Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 26.2.2018

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 26.2.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Audit

                               6.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci z rozpočtu obce

                               7.ZKO Dolní Přím-Probluz : žádost o dotaci z rozpočtu obce

                               8.Obecní mikrobus

                               9.Veřejnoprávní smlouva – přestupky

                            10.Ostatní

                            11.Závěr

 

Zápis :

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Petr Švasta. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje schválit program jednání v celkovém počtu jednacích bodů 11. Zastupitelstvo program jednání v počtu 11 bodů schvaluje.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a ing.Hanu Vycpálkovou. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.4

Finanční výbor seznámil členy zastupitelstva s finanční zprávou za období od 4.2.2018 do 25.2.2018. Příjmy za dané období                činily 804 767,-Kč a výdaje 481 598,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce informoval zastupitelstvo o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2017. Audit provedli pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Závěr kontroly zní : bez zjištěných závad a nedostatků. Vzhledem k výsledku auditu starosta navrhuje odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč. Zastupitelé berou výsledek auditu na vědomí a odměnu pro účetní obce ve výši 2.000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.6

SDH Dolní Přím podal žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018 v souhrnné výši 25.000,-Kč. Konkrétně se jedná o 5.000,-Kč jako příspěvek na hudbu (Hasičský ples) a 20.000,-Kč na činnost. Zastupitelstvo po projednání dotaci z rozpočtu obce ve výši 25.000,-Kč schvaluje. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.7

ZKO Dolní Přím-Probluz podala žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018. Přítomní zastupitelé žádost projednali a následně schválili příspěvek ve výši 20.000,-Kč. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.8

Starosta obce seznámil zastupitele se situací okolo obecního mikrobusu. Vozidlo je z roku 1995, zakoupeno bylo v roce 2007, kdy mělo najeto 300 000,-Kč. V současné době je potřeba na vozidle provést opravy, které by byly ale velmi nákladné. Z tohoto důvodu starosta navrhuje pořídit vozidlo novějšího typu, ale ve stejném provedení a vybavení. To znamená,  9-ti místné, se závěsným zařízením a s rozumným počtem najetých km. Několik vytipovaných vozů je zastupitelům předloženo. Po diskuzi přítomní zastupitelé schválili nákup mikrobusu v ceně do 300 000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelé schvalují ukončení stávající veřejnoprávní smlouvy s městem Nechanice a zároveň schvalují uzavření nové veřejnoprávní smlouvy o přestupcích. Tím bude opět řešit přestupky za obec Město Nechanice a jím zřízená přestupková komise. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :        6 pro                     0 proti                  0 se zdržel

Bod č.10

Žádné doplňující body nebyly projednávány.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů jednání starosta obce zasedání zastupitelstva ve 21.06 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímě dne : 26.2.2018

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková

                                     Roman Fejfar

Starosta obce : Petr Švasta

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f