Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.8.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 25.8.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, ing. Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
               Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Rajnltová Ladislava
Hosté : 0

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Audit
               6.Prodej pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím
               7.Zeleň
               8.Žádost o příspěvek na vjezd (Krausovi)
               9.Žádost o poskytnutí příspěvku (Český svaz ochránců přírody)
             10.Kontejnary na textil, obuv a hračky
             11.Kontejnery na plasty
             12.Obnova chodníku Dolní Přím, výběr zhotovitele
             13.Prodejna Probluz, pronájem
             14.Ostatní
             15.Závěr

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.14 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně poté seznámil přítomné zastupitele s návrhem na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat ing. Bílek Jiří a Švasta Petr. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 1. bod na celkových 16 bodů. Zastupitelé navrhované rozšíření programu schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. I v tomto případě návrh zastupitelé schvalují.

Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 29.6.2014 do 14.8.2014. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 1 328 733,-Kč a výdaje 870 306,-Kč. Členové zastupitelstva obce se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po jejich projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce ve spolupráci s účetní obce připravili pro zastupitele k nahlédnutí a prostudování zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Přím za rok 2014 (audit). Pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří kontrolu prováděli, neshledali žádné závady ani nedostatky. Starosta proto navrhuje udělit odměnu pro účetní obce ve výši 2 000,-Kč. Přítomní zastupitelé berou zprávu o výsledku hospodaření na vědomí a odměnu pro účetní obce ve výši 2 000,-Kč schvalují.
Bod č.6
Stavební výbor navrhuje zveřejnit záměr o prodeji pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2. Pozemek je situován v zatáčce vpravo ve směru jízdy na Hradec Králové. Stavební výbor dále navrhuje cenu pozemku na 500,-Kč za 1 m2. Tento návrh je odůvodněn tím, že uvedený pozemek byl již v minulosti několikrát k prodeji nabízen ale žádný zájemce se nepřihlásil. Zastupitelstvo návrh záměru projednalo a předložený záměr tak jak je podán schvaluje. Starosta obce je pověřen zveřejněním záměru na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.7
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s nutností vybrat odbornou firmu, která zajistí kácení stromů v souvislosti s projektem „Obnova zeleně v obci Dolní Přím, Horní Přím, Nový Přím, Jehlice a Probluz“. Starosta obce je pověřen oslovením odborných firem zabývajících se touto činností a ty budou vyzvány k vypracování cenových nabídek na předmětné práce.
Bod č.8
Stavební výbor seznámil členy zastupitelstva s žádostí manželů Krausových o poskytnutí finančního příspěvku na výstavbu nového vjezdu u své nemovitosti. Jelikož má žádost všechny potřebné náležitosti obecní zastupitelstvo finanční příspěvek ve výši 7 000,-Kč schvaluje.
Bod č.9
Svaz ochránců přírody ZO JARO Jaroměř předložila žádost o příspěvek na svoji činnost pro rok 2014. K této žádosti si starosta obce dovolit připomenout, že tato organizace byla jediná, které podala pomocnou ruku při odstranění dopravní nehody v prosinci 2013, při které došlo ke zranění psa. Tato organizace vyslala svého pracovníka na místo nehody a ten zraněného psa převezl k veterinárnímu ošetření. Přítomní členové zastupitelstva schválili finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě darovací smlouvy.
Bod č.10
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o umístění kontejnerů na textil, obuv a hračky. Na základě této smlouvy byly v obci a všech jejích místních částech rozmístěny tyto kontejnery. Občané tak mají možnost použitý textil, obuv a hračky do těchto kontejnerů ukládat. Kontejnery jsou umístěny bezplatně a budou průběžně provozovatelem vyprazdňovány.
Bod č.11
Zastupitelstvo obce schválilo nákup 2. ks nových kontejnerů na plasty. Kontejnery budou umístěny na Probluzi a to jeden u hřiště a druhý u obecní knihovny, kde nahradí stávající kontejnery kovové. Kontejnery dodá firma K-tech s.r.o. Brandýs nad Labem v úhrnné ceně 13 770,-Kč včetně DPH.
Bod č.12
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem seznámil členy zastupitelstva s nutností vybudovat chodník na Dolním Přímě v úseku od Polákových k rodinnému domu manželů Janků. I když byly cenové poptávky na tuto akci rozeslány pěti firmám, svoje nabídky zaslaly pouze dvě a to :
Petr Lacourt Dolní Přím    133 350,80 Kč   včetně DPH
Jiří Neuman Sobětuš        112 264,-Kč      včetně DPH
Jako zhotovitel výše uvedené akce byla zastupitelstvem schválena firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 112 264,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.
Bod č.13
M.Panáček a L.Tesárek ze Střezetic podali žádost o pronájem prostor bývalé prodejny na Probluzi za účelem provozování internetového obchodu s oděvy. Obec záměr o pronájmu prostor řádně zveřejnila na úřední desce obecního úřadu. Nájem byl stanoven na 1 000,-Kč bez služeb a energií. Jelikož nikdo jiný nepožádal o pronájem výše uvedených prostor, zastupitelé schválili pronájem pro firmu p. Tesárka a Panáčka. Starosta obce je pověřen podpisem nájemní smlouvy.
Bod č.14/1
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční spoluúčast obce v rámci projektu mikroregionu Nechanicko. V případě obce Dolní Přím se jedná o digitální povodňový plán a hladinové čidlo, které bude umístěné na Novém Přímě na Radostovském potoce. Spoluúčast obce činí 29 446,-Kč. Zastupitelé pověřují zástupce obce podpisem smlouvy o společné úhradě nákladů vynaložených na projektovou přípravu a realizací akce.
Bod č.15
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.48 hod. ukončil.

Usnesení č. 10/2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Bílek a Petr Švasta

rozšíření programu o jeden bod na celkových 16 bodů

jako ověřovatele zápisu Romana Fejfara a Vratislava Ševčíka, jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

finanční zpráva za období od 29.6.2014 do 14.8.2014 bez výhrad

finanční odměnu pro účetní obce ve výši 2 000,-Kč


záměr prodeje obecního pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 632 m2 v ceně
500,-Kč/m2

finanční příspěvek na nově budovaný vjezd k nemovitosti manželů Krausových na Dolním Přímě ve výši 7 000,-Kč

finanční příspěvek pro ZO SOP JARO Jaroměř ve výši 3 000,-Kč

pořízení 2 ks kontejnerů na plasty v celkové ceně 13 770,-Kč od firmy K-tech s.r.o. Brandýs nad Labem

jako zhotovitele chodníku na Dolním Přímě firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 112 264,-Kč včetně DPH

pronájem objektu č.p. 71 na Probluzi (bývalá prodejna) pro p. Panáčka a Tesárka v ceně
1 000,-Kč/měsíčně bez služeb a energií

finanční příspěvek ve výši 29 446,-Kč jako finanční spoluúčast v rámci projektu „Varovný protipovodňový systém mikroregionu Nechanicko“

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání obce Dolní Přím (audit)
zprávu o rozmístění kontejnerů na použitý textil, obuv a hračky

V Dolním Přímu dne : 25.8.2014

Zapsala : Fišerová Ilona

Ověřovatelé zápisu : Fejfar Roman
                              Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f