Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 27.8.2007Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 27.8.2007 od
20.oo hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : p. Adamíra S. , p. Ing. Bílek J., p. Blažej J., p. Kroupa M., p. Špačková J.,
                  p. Švasta P., p. Vejman V.
Nepřítomni : O
Omluveni : p. Ing. Benda L., sl. Rajnltová L.


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Pronájem obecního hostince
                   4. Nákup zařízení do obecního hostince
                   5. Příspěvek na ceny pro ZKO Probluz ( výstava voříšků )
                   6. Pronájem sklepa ( p. Adamíra )
                   7. Ostatní – cesta park ( žádost o převod )
                        - příspěvek na vjezd p. Kužel, Nový Přím
                        - nabídky na bezdrátový rozhlas ( Nový Přím a Jehlice )
                   8. Závěr


Zápis :

Jednání zastupitelstva obce Dolní Přím zahájil ve 20.15 hod. starosta obce p. Švasta. Jako
ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Ing. Bílek a p. Kroupa, jako zapisovatelka byla navržena p. Špačková. Všichni navržení byli do svých funkcí schváleni.
Finanční zprávu za období od 3.8. do 27.8.2007 přednesl starosta obce. Tato byla bez výhrad
schválena.
Obecní zastupitelstvo se poté seznámilo s žádostí p. Jarkovské z Hradce Králové o pronájem
obecního hostince. Zastupitelstvo s pronájmem souhlasí a schvaluje znění nájemní smlouvy,
kterou přečetl starosta obce. Smlouva bude v týdnu mezi 27. - 31.8.2007 podepsána. Obecní
zastupitelstvo pověřuje starostu p. Švastu podpisem této smlouvy. Nový nájemce zahájí provoz
hostince 31.8.2007. U převzetí zařízení ob. hostince byli za obec přítomni p. Vejman a p. Švasta, u předání tohoto zařízení novému nájemci byli přítomni za obec Dolní Přím p. Adamíra,
p. Kroupa a p. Švasta. Převzetí a předání proběhlo bez závad.
V dalším bodě jednání se členové obecního zastupitelstva seznámili s návrhem na odkoupení
zařízení, které je umístěno v obecním hostinci a je v majetku p. Kroupy. Jedná se o sporák,
smeták, štafle, venkovní lavice, stolní váhu a výzdobu ze sušených květin, vše v hodnotě
5.900,- Kč. S odkoupením tohoto zařízení obecní zastupitelstvo souhlasí.
Starosta seznámil dále členy zastupitelstva s žádostí ZKO Probluz o příspěvek na ceny pro připravovanou výstavu voříšků, která proběhne 1.9.2007 od 14.oo hod. na cvičišti na Probluzi.
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč. Finanční prostředky budou poukázány proti fakturám za ceny.
Starosta poté informoval o žádosti p. Adamíry o snížení nájmu za sklep v budově zámku. Žádost
se opírá o nepoměr v ceně za pronájem tohoto sklepa a ostatních nebytových prostor. Obecní
zastupitelstvo po diskusi schválilo snížení nájmu za 35m2 sklepa na 3.000,- Kč ročně.
Jednání pokračovalo projednáváním bodů v kapitole ostatní. Obecní zastupitelstvo vzalo na
vědomí doložené faktury na vybudování vjezdu u nemovitosti p. Kužela na Novém Přímě a
pověřuje stavební komisi přešetřením výstavby na místě samém. Na základě výsledku tohoto
přezkoumání a doporučení stavební komise bude na příštím jednání obecního zastupitelstva
rozhodnuto o výši příspěvku.
Dále obecní zastupitelstvo projednalo žádost obce Dolní Přím o převod pozemku p.p.č. 430 v
k.ú. Probluz, využití pozemku – ostatní komunikace, který je v majetku Královéhradeckého
kraje se sídlem Wonkova 1142 Hradec Králové. Tuto komunikaci již zčásti obec Dolní Přím
opravila, ale pro další potřebné opravy je třeba, aby pozemek vlastnila obec Dolní Přím.
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním dopisu, kterým obec o tento převod pozemku žádá.
V dalším bodě programu starosta informoval členy obecního zastupitelstva o připravovaném
jednání ohledně investičního záměru obce na výstavbu vodní plochy na Dolním Přímě, které
proběhne 6.9.2007. Jedná se o posouzení žádosti obce Dolní Přím na výstavbu výše jmenované vodní plochy, kterou bude posuzovat odborná hodnotitelská komise. V případě kladného výsledku tohoto hodnocení bude investiční záměr obce doporučen k realizaci a zařazen do dotačních titulů pro získání dotace.
Dále obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy MENDY- COLOR, Roman Vobejda z Probluze na vymalování bytu ve II. patře na zámku. Nabídka zpočívá ve vymalování, odstranění
plísní a nátěr izolací v celkové výši 10.233,- Kč včetně DPH. Obecní zastupitelstvo s nabídkou
souhlasí.Dále byla předložena nabídka ve výši 6 919,--Kč včetně DPH, na nátěry vchodových dveří u zámku a kaple.Jedná se o odstranění starých nátěrů a oboustranný nátěr lakem RELIUS.
I tuto nabídku obecní zastupitelstvo schvaluje.
Obecní zatupitelstvo projednalo situaci ohledně obecního rozhlasu v Jehlici a na Novém Přímě
a pověřilo starostu obce zajištěním nabídek na realizaci pořízení bezdrátového rozhlasu do těchto místních částí obce Dolní Přím.
Obecní zastupitelstvo dále projednalo umístění odpadkových košů v katastru obce Dolní Přím a rozhodlo o jejich rozmístění takto: 1 ks Dolní Přím-pošta,1 ks autobusová zastávka Dolní Přím-
naproti poště,1 ks autobusová zastávka Nový Přím,1 ks u obecního hostince ,1 ks u kostela na Probluzi.Zastupitelé pověřují starostu obce umístěním těcho odpadkových nádob na určená místa.
Po diskusi starosta jednání ve 22.30 hod. ukončil.Usnesení :


Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                 0 proti 
                                                 0 se zdržel

ověřovatele zápisu p. Ing. Bílka a p. Kroupu
zapisovatelkou zápisu p. Špačkovou


obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel

finanční zprávu za období od 3.8.2007 do 27.8.2007 bez výhrad

podepsání nájemní smlouvy na provozování obecního hostince s platností od 31.8.2007
( nájemce p. Jarkovská z Hradce Králové )

odkoupení části zařízení obecního hostince, které je ve vlastnictví p. Kroupy. Jedná se o sporák,
smeták, štafle, venkovní lavice, stolní váha a výzdoba ze sušených květin, vše za 5.900,- Kč.

snížení nájemného za sklep p. Adamírovi na 3.000,- Kč ročně

znění dopisu adresovaného na Královéhradecký kraj ve věci převedení nebo darování pozemku
p.p.č. 430 v k.ú. Probluz na obec Dolní Přím

nabídku na vymalování bytu ve II. patře na zámku od firmy MENDY- COLOR, Roman Vobejda
ve výši 10.233,- Kč včetně DPH

nabídku na oboustranný nátěr vchodových dveří do budovy zámku a vrat do kaple od firmy
MENDY-COLOR, Roman Vobejda v celkové výši 6.919,- Kč. včetně DPH

obecní zastupitelstvo pověřuje :

starostu obce zajištěním nabídek na realizaci bezdrátového rozhlasu do místních částí Jehlice a
Nový Přím

starostu obce rozmístěním odpadkových košů na určená místa v katastru obceV Dolním Přímě : 27.8.2007

zapsala : Špačková Jana

ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří

                                            Kroupa MilanRychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f