Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 27.4. 2009

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 27.4.2009 od 20.oo hod v zasedací místnosti
obecního úřadu Dolní Přím.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Rajnltová Lada, Špačková Jana, Švasta Petr,
                  Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Ing. Benda Ladislav

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Stanovení výše nájemného
                   5. Dětské hřiště Dolní Přím
                   6. Nábytek OÚ
                   7. Čištění koupaliště
                   8. Akcie VAK HK
                   9. Dětský den
                10. Obecní hostinec ( podlaha sál )
                11. Různé
                12. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce přivítáním přítomných zastupitelů a konstatováním, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Poté předložil návrh na členy návrhové komise ve
složení Špačková Jana a Vejman Vladislav. Zastupitelstvo návrh schvaluje .
Bod č. 2
Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Bílka a Josefa Blažeje, jako
zapisovatele Rajnltovou Ladu. Zastupitelstvo návrh schvaluje a všechny navržené do svých
funkcí volí.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 5.4. do 26.4.2009 přednesl starosta obce. Zpráva byla zastupitelstvem prostudována a jelikož nebyly shledány žádné nedostatky byla zpráva schválena bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta a stavební komise seznámili členy zastupitelstva s dokončením úprav v bytě v č.p. 1
( přízemí ) na Dolním Přímě a možností tento byt nabídnout k pronájmu. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí. Bytová komise proto podala návrh na minimální výši nájemného, která
činí 3.000,- Kč bez služeb a energií. Zastupitelstvo návrh projednalo a s návrhem vyslovilo
souhlas. Zveřejněním byl pověřen starosta obce.
Bod č. 5
V tomto bodě starosta seznámil členy zastupitelstva se situací okolo datace na vybavení dětského hřiště na Dolním Přímě, která by byla zajištěna přes Mikroregion Nechanicko.
Vzhledem k malému objemu peněz v tomto dotačním titulu( možnost pořízení max. 3 ks prvků) a 50 % podíl obce, starosta navrhuje podat žádost o výstavbu dětského hřiště z dotačního titulu o který bude žádat MAS Hradecký venkov ( celková výše na výstavbu hřiště
cca 250 000,- Kč) a možnost získat až 82,9% dotaci. Obec by v tomto případě dala k
dispozici pozemek. Zastupitelstvo posoudilo dané možnosti a rozhodlo podat žádost na výstavbu dětského hřiště na Dolním Přímě přes MAS Hradecký venkov a pověruje starostu podáním žádosti.
Bod č. 6
Starosta požádal zastupitelstvo o doplnění pracoviště účetní obce o jeden kontejner se
zásuvkami. Na tuto žádost navázala místostarostka obce, která navrhuje pořídit nové pracoviště pro starostu a místostarostu obce. Jednalo by se o ten samý nábytek, jako v případě pracoviště pro účetní. Zastupitelstvo oba návrhy projednalo a rozhodlo schválit dovybavení kanceláře obecního úřadu v částce do 20 000,- Kč včetně DPH. Zajištěním tohoto úkolu byl pověřen starosta obce.
Bod č. 7
Termín čištění koupaliště bude upřesněn na základě volného termínu SDH Dolní Přím, tak
aby nekolidoval s termíny soutěží, kterých se SDH zúčastňuje. Zajistí p. Vejman Vladislav.
Bod č. 8
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku jednání se společností VAK a.s. Hradec Králové ohledně případného prodeje akcií, které obec vlastní. Právní zástupce výše jmenované společnosti starostovi sdělil, že o akcie ( na jméno ) nemá VAK a.s. HK zájem a
jejich prodej je možný pouze některému z akcionářů ( obce, město HK ) a to se souhlasem
Valné hromady. Starosta navrhl, aby byl vznesen dotaz na vedení města Hradce Králové, zda
by o nákup akcií projevil zájem. V případě, že o akcie ze strany města Hradce Králové nebude zájem zústanou nadále ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu vznesením dotazu.
Bod č. 9
Ve spolupráci s SDH Dolní Přím byl stanoven termín konání Dětského dne, který proběhne
31.5.2009 se začátkem ve 14.oo hod na cvičné louce SDH na Dolním Přímě ( pod drůbežárnou ), kde vystoupí se svojí ukázkou zástupci kynologů z Probluze, potom se děti vypraví na malou pohádkovou stezku do bažantnice, se zastávkami u Paintballistů a v Jezdecké škole p. Duška. Závěr bude opět na cvičné louce, kde budou připraveny drobné soutěže o ceny a na úplný závěr se opečou párky. Kulturní komise navrhuje, aby obec uhradila náklady spojené s nákupem cen a občerstvení. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Bod č. 10
Starosta informoval zastupitelstvo o poptávce firem na opravu parketové podlahy v sále obecního hostince na Dolním Přímě. Kromě firmy Parkety Stříbrný byly ještě osloveny firmy:
A-Z Podlahářství HK, ASPO HK, B+B Podlahy HK, Dům podlah HK. Po obdržení nabídek
se bude zastupitelstvo zabývat výběrem firmy a vlastní realizací opravy parket. Termín byl
stanoven na příští jednání, které se koná dne 18.5.2009.
Bod č. 11/11a
Kulturní komise seznámila členy zastupitelstva s plánovaným zájezdem do divadla v Praze,
které se uskuteční 15.5.2009 a navrhla, aby výdaje za autobus uhradila obec. Zastupitelstvo
s návrhem vyslovilo souhlas a úhradu za autobus schvaluje.
Bod č. 11/11b
Paintball Club Hradec Králové – Dolní Přím požádal obec o příspěvek na ochranné sítě
zabezpečující ochranu ostatních účastníků turnajů a přihlížejících občanů. Výše příspěvku
je ve výši 10 000,- Kč. Zastupitelstvo finanční dotaci ve výši 10 000,- Kč schvaluje. Příspěvek
bude proplacen proti doložené faktuře za zboží.
Bod č. 11/11c
Firma Studnařství Zdeněk Petřík předložila na adresu obce Dolní Přím cenovou nabídku na
vyčištění a desinfekci studní na Probluzi ( u kapličky ). Nabídková cena za tyto práce je ve
výši 35 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo nabídku posoudilo a vzhledem k tomu, že se voda
z dotyčných studní používá pouze k napouštění koupaliště ( tato je potom chemicky upravována a filtrována, nepoužívá se jako pitná ) bylo čištění a desinfekce pro letošní rok  odloženo.
Bod č. 11/11d
Starosta informoval zastupitele o sjednané schůzce z architektem, která se uskuteční ve čtvrtek 30 4.2009 a bude zaměřena na plánované úpravy v okolí kostela na Probluzi. Výsledkem tohoto jednání by měl být hrubý odhad nákladů na úpravy a na vypracování vlastního projektu. O výsledku schůzky bude starosta zastupitelstvo informovat na příštím zasedání obecního zastupitelstva a to se rozhodne zda v pracech pokračovat či nikoli.
Bod č. 11/11e
Stavební komise seznámila členy zastupitelstva s průběhem prací spojených se zastřešením venkovní zahrádky u obecního hostince na Dolním Přímě. V současné době se k záměru vyjadřuje HZS Hradec Králové, poté se vyjádří zástupci památkové péče a v případě, že nebudou ze strany těchto institucí žádné zásadní připomínky, bude zahájena vlastní výstavba.
Bod č. 11/11f
Starosta předložil zastupitelstvu vypracovaný pasport místních komunikací, na kterém se výrazně podílel p. Zdeněk Ryba starší. Na základě této spolupráce budou zahájeny práce na zdokumentování ( pasport ) majitelů a volných míst na hřbitově na Probluzi. Hroby budou očíslovány a zakresleny do situace. Tyto práce by měly být ukončeny do konce tohoto roku.
Zajistí starosta obce a stavební komise.
Bod č. 11/11g
Jelokož byly dokončeny provizorní úpravy povrchu komunikace ve Sluneční ulici, bude podána na Magistrát města Hradce Králové ( odbor dopravy ) žádost o předčasné užívání komunikace tak, aby mohli stavebníci požádat o kolaudaci svých domků. Zajistí starosta obce a stavební komise.
Bod č. 11/11h
V tomto bodě se zastupitelé zabývali stanovením výše poplatku za stočné v obecním hostinci na Dolním Přímě. V současné době platí nájemce poplatek ve výši 80 ,- Kč za čtvrt roku. Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení tohoto poplatku a to buď ve výši 924,- Kč jednou za čtvrt roku ( čtyřčlenná rodina ) a nebo podle spotřebovaných m3 pitné vody. Tyto možnosti budou
projednány s nájemcem a po dohodě budou ve stanovené výši vybírány. Zajistí starosta obce.
Bod č. 12
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.20 hod ukončil.

Usnesení č. 6/2009

Obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Špačková Jana, Vejman Vladislav
ověřovatele zápisu : Ing. Jiřího Bílka, Josefa Blažeje
zapisovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 5.4. do 26.4.2009 bez výhrad


stanovení minimálního nájemného na byt v č.p. 1 ( přízemí ) ve výši 3.000,- Kč bez služeb a energií, výběr nájemníka formou obálkové metody

zařazení obce do programu „ Dětem pro radost“ ve spolupráci s MAS Hradecký venkov na výstavbu dětského hřiště na Dolním Přímě

dovybavení pracoviště účetní a starosty nábytkem ve výši do 20.000,- včetně DPH


podání dotazu na Magistrát města Hradce Králové na odprodej akcií společnosti VAK HK

finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na ceny a občerstvení na Dětský den

úhradu dopravy na divadelní představení do Prahy

finanční příspěvek pro Paintball Club Hradec Králové – Dolní Přím ve výši 10.000,- Kč na nákup ochranných sítí

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 6 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
pro rok 2009 čištění studní na Probluzi

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zveřejněním informace o pronájmu obecního bytu v č.p. 1 ( přízemí )
starostu obce podáním žádosti na dotaci v programu „ Dětem pro radost“ ve spolupráci s MAS Hradecký venkov
starostu obce zajištěním dovybavení pracoviště účetní a starosty nábytkem
starostu obce vznesením dotazu na Magistrát města Hradce Králové ( odprodej akcií VAK )
starostu obce a stavební komisi vypracováním pasportu místního hřbitova na Probluzi
starostu obce projednáním podmínek zvýšení částky za stočné s nájemcem obecního hostince
starostu obce a stavební komisi podáním žádosti o předčasné užívání komunikace ve Sluneční
ulici na Dolním Přímě

 

V Dolním Přímě dne : 27.4.2009

zapsala : Rajnltová Lada
ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                            Blažej Josef
starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f