Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 26.3.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 26.3.2012 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ševčík Vratislav

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Závěrečný účet obce za rok 2011
                6.Smlouva na věcné břemeno ČEZ (Dvořáčková)
                7.Smlouva na věcné břemeno ČEZ (Višňák)
                8.Smlouva na věcné břemeno VČP (Dvořáčková)
                9.COPROSYS – výpověď smlouvy o umístění antén
              10.Dětský den : úprava pozemku
              11.Úprava pozemku v objektu bývalé knihovny na Dolním Přímě
              12.Opravy objektů bývalé knihovny na Dolním Přímě
              13.Vesnice roku 2012
              14.Obecní hostinec – nákup sporáku
              15.Žádost o možnost uvést adresu obecního úřadu na živnostenské oprávnění
              16.Ostatní
              17.Závěr

              16/1.Veřejná služba – Úřad práce
              16/2.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek na rok 2012
              16/3.Tůje hřbitov – stížnost
              16/4.Jehlice – bezpečnost na komunikacích
              16/5.Držák na vlajky – zámek
              16/6. Neinvestiční náklady na žáky – Nechanice

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil v 19.10 hod starosta obce Petr Švasta, který po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně předložil návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Fejfar Roman a Adamíra Svatopluk. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise seznámila členy zastupitelstva s programem jednání, který je navrhován o rozšíření o 6 bodů na celkových 22. Zastupitelstvo takto rozšířený návrh programu schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava a jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 4.3. do 25.3.2012 přednesl starosta obce. Zpráva byla následně schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce předložil ke schválení Závěrečný účet obce Dolní Přím za rok 2011. Členové zastupitelstva po předešlém prostudování a projednání tento Závěrečný účet za rok 2011 schválili bez výhrad.
Bod č.6
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na věcné břemeno spočívající v uložení kabelu nn do pozemku p.č. 55/24 v k.ú. Dolní Přím vedeném ve zjednodušené evidenci pro plánovanou výstavbu rodinného domu na pozemku p.č. 55/18 v k.ú. Dolní Přím. Zastupitelstvo návrh smlouvy schvaluje a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Bod č.7
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na věcné břemeno spočívající v naspojkování kabelu nn v pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím. Členové zastupitelstva návrh smlouvy schvalují a pověřují starostu podpisem smlouvy.
Bod č.8
Návrh smlouvy na věcné břemeno pro plynovodní přípojku vzala p.Dvořáčková před jednáním zpět a tento bod se nebude projednávat.
Bod č.9
Firma Coprosys a.s. Chrudim doručila na adresu obce návrh na úpravu výše nájemného za umístěné zařízení (antény pro internet) na budově školy na Probluzi. Nově tato firma navrhuje platbu nájemného ve výši 12.000,-Kč bez DPH za kalendářní rok. Jelikož ostatní provozovatelé, kteří mají umístěné podobné zařízení na budově školy platí nájemné ve výši 10.000,-Kč ročně, zastupitelstvo nájemné ve výši 12.000,-Kč bez DPH a rok, pro firmu Coprosys schvaluje.
Bod č.10
V tomto bodu programu byly projednány nezbytné úpravy terénu na cvičné louce SDH Dolní Přím, které spočívají v odstranění cca 10 cm zeminy, navežení stejné vrstvy kameniva a jeho uválcování. Stavební výbor připravil cenový odhad výše uvedených prací, který by neměl přesáhnout 14.000,-Kč včetně DPH. Zastupitelé po projednání úpravy terénu schválili a to ve výši do 14.000,-Kč včetně DPH.
Bod č.11
Stavební výbor předložil zastupitelstvu nabídky z poptávkového řízení na úpravy pozemků v objektu bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě. Svoje nabídky doručily firmy :
1.Vyhrabat a zahrabat -Rejmánek Libor Hradec Králové                 74.870,-Kč včetně DPH
2.Jiří Neuman- zemní práce Sobětuš                                               66.300,-Kč včetně DPH
3.Josef Munzar- Ekostav Hradec Králové                                        76.777,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo jako zhotovitele úprav pozemků na Dolním Přímě vybralo firmu Jiří Neuman-zemní práce Sobětuš za poptávkovou cenu 66.300,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.12
Starosta spolu se stavebním výborem předloží do příštího zasedání zastupitelstva návrh na nutné opravy objektů bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě a na základě tohoto návrhu budou požádány stavební firmy o vyhotovení cenových nabídek.
Bod č.13
Starosta seznámil členy zastupitelstva s podmínkami soutěže Vesnice roku 2012 a požádal zastupitelstvo o vyjádření, zda se obec Dolní Přím soutěže zúčastní. Zastupitelé zapojení obce do letošního ročníku této soutěže schvalují.
Bod č.14
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na nákup nového sporáku do kuchyně v obecním hostinci na Dolním Přímě. Oprava starého sporáku byla ohodnocena na cca 3.000,-Kč, nový by se pořídil do 6.000,-Kč. Zastupitelstvo nákup nového sporáku v ceně do 6.000,-Kč schvaluje.
Bod č.15
Paní Růžičková požádala obec o možnost uvádět adresu svého trvalého pobytu, která je Dolní Přím 1, 503 16 jako sídlo firmy pro svoje podnikání. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo.
Bod č.16/1
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nynějšími podmínkami, které jsou na Úřadu práce v souvislosti s přijmutím občanů na veřejnou službu. A jelikož se tyto podmínky diametrálně liší od těch, které byly na obec tlumočeny v měsíci lednu, starosta nedoporučuje na stávající podmínky přistoupit a zaměstnat mimo p. Víškové ještě p. Podzimkovou na pracovní smlouvu. Zastupitelstvo po důkladném zvážení starostu podpořilo a spolupráci s Úřadem práce neschvaluje.
Bod č.16/2
SDH Dolní Přím podal žádost na finanční příspěvek na rok 2012. Ten by byl použit na nákup sady nových hadic. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 20.000,-Kč schvaluje.
Bod č.16/3
Starosta seznámil zastupitele s množícími se stížnostmi občanů, majitelů hrobů na hřbitově na Probluzi, kteří poukazují na vzrostlé tůje, které jsou v bezprostřední blízkosti jejich hrobů a znemožňují jim možnost úprav a udržování jejich hrobů. Zastupitelstvo tuto informaci bere na vědomí a doporučuje následující postup. Pokud budou tyto stížnosti pokračovat, budou všichni vlastníci hrobů, které jsou v blízkosti tůjí obesláni a požádáni o svá stanoviska. Na základě těchto vyjádření bude zvolen další postup. V případě, že bude převyšovat názor na odstranění těchto dřevin, bude požádána odborná firma o konzultaci a návrh na obměnu těchto dřevin. Tento případný postup bude zveřejněn na webových stránkách obce s tím, že tam bude i grafická podoba případných změn.
Bod č.16/4
Na základě upozornění p. Pavláta z Jehlice se zastupitelé zabývali možnostmi jak v této místní části zvýšit bezpečnost občanů na komunikacích v této lokalitě. Vzhledem ke členitosti této místní části se jeví jako nejjednodušší varianta osazení dopravní značky oznamující začátek a konec obce ve směru na Hrádek (okolo nemovitosti p. Pavláta). Starosta je pověřen zajištěním osazení těchto dvou dopravních značek.
Bod č.16/5
Stavební výbor spolu se starostou předložili návrh na pořízení nového držáku na vlajky, který by se připevnil na budovu zámku na Dolním Přímě. Vzhledem k tomu, že budova je památkově chráněna, měl by být tento držák kovaný a v historickém stylu. Členové zastupitelstva s návrhem souhlasí a pověřují starostu a stavební výbor zajištěním cenových nabídek na výrobu držáku.
Bod č.16/6
Město Nechanice doručilo na adresu obce žádost o úhradu neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky s trvalým pobytem v naší obci. Jelikož je drobný nesoulad v seznamu žáků, bude město Nechanice vyzváno k přezkoumání seznamu našich žáků a požádáno o opravu výše nákladů na dojíždějící žáky. Zajistí starosta obce.
Bod č.17
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva obce ve 22.10 hod ukončil.

Usnesení č. 4/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Fejfar Roman a Adamíra Svatopluk

Blažeje Josefa Vejmana Vladislava jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 5.3. do 25.3.2012 bez výhrad

Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad

návrh smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Dolní Přím a ČEZ na uložení kabelu nn do pozemku p.č. 55/24 v k.ú. Dolní Přím

návrh smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Dolní Přím a ČEZ na napojení kabelu nn na pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Horní Přím

úhradu nájemného za umístění zařízení na budově školy na Probluzi pro firmu Coprosys ve výši 12.000,-Kč bez DPH za kalendářní rok

úhradu úprav povrchu pozemku cvičné louky SDH Dolní Přím ve výši do 14.000,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele úprav pozemků v objektu bývalé okresní knihovny nna Dolním Přímě firmu Jiří Neuman- zemní práce Sobětuš za poptávkovou cenu 66.300,-Kč včetně DPH

zapojení obce do soutěže Vesnice roku 2012

nákup sporáku do obecního hostince v ceně do 6.000,-Kč

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 20.000,-Kč

osazení 2ks dopravních značek oznamujících začátek a konec obce v místní části Jehlice

přijetí p. Podzimkové do pracovního poměru na dobu určitou (2.4. – 30.10.2012) na úklid obce

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
spolupráci s Úřadem práce ve věci veřejné služby

možnost uvádět adresu Dolní Přím 1 jako sídlo firmy pro podnikání p. Růžičkové

 

V Dolním Přímu dne : 26.3.2012


Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f