Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.5.2015

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 25.5.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík

               Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing.Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni :0

Hosté : Buřil Miloš, Gazdová Pavla

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Prodej pozemků : st.p.č.112, p.č.167/22 a 167/23, všechny v k.ú. Probluz

                            (regulační stanice RWE)

                        6.Kanalizace Horní Přím – nabídka k odkoupení části

                        7.Smlouva darovací – dětské hřiště Dolní Přím

                        8.Byt v č.p. 27 – stavební úpravy

                        9.Ostatní

                       10.Závěr

                     9/1.Socha vodníka – odměna pro řezbáře

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání zastupitelstva je usnášeníschopné. Následně starosta  přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat tito navržení zastupitelé : ing. Hana Vycpálková a Svatopluk Adamíra. Jelikož nebyl podán jiný návrh, přítomní zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o jeden bod na celkových jedenáct bodů. I v tomto případě nebyl podán další návrh na rozšíření a zastupitelstvo program s počtem jedenácti bodů schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise dále navrhuje jako ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce Petr Švasta přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 3.5.2015 do 24.5.2015. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 517 635,-Kč a výdaje 476 588,-Kč. Členové zastupitelstva se seznámili s položkami na straně příjmů i výdajů a po projednání schválili finanční zprávu bez výhrad.

Bod č.5

Obec Dolní Přím po řádném zveřejnění schvaluje prodej obecních pozemků : st.p.č.112 o výměře 10 m2, p.č.167/22 o výměře 87 m2 a p.č. 167/23 o výměře 47 m2. Všechny pozemky jsou v k.ú. Probluz a bezprostředně souvisejí s plynovou regulační stanicí RWE. Ve prospěch této společnosti byl prodej výše uvedených pozemků v celkové hodnotě 25 920,-Kč (180,-Kč/m2) zastupiteli schválen. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.6

V tomto bodě programu zastupitelé projednávali nabídku p. Cermana z Horního Přímu na odkoupení kanalizačního potrubí. Jedná se kanalizaci v délce cca 100 m. Přičemž cca 25 m je potrubí o průměru 250 mm, ostatních 80 m má průměr pouze 200 mm. Starosta se informoval na magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí – vodní hospodářství, které by případně povolovalo další prodloužení nabízené kanalizace a tam bylo sděleno, že u hlavního kanalizačního řadu je minimální požadovaný průměr potrubí 250 mm.

A protože větší část nabízené kanalizace je o průměru 200 mm zastupitelstvo odkoupení nabízené kanalizace neschvaluje.

Bod č.7

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh darovací smlouvy mezi Obcí Dolní Přím a společností MAS Hradecký venkov o.p.s. jejímž předmětem je převzetí dětského hřiště na Dolním Přímě u zámku do vlastnictví obce. Dosavadním vlastníkem hřiště je MAS Hradecký venkov, která má od obce pronajatý pozemek na kterém je hřiště umístěno. Zůstatková hodnota hřiště činí 103 844,-Kč. Zastupitelstvo po projednání schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Bod č.8

Stavební výbor předložil zastupitelstvu soupis prací, které bude potřeba provést v bytě v č.p. 27 (u pošty). Z předloženého materiálu vyplývá, že rozsah prací odpovídá celkové rekonstrukci bytu. Práce budou rozděleny na dodavatelské a práce, které bude provádět pracovník obce. Jednotlivé etapy budou schvalovány tak, jak budou stavebním výborem předkládány. Jako první přijdou na řadu bourací práce a vyklizení bytu (podlahy, stropy, obklady a dlažba, demontáž vany, WC, el. ohřívače). Finanční náklady na tyto práce jsou vyčísleny na 10 000,-Kč. Zastupitelé berou zprávu na vědomí a schvalují finanční rozsah bouracích a vyklízecích prací.

Bod č.9/1

Pan Karel Krafek vyřezal pro potřeby obce sochu vodníka, která bude umístěna u rybníka na Dolním Přímě. Přítomní zastupitelé odsouhlasili pro řezbáře odměnu ve výši 15 000,-Kč.

Bod č.10

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve  20.18 hod. ukončil.

 

Usnesení č.7/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje        9 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková a Svatopluk Adamíra

rozšíření programu o 1. bod na celkových 11 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Vítězslava Třebešku a Bc. Ladislavu Tichou

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 3.5.2015 do 24.5.2015 bez výhrad

 

prodej obecních pozemků : st.p.č.112 o výměře 10 m2, p.č. 167/22 o výměře 87 m2 a p.č. 167/23 o výměře 47 m2, všechny v k.ú. Probluz v celkové ceně 25 920,-Kč společnosti RWE

 

znění darovací smlouvy na dětské hřiště na Dolním Přímě mezi Obcí Dolní Přím a MAS Hradecký venkov

 

finanční rozsah bouracích a vyklízecích prací v bytě v č.p. 27 na Dolním Přímě ve výši 10 000,-Kč

 

finanční odměnu pro řezbáře ve výši 15 000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :   9 hlasy proti

                                                     0 pro

                                                     0 se zdržel

 

odkoupení kanalizačního potrubí na Horním Přímě

 

 

V Dolním Přímě dne : 25.5.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Vítězslav Třebeška

                              Bc. Ladislava Tichá

 

Starosta obce : Petr Švasta

Místostarosta obce : Roman Fejfar

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f