Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.2.2008


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní
Přím konaného dne 25.2.2008 od 19.oo hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislac, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan,
                  Špačková Jana, Vejman Vladislav, Švasta Petr
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Lada
Nepřítomni : 0

Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Přijetí daru
                   4. Rozpočtová změna č. 1/2008
                   5. Úklid příkopů
                   6. Návrh na veřejnou vyhlášku o volném pohybu psů
                   7. Nabídka na změnu bankovního ústavu
                   8. Nabídka na změnu dodavatele el. energie
                   9. Obecní ples
                 10. Ostatní
                 11. Závěr

Zápis :

Bod č. 1
V 19.10 hod. starosta obce zahájil jednání obecního zastupitelstva, přivítal přítomné zastupitele a hosta p. Pátera Benka z Nechanic.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi p.ing. Benda a p.Kroupa, jako zapisovatelka zápisu
byla navržena p.Špačková. Všichni se svým navržením souhlasí a v následné volbě byli zvoleni.
Bod č.2
Finanční zprávu za období od 4.2. do 25.2.2008 přečetl starosta p. Švasta. Tato zpráva byla
schválena bez výhrad.
Bod č.3
Obecní zastupitelstvo v tomto bodě jednání schválilo přijetí daru od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a to pozemek p.p.č. 430 o výměře 493 m2 v k.ú. Probluz.
Na pozemku p.p.č. 429/1 v k.ú. Probluz, budou umístěny zábrany, znemožňující průjezd
přes tento pozemek,neboť ten je zčásti podmáčen a bláto od vozidel by znečisťovalo již zmíněnou komunikaci. Tyto zábrany budou umístěny také tak, aby zabraňovaly průjezdu vozidel za fotbalovými kabinami. V žádném případě nebude omezen příjezd až k pomníku na pozemku p.p.č.429/2 v k.ú. Probluz.
Bod č.4
Vzhledem k potřebě zakoupit travní sekačku ( traktůrek ) pro ZKO Probluz, ( u stávajícího
traktůrku by byla nutná větší oprava ), finanční výbor podal návrh na rozpočtovou změnu
č. 1/2008. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a rozpočtovou změnu č.1/2008 schvaluje. Tato
bude jako příloha č.1 součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.2.2008.
Bod č.5
Starosta předložil zastupitelstvu návrh termínu na úklid příkopů v katastru obce Dolní Přím
a jejich místních částech. Jedná se o den 29.3.2008. Po diskusi, která proběhla k tomuto tématu byl navržen termín 15.3.2008, tak aby byl úklid proveden ještě před velikonocemi. Tento termín bude potvrzen po vyjádření SDH Dolní Přím.protože tato organizace má
v tomto termínu stanoven sběr starého papíru a železa.
Bod č.6
Jak bylo stanoveno na předešlém jednání zastupitelstva obce ( 4.2.2008 ), byl starostou předložen návrh na obecní vyhlášku týkající se volného pohybu psů. Tento návrh byl také
předložen ke schválení na Ministerstvo vnitra, pracoviště Hradec Králové. Jelikož k datu
dnešního zasedání ob. zastupitelstva nedošlo vyjádření výše uvedeného orgánu, byl tento
bod jednání přesunut na příští jednání zastupitelstva, tedy na 17.3.2008.
Bod č.7
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nabídkou bankovního domu BANCO POPOLARE,
pobočka Hradec Králové na vedení účtú obce. Zastupitelstvo doporučilo se změnou ústavu počkat a pověřilo finanční výbor prověřením nabídnutých podmínek u klientů, kteří již služeb
tohoto ústavu využívají.
Bod č.8
V tomto bodě starosta informoval o návštěvě zástupce společnosti BOHEMIA ENERGY,
kterýnabídl možné úspory v oblasti dodávky elektrické energie. Tyto úspory se týkají nižší ceny za silovou energii ( až o 10 % oproti stávajícímu dodavateli ). Trochu jako zápor na zastupitelstvo zapůsobil poplatek za převod k výše uvedené společnosti, který by v případě
obce činil 5.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním reálné nabídky od této
společnosti při udání skutečných zálohových plateb obce Dolní Přím. Po obdržení nabídky
bude zastupitelstvo jednat o případné změně dodavatele el. energie.
Bod č.9
Kulturní komise informovala obecní zastupitelstvo o změně datumu pořádání obecního plesu, který bylo nutno změnit v souvislosti s hudbou. Na místo původně plánovaného termínu 1.3.
kulturní komise navrhuje 21.3.2008 od 20.oo hod. Výše vstupného byla navržena na 100,-Kč.
Obecní zastupitelstvo se změnou termínu a s výší vstupného souhlasí.
Bod č.10/10/1
Host jednání obecního zastupitelstva pan Páter Benko z Nechanic byl požádán o nastínění
požadavku farnosti při mši, která má proběhnout jako poděkování za opravu kostela na
Probluzi. Pan Páter vysvětlil představu farnosti a farníků, jak by měla tato slavnostní akce
proběhnout s tím, že by mělo jít o spolupráci a ne jak bylo na schůzce starosty se zástupci
církve prezentováno. Obec tedy zajistí květinové dary pro cca 10 občanů a institucí, kteří se
na opravě nejvíce podíleli. Dále obec zajistí prostory pro malé občerstvení již zmíněných
osob a orgánů. Na samotném pohoštění se bude obec pouze podílet. Závěrem byl Páter
Benko pověřen včasným upřesněním počtu odměňovaných, aby byla obec schopna včas zajistit potřebné prostory.
Bod č.10/2
Starosta přečetl zastupitelstvu žádost manželů Hošnových, kteří žádají obec o příspěvek na
vybudování oplocení, které by oddělovalo pozemek u obecního hostince od pozemku ve
vlastnictví Hošnových. Jako hlavní důvod je v žádosti uvedeno chování některých občanů,
kteří navštěvují akce pořádané v hostinci. Tito vstupují na pozemek manželů Hošnových,
tam močí, odhazují odpadky atd. Dále si Hošnovi stěžují na nedodržování nočního klidu
tím, že návštěvníci akcí pořádaných v obecním hostinci neustále vycházejí na WC, kde
pokřikují a bouchají dveřmi. Obecní zastupitelstvo podrobně projednalo celou žádost a
došlo k tomuto závěru. Vybudování nebo přispění na oplocení bude realizováno po zjištění
právních vztahů, tedy zda je obec povinna tento plot vybudovat, nebo se na jeho výstavbě
podílet. S výsledkem zjištění bude zastupitelstvo seznámeno na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.3.2008. S výsledkem budou seznámeni i manželé Hošnovi. Co se
týká rušení nočního klidu, na které si rodina Hošnova stěžuje, obecní zastupitelstvo se domnívá, žek vážnějším incidentům nedocházía pokud tomu tak je, bude majitelům doporučeno , aby se obrátili na POLICII ČR nebo na přestupkovou komisi v Nechanicích, která tyto problémyza obec Dolní Přím řeší. Závěrem bylo konstatováno, že objekt manželé Hošnovi kupovali s vědomím, že stojí vedle vesnické hospody. Celá záležitost bude dořešena na zasedání zastupitelstva obce dne 17.3.2008.
Bod č.10/3
Paní Vobořilová, trvale bytem Probluz č.p.30, v současné době se zdržuje v obci Milíčeves,
žádá obec Dolní Přím o příspěvek na docházku svého syna Petra Vobořila do Mateřské
školy v Milíčevsi, ve výši 7.500,- Kč. Obecní zastupitelstvo žádost projednalo a došlo k závěru, že příspěvek byl p. Vobořilové poskytnut už v loňském roce, kdy její syn docházel do
Mateřské školy ve Stěžerách a to i v případě, že se tyto příspěvky standardně neposkytují.
Dále měla p. Vobořilová možnost přihlásit svého syna ve stanoveném termínu zápisu dětí
do Mateřské školy na Probluzi. Bohužel tak neučinila. Obecní zastupitelstvo s poskytnutím
příspěvku nesouhlasí.
Bod č.10/4
Kulturní komise seznámila zastupitelstvo s žádostí T.J. SOKOL Probluz o příspěvek na svoji
činnost pro rok 2008. Finanční prostředky budou použity na dopravu, vstupné a ubytování
členek tělovýchovné jednoty SOKOL. Příspěvek ve výši 14.000,- Kč zastupitelstvo schvaluje.
Bod č.10/5
Dále kulturní komise předložila žádost SDH Dolní Přím o příspěvek na činnost pro rok 2008.
Finance budou použity na nákup hadic a dalšího vybavení jednotky SDH. Zastupitelstvo
příspěvek ve výši 25.000,- Kč schvaluje.
Bod č.10/6
Členové obecního zastupitelstva se seznámili s žádostí o příspěvek na docházku žáka Matěje
Koutského do Základní školy V Hradci Králové. Jelikož se jedná o Základní školu je obec povinna neinvestiční náklady na žáka hradit. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Bod č.10/7
Obec obdržela další nabídku na prořez lip a kaštanů na Horním Přímě. Tato nabídka je od
zahradnictví KVĚT Stračov a její výše činí 65.110,- Kč bez DPH. Tuto nabídku obecní
zastupitelstvo zamítá a pokusí se zajisti kalkulaci jinou. Od výše uvedené firmy obec ještě
obdržela cenovou nabídku na vybudování ochranného plotu pro dětské hřiště na Horním
Přímu. Tato kalkulace ve výši 9.869,- kč bez DPH byla zastupitelstvem akceptována a bude
realizována.

Usnesení č.3/2008

Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu p. Ing. Ladislava Bendu a p. Milana Kroupu
zapisovatelku zápisu p. Špačkovou Janu
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro 
                                                            0 proti
                                                            o se zdržel
finanční zprávu za období od 4.2. do 25.2.2008 bez výhrad

přijetí daru od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - pozemek p.p.č. 430 o výměře
493 m2 v k.ú. Probluz

umístění zábran na pozemku p.p.č. 429/1 v k.ú. Probluz ( pozemek pod hřištěm )

rozpočtovou změnu č.1/2008

vstupné na obecní ples ve výši 100 Kč

finanční příspěvek na rok 2008 pro SDH Dolní Přím ve výši 25.000,- Kč

finanční příspěvek na rok 2008 pro T.J. SOKOL Probluz ve výši 14.000,- Kč

finanční příspěvek na neinvestiční náklady na žáka Základní školy Vocelova ul. v Hradci
Králové ve výši 3.000,- Kč

cenovou nabídku na zhotovení ochranného plotu pro dětské hřiště na Horním Přímu od
firmy Zahradnictví KVĚT Stračov ve výši 9.869,- Kč bez DPH

spoluúčast na zajištění Děkovné mše, která proběhne dne 5.4.2008 v kostele na Probluzi

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                                 0 pro
                                                                 0 se zdržel
finanční příspěvek na žáka Mateřské školy v Milíčevsi ve výši 7.500,- Kč

cenovou nabídku na prořez lip a kaštanů od firmy Zahradnictví KVĚT Stračov ve výši
65.110,- Kč bez DPH

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
žádost manželů Hošnových o příspěvek na oplocení ( žádost bude dořešena na zasedání
zastupitelstva dne 17.3.2008 )

předběžný termín úklidu příkopů v katastru obce Dolní Přím a jejích částí na 15.3.2008
od 8.30 hod.

Obecní zastupitelstvo pověřuje :
finanční výbor prověřením nabídnutých podmínek bankovního domu BANCO POPOLARE

starostu obce zajištěním reálné nabídky od společnosti BOHEMIA ENERGYV Dolním Přímu dne : 25.2.2008                                                             zapsala : Špačková Jana

ověřovatelé zápisu : Ing. Benda Ladislav
                                            Kroupa Milan

starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f