Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 26.8.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 26.8.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing.Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,

                   Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : L.Kantor

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Darovací smlouva (obec - p.Podaný)

                        6.Farnost Nechanice –příspěvek na varhany

                        7.Koupaliště –pitná voda

                        8.Rybníčky Jehlice – čištění

                        9.Úpravy v objektu č.p.16 na Dolním Přímě

                      10.Vodní plocha - bažantnice Dolní Přím

                      11.Probluz – čištění příkopu

                      12.Probluz – skládka, závora

                      13.Audit

                      14.Rybník Dolní Přím

                      15.Kanalizace Dolní Přím

                      16.Ostatní

                      17.Závěr

 

                      16/1.Zimní údržba chodníků – smeták

                      16/2.Mříž kaple

                      16/3.Obecní knihovna Probluz – fasáda

                      16/4.Příspěvek na akci „Rozloučení s prázdninami“

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19.12 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat :  Vladislav Vejman a ing. Jiří Bílek. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 4.body na celkových 21 bodů. Členové zastupitelstva navržené rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé i tento návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta obce přednesl podrobnou finanční zprávu za období od 8.7.2013 do 25.8.2013. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 780 022,--Kč a výdaje 993 163,--Kč. Členové zastupitelstva po projednání finanční zprávu za výše uvedené období schválili bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodu programu bylo zastupitelstvo seznámeno se zněním darovací smlouvy, na základě které daruje p. Podaný do majetku obce kanalizační stoku PVC DN 250 v délce

165 m. Tato kanalizační stoka je uložena na obecních pozemcích p.č. 662 a 627, oba  v k.ú. Dolní Přím. Zastupitelstvo se zněním darovací smlouvy souhlasí a majetek v této smlouvě uvedený do svého vlastnictví přijímá. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.6

Farnost Nechanice na základě žádosti obce Dolní Přím předložila podrobnou zprávu o průběhu restaurování varhan v kostele Všech svatých na Probluzi. Odbornou zprávu vypracovala firma RENOVATUM-varhanářská dílna, Vít Mišoň. Obec Dolní Přím si tuto zprávu vyžádala z důvodu kontroly svých investic, které do opravy nástroje vložila v letech 2011  až 2013. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.

Bod č.7

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s cenovou nabídkou na přípojku pitné vody k filtračnímu zařízení na koupališti na Probluzi. Cenovou kalkulaci zaslala k dnešnímu projednání pouze jediná firma a to Jiří Neuman,voda, topení, plyn Nechanice. Tato kalkulace byla vyčíslena na 13 765,--Kč včetně DPH bez výkopových prací. Zastupitelstvo obce akci „Přípojka pitné vody –koupaliště Probluz“ schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Dozorem na této akci byl pověřen stavební výbor.

Bod č.8

Starosta informoval přítomné členy zastupitelstva o doručených cenových nabídkách na vyčištění a drobnou opravu rybníčků v místní části Jehlice. Svoje nabídky předl

Jiří Neuman s.r.o. Probluz                                                     102 000,--Kč bez DPH

ZVČ s.r.o. Hradec Králové                                                       70 000,--Kč bez DPH

Stavoka Kosice a.s.                                                              295 706,--Kč bez DPH

Po prostudování doručených nabídek jako zhotovitele vyčištění rybníků v Jehlici zastupitelstvo schvaluje firmu ZVČ s.r.o. Hradec Králové za poptávkovou cenu 70 000,--Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

Tento bod v jednání zastupitelstva obsahoval projednání doručených cenových nabídek a výběr zhotovitele nových vrat u objektu č.p.16 na Dolním Přímě.

Nabídky předložili :

Radek Pavlík Dolní Přím                                            23 958,--Kč včetně DPH

Zdeněk Fikr Dolní Přím                                             28 500,--Kč včetně DPH

Zastupitelé schválili jako zhotovitele díla “Výměna vrat u objektu č.p.16 na Dolním Přímě” firmu Radek Pavlík Dolní Přím v nabídkové ceně 23 958,--Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.10.

Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s cenovou nabídkou na zpracování dokumentace pro územní řízení, které je nezbytné pro vybudování vodní plochy v lokalitě bažantnice na Dolním Přímě. Cenovou nabídku na zpracování dokumentace předložila firma Šindlar s.r.o. Hradec Králové. Její výše byla vyčíslena na částku 105 000,--Kč bez DPH. S přihlédnutím k dalším nezbytným výdajům, které by následovaly při vlastní realizaci této stavby (projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a financování vlastních staveních prací) se zastupitelstvo obce usneslo tento projekt prozatím odložit.

Bod č.11

Firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš předložila jako jediná z oslovených firem cenovou kalkulaci na vyčištění příkopu na Probluzi. Vzhledem k tomu, že je toto čištění nezbytné, schválilo zastupitelstvo jako zhotovitele vyčištění příkopu na Probluzi firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 7 200,--Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.12

V tomto bodě programu seznámil starosta členy zastupitelstva s nutností pořídit závoru k odpadovému platu na Probluzi a to z důvodu zamezení vzniku “černé skládky”. Jelikož ale k dnešnímu dni byla na adresu obce doručena pouze jedna nabídka, bylo rozhodnuto s výběrem zhotovitele ještě počkat do příštího jednání zastupitelstva, které se koná v pondělí 16.9.2013.

Bod č.13

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem auditu. Tuto kontrolu provádí dvakrát do roka Krajský úřad Královéhradeckého kraje a je zaměřena na soulad činnosti obecního úřadu a obce s platnými zákony, vyhláškami a nařízeními. Výsledek kontroly byl pro obec příznivý a  závěr zprávy o přezkoumání zní : Bez výhrad a nedostatků. V souvislosti s tímto výborným výsledkem byla pro účetní obce schválena finanční odměna ve výši 3 000,--Kč.

Bod č.14

Starosta obce a člen zastupitelstva Vladislav Vejman seznámili zastupitele s velmi nepříznivým až havarijním stavem rybníku na Dolním Přímě. V těchto letních měsících se v rybníce velmi rozšířil výskyt řas. Ty zapříčinily nedostatek kyslíku, čímž došlo k velkému úhynu ryb. Uhynulé ryby musely být i s velkým množstvím řas odklízeny. Starostou byl ihned po konzultaci s odbornou firmou zabývající se ekologií objednán chemický přípravek na likvidaci této řasy, který by měl být bez následků pro ryby a ostatní rostliny. Z tohoto důvodu bylo starostou navrženo zahrnout do rozpočtu na rok 2014 vyčištění rybníka, opravu břehů a vypouštěcího stavidla. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.15

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem kamerových zkoušek na kanalizaci v Dolním Přímu. Přezkum kanalizace byl proveden z důvodu jejího ucpání. Při provedené kontrole bylo zjištěno, že v úseku od rybníka směrem k ČOV byly skryty tři kanalizační šachty. Tyto byly následně odkopány a osazeny betonovými prstenci, na které byly umístěny betonové poklopy. Dále starosta informoval o odcizení pěti kusů litinových poklopů na kanalizačních šachtách, které jsou umístěny na poli pod Horním Přímem. I tato závada musela být okamžitě odstraněna a to tak, že na šachty byly osazeny betonové poklopy. Tím by mělo být zamezeno dalším krádežím. Zastupitelé berou informace na vědomí a s předloženým řešením souhlasí.

Bod č.16/1

Firma Vital tech z Rozběřic dodala cenovou nabídku na nákup nového hydraulického zametače, který by se montoval na zimní údržbu chodníků na nově pořízený traktor. Toto zařízení je nabízeno za cenu 77 682,--Kč včetně DPH. Nákup nového hydraulického zametače zastupitelstvo schvaluje. Zajistí starosta obce.

Bod č.16/2

Starosta obce předložil návrh na pořízení kovaných mřížových vrat ke kapli na zámku na Dolním Přímě. Mříž by byla využita hlavně v letních měsících, kdy by bylo umožněno do kaple nahlížet a zároveň by se prostory kaple větraly. K dnešnímu dni však byla předložena pouze jedna cenová kalkulace. Zastupitelé proto rozhodly o prodloužení termínu na předložení nabídek a to na měsíc říjen.

Bod č.16/3

Stavební výbor předložil cenové nabídky na opravu a zateplení fasády na budově obecní knihovny na Probluzi.

Svoje kalkulace předložily firmy :

Aleš Košťál Probluz                                        92 972,--Kč (není plátce DPH, cena je konečná)

Petr Lacourt Dolní Přím                                 126 697,--Kč včetně DPH

Milan Halíř Nový Přím                                    174 442,--Kč včetně DPH

Jiří Neuman Sobětuš                                    123 916,--Kč včetně DPH

Jako zhotovitel akce „Oprava a zateplení fasády“ na obecní knihovně na Probluzi byla zastupitelstvem schválena firma Aleš Košťál Probluz za nabídkovou cenu 92 972,--Kč. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Průběžný dozor zajistí stavební výbor.

Bod č.16/4

Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemce obecního hostince p.Jarkovské ve výši 3 000,--Kč ohledně finančního příspěvku na organizační potřeby v souvislosti s pořádáním akce „Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat v sobotu 31.8.2013 od 15.00 hod na cvičné louce SDH pod Dolním Přímem. Vzhledem k tomu, že žádost o příspěvek na ceny pro děti podal i SDH Dolní Přím, schválilo obecní zastupitelstvo finanční příspěvek pro nájemce obecního hostince p.Jarkovskou ve výši 1 500,--Kč (na částečnou úhradu nákladů na hudbu) a finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 1 500,--Kč (na nákup cen pro děti). Finance budou oběma žadatelům poskytnuty na základě předložených faktur. Zajistí starosta a účetní obce.

Bod č.17

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.20 hod ukončil.

 

Usnesení č.10/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :     9 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Vejman Vladislav, ing.Bílek Jiří

 

rozšíření programu o 4 body na celkových 21 bodů

 

ověřovatele zápisu Vratislava Ševčíka a Romana Fejfara, zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 8.7.2013 do 25.8.2013 bez výhrad

 

znění darovací smlouvy mezi obcí a p.Podaným (kanalizační řad)

 

jako zhotovitele akce „Pitná voda –koupaliště Probluz“ firmu Jiří Neuman –voda, topení,plyn Nechanice v poptávkové ceně 13 765,--Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele akce „Čištění rybníků Jehlice“ firmu ZVČ s.r.o. Hradec Králové v nabídkové ceně 70 000,--Kč bez DPH

 

jako zhotovitele akce „Nová vrata u č.p.16Dolní Přím“ firmu Radek Pavlík Dolní Přím v poptávkové ceně 23 958,--Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele akce „Čištění příkopu Probluz“ firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 12 300,--Kč bez DPH

 

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 3 000,-Kč

 

nákup nového zametacího kartáče na zimní údržbu chodníků v ceně 77 682,--Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele opravy a zateplení fasády na obecní knihovně na Probluzi firmu Aleš Košťál v nabídkové ceně 92 972,--Kč (cena je konečná)

 

finanční příspěvek ve výši 1 500,--Kč pro SDH Dolní Přím (nákup cen pro děti)

 

finanční příspěvek ve výši 1 500,--Kč pro Obecní hostinec Dolní Přím (úhrada nákladů na hudbu)

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :               9 hlasy proti

                                                                 0 pro

                                                                 0 se zdržel

pokračování projektu „Vodní plocha bažantnice Dolní Přím“

 

 

V Dolním Přímu dne 26.8.2013

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Roman Fejfar

 

starosta obce : Petr Švasta

místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f