Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 25.11.2013

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 25.11.2013 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, ing.Bílek Jiří, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,

               Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.6/2013

                        6.Dotace z POV 2014

                        7.Pozemek u ČOV – nabídka na prodej

                        8.Inventura 2013

                        9.Vánoční strom

                       10.Ostatní

                       11.Závěr

 

                       10/1.Smlouva o zřízení věcného břemene

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Fejfar Roman a Švasta Petr. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 1. bod na celkových 12. Zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu ing. Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka. Členové zastupitelstva návrh schvalují.

Návrhová komise navrhuje jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 3.11.2013 do 24.11.2013. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 498 604,--Kč a výdaje 255 554,--Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami v předložené finanční zprávě a jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor seznámil  zastupitele s rozpočtovým opatřením č.6/2013. Členové zastupitelstva se seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a vzhledem k tomu, že nebyly podány pozměňovací návrhy rozpočtové opatření č.6/2013 schválili bez výhrad.

Bod č.6

Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti čerpání dotací z POV Královéhradeckého kraje na rok 2014. Konkrétně zmínil DOT 4, který je zaměřen na snížení zadlužitelnosti obcí a DSO. Jelikož obec splácí úvěr od České spořitelny, zapojení obce do tohoto dotačního titulu starosta spolu s finančním výborem doporučuje. Úroky byly Českou spořitelnou pro rok 2014 vyčísleny na 19 814,50,--Kč. Zastupitelé podání žádosti z POV 2014, DOT 4 schvaluje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje přijetí dotace z POV 2014, DOT 4. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Bod č.7

Vlastníci pozemku p.č. 206/9  vedeného ve zjednodušené evidenci v k.ú. Dolní Přím o výměře 4016 m2 nabídli tento pozemek obci k odkoupení. I když se jedná o pozemek v blízkosti ČOV na Dolním Přímě, zastupitelé odkoupení tohoto pozemku neschvalují. Jako důvod bylo uvedeno, že obec vlastní pozemek p.č. 206/8 vedený ve zjednodušené evidenci o výměře 3567 m2 v k.ú. Dolní Přím, který je také v těsné blízkosti ČOV na Dolním Přím a který by mohl být využit pro případné rozšíření ČOV.

Bod č.8

V souladu se zákonnou povinností o provedení inventarizace majetku obce starosta jmenuje inventarizační komisi v následujícím složení :

předseda               Rajnltová Ladislava

člen                 Ing.Bílek Jiří

člen               Mgr.Tušicová Miluše

člen                      Ševčík Vratislav

člen                      Kroupová Petra

člen                      Vejman Vladislav

Zastupitelstvo bere jmenování na vědomí.

Bod č.9

Zastupitelstvo se seznámilo s nabídkou na rozšíření osvětlení vánočního stromu od firmy Valmont. Předloženou nabídku zastupitelstvo schvaluje s tím, že částka 4 800,--Kč bude uhrazena za zapůjčení motivu vločky v počtu 6 ks, motivu dárek zlatý v počtu 30 ks, propojovacího materiálu v počtu 12 ks. Doplnění vánoční výzdoby v ceně 14 006,--Kč bude zařazeno do majetku obce. Ceny jsou uvedeny bez DPH.  Zajistí účetní a starosta obce.

Bod č.10/1

Starosta seznámil členy zastupitelstva s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení plynárenského zařízení v pozemku p.č.293/1 v k.ú. Horní Přím. Konkrétně se jedná o plynovodní přípojku v délce 1,5m pro rodinný dům na pozemku p.č. 166/8 v k.ú.Horní Přím. Poplatek za zřízení věcného břemene byl stanoven na 500,--Kč a bude uhrazen po podpisu smlouvy a jejím zaregistrování do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo znění smlouvy o zřízení věcného břemene schvaluje a pověřuje starostu jejím podpisem.

Bod č.11

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 20.20 hod ukončil.

 

Usnesení č. 15/2013

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           7 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Fejfar Roman, Švasta Petr

 

rozšíření programu o 1 bod na celkových 12

 

jako ověřovatele zápisu ing.Jiřího Bílka a Vratislava Ševčíka a jako zapisovatel zápisu Fišerovou Ilonu

 

finanční zprávu za období od 3.11.2013 do 24.11.2013 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.6/2013 bez výhrad

 

podání žádosti o dotaci z POV 2014, DOT 4 snížení zadlužitelnosti obcí a DSO

 

přijetí dotace z POV 2014, DOT 4 snížení zadržitelnosti obcí a DSO

 

úhradu za pronájem vánočního osvětlení ve výši 4 800,--Kč bez DPH

 

úhradu za pořízení nového vánočního osvětlení ve výši 14 006,--Kč bez DPH

 

znění smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení plynovodní přípojky v obecním pozemku p.č. 293/1 v k.ú.Horní Přím, včetně poplatku ve výši 500,--Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :         7 hlasy proti

                                                           0 pro

                                                           0 se zdržel

 

odkoupení pozemku p.č. 206/9  vedeného ve ZE v k.ú. Dolní Přím o výměře 4016 m2

 

 

V Dolním Přímě dne : 25.11.2013

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : ing. Bílek Jiří

                                    Ševčík Vratislav

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f