Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.11.2019

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného  dne 25.11.2019 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelé a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Návrh rozpočtu na rok 2020

                               6.Knihovna města HK – žádost o dotaci

                               7.Audit

                               8.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o dotaci

                               9.Prodejna Dolní Přím

                            10.Ostatní

                            11.Závěr

 

                            10/1.P. Kuštan – žádost o příspěvek

                            10/2.Rozpočtové opatření č.10/2019

                            10/3.Stočné 2020 – kalkulace

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Roman Fejfar a Vratislav Ševčík. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo složení návrhové komise schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 3 body na celkových 14 jednacích bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Marka Vlastníka a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem seznámil zastupitele s finanční zprávou za období od 3.11.2019 do 24.11.2019. Stav účtu ke dni 3.11.2019 činil 7.938.879,-Kč a stav ke dni 24.11.2019 činil 8.117.599,-Kč. Příjmy za dané období činily 854.941,-Kč a výdaje 676.211,-Kč. Přítomní zastupitelé finanční zprávu schvalují bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu obce Dolní Přím na rok 2020. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a činí v příjmech 16.059.300,-Kč a ve výdajích 16.059.300,-Kč. Zastupitelé si předložený návrh prostudovali, seznámili se s plánovanými výdaji na opravy chodníků, fasády na budově ZŠ a MŠ Probluz, fasády na budově obecního hostince, opravu hřbitovní zdi, modernizaci veřejného osvětlení, počítáno je i s podporou místních spolků, provozními náklady ZŠ a MŠ Probluz. Zastupitelstvo po následné diskuzi návrh rozpočtu obce na rok 2020 schválilo.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.6

Knihovna města Hradce Králové požádala o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 9.500,-Kč v souvislosti s plánovaným výměnným fondem knih pro naše dvě obecní knihovny. Obecní zastupitelstvo dotaci ve výši 9.500,-Kč na rok 2020 pro Knihovnu města Hradce Králové schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.7

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Závěr auditu zní : bez chyb a nedostatků. Starosta navrhl odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč. Zastupitelé si znění auditní zprávy prostudovali a schvalují odměnu pro účetní obce ve výši 3.000,-Kč.

Veřejné hlasování :         8 pro     0 proti  1 se zdržel

Bod č.8

Jezdecký klub Dolní Přím požádal o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 5.000,-Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup cen u příležitosti pořádání akce : Odpolední jezdecké závody pro děti. Zastupitelstvo poskytnutí dotace ve výši 5.000,-Kč schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem informoval přítomné zastupitele s probíhajícími pracemi v objektu obecní prodejny smíšeného zboží. Je dokončena výměna topení, bourají se dvě příčky, v části prodejny se vymění podlahová krytina, buduje se stanoviště pro kontejnery včetně příjezdové komunikace. Vybraný nájemce by rád zkušebně prodejnu otevřel na začátku měsíce prosince. Provedení všech prací zastupitelé schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10/1

Pan P. Kuštan pořádá sportovní akci – turnaj v šipkách, který se uskuteční 21.12.2019 v hostinci na Probluzi a žádá obec o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 3.000,-Kč. Částka bude použita na nákup cen (kaprů). Veškeré ostatní náklady bude hradit pořadatel z vlastních zdrojů. Dotaci ve výši 3.000,-Kč obecní zastupitelstvo schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdrže

Bod č.10/2

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č. 10/2019. Zastupitelé po projednání rozpočtové opatření č. 10/20129 schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

Bod č.10/3

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil k projednání kalkulaci stočného nárok 2020. Výše stočného se nemění a je ve výš 25,14 Kč/m3 pro občany a 46,-Kč/m3 pro společnost NIVA s.r.o. Dolní Přím. Zastupitelstvo výši stočného na rok 2020 schvaluje.

Veřejné hlasování :         9 pro     0 proti  0 se zdržel

 

V Dolním Přímě dne : 25.11.2019

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Mgr. Marek Vlastník

                              Vítězslav Třebeška

 

Starosta obce : Petr Švasta

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f