Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.5.2006

7. Zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím dne 25.5.2006
ve 20. hod.

Přítomni: p. Ryba, p.ing. Sejpka, p. Švasta, p. Fejfar, p. Hanka
Omluveni: p. Bartůšková, p. Rajnltová, p. Adamíra, p.ing.Benda
Nepřítomni: -

Program:
1. Úvod
2. Finanční zpráva
3. Mikroregion - dotace
4. Navýšení odměn zastupitelů
5. Prodej obecního pozemku p.č. 593/15
6. Žádost o odkoupení části pozemku - p. Vlastníková
7. Dodatek ke smlouvě - p. Vobejda
8. Územní plán - k.ú. Probluz lokalita B12
9. Odkoupení nábytku - Konzum
10. Výpověď z nájemní smlouvy p. Pavlíček
11. Vozík za traktůrek - zvážit nákup
12. Ostatní:
- vyčerpání dotace na proj. dokumentaci na kanalizaci
- projekt dokumentace na kanal. ve Sluneční ulici
- dokončen plot u zámku
- malování - obecní budova Probluz
- koupaliště
- žádost o byt - Ygit Petra
- žádost o pozemek - Součková K., A. Smotlacha - HK
- manželé Huškovi z Libčan

1. Úvod
2. Finanční zpráva byla schválena počtem 5 hlasů.
3. Obec. zastupitelstvo odsouhlasilo nákup sekačky a křovinořezu v hodnotě
30.000,-- Kč, z toho je 15.000,-- Kč dotace od Mikroregionu. Dále obec.
zastupitelstvo odsouhlasilo fa za úpravu zeleně (úprava příkopu pod
Probluzí) v hodnotě Kč 14.300,-- z toho dotace od Mikroregionu je
10.000,--.
4. Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení svých platů dle nař. vlády č.50
ze dne 22.2.2006.
5. Obec. zastupitelstvo schválilo prodej obec. pozemku p.č. 593/15 panu
Milanovi Polívkovi ze Stěžírek za cenu 550,-- Kč/m2.
6. Obec. zastupitelstvo schválilo prodej 1/3 podílu pozemku č. st.p. 190
o výměře 9 m2 v k.ú. D.Přím za cenu 10,-- Kč/m2.
7. Obec. zastupitelstvo schválilo dodatek k náj. smlouvě uzavřené dne
2.1.2001 s p. Vobejdou, bytem Probluz čp. 71. (výměna nebyt. prostor)
8. Obec. zastupitelstvo souhlasí s navrženou úpravou lokality B12
ve zpracovávaném návrhu územního plánu obce Dolní Přím.
9. Obecní zastupitelstvo souhlasí s nákupem vyřazeného nábytku od Konzumu v hodnotě 5.350,-- Kč.
10. Pan Pavlíček podal žádost o zrušení nájem. smlouvy ze dne 1.7.2005
Obecní zastupitelstvo toto vzalo na vědomí s podmínkou, že bude odstraněn plot a pozemek bude vyklizen.
11. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo počtem 5 hlasů nákup vozíku
za traktůrek v hodnotě cca Kč 5.000,--.
12. Byla vyčerpána dotace na projekt kanalizace v Dolním Přímě.
13. Obecní zastupitelstvo schválilo prodej části obec. pozemku č. 632/13
- 25 m2, dále bude provedena směna 25 m2 - 4 m2 = 21m2 za 180,--Kč/m2.
14. Žádost pana Nohejla z Probluze o finan. příspěvek na vybudování
vjezdu - schváleno obec. zastupitelstvem počtem 5 hlasů s tím, že
příspěvek bude poskytnut max. do výše 7.500,-- Kč. V této částce
bude zahrnuta oprava vjezdu a oprava stáv. obec. pozemku.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f