Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.6.2012

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 25.6.202 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,
                Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk
Hosté : Dufek Martin

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Rozpočtové opatření č.2/2012
                 6.Dětská hřiště – škola, Nový Přím, Horní Přím
                 7.Obecní hostinec
                 8.Dětský den
                 9.Ekokom
               10.Nabídka na úpravu webových stránek
               11.Prodej obecního pozemku
               12.Škola – doskočiště, běžecká dráha
               13.Škola – malování
               14.Žádost o příspěvek na vjezd
               15.Ostatní
               16.Závěr

           15/1.AFK Probluz – žádost o příspěvek
           15/2.Pronájem obecních pozemků – lokalita Probluz
           15/3.Stočné – výběr poplatků
           15/4.Petice – Horní Přím
           15/5.Základní a mateřská škola Probluz- příspěvek pro žáčky 1. ročníku

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod, přivítal přítomné zastupitele a hosta p. Dufka z Horního Přímu a předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ing. Jiří Bílek a Fišerová Ilona. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo přikročeno k hlasování, které oba navrhované jako členy návrhové komise schválilo.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh o rozšíření programu o 5 bodů na celkových 21. Zastupitelstvo návrh jednomyslně schvaluje.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ševčíka Vratislava a Švastu Petra. Zastupitelstvo navrhované jako ověřovatele zápisu schvaluje. Dále návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Rajnltovou Ladislavu. Zastupitelstvo i tento návrh schvaluje a Rajnltovou Ladilsavu jako zapisovatelku potvrzuje.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 27.5.2012 do 24.6.2012 přednesl starosta obce. Ze zprávy vyplývá, že obec hospodaří dobře. K 24.6.2012 je stav účtu 1.421.414,-Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.2/2012. V navrhovaném opatření bylo nutné navýšit příjmovou stranu rozpočtu o 174.000,-Kč a výdajovou stranu rozpočtu o částku 557.708,-Kč. Rozdíl ve výši 383.708,-Kč bude kryt z přebytku rozpočtu z r. 2011. Zastupitelé po projednání návrh rozpočtového opatření č.2/2012 schvalují bez výhrad.
Bod č.6
Členky zastupitelstva obce Fišerová Ilona a Rajnltová Ladislava předložily k projednání cenové nabídky na výstavbu dětských hřišť a to na zahradě u základní a mateřské školy na Probluzi a na Novém Přímě. Svoje nabídky zaslaly tyto firmy :
Tomovy parky s.r.o. Turnov                                                                        147 885,-Kč včetně DPH
Jouda s.r.o. Rasošky                                                                                     52 700,-Kč včetně DPH
Odysea Švec s.r.o. Chotovice (jako bonus nabízí jeden prvek navíc)            50 560,-Kč včetně DPH
Radek Herold–HEROLD Kutná Hora(v ceně není montáž a nátěry)               51 000,-Kč včetně DPH
Obecní zastupitelstvo po prostudování nabídek vybralo následující zhotovitele :
Pro základní a mateřskou školu - Odysea Švec s.r.o. Chotovice v nabídkové ceně 50 560,-Kč včetně DPH (v nabídce je uveden jeden prvek v ceně 1 500,-Kč, která je součástí nabídky).
Pro místní část Nový Přím- Jouda s.r.o. Rasošky v nabídkové ceně 52 700,-Kč včetně DPH.
Starosta je pověřen podpisem smluv o dílo.
Bod č.7
V tomto bodě programu se zastupitelstvo zabývalo situací okolo odhlučnění sálu u obecního hostince na Dolním Přímě. Byla podrobně projednána hluková studie, kterou vypracoval Ing. Petr Brutar, autorizovaný inženýr v oboru akustiky. Z výše uvedené studie vyplývá, že bude nutné, kromě již provedené výměny oken v sále, nainstalovat do nich protihlukové rolety, dále pak přemístit ventilátor, ten osadit rámem s protihlukovými žaluziemi, odhlučnit strop a stávající dveře ze sálu k venkovnímu posezení vyměnit za protihlukové. Zastupitelé se shodli na tom, že jako první se přemístí ventilátor (náklady by neměly překročit 15 000,-Kč včetně DPH) a odhluční se strop (náklady by neměly překročit 20 000,-Kč včetně DPH). Tyto práce mohou být tímto zahájeny již v průběhu měsíců července a srpna. Následně se bude pokračovat s instalací rolet a osazením dveří ze sálu do přístřešku. O těchto nákladech bude zastupitelstvo jednat na příštím zasedání, které se koná v pondělí 27.8.2012. Kontrolou prováděných prací je pověřen stavební výbor.
Bod č.8
Na základě ohlasů od občanů ale hlavně dětí, byl Dětský den, který se konal 9.června od 15.00 hod na louce pod Dolním Přímem hodnocen jako velmi zdařilý. To konstatoval starosta obce, který ještě jednou poděkoval všem organizacím ale i jedincům, kteří se zasloužili o zdárný průběh celého odpoledne a svým dílem přispěli ke spokojenosti hlavně u dětí. Podle zápalu s jakým soutěžily v jednotlivých soutěžích ale i z toho jak sledovaly jednotlivé ukázky v programu, lze usuzovat, že se akce skutečně zdařila. V této souvislosti byla schválena odměna pro střelce z kuše ve výši 500,-Kč.
Bod č. 9
Starosta informoval zastupitele o tom, že zatím ještě nebylo přijato písemné potvrzení žádosti obce o bezúplatné zapůjčení zvonů na barevné sklo. Podle telefonického rozhovoru s oblastním manažerem je ale pravděpodobné, že nám tyto nádoby na barevné sklo budou zapůjčeny. Nebudeme tedy ztrácet optimismus a budeme doufat, že vše dobře dopadne a že uspějeme. O výsledku této žádosti bude starosta zastupitele informovat na příštím jednání.
Bod č.10
Zastupitelé se seznámili s nabídkou od firmy Galileo Corporation na výrobu nových webových stránek obce. Jelikož je ale zastupitelstvo přesvědčeno, že stávající stránky jsou zatím dostačující a splňují potřebné náležitosti v rámci souladu se zákony, nabídka byla zamítnuta. Současná podoba stránek obce bude upravována a nebo obměňována v závislosti na finanční situaci obce.
Bod č.11
Obec obdržela žádost na odkoupení části obecního pozemku p.č.437/1 v k.ú.Probluz o výměře 11 m2. Z tohoto důvodu byl vypracován geometrický plán, kterým je pozemek označen pod p.č.437/7 o výměře 11 m2. Zastupitelstvo záměr prodeje pozemku schvaluje a stanovuje cenu tohoto pozemku na 180,-Kč/m2, zároveň pověřuje starostu vyvěšením záměru na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.12
Sportovní výbor navrhuje ještě jednou projednat případné vybudování běžecké dráhy s doskočištěm na zahradě u základní a mateřské školy na Probluzi. Jako důvod uvádí současný stav, kdy děti docházejí na fotbalové hřiště a tímto přesunem ztrácejí čas. Zastupitelstvo návrh projednalo a pověřuje sportovní výbor zajištěním alespoň třemi cenovými nabídkami, protože v současné době je k dispozici pouze nabídka firmy Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš. Pokud budou cenové nabídky obdrženy v měsících červenci nebo srpnu, bude zastupitelstvo informováno a bude rozhodnuto tak aby bylo dílo dokončeno ještě do začátku školního roku. Zajistí sportovní výbor a starosta obce.
Bod č.13
V souvislosti s plánovanou výměnou oken v budově školy na Probluzi se zastupitelstvo rozhodlo o přidělení opravných malířských prací firmě Mendy Color - Roman Vobejda za nabídkovou cenu 8 826,-Kč bez DPH. Práce budou dokončeny do 20.8.2012.
Bod č.14
Stavební výbor předložil k projednání žádost p. M. Halíře ml. z Nového Přímu, který žádá o příspěvek na nově vybudovaný vjezd k rodinnému domu. Zastupitelstvo žádost schvaluje a poskytuje příspěvek ve výši 7 000,-Kč, tak jak tomu bylo u ostatních žádostí na nové vjezdy.
Bod č.15/1
Sportovní výbor předložil k projednání žádost AFK Propbluz o příspěvek na chemické ošetření trávníku na hřišti na Probluzi. Klub žádá o 4 000,-Kč. Zastupitelstvo příspěvek ve výši
4 000,-Kč schvaluje. Finance budou poukázány na základě předložení faktury za nákup postřiku. Zajistí účetní a starosta obce.
Bod č.15/2
Jelikož firma Jiří Neuman stále projevuje zájem o pronájem obecních pozemků na Probluzi, rozhodlo zastupitelstvo pozvat majitele firmy na příští zasedání zastupitelstva, aby mohl svůj záměr konkretizovat a zastupitelstvu jej dostatečně vysvětlit. Teprve poté bude zastupitelstvem rozhodnuto, zda pozemky pronajme, či nikoliv.
Bod č.15/3
Zastupitelstvo se v tomto bodě programu zabývalo tím, jak co nejspravedlivěji vybírat poplatky za stočné od občanů. V současné době se postupuje podle počtu trvale bydlících osob v nemovitosti. To je však často nespravedlivé, protože někteří členové domáctností v nemovitosti fyzicky nebydlí, ale majitel za ně platí a naopak někteří občané v nemovitosti skutečně a prokazatelně žijí, ale protože v ní nemají hlášen trvalý pobyt, majitel nemovitosti za ně neplatí. Z tohoto důvodu byl podán starostou obce na základě doporučení odboru kontroly Ministerstva vnitra návrh, aby byl ke smlouvě o vypouštění odpadních vod přiřazen dodatek, který by určil platbu stočného na základě skutečného stavu osob žijících v nemovitosti bez ohledu na jeho trvalý pobyt. S tímto návrhem zastupitelstvo vyslovilo jednohlasný souhlas a pověřilo starostu vyhotovením dodatku a jeho předáním do domáctností.
Bod č.15/4
Zastupitelstvo převzalo z rukou p. M.Dufka z Horního Přímu petici proti výstavbě komunikace do lokality v jižní části obce, kde by měla firma Fato a.s. Hradec Králové zahájit výstavbu rodinných domků. V petici je uvedena žádost, aby všechny dotčené instituce zrušily svůj kladný souhlas s výstavbou účelové komunikace a to včetně Obce Dolní Přím. Zastupitelé se s obsahem petice podrobně seznámili, vyslechli všechny argumenty, které p. Dufek tlumočil ale jelikož obec v žádném případě neporušila žádný zákon a její souhlasné stanovisko bylo plně v souladu s Územním plánem obce, což mimo jiné zmocněnec pro vyřizování petice p. Dufek potvrdil, nevidí zastupitelstvo důvod svoje rozhodnutí měnit. Na dotaz členů zastupitelstva proč nebyla petice sepsána již dříve, když je od r. 1996 znám zájem o výstavbu v dané lokalitě, bylo zmocněncem odpovězeno, že pokud se o stavbě nemluvilo, nebyl důvod petici sepisovat. V současné době je navíc celá věc ve stadiu odvolání k Územnímu rozhodnutí, ke kterému vydal odbor výstavby městského úřadu v Nechanicích rozhodnutí veřejnou vyhláškou přerušena a bude se jí zabývat odvolací orgán Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Bod č.15/5
Zástupce obce ve školské radě p. Fišerová předložila návrh na příspěvek pro žáčky do první třídy a to z důvodu pokrácení dotace z Krajského úřadu. Jednalo by se o částku ve výši 2 000,-Kč. Finance by byly použity na nákup drobností, jako jsou například pravítko, tužky, rozvrh hodin a podobně. Jedná se o předměty pro 6. nových školáčků. Zastupitelstvo příspěvek ve výši 2 000,-Kč jednomyslně schvaluje.
Bod č.16
Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce Petr Švasta jednání obecního zastupitelstva ve 22.45 hod ukončil.

Usnesení č. 8/2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                                     0 proti
                                                     0 se zdržel
rozšíření programu o 5. bodů na celkových 21

Ševčíka Vratislava a Švastu Petra jako ověřovatele zápisu

Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

finanční zprávu za období od 27.5.2012 do 24.6.2012 bez výhrad

rozpočtové opatření č.2/2012 bez výhrad

jako zhotovitele dětského hřiště u Základní a mateřské školy a Probluzi firmu Odysea Švec
Chotovice za nabídkovou cenu 50 560,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele dětského hřiště v místní části Nový Přím firmu Jouda s.r.o. Rasošky v nabídkové ceně 52 700,-Kč včetně DPH

přemístění a výměnu ventilátoru v sále obecního hostince na Dolním Přímě v ceně do 15 000,-Kč včetně DPH

nákup izolační hmoty pro odhlučnění stropu v sále obecního hostince na Dolním Přímě v ceně do 20 000,-Kč včetně DPH

záměr prodeje obecního pozemku p.č.437/7 v k.ú. Probluz o výměře 11 m2 v ceně
180,-Kč/m2

jako zhotovitele opravných malířských prací po výměně oken v budově školy na Probluzi firmu Mendy Color-Roman Vobejda v nabídkové ceně 8 826,-Kč bez DPH

finanční příspěvek na vjezd pro p. M.Halíře ml. z Nového Přímu ve výši 7 000,-Kč

finanční příspěvek pro AFK Probluz na chemické ošetření trávníku na hřišti na Probluzi
ve výši 4 000,-Kč

finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Probluz na vybavení drobnými pomůckami pro žáčky 1.třídy ve výši 2 000,-Kč

výběr poplatků za stočné od občanů podle skutečného počtu osob žijících v domáctnosti bez ohledu na jejich místo trvalého pobytu

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
výrobu nových webových stránek obce

 


obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
hodnocení Dětského dne

příslib společnosti Ekokom na bezplatné zapůjčení zvonů na sběr barevného skla

petici občanů Horního Přímu proti výstavbě účelové komunikace do jižní části obce


V Dolním Přímu dne : 25.6.2012

Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav
Švasta Petr
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f