Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.8.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 24.8.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Kroupa Milan, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav,

               Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : Fejfar Roman, Rajnltová Ladislava

Hosté : 0

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Rozpočtové opatření č.5/2020

                               6.Záměr č.4/2020 (směna pozemků)

                               7.Záměr č.5/2020 (prodej obecního pozemku)

                               8.Záměr č.6/2020 (směna pozemků)

                               9.Oprava fasády a svítidel v ZŠ a MŠ Probluz (dotace, výběr zhotovitele)

                            10.Pořízení sekačky a kontejneru na trávu

                            11.Tenisový klub Probluz - žádost o dotaci

                            12.Smlouva o zřízení věcného břemene (pozemek p.č.225/4 v k.ú.Horní Přím -ČEZ)

                            13.Ostatní

                            14.Závěr

 

                            13/1.FATO – žádost o vyjádření ke stavbě 2. RD

                            13/2.MS Bor Probluz – žádost o dotaci

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.10 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Vítězslav Třebeška a Mrg. Marek Vlastník. Jelikož nebyl podán jiný návrh, složení návrhové komise zastupitelé schválili.

Veřejné hlasování :         7 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje program jednání, který je rozšířen o 2 body na celkových 16 jednacích bodů. Zastupitelé program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Vratislava Ševčíka a Milana Kroupu. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.4

Starosta obce ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 9.6.2020 do 31.7.2020. Příjmy za dané období činily 1.514.066,-Kč a výdaje 988.699,-Kč. Obec obdržela finanční kompenzaci od státu za daňové ztráty v souvislosti s epidemií COVID -19 ve výši 885.000,-Kč, což odpovídá avizované částce ve výši 1.250,-Kč na jednoho obyvatele. Zastupitelé si podrobně prostudovali jednotlivé položky předložené zprávy a následně finanční zprávu schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor předložil k projednání rozpočtové opatření č.5/2020. Navýšení v kapitole příjmů je navrženo v částce 2.614.411,-Kč a kapitole výdajů ve výši 4.235.000,-Kč. Rozdíl v navýšení výdajů ve výši 1.620589,-Kč bude hrazen z přebytku hospodaření roku 2019. Po projednání bylo rozpočtové opatření č.5/2020 schváleno bez výhrad.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.6

Zastupitelstvo projednalo záměr č.4/2020, který spočívá ve směně obecního pozemku p.č. 206/16 v k.ú. Dolní Přím o výměře 244 m2 s pozemkem p.č. 206/17 v k.ú. Dolní Přím o výměře 249 m2, který je ve vlastnictví p. Králiče z Dolního Přímu. Směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání. Zastupitelé záměr č.4/2020 následně schválili. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. Starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.7

Zastupitelé projednali záměr č.5/2020, který spočívá v prodeji obecního pozemku p.č. 435/4 v k.ú. Dolní Přím o výměře 44 m2 v ceně 150,-Kč/m2. Prodej pozemku zastupitelé schválili pro p. Bulína z Jehlice. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. Starosta je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.8

Přítomní zastupitelé projednali a následně schválili směnu obecních pozemků p.č. 632/103 o výměře 6 m2 a p.č. 594/14 o výměře 23 m2 oba v k.ú. Dolní Přím za pozemek p.č. 632/102 v k.ú. Dolní Přím, který je ve vlastnictví p.Květenské a p. Němečka. Směna bude provedena bez finančního vyrovnání. Starosta je pověřen podpisem směnné smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.9

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem informoval o obdržení dotace z MMR na opravu fasády, opravu podlah a výměnu osvětlení v budově ZŠ a MŠ Probluz.  Dotace je ve výši 1.600.081,-Kč.Na opravu fasády je dle kritérií vybrat zhotovitele alespoň ze tří nabídek, které na adresu obce doručily firmy :

PMP Com s.r.o. Hradec Králové                                                2.398.480,61Kč včetně DPH

Petr Lacourt Dolní Přím                                                            2.147.247,80 Kč včetně DPH

Milan Demartini Potštejn                                                           2.367.407,42 Kč včetně DPH

Zastupitelé vybrali zhotovitele podle nejnižší cenové nabídky a to firmu Petr Lacourt Dolní Přím ve výši 2.147.247,80 Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Dále byla zastupitelstvem schválena firma PMP Com s.r.o. Hradec Králové, která zajistí výměnu svítidel a to ve nabídkové ceně 192.696,70 Kč bez DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.10

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem na pořízení nové travní sekačky (traktůrku) s automatickým vyklápěním koše a nového kontejneru na trávu a listí. Jednu takovou soupravu již obec vlastní, která zásadním způsobem ulehčila práce spojené s údržbou zeleně na Dolním Přímě. A to samé by bylo potřeba zajistit pro místní část Probluz. Zastupitelé návrh projednali a na základě obdržených cenových nabídek, které poskytly firmy :

VITAL TECH Rozběřice                                 traktor Kubota G23HD                   471.900,-Kč včetně DPH

GREEN AGRO Všelibice                              traktor John Deere X950R               529.900,-Kč včetně DPH

MERKURIA ARTES Hradec Králové               traktor SXG 323                            575.900,-Kč včetně DPH

Schválili jako dodavatele travní sekačky firmu Vital Tech Rozběřice v nabídkové ceně 471.900,-Kč včetně DPH. Kontejner na listí bude pořízen do výše 100.000,-Kč včetně DPH.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.11

Pan Kopečný z Dolního Přímu požádal o finanční dotaci z rozpočtu obce ve výši 3.000,-Kč v souvislosti s pořádáním tenisového turnaje. Zastupitelé po projednání dotaci ve výši 3.000,-Kč schvalují. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.12

Zastupitelé projednali a následně schválili znění smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ v souvislosti s vedením NN na pozemku p.č. 225/4 v k.ú. Horní Přím. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13/1

Společnost FATO a.s. Hradec Králové prostřednictvím projektanta Ing.arch. Vojtěcha požádala o nové stanovisko k plánované výstavbě RD v lokalitě Horní Přím. Nové stanovisko spočívá v tom, že místo plánovaných 3 RD, budou pouze 2. Tato změna je vyvolána novým Územním plánem obce, který stanovuje větší výměru stavebních pozemků. Ostatní podmínky se nemění. Za těchto podmínek zastupitelé vyslovují kladné vyjádření k předloženému projektu.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.13/2

MS Bor Probluz předložil k projednání žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020. Finanční prostředky budou použity na údržbu areálu bažantnice včetně stavby hájenky v částce 20.000,-Kč. Zastupitelé žádost projednali a dotaci v požadované výši schválili. Finance budou poskytnuty na základě předložených dokladů. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :                    7 pro

                                               0 proti

                                               0 se zdržel

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.10 hod. ukončil.

 

 

Dolní Přím dne : 24.8.2020

 

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Vratislav Ševčík

                              Milan Kroupa

 

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

                              

 

 

 

 

               

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f