Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.6.2007

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konaného dne 25.6.2007 od 20.oo hod.


Přítomni : p. Ing. Bílek J., p. Blažej J., p. Kroupa M., p. Špačková J., sl. Rajnltová L.,
                   p. Vejman V.
Nepřítomni : 0
Omluveni : p. Ing. Benda L., p. Adamíra S., p. Švasta P.Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů zápisu, volba zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Kanalizace a vodovod Sluneční ulice
                   4. Nájemní smlouvy ( dodatky )
                   5. Žádost o příspěvek na vjezd ( p. Ságner, Dolní Přím )
                   6. Pochod vojsk 1866 ( 29.6.2007 )
                   7. Ostatní
                   8. Závěr


Zápis :

Zasedání zastupitelstva zahájila místostarostka obce sl. Rajnltová, která přivítala přítomné
zastupitele. Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Špačková Jana a p. Kroupa Milan. Jako
zapisovatelka byla navržena sl. Rajnltová Lada. Všichni navržení s návrhem souhlasí a ve volbě byli schváleni.
Finanční zprávu za období od 4.6. do 25.6. 2007 přednesla místostarostka obce. Zpráva byla
schválena bez výhrad.
Místostarostka obce poté informovala zastupitele s postupem výstavby kanalizace a vodovodu
ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Práce probíhají podle plánu, kanalizace je hotova, včetně
přípojek, na vodovodu je dokončen hlavní řad, zbývá dokončit propojení se stávajícím řadem a
zbudovat přípojky. Tyto práce jsou vázany na společnost VAK Hradec Králové. Celkově by mělo
být dílo hotovo do 16.7.2007.
Žádost o příspěvek na vjezd p. Ságnera z Dolního Přímu byla projednána a obecní zastupitelstvo
pověřilo stavební komisi šetřením na místě samém, s tím, že celková výše příspěvku bude určena na základě posudku stavební komise na příštím jednání obecního zastupitelstva.
K blížící se akci „ Pochod vojsk 1866“, která proběhne dne 29.6.2007 v naší obci, sdělila
místostarostka sl. Rajnltová následující informace. Vojáci dorazí do obce okolo 12.oo hod.
29.6.2007, položí květiny k pomníkům padlých vojáků na Horním Přímě, Dolním Přímě a na
Probluzi. Potom se vrátí na Dolní Přím, kde se naobědvají a okolo 15.oo hod. se přesunou
do parku na Probluzi, kde proběhne ukázka bitvy. Po skončení ukázky se vojska odeberou do
Rozběřic, kde celá akce skončí. Při této příležitosti obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovení
tří kytic k pomníkům padlých vojáků na Horním Přímě, Dolním Přímě a na Probluzi v celkové
výši 1.000,- Kč. Obecní zastupitelstvo pověřuje místostarostku položením kytic k pomníkům.
Obecní zastupitelstvo se dále seznámilo s návrhem smlouvy o pronájmu fotbalových kabin na
hřišti na Probluzi, mezi AFK Probluz a obcí Dolní Přím. Obecní zastupitelstvo návrh schvaluje
a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
V dalším bodě se obecní zastupitelstvo seznámilo s návrhem smlouvy na směnu části pozemku
p.p.č 9/3 v k.ú. Probluz, který je ve vlastnictví p. Koutského a části pozemku p.p.č. 454/4 v
k.ú. Probluz, který je ve vlastnictví obce Dolní Přím. Tato směna byla vyvolána na základě
zaměření hranic pozemku p.p.č.9/3 v k.ú. Probluz, kdy se zjistilo, že část obecní kanalizace se nachází na výše uvedeném pozemku. Touto směnou zůstane kanalizace na obecním pozemku.
Návrh směnné smlouvy bude posouzen přímo na místě dotčených pozemků, s tím, že je třeba
zachovat volný pruh pozemku ve vlastnictví obce Dolní Přím pro případnou výstavbu chodníků.
Znění samotné směnné smlouvy bude projednáno na příštím jednání obecního zastupitelstva.
Po všeobecné diskusi bylo jednání ukončeno.

Usnesení:

obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel
ověřovateli zápisu: p.Špačkovou J. ,p.Kroupu M.
zapisovatelkou :sl.Rajnltovou L.

obecní zastupitelstvo schvaluje: 6 hlasy pro
                                                          0 proti
                                                          0 se zdržel
finanční zprávu za období od 4.6.2007 do 25.6.2007
zhotovení tří kytic k pomníkům padlých vojáků z roku 1866 v ceně cca 1000,--Kč
smlovu mezi AFK Probluz a obcí Dolní Přím o pronájmu kabin na hřišti na Probluzi

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem smlouvy s AFK Probluz
místostarostku obce položením kytic k pomníkům padlých z roku 1866 na Horním Přímě,
Dolním Přímě a Probluzi

obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
návrh smlouvy na směnu pozemku p.p. č.9/3 v k.ú.Probluz,který je v majetku p.Koutského a část pozemku p.p.č.454/4 v k.ú.,který je majetkem obce Dolní Přím
žádost o příspěvek na vjezd p.Ságnera z Dolního Přímu
postup výstavby kanalizace a vodovodu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě


ověřovatelé zápisu: p.Špačková Jana
p.Kroupa Milan

zapsala:Rajnltová Lada

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f