Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.4.2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím, které se konalo dne 24.4.2017 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Adamíra Svatopluk

Hosté : Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Závěrečný účet obce za rok 2016

                        6.Účetní závěrka obce za rok 2016

                        7.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Probluz za rok 2016

                        8.Rozpočtové opatření č.3.2017

                        9.Školské obvody – vyhláška

                      10.Oprava koupaliště

                      11.Horní Přím – objekt volnočasových aktivit (výběr zhotovitele)

                      12.Ostatní

                      13.Závěr

 

                      12/1.Žádost o opravu kanalizace Nový Přím

                      12/2.Rozšíření místního rozhlasu (osada Bor)

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 15 bodů. Zastupitelstvo takto rozšířený program jednání schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku. Přítomní zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 31.3.2017 do 23.4.2017. Příjmy na bankovním účtu v uvedeném období činily 431.429,-Kč a výdaje 312.559,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 23.4.2017 činil 5 717 389,-Kč. Zastupitelé se podrobně seznámili s jednotlivými položkami a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po rozpravě k tomuto bodu finanční zprávu schválili bez výhrad. Dále se zastupitelstvo seznámilo s novelou vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2017.

Zastupitelstvo obce Dolní Přím bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2017 došlo ke změně :

„dle novely vyhlášky č.323/2002Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1.1.2017 byla položka 1351 (odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů) zrušena a byla nahrazena položkou 1382 (zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů“. Částka na této položce ve výši 40.000,-Kč zůstává nezměněna.

Bod č.5

Finanční výbor předložil návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016. Zastupitelé po rozpravě návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016 schválili bez výhrad.

Bod č.6

Finanční výbor předložil návrh Účetní závěrky obce za rok 2016. Členové zastupitelstva po projednání návrh schválili bez výhrad.

Bod č.7

Finanční výbor předložil návrh Účetní závěrky ZŠ a MŠ Probluz za rok 2016. Zastupitelé po rozpravě návrh schválili bez výhrad.

Bod č.8

Starosta obce předložil přítomným zastupitelům Rozpočtové opatření č.3/2017. Zastupitelé se seznámili s jednotlivými položkami předkládaného dokumentu a následně Rozpočtové opatření č.3/2017 schválili bez výhrad.

Bod č.9

Zastupitelstvo obce Dolní Přím schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2017, kterou se stanovují části společných školských obvodů základních škol pro druhý stupeň : ZŠ Habrmanova, Hradec Králové a ZŠ Nechanice.

Bod č.10

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil přítomným zastupitelům cenovou nabídku na opravu koupaliště od firmy Patrik Mňuk, Dolní Přím ve výši 19.861,-Kč včetně DPH. Zastupitelé jako zhotovitele opravy koupaliště na Probluzi schvalují firmu Patrik Mňuk, Dolním Přím v nabídkové ceně 19.861,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.11

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali výběrem zhotovitele na stavební práce na budově volnočasových aktivit na Horním Přímě mimo základů a základové desky. Svoje nabídky předložily firmy :

Petr Kuštan Dolní Přím                                            479.904,-Kč včetně DPH

Petr Lacourt Dolní Přím                                            439.020,-Kč včetně DPH

EKOSTAV Hradec Králové                                        497.168,-Kč včetně DPH

Jako zhotovitel stavebních prací mimo základů a základové desky byla zastupitelstvem vybrána firma Petr Lacourt Dolní Přím v nabídkové ceně 439.020,-Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Dále se zastupitelé zabývali výběrem zhotovitele na položení střešní krytiny, včetně klempířských prací, bez materiálu. Svoje nabídky předložily firmy :

Milan Halíř Nový Přím                                              26.544,-Kč včetně DPH

Střechy HK s.r.o.                                                    36.548,-Kč včetně DPH

Jako zhotovitel prací spojených s položením střešní krytiny, včetně prací klempířských byla zastupitelstvem vybrána firma Milan Halíř Nový Přím v nabídkové ceně 26.544,-Kč včetně DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Materiál potřebný na zdění si obec zajistila sama u firmy STAPAZ Hradec Králové  v ceně 94.080,-Kč včetně DPH a dopravy. Střešní krytinu včetně všech klempířských prvků si obec zajistila sama u firmy OBB Hradec Králové v ceně 67.884,-Kč včetně DPH. Materiál na vazbu (střešní vazníky) si obec zajistila sama u firmy KASPER Trutnov ceně 34.848,-Kč včetně DPH, dopravy a montáže.

Bod č.12/1

Pan R. Zemek předložil obci žádost o opravu obecní kanalizace v místní části Nový Přím, která vede přes jeho pozemky. Důvodem žádosti je vytékání splašků na soukromý pozemek ve vlastnictví žadatele. Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem provedl kontrolu na označeném místě, kde bylo zjištěno, že obecní kanalizace je skutečně poškozená a dochází k podmáčení pozemku p. Zemka. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o okamžitém řešení této havarijní situace. Do příštího zasedání zastupitelstva bude osloven odborná firma s žádostí o opravu poškozené kanalizace na Novém Přímě.

Bod č.12/2

Starosta obce přednesl návrh na rozšíření obecního rozhlasu do místní části obce a to do osady Bor. Cenovou nabídku na toto rozšíření předložila firma Bártek rozhlasy s.r.o. v ceně 21.151,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo jako zhotovitele firmu Bártek rozhlasy s.r.o. schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.13

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 20.21 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 6/2017

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :      8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar

 

rozšíření programu jednání o 2 body na celkových 15 bodů

 

jako ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 31.3.2017 do 23.4.2017 bez výhrad

 

návrh Závěrečného účtu obce za rok 2016 bez výhrad

 

návrh Účetní závěrky obce za rok 2016 bez výhrad

 

návrh Účetní závěrky ZŠ a MŠ Probluz bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.3/2017 bez výhrad

 

obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o stanovení společných školských obvodů

 

jako zhotovitele opravy koupaliště na Probluzi firmu Patrik Mňuk – Dolní Přím v nabídkové ceně 19.861,-Kč, cena konečná

 

jako zhotovitele stavebních prací mimo základů a základové desky firmu Petr Lacouirt – Dolní Přím v nabídkové ceně 439.020,-Kč včetně DPH

 

jako zhotovitele položení střešní krytiny včetně všech klempířských prvků firmu Milan Halíř – Nový Přím v nabídkové ceně 26.544,-Kč včetně DPH

 

nákup stavebního materiálu na hrubou stavbu od firmy STAPAZ HK v ceně 94.080,-Kč včetně DPH a dopravy

 

nákup střešní krytiny včetně všech klempířských prvků od firmy OBB HK v ceně 67.884,-Kč včetně DPH

 

nákup střešních vazníků od firmy Kasper Trutnov v ceně 34.848,-Kč včetně montáže a dopravy

 

jako zhotovitele rozšíření místního rozhlasu do osady Bor firmu Bártek rozhlasy s.r.o. v ceně 21.151,-Kč včetně DPH

 

V Dolním Přímě dne : 24.4.2017

 

Zapsala : Ilona Fišerová

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                             Vítězslav Třebeška

starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f