranění stromů.
Bod č.22/1
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na prodej obecního pozemku p.č.632/96 o výměře 91 m2 v k.ú. Dolní Přím za cenu 5,-Kč/m2. Záměr bude řádně vyvěšen na úřední desce. Zajistí starosta obce.
Bod č.22/2
Stavební výbor spolu se starostou předložili zastupitelům k projednání soupis malířských prací které by měly být provedeny nad rámec prací souvisejících s výměnou oken v budově školy na Probluzi. Jedná se o malování ve skladu, v kabinetu, v šatně a o opravu malby soklu. Celková hodnota prací je vyčíslena na 12.864,-Kč včetně DPH. Zastupitelé provedení výše uvedených malířských prací v ceně 12.864,-Kč včetně DPH schvalují.
Bod č.22/3
Stavební výbor předložil cenové nabídky na nejnutnější práce spojené s pracemi souvisejícími s odvodněním části obce Jehlice. Obec obdržela cenové kalkulace od těchto firem :
Josef Munzar Ekostav Hradec Králové         68.486,-Kč včetně DPH (varianta A)
                                                                     60.117,-Kč včetně DPH(varianta B)

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                           44.328,-Kč včetně DPH
Obecní zastupitelstvo schválilo jako zhotovitele odvodňovacích prací v místní části Jehlice firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš za nabídkovou cenu 44.328,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.22/4
Obecní zastupitelstvo projednalo nabídky na úpravy objektu stodoly u č.p. 16 na Dolním Přímě. Svoje nabídky předložili firmy :
Václav Ságner zednické práce, Dolní Přím                            15.610,-Kč konečná cena

Milan Roušal zednické práce, Dolní Přím                               21.690,-Kč konečná cena
Zastupitelé schválili jako zhotovitele úprav objektu u č.p. 16 na Dolním Přímě firmu Václav Ságner zednické práce, Dolní Přím v nabídkové ceně 15.610,-Kč (cena konečná).
Bod č.22/5
Zastupitelstvo po projednání schválilo smlouvu č. NET/OSNM/258-1/2012-2 o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení do pozemku p.č. 632/29 v k.ú. Dolní Přím (1. rodinný dům, p.Dvořáčková). Starosta je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.22/6
Zástupci občanů z Horního Přímu, JUDr.Halamková a p. Dufek seznámili zastupitele se vznikem občanského sdružení, které bylo založeno v souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě B14 a B15 na Horním Přímě. Sdružení v této chvíli nesouhlasí s výstavbou obslužné komunikace, která má být vybudována středem obce Horní Přím. Dále zástupci vzniklého sdružení informovali o svém záměru a to o zrušení celé výstavby na pozemcích v Horním Přímu (lokality B14 a B15 schváleného Územního plánu obce Dolní Přím). Zastupitelstvo bere vznik sdružení i jeho záměr na vědomí. Obecní zastupitelstvo po projednání a vzhledem k sepsané petici (proti výstavbě obslužné komunikace na Horním Přímě), tudíž ve veřejném zájmu rozhodlo, že pokud bude vyvoláno nové územní řízení ohledně již zmiňované obslužné,účelové komunikace na Horním Přímě, bude obec požadovat výstavbu této komunikace na místě, které bylo určeno v původní zastavovací studii na výstavbu 33. rodinných domků na Horním Přímě. Tímto místem je obecní pozemek p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím (druh pozemku-ostatní plocha, způsob využití-ostatní komunikace). Zajistí starosta obce.
Bod č.22/7
Stavební výbor předložil zastupitelům k posouzení návrh na nejnutnější opravy na kalové nádrži na ČOV Dolní Přím, která začíná ve své spodní části prosakovat. Tyto opravy spočívají v sanaci kovových částí, zhotovením železného armování a následně betonáží u paty nádrže. Všechny tyto práce by neměly přesáhnout náklady ve výši 35.000,-Kč včetně DPH. Práce budou zhotoveny svépomocí (obsluha ČOV + stavební výbor), materiál bude uhrazen samostatně. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje stavební výbor a starostu obce zajištěním této akce.
Bod č.23
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.45 hod ukončil.

Usnesení č. 10
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Vejman Vladislav, Ševčík Vratislav

rozšíření programu o 6 bodů na celkových 28

Fišerovou Ilonu a Fejfara Romana jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 6.8. do 26.8.2012 bez výhrad


jako zhotovitele protihlukových rolet do oken v sále obecního hostince firmu Climastyl s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 38.578,-Kč včetně DPH

zprávu o výsledku dílčího auditu bez výhrad

odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč

smlouvu o zřízení věcného břemene č.NET/OSNM134-1/2012-3

finanční příspěvek obce na vybudování kanalizace na Horním Přímě (p. Višňák) ve výši 39.560,-Kč (rozdíl v průměru kanalizačního potrubí ze 150mm na 250mm)

prodej obecního pozemku p.č. 437/7 v k.ú. Probluz o výměře 11 m2 za cenu 180,-Kč/m2 (manželům Novotným)

příspěvek pro farnost Nechanice ve výši 20.000,-Kč na dokončení opravy varhan v kostele na Probluzi ( v darovací smlouvě bude vyznačeno, že pokud farnost nevybere potřebnou výši příspěvku, bude částka 20.000,-Kč vrácena na účet obce)

odstranění záhonů s růžemi v části obce Dolní Přím

znění souhlasného prohlášení na pozemek p.č.294 v k.ú. Horní Přím

žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím o výměře 3 407 m2

pořízení nových 3. kusů kontejnerů na plasty

znění směnné smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a p. Fričkovou a p. Rovenskou

odstranění 2. kusů tůjí na hřbitově na Probluzi

návrh na prodej pozemku p.č. 632/96 o výměře 91 m2 v k.ú. Dolní Přím za cenu 5,-Kč/m2

provedení malířských prací ve škole na Probluzi nad rámec prací souvisejících s výměnou oken ve výši 12.864,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele odvodnění části obce Jehlice firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 44.328,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele stavebních úprav v objektu stodoly u č.p. 16 na Dolním Přímě firmu Václav Ságner- zednické práce v nabídkové ceně 15.610,-Kč (cena konečná)

smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET/OSNM258-1/2012-2

sanační práce na kalové nádrži u ČOV na Dolním Přímě ve výši do 35.000,-Kč včetně DPH


obecní zastupitelstvo neschvaluje : 6 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
pronájem pozemků v lokalitě Mezi obcí na Probluzi

výstavbu účelové komunikace pro výstavbu rodinných domů v místní části Horní Přím po pozemku p.č. 272/7 v k.ů Horní Přím a požaduje její výstavbu dle původní zastavovací studie po pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím

finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel postižených dětí

finanční příspěvek pro Linku bezpečí

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci Ing. Bederky na možnost změny dodavatele energií

informaci o založení občanského sdružení na Horním Přímě

 

 

V Dolním Přímu dne : 27.8.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Fišerová Ilona
                                 Fejfar Roman
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce :Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f