Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.5.2010

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, konaného v
pondělí 24.5.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Kroupa Milan, Špačková Jana,
               Vejman Vladislav, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Žádost SDH Dolní Přím o příspěvek
               5.Žádost o stanovisko ( Krajský úřad )
               6.Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 4/3 v k.ú. Dolní Přím
               7.Oprava střechy na hasičské zbrojnici Dolní Přím
               8.Nabídka na dodávku zemního plynu
               9.Nabídka na dodávku el. energie
             10.Nabídka služeb ( údržba zeleně )
             11.Obecní hostinec ( soc. zařízení )
             12.Čištění koupaliště
             13.Různé
             14.Závěr

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20. 10 hod, přivítal přítomné zastupitele a přednesl návrh na členy návrhové komise ( Ing. Bílek Jiří a Švasta Petr ). Oba byli následně zastupitelstvem zvoleni.
Bod č.2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení Špačková Jana a Adamíra Svatopluk jako ověřovatelé a Rajnltová Ladislava jako zapisovatelka. Jelikož nebyl podán jiný návrh, byli všichni výše jmenovaní do svých funkcí zvoleni.
Bod č.3
S finanční zprávou za období od 3.5.2010 do 24.5.2010 seznámil zastupitele starosta obce Petr Švasta. Příjmy činily za danné období 501.162,- Kč a výdaje 317.523,- Kč. Zastupitelstvo finanční zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č.4
SDH Dolní Přím podal na obec žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení hadic a proudnic ve výši 20. 000,- Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč schválilo.
Bod č.5
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje požádal obec o vyjádření k žádosti o udělení licence na autobusovou dopravu pro AP Tour s.r.o. Sloupno. Tato firma by zajišťovala na našem území autobusové spoje mezi Hradcem Králové a Novým Bydžovem. Zastupitelstvo žádost projednalo a vzhedem k tomu, že by se ještě zlepšila dopravní obslužnost obce a jejích místních částí, vydalo k žádosti kladné stanovisko.
Bod č.6
Vedení společnosti NIVA s.r.o. Dolní Přím požádalo obec Dolní Přím o prodej části obecního pozemku p.č. 4/3 v k.ú. Dolní Přím o výměře cca 130 m2. Tento pozemek by firma využila kezvětšení prostoru u nákladové rampy. Jelikož se ale na dotčeném pozemku nachází místní, účelová komunikace, společnost NIVA se zavazuje vybudovat tuto komunikaci novou na své náklady. Zastupitelstvo žádost projednalo a vzhledem k tomu, že se na pozemku nachází vzrostlý strom, došlo k závěru, že po tento strom se obecní pozemek prodávat nebude. Starosta byl proto pověřen dalším jednáním se žadatelem v tom smyslu, že by obec byla ochotna odprodat část pozemku p.č. 4/3 až za výše zmíněným stromem, který by tak zůstal na pozemku obce.
Bod č.7
Stavební komise předložila členům zastupitelstva cenovou nabídku na opravu střechy na hasičské zbrojnici na Dolním Přímě a to od firmy Václav Orság z Hradce Králové, která je ve výši 42.000,- Kč včetně DPH. Záruka na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla. Zastupitelstvo po seznámení s nabídkou schvaluje jako zhotovitele opravy střechy na hasičské zbrojnici firmu Václav Orság z Hradce Králové za nabídkovou cenu 42 000,- Kč včetně DPH.
Bod č.8
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy LAMA INVESTMENTS a.s. z Hradce nad Moravicí na dodávku plynu pro objekty ve vlastnictví obce. Celková úspora by v případě přechodu k této firmě činila cca 5 000,- Kč a rok. Firma by si v případě přehlášení účtovala poplatek ve výši cca 1 000,- Kč. Obecní zastupitelstvo po zvážení všech pozitiv a negativ ohledně přechodu k jinému dodavateli zemního plynu, tento krok neschvaluje.
Bod č.9
I tento bod programu se týkal možnosti přechodu k jinému dodavateli. A to v tomto případě el. energie. Zástupci společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. se sídlem v Praze, předložili nabídku cen el. energie pro obec Dolní Přím. Ani v tomto případě se zastupitelé nerozhodli v současné době dodavatele el. energie měnit a změnu neschvalují.
Bod č.10
Starosta seznámil členy zastupitelstva s nabídkou firmy Pavel Dvořák – opravárenství – služby, z Charbuzic na sečení příkopů a mezí traktorovým osekávačem, za cenu 0,85,-Kč za 1 m2. Dále tato firma nabízí úklid komunikací vozidlem Avia 30 -čivo. Zastupitelstvo nabídku posoudilo a vzhledem k tomu, že obec zvládá sekání a úklid obce svými zaměstnanci, rozhodlo nadídky výše uvedené firmy nevyužít s vyjímkou zametání komunikací a to až po předložení cenové kalkulace na tyto služby. Firma slíbila tuto cenovou kalkulaci na obec dodat.
Bod č.11
Finanční výbor spolu se starostou obce předložili návrh na poskytnutí úvěru na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě od České spořitelny. Zastupitelstvo tento návrh pečlivě prostudovalo a rozhodlo o úvěr požádat až po výběru zhotovitele na již zmíněnou opravu. Vlastním výběrem na zhotovitele se bude zastupitelstvo zabývat na příštím jednání, které se uskuteční v pondělí 14. června 2010.
Bod č.12
Starosta informoval o změně času, kdy se začne čistit koupaliště na Probluzi a to místo 9.oo hod, v 13.oo hod se srazem na místě samém. Zastupitelstvo bere změnu na vědomí.
Bod č.13/13a
Starosta spolu s finančním výborem navrhli zastupitelům, aby byla poskytnuta finanční pomoc některé z obcí postižených povodněmi a sesuvy půdy. Zastupitelstvo tuto pomoc schvaluje ve výši 30.000,- Kč a to pro obec Vidče na Valašsku a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
Bod č.13/13b
Stavební komise upozornila na potřebu vybrání a vyčištění příkopů na Novém Přímě a to v souvislosti s velkými přívaly vody, která následně zaplavuje přilehlé zahrady. Zastupitelstvo vyčištění a vybrání příkopů schvaluje a pověřuje starostu zajištěním vhodné firmy na realizaci této akce.
Bod č.13/13c
Zastupitelstvo prostudovalo obdržené nabídky na zabezpečení chodby a kanceláře obecního úřadu a rozhodlo tento úkol svěřit společnosti Robota -René Franc z Hradce Králové za nabídkovou cenu 17.364,- Kč včetně DPH za bezdrátový systém + 360,- Kč za bezpečnostní čipy.
Bod č.13/13d
Starosta seznámil členy zastupitelstva s obdržením dotace pro mikroregion Nechanicko na projekt „Bezpečně v obcích“, který spočívá v instalování měřiče rychlosti do jednotlivých obcí mikroregionu,které se do tohoto projektu přihlásily. Jelikož i obec Dolní Přím je zapojena do této akce, zastupitelstvo souhlasí s instalací jednoho měřiče rychlosti. Výše dotace od mikroregionu bude ještě upřesněna až po výběru dodavatele, ale měla by se pohybovat okolo 50% z celkové ceny za radar. Za těchto podmínek zastupitelstvo s instalací jednoho měřiče rychlosti souhlasí. Starosta je pověřen dalším jednáním s mikroregionem Nechanicko o podmínkách vlasní instalace radaru.
Bod č.13/13e
Stavební komise předložila návrh od p. Midlocha z Nového Přímu na opravu kanalizační šachty na Novém Přímě v ceně 5.950,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo opravu v této výši schvaluje.
Bod č.13/13f
Stavební komise seznámila zastupitelstvo s žádostí p. Fixe o příspěvek na vjezd ke svému rodinnému domu v lokalitě Sluneční ulice na Dolním Přímě. Žádost je podložena fakturou za provedené práce. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
Bod č.13/13g
Zastupitelstvo projednalo návrh na výši poplatku za úpravu pitné vody pro Nový Přím na rok 2010 ve výši 450,- Kč. Tento návrh vychází z nákladů na úpravu v letech 2008 až 2009 a z přijatých plateb od občanů za stejné období. Jen za tyto dva roky činí rozdíl mezi příjmy a výdaji 27.279,- Kč v neprospěch příjmové kapitoly. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku veřejným projednáním návrhu s občany Nového Přímu a vlastníky nemovitostí v této místní části.
Bod č.13/13h
Stavební komise předložila cenovou kalkulaci od firmy Milan Halíř – zednictví, na opravu omítek v tělocvičně ve škole na Probluzi. Cenová nabídka je ve výši 3.595,- Kč včetně DPH. Členové zastupitelstva schvalují jako zhotovitele opravy omítek v tělocvičně ve škole na Probluzi firmu Milan Halíř – zednictví za nabídkovou cenu 3.595,- Kč včetně DPH.
Bod č.13/13ch
Starosta předložil návrh na výdaje spojené s konáním Dětského dne ve výši 4.000,- Kč. Zastupitelstvo výdaje v navržené výši schvaluje.
Bod č.13/13i
Starosta spolu se stavební komisí předložili cenovou nabídku od firmy Filup – elektro s.r.o. na prodloužení rozvodů veřejného osvětlení v lokalitě „ Pod zámkem“ na Dolním Přímě ve výši 16.663,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo výše předloženou nabídku ve stanovené výši schvaluje.
Bod č.14
Po projednání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 22.10 hod ukončil.

Usnesení č.7/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Ing. Jiří Bílek, Petr Švasta
ověřovatele zápisu : Janu Špačkovou, Svatopluka Adamíru
zapisovatelku zápisu : Rajnltovou Ladislavu
obecní zastupitelstvo : schvaluje : 8 hlasy pro
                                                  0 proti
                                                  0 se zdržel
finanční zprávu za období od 3.5. do 24.5.2010 bez výhrad

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 20.000,- Kč


kladné stanovisko pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a cestovního ruchu
ohledně vydání licence pro AP Tour s.r.o Sloupno k provozování osobní autobusové dopravy na lince HK- Nechanice – Nový Bydžov

jako zhotovitele opravy střechy na hasičské zbrojnici na Dolním Přímě firmu Václav Orság z
Hradce Králové za nabídkovou cenu 42.000,- Kč včetně DPH

finanční dar ve výši 30.000,- Kč pro obec Vidče na Valašsku na odstranění následků povodně z
května 2010

vybrání a vyčištění příkopů v Novém Přímě

jako zhotovitele zabezpečení na chodbě a v místnosti obecního úřadu firmu Robota – René Franc
za nabídkovou cenu 17.364,-Kč včetně DPH + 360,-Kč za bezpečnostní čipy v bezdrátovém provedení

umístění alespoň jednoho měřiče rychlosti do obce Dolní Přím v rámci programu „ Bezpečně v obci“ pod záštitou mikroregionu Nechanicko s cca 50% dotací

opravu kanalizace na Novém Přímě v hodnotě díla 5.950,-Kč ( opravu provede p. Midloch )

finanční příspěvek na vjezd pro p. Fixe ve výši 7.000,- Kč ( po předložení faktury )

návrh na poplatek za úpravu vody pro Nový Přím ve výši 450,- Kč na osobu a rok

jako zhotovitele opravy omítek v tělocvičně ve škole na Probluzi firmu Milan Halíř – zednictví za
nabídkovou cenu 3.595,- Kč včetně DPH

výdaje na pořádání Dětského dne ve výši 4.000,- Kč

jako zhotovitele prodloužení vedení pro veřejné osvětlení v lokalitě „ Pod zámkem“ na Dolním Přímě firmu Filup – elektro s.r.o. za nabídkovou cenu 16.663,- Kč včetně DPH
obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel
žádost o odkoupení části pozemku p.č. 4/3 v k.ú. Dolní Přím od společnosti Niva s.r.o. Dolní Přím
v předloženém návrhu

změnu dodavatele zemního plynu

změnu dodavatele elektrické energie
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
nabídku služeb od firmy Pavel Dvořák – opraváreství a služby ( údržba komunikací a zeleně )

změnu času na čištění koupaliště na Probluzi ( z 9.oo hod na 13.oo hod )

informace o možnosti čerpat úvěr na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě od České spořitelny a.s.

 

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem darovací smlouvy s obcí Vidče
starostu obce podpisem smlouvy s firmou Václav Orság
starostu a místostarostku obce projednáním návrhu na výši poplatku za úpravu pitné vody pro obyvatele Nového Přímu

V Dolním Přímu : 24.5.2010
zapsala : Rajnltová Ladislava
ověřovatelé zápisu : Špačková Jana
                             Adamíra Svatopluk
starosta obce : Švasta Petr 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f