Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.2.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 25.2.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav

Omluveni : Ing. Vycpálková Hana, Mgr. Vlastník Marek

Hosté : Hanka Petr, Fikr David, Višňák Roman, Dufek Martin, Ing. Cerman Vladimír,

              Ing. arch. Šejvlová Jana

 

 Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                                 2.Schválení programu

                                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                                 4.Finanční zpráva

                                 5.Nový Územní plán – schválení

                                 6.Rozpočtové opatření č. 2/2019

                                 7.Audit

                                 8.MS Háj Stěžery -žádost o dotaci na rok 2019

                                 9.Záměr č.2/2019 (věcné břemeno, plynovodní přípojka

                        ob. pozemek p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím)

                  10.Obecní ples

                  11.Prodejna Dolní Přím – odkup

                  12.Multifunkční zařízení (kopírka A3, skener A3)

                  13.SDH Dolní Přím – žádost o dotaci na rok 2019

                  14.Ostatní

                  15.Závěr

 

                  14/1.Záměr č.3/2019 (věcné břemeno, kabelové vedení NN

                         obecní pozemek p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Milan Kroupa a Roman Fejfar. Zastupitelstvo návrhovou komisi schvaluje.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání rozšířený o 1 bod na celkových 15 jednacích bodů. Přítomní zastupitelé takto navržený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomný zastupitelům finanční zprávu za období od 3.2.2019 do 20.2.2019. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 567 672,-Kč a výdaje 251 892,-Kč. Po podrobném projednání jednotlivých položek zastupitelstvo finanční zprávu schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Starosta obce rekapituluje postup a změny v novém územním plánu obce. Přítomna je ing. arch. Šejvlová z projekční kanceláře, která územní plán pro obec zpracovává. Starosta obce popisuje proces tvorby územního plánu a spolupráci s MMHK – především s paní ing. arch. Jitkou Zavřelovou. Pa Dufek vznáší dotaz, zda existuje, či vzniká povinnost obce vybudovat cestu k pozemkům v lokalitách Zh3, Zh4 a Zh5 na Horním Přímě. Starosta obce i ing. arch. Šejvlová odpovídají, že žádná taková povinnost obci nevzniká. Pan Višňák se dotazuje na to, že rozšíření stávající obecní účelové komunikace do výše uvedených lokalit je vedeno přes soukromé pozemky a zda může někdo soukromému vlastníkovi nařídit poskytnutí souhlasu ke zřízení cesty. Ing. arch. Šejvlová odpovídá, že nikdo to nařídit nemůže, přesto, že je soukromý pozemek vytyčen jako veřejné prostranství. Pan Hanka se vyjadřuje k tomu, že záměr výstavby v uvedených lokalitách je na Horním Přímě již od roku cca 1993 a že nechápe námitky současných obyvatel. Ing. Cerman upozorňuje, že vznášejí připomínku pouze k cestě, nikoliv k plánované výstavbě. Ing. arch. Šejvlová sděluje, že pokud je přístupová komunikace delší než 50 m, musí být široká minimálně 6 m. V současné době je pozemek obecní účelové komunikace v jednom místě široký pouze necelé 3 m. Obecní zastupitelstvo schválilo vyhodnocení výsledků projednání Územního plánu Dolní Přím, zpracované pořizovatelem a předložené v předkládacím protokolu a v odůvodnění územního plánu.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Námitce č.1 (zařazení pozemků p.č. 41/5, 174/29, 174/30 a 174/31 v k.ú. Horní Přím do zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech) se nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Námitce č.2 (vymezení celého pozemku p.č. 167/7 v k.ú. Probluz jako zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech) se nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Námitce č.3 (zařazení pozemků p.č. 436/33 a 436/29 v k.ú. Probluz do ploch bydlení v rodinných domech, tyto plochy budou dle požadavku vymezeny jako komunikace) se vyhovuje

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Námitce č.4 (zrušení vymezení lokalit Zh3, Zh4 jako zastavitelné plochy) se nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Námitce č.5 (vyjmutí lokalit Zh3, Zh4, Zh5 a Zh6 z ploch určených pro bydlení) se nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Námitce č.7 (vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 266/32 v k.ú. Horní Přím) se nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Věcně shodná připomínka č. 1 (nesouhlas s vymezením lokalit Zh3, Zh4 a Zh5 v k.ú. Horní Přím pro bydlení) se  nevyhovuje

Veřejné hlasování :         0 pro     7 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 2/2019. Toto opatření řeší navýšení v kapitole příjmů z daně právnických osob ve výši 280.000,-Kč a ve výdajích ve výši 2.280.000,-Kč přičemž případný odkup prodejny (včetně pozemků) na Dolním Přímě ve výši 2.000.000,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření roku 2018. Zastupitelstvo předložené rozpočtové opatření č.2/2019 schvaluje.

Veřejné hlasování :         6 pro     1 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které proběhlo bez závad a nedostatků. Starosta navrhuje odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč. Zastupitelé berou výsledek kontroly na vědomí a odměnu pro účetní schvalují.

Veřejné hlasování :         6 pro     1 proti  0 se zdržel

Bod č.8

MS Háj Stěžery předložilo žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 25.000,-Kč. Zastupitelé žádost schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Zastupitelstvo schvaluje záměr č.2/2019, týkající se zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 627 v k.ú. Dolní Přím v souvislosti s uložením plynovodní přípojky. Starosta je pověřen zveřejněním záměru.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10

Starosta obce navrhl uvolnit na nákup cen do tomboly na Obecní ples částku ve výši 4.000,-Kč. O ostatní ceny budou požádány místní firmy a živnostníci. Zajistí starosta obce. Zastupitelé uvolnění částky ve výši 4.000,-Kč schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.11

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s nabídkou na odkup prodejny smíšeného zboží na Dolním Přímě. Cena, která je současným vlastníkem stanovena k jednání je ve výši 2.000 000,-Kč včetně pozemků (p.č. 36/1 o výměře 743 m2 a p.č. 16 o výměře 338 m2). Jelikož na nemovitosti vázne zástavní právu, bude obec pokud odkup schválí, požadovat od banky písemný příslib, že bude zástava z nemovitosti odstraněna. Obec by i případným odkupem získala pozemky, na kterých jsou kontejnery na tříděný odpad. Po diskuzi zastupitelé odkup nemovitostí v částce 2.000.000,-Kč (cena konečná) schvalují. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Veřejné hlasování :         6 pro     1 proti  0 se zdržel

Bod č.12

Starosta obce přednesl návrh na pořízení multifunkčního zařízení (barevná kopírka A3, tiskárna A3, skener A3. Zastupitelstvo schvaluje nákup zařízení ve výši do 40.000,-Kč včetně DPH. Zajistí starosta obce.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.13

SDH Dolní Přím předložil žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 25.000,-Kč. Zastupitelé žádost schvalují.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.14/1

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem č.3/2019, který spočívá ve zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 293/1 v k.ú. Horní Přím v souvislosti s kabelovým vedením NN. Zastupitelé záměr č.3/2019 schvalují. Starosta je pověřen zveřejněním záměru.

Veřejné hlasování :         7 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 22.10 hod. ukončil.

 

V Dolním Přímu dne  : 25.2.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f