Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.2.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 24.2.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

 

Přítomni :  Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,

                Švasta Petr, Vejman Vladislav

Nepřítomni : 0

Omluveni : Blažej Josef, ing.Bílek Jiří

Hosté :       Zdeněk Fikr, Martin Dufek, JUDr. Margita Halamková

 

Program :                 1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Prodej obecního pozemku st.p.č. 148 v k.ú. Dolní Přím

                                   (obec vlastní 1/3 o výměře 409,66 m2)

                               6.Prodej obecního pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2

                               7.Volební místnost Horní Přím

                               8.Objekt č.p. 16 Dolní Přím – úpravy, výběr zhotovitele

                               9.Obecní hostinec Dolní Přím – výběr nájemce

                           10.Chodník Sluneční ulice – oprava

                           11.Úprava pozemku – svoz oklestu z dřevin

                           12.Darovací smlouva –pozemky pod silnicí II/324

                           13.SDH Dolní Přím – žádost o příspěvek ne hudbu

                           14.Obecní hostinec – oprava komína, výběr zhotovitele

                           15.ZŠ a MŠ Probluz – žádost o finanční podporu

                           16.Ostatní

                           17.Závěr

 

                           16/1.Oplocení kostela na Probluzi

                           16/2.Hřiště Horní Přím

                           16/3.Úprava pozemku pro ukládání oklestu z dřevin

                           16/4.ZKO Dolní Přím-Probluz, žádost o příspěvek na rok

                           16/5.Komitét 1866 – žádost o příspěvek

                           16/6.Příspěvek na vjezd – p.Dvořáčková

                           16/7.SDH okrsek č.13 – žádost o příspěvek

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny bylo konstatováno, že jednání je usnášeníschopné. Následně byl předložen návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Rajnltová Ladislava a Fejfar Roman. Zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu o 7 bodů na celkových 24 bodů. Přítomní zastupitelé rozšíření programu schvalují.

Bod č.3

Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele zápisu : Ševčíka Rostislava a Vejmana Vladislava. Zastupitelstvo návrh schvaluje. Návrhová komise navrhuje na zapisovatelku zápisu Fišerovou Ilonu. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Finanční zprávu za období od 31.1.2014 do 23.2.2014 přednesl starosta obce. Příjmy za dané období činily 638 858,--Kč a výdaje 390 380,--Kč. Zastupitelé si podrobnou zprávu důkladně prostudovali a jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, byla finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bod č.5

Zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku st.p.č.  148 v k.ú. Dolní Přím. Jedná se o 1/3 celkové výměry pozemku, která je 1229 m2. Obec tedy vlastní výměru 409,66 m2. Pozemek byl nabídnut v ceně 180,-Kč/m2. Zájem projevilo ZD Nechanice, které na uvedeném pozemku vlastní stavbu vepřína. Záměr o prodeji pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu. Zastupitelé pověřují starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Bod č.6

Zastupitelé schvalují prodej obecního pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2 v ceně 180,-Kč/m2. O odkoupení výše uvedeného pozemku má zájem společnost NIVA s.r.o. Dolní Přím. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.7

Starosta obce spolu se stavebním výborem předložili návrh na studii rekonstrukce volební místnosti na Horním Přímě. Předpokládaná cena nově vybudované volební místnosti je 595 000,--Kč. Vzhledem k finanční náročnosti této stavby se zastupitelstvo usneslo prozatím pouze připravit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. K samotné realizaci by mělo být přistoupeno v roce 2015. K plánované rekonstrukci se také vyjádřili hosté z Horního Přímu, kteří by rádi zachovali stávající původní budovu, kterou považují za dominantu Horního Přímu. Vzhledem k této připomínce bude vyvoláno veřejné jednání na Horním Přímě, kde se občané k plánované rekonstrukci budou moci vyjádřit. Toto veřejné jednání zajistí starosta obce. Zastupitelstvo bere situaci na vědomí s tím, že další kroky spojené s touto výstavbou budou schvalovány až po výsledku veřejné schůze na Horním Přímě.

Bod č.8

V návaznosti na na jednání zastupitelstva ze dne 3.2.2014 byly osloveny stavební firmy, aby připravily cenové nabídky na úpravy objektu č.p. 16 na Dolním Přímě. Svoje kalkulace předložily :

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                                         81 496,--Kč včetně DPH

Aleš Košťál Probluz                                                                   84 826,--Kč cena konečná

Milan Roušal Dolní Přím                                                             46 906,--Kč cena konečná

Všechny nabídky splňovaly požadavky na technické provedení i na potřebu materiálu. S přihlédnutím k předchozím zkušenostem s odvedenou kvalitou práce a hlavně k výši nabídkové ceny byla tato zakázka přidělena firmě Milan Roušal Dolní Přím v nabídkové ceně 46 906,--Kč (cena konečná). Dohled nad prováděnými pracemi zajistí stavební výbor. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.9

V tomto bodě programu se zastupitelé zabývali výběrem nového nájemce obecního hostince na Dolním Přímě. Na základě vypsaných kritérií byly na adresu obce doručeny žádosti o pronájem od těchto zájemců :

Ivana Pázlerová                                                              Syrovátka

Jaroslav Mádle                                                               Žacléř

Tomáš Langmajer                                                           Hradec Králové

Marek Šmatolán a Kamila Veselá                                    Probluz

Měšťanský pivovar a.s.                                                   Havlíčkův Brod

Po podrobném prostudování přijatých nabídek a doložených referencí vybralo zastupitelstvo jako nového nájemce obecního hostince na Dolním Přímě Ivanu Pázlerovou. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou. Starosta obce byl pověřen podpisem nájemní smlouvy.

Bod č.10

Starosta spolu se stavebním výborem předložily přítomným zastupitelům návrh na nutné opravy rozšíření chodníku ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Jedná se o havarijní stav úseku před Nývltovými. Zastupitelstvo souhlasí s vypracovaným návrhem nutných prací a pověřuje starostu obce zajištěním cenových nabídek k výše uvedené akci. Případný zhotovitel bude vybrán na příštím jednání obecního zastupitelstva, které se uskuteční dne 17.3.2014.

Bod č.11

Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti úpravy pozemku, na který by se mohl odkládat oklest z dřevin. Jedná se o obecní pozemky p.č. 134/5 a 134/7 v k.ú. Probluz. Nabídky na úpravu těchto pozemků předložily firmy :

Josef Munzar – Ekostav Hradec Králové                                      83 780,--Kč včetně DPH

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                                         29 645,--Kč včetně DPH

Pro realizaci výše uvedené zakázky byla s přihlédnutím k ceně schválena firma Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 29 645,--Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.12

Zastupitelstvo obce schvaluje již jednou odsouhlasený záměr darování pozemků p.č. 701/1 a 701/5 oba v k.ú. Dolní Přím a oba jako způsob využití silnice (II/324). Darování těchto pozemků bude ve prospěch Královéhradeckého kraje. Starosta obce je pověřen podpisem darovací smlouvy.

Bod č.13

SDH Dolní Přím předložila žádost o příspěvek na hudbu u příležitosti konání Hasičského plesu. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,--Kč. Finance budou proplaceny na základě doložených dokladů. Zajistí účetní obce.

Bod č.14

Při pravidelné kontrole komína v obecním hostinci na Dolním Přímě byly zjištěny závažné nedostatky, spočívající v nutnosti komín vyvločkovat. Platnost revize je omezena do května 2014. Do té doby musí být komín opraven. Na podkladě požadavků na vyvločkování komína dodaly svoje cenové kalkulace tyto firmy :

Kominictví Kryštof                                                  20 572,--Kč cena konečná

Pavel Pšenička, komínové systémy                        17 071,--Kč včetně DPH

Pro realizaci opravy komína byla schválena firma Pavel Pšenička, komínové systémy v nabídkové ceně 17 071,--Kč včetně DPH. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.15

ZŠ a MŠ Probluz předložila žádost o dovybavení zařízení v budově školy. Jedná se o vybavení tělocvičny, výměnu lehátek, nové lavice a stoly do třídy a vysavač. Zastupitelé schválili rozdělení nákupu nového zařízení do dvou etap. V první části je uvolněno z rozpočtu obce 15 000,--Kč které budou použity na vybavení tělocvičny a nový vysavač. Nová lehátka a lavice budou pořízeny tak, aby vše bylo připraveno do zahájení nového školního roku. Zajistí starosta obce spolu s vedením školy.

Bod č.16/1

Stavební výbor informoval zastupitelstvo o havarijním stavu oplocení okolo kostela na Probluzi. Z tohoto důvodu byly poptány firmy o vypracování cenových kalkulací týkajících se rekonstrukce oplocení. Svoje nabídky zaslaly firmy :

Ivo Pavlík Dolní Přím                                      283 866,--Kč včetně DPH

Pavel Danda Hrádek                                      281 930,--Kč včetně DPH

Zastupitelé cenové nabídky posoudili a schválili jako zhotovitele díla firmu Ivo Pavlík Dolní Přím v nabídkové ceně 283 866,--Kč včetně DPH. Akce bude vzhledem k finanční náročnosti rozdělena do 2. až 3. etap. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.16/2

Starosta seznámil členy zastupitelstva se záměrem obnovení sportovního hřiště na Horním Přímě. Akce by byla uskutečněna svépomocí za podpory občanů Horního Přímu. Obec by hradila potřebný materiál, dopravu a pracovní stroje potřebné k realizaci záměru. Předpokládané náklady byly předběžně vyčísleny na 30 000,-Kč. Zastupitelstvo záměr schvaluje včetně finančního příspěvku obce ve výši 30 000,--Kč. Stavební výbor spolu se starostou jsou pověřeni dozorem nad průběhem realizace obnovy hřiště.

Bod č.16/3

Stavební výbor předložil zastupitelům návrh na úpravu dalšího pozemku k ukládání oklestu z dřevin. Jedná se o část pozemku p.č. 429/1 v k.ú. Probluz (pozemek pod fotbalovým hřištěm). Na podkladě položkového rozpočtu na realizaci této akce předložily svoje cenové kalkulace tyto firmy :

Josef Munzar –Ekostav Hradec Králové                                                      44 628,--Kč včetně DPH

Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš                                                                        34 243,--Kč včetně DPH

Uvedené ceny byly vyčísleny za zpevnění přístupové cesty a vytvoření prostoru pro otáčení techniky provádějící štěpkování. Zastupitelé se rozhodli výše uvedenou zakázku realizovat pouze částečně a to tak, že bude zrušena točna pro pracovní stroje (na tomto pozemku se uskladňovat oklest nebude) a bude pouze zpevněna a prodloužena přístupová cesta přes dotčený pozemek. Tímto se zkvalitní cesta pro občany přecházející z Probluze na Dolní Přím a naopak. Starosta je pověřen podpisem smlouvy o dílo.

Bod č.16/4

ZKO Dolní Přím-Probluz předložila žádost o příspěvek na rok 2014. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 30 000,--Kč. Finance budou proplaceny na základě doložených faktur a pokladních dokladů.

Bod č.16/5

Komitét 1866 předložil žádost o finanční příspěvek opravu pomníku z války 1866 konkrétně se jedná o pomník č. 65 (kamenný kříž na skále rakouského rytmistra Löwenthala), který je v katastru obce Horní Přím. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 14 000,--Kč. Finanční prostředky budou uvolněny na základě předložní patřičných dokladů.

Komitét 1866 předložil žádost o finanční příspěvek ve výši 15 000,--Kč který by byl použit na náklady spojené s plánovaným pochodem historických vojsk v rámci oslav bitvy z r.1866. Členové zastupitelstva tento příspěvek počtem hlasů 5 proti, 2 se zdrželi, neschvaluje.

Bod č.16/6

V tomto bodě jednání byla projednána žádost o příspěvek na vjezd, který na adresu obce zaslala p.Dvořáčková. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 7 000,--Kč. Finance budou proplaceny na základě předložených faktur. Zajistí účetní obce.

Bod č.16/7

SDH okrsek č.13 Nechanice požádal o finanční příspěvek spojený s nákupem pohárů u příležitosti konání okrskové soutěže v požárním útoku. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 1 500,--Kč. I v tomto případě budou finanční prostředky uvolněny po doložení patřičných dokladů. Zajistí účetní obce.

Bod č.17

Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 21.58 hod. ukončil.

 

Usnesení č. 4/2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                            0 proti

                                                            0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : Rajnltová Ladislava, Fejfar Roman

 

rozšíření programu jednání o 7 bodů na celkových 24 bodů

 

Ševčíka Vratislava a Vejmana Vladislava jako ověřovatele zápisu, Fišerovou Ilonu jako zapisovatele zápisu

 

finanční zprávu za období od 31.1.2014 do 23.2.2014 bez výhrad

 

prodej obecního pozemku st.p.č. 148 v k.ú.Dolní Přím o výměře 409,66 m2 (1/3 z celkové výměry pozemku) v ceně 180,--Kč/m2 firmě ZD Nechanice

 

prodej obecního pozemku p.č. 8/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 186 m2 v ceně 180,--Kč/m2 firmě NIVA s.r.o. Dolní Přím

 

jako zhotovitele stavebních úprav v objektu č.p. 16 na Dolním Přímě firmu Milan Roušal v nabídkové ceně 46 906,--Kč (cena konečná)

 

jako zhotovitele terénních úprav na obecních pozemcích p.č. 134/5 a 134/7 v k.ú. Probluz firmu Jiří Neuman s.r.o. Sobětuš v nabídkové ceně 29 645,--Kč včetně DPH

 

znění darovací smlouvy na obecní pozemky p.č. 701/1 a 701/5 oba v k.ú. Dolní Přím

 

finanční příspěvek pro SDH Dolní Přím ve výši 5 000,--Kč

 

jako zhotovitele opravy komína v obecním hostinci na Dolním Přímě firmu Pavel Pšenička HK v nabídkové ceně 17 071,--Kč včetně DPH

 

finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Probluz ve výši 15 000,--Kč (1. etapa)

 

jako zhotovitele rekonstrukce oplocení u kostela na Probluzi firmu Ivo Pavlík Dolní Přím v nabídkové ceně 283 866,--Kč včetně DPH (akce bude rozdělena do 2. až 3. etap)

 

30 000,--Kč na obnovu hřiště na Horním Přímě

 

finanční příspěvek pro Komitét 1866 na opravu pomníku č. 65 na Horním Přímě ve výši 14 000,--Kč

 

finanční příspěvek ve výši 30 000,--Kč pro ZKO Dolní Přím-Probluz na rok 2014

 

finanční příspěvek ve výši 7 000,--Kč na vybudování nového vjezdu pro p. Dvořáčkovou

 

finanční příspěvek ve výši 1 500,--Kč pro SDH okrsek č.13 Nechanice na nákup pohárů

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :             6 hlasy pro

                                                            0 proti

                                                            1 se zdržel

 

jako nájemce obecního hostince na Dolním Přímě p. Ivanu Pázlerovou

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :        5 hlasy proti

                                                          0 pro

                                                           2 se zdrželi

 

finanční příspěvek pro Komitét 1866 ve výši 15 000,--Kč na pochod historických vojsk

 

V Dolním Přímě dne : 24.2.2014                                                                              Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ševčík Vratislav                                             místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

                               Vejman Vladislav                                                    starosta obce : Švasta Petr

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f