Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 26.9.2016

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 26.9.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr,
                 Třebeška Vítězslav, Bc. Tichá Ladislava, ing. Vycpálková Hana
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ševčík Vratislav
Hosté : Hanka Petr


Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba návrhové komise
                 4.Finanční zpráva
                 5.Rybník – informace
                 6.Rozloučení s prázdninami – hodnocení
                 7.Pověření k oddávání
                 8.Plot u školy – výběr zhotovitele
                 9.DANETA – žádost o příspěvek
               10.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek
               11.Opravy čekáren
               12.Rozsvěcení vánočního stromu
               13.Ostatní
               14.Závěr

              13/1.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o příspěvek
              13/2.Záměr č.7/2016 (uložení vodovodní přípojky do obecních pozemků)

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4
Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 21.8.2016 do 25.9.2016.Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 870 306,-Kč a výdaje 1 779 401,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 25.9.2016 činil 4 644 076,-Kč. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené finanční zprávy a po jejich projednání finanční zprávu za dané období schválili bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil zastupitele s ukončením stavebních prací spojených s opravou a čištěním rybníka na Dolním Přímě. V současné době je podána žádost o dodávku vody na první etapu napouštění u firmy Královéhradecká provozní a.s. Všechny stavební práce jsou k dnešnímu dni uhrazeny. Zastupitelé berou všechny informace o průběhu prací, proinvestované částce na vědomí a napouštění rybníka vodou (v objemu cca 1000 m3, v částce do 50.000,-Kč) schvalují.
Bod č.6
Kulturní výbor zhodnotil akci „Rozloučení s prázdninami“. Bylo zkonstatováno, že akce byla zdařilá a splnila účel a očekávání, kvůli kterému byla pořádána. Všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili, patří poděkování. Zastupitelé berou hodnocení na vědomí.
Bod č.7
Obecní zastupitelstvo obce Dolní Přím pověřuje starostu obce Petra Švastu k oddávání dne 8.10.2016 v areálu hájenky v místní části Bor na pozemku p.č. 366 v k.ú. Probluz.
Bod č.8
V tomto bodě jednání měl být vybrán zhotovitel opravy plotu u budovy školy na Probluzi. Jelikož ale do zahájení jednání oslovené firmy svoje cenové nabídky nepředložily, byl tento bod z jednání vyřazen a bude projednáván až po obdržení cenových kalkulací.
Bod č.9
DANETA zařízení pro tělesně postižené, požádalo o finanční příspěvek na osoby docházející do stacionáře tohoto zařízení. Jedná se o P. Kudrnu, který ovšem nemá v obci trvalý pobyt a A. Krejsara, který je již plnoletý. Z výše uvedených důvodů zastupitelé poskytnutí příspěvku neschvalují.
Bod č.10
Tělovýchovná jednota Sokol Probluz požádala obec o finanční příspěvek na činnost v roce 2016 (turistický poznávací výlet) ve výši 12.514,-Kč. Po projednání zastupitelé žádost počtem 6 hlasů pro schválili. Starosta je pověřen podpisem darovací smlouvy.
Bod č.11
Starosta ve spolupráci se stavebním výborem seznámil obecní zastupitelstvo s tím, že je nutné opravit autobusové čekárny v Jehlici na Horním Přímě. Opravy by probíhaly v průběhu měsíce října letošního roku a budou provedeny pracovníkem obce p. Košťálem. Zastupitelé opravy obou čekáren schvalují.
Bod č.12
Kulturní výbor informoval přítomné zastupitele s návrhem programu na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“. Akce proběhne první adventní neděli – 27.11.2016. Podrobný program připraví I. Fišerová ve spolupráci se starostou obce a SDH Dolní Přím a ten bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.
Bod č.13/1
Jezdecký klub Dolní Přím předložil žádost o příspěvek na činnost v roce 2016. Tento finanční příspěvek bude použit na zajištění akce „ Dopolední hry na koních pro děti a odpolední skákání“. Zastupitelé příspěvek ve výši 5.000,-Kč schvalují.
Bod č.13/2
Obec Dolní Přím zveřejňuje záměr č.7/2016 – záměr obce smluvně zřídit právo stavby vodovodní přípojky pro rodinný dům č.p. 28 na obecních pozemcích p.č. 632/3 a 632/85, oba v k.ú. Dolní Přím. Přítomní zastupitelé záměr č.7/2016 schvalují.
Bod č.14
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.39 hod. ukončil.

Usnesení č.11/2016

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                      0 proti
                                                      0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ladislava Rajnltová, Vítězslav Třebeška

rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 14 jednacích bodů

jako ověřovatele zápisu : Romana Fejfara a Bc. Ladislavu Tichou
jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

finanční zprávu za období od 21.8.2016 do 25.9.2016 bez výhrad

pověření k oddávání pro Petra Švastu na den 8.10.2016 v areálu hájenky v místní části Bor na pozemku p.č. 366 v k.ú. Probluz

opravu autobusových čekáren v Jehlici a na Horním Přímě (prostřednictvím zaměstnance obce)

finanční příspěvek pro Jezdecký klub Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                     2 proti
                                                     0 se zdržel

finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz ve výši 12.514,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                         0 pro
                                                         0 se zdržel

finanční příspěvek pro společnost DANETA Hradec Králové

V Dolním Přímě dne :26.9.2016             Zapsala : Fišerová Ilona

ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman             Bc.Tichá Ladislava
          starosta obce : Švasta Petr 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f