Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.11.2014

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 24.11.2014 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava,

               Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing. Vycpálková Hana

Nepřítomni : 0

Omluveni : Ševčík Vratislav

Hosté : Dufek Martin

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Návrh rozpočtu na rok 2015

                        6.Stočné 2015

                        7.Balíčky  pro seniory (vdovy a vdovci)

                        8.Vánoční besídka pro seniory

                        9.Vánoční koncerty

                       10.ZŠ a MŠ Probluz – dárky pro děti

                       11.Kalendáře 2015

                       12.Inventura 2014

                       13.MS Bor Probluz – žádost o příspěvek

                       14.Ostatní

                       15.Závěr

 

                       14/1.Revokace volby místostarosty

                       14/2.Sdružení Klidná obec Dolní Přím

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.08 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně poté přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, složení návrhové komise zastupitelé schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předkládá návrh na rozšíření programu o 2. body na celkových 17. Zastupitelstvo rozšíření programu schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje za ověřovatele zápisu : Adamíru Svatopluka a Ing. Hanu Vycpálkovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu : Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce přednesl zastupitelům finanční zprávu za období od 2.11.2014 do 23.11.2014. Stav na bankovním účtu v uvedeném období činil v kapitole příjmů 641 823,-Kč a na straně výdajů 382 597,-Kč. Přítomní zastupitelé se s obsahem finanční zprávy podrobně seznámili, a jelikož nebyly vznesený žádné připomínky, byla tato finanční zpráva schválena bez výhrad.

Bod č.5

V tomto bodě jednání se zastupitelé zabývali návrhem rozpočtu na rok 2015. Prioritou pro příští rok budou dvě akce a to „Vodovod Jehlice“ s finanční spoluúčastí obce ve výši cca 800 000,-Kč a „Regenerace vybrané zeleně v obci Dolní Přím“ s finanční spoluúčastí obce cca 450 000,-Kč. Jako další možné akce byly zmíněny : oprava hřbitovní zdi, oprava schodů u kostela, vybudování multifunkčního hřiště, oprava plotu u školy, oprava chodníků, obměna a rozšíření veřejného osvětlení, vyčištění rybníka na Dolním Přímě, výstavba nové volební místnosti na Horním Přímě. Zastupitelé berou všechny návrhy na vědomí s tím, že jejich realizace bude záviset na finančních možnostech obce. Návrh rozpočtu na rok 2015 byl schválen v příjmech ve výši 8 589 200,-Kč a ve výdajích 8 589 200,-Kč. Tento návrh rozpočtu je schválen jako přebytkový s tím, že přebytek rozpočtu bude použit na splátku neinvestičního úvěru (oprava kanalizace Dolní Přím 2008). Řádné zveřejnění návrhu rozpočtu zajistí starosta obce.

Bod č.6

Finanční výbor předložil přítomným zastupitelům návrh kalkulace stočného na rok 2015. Tento návrh vychází z cen stočného na rok 2014 a vzhledem k výsledku čerpání nákladů na provoz kanalizace a ČOV v letošním roce s přihlédnutím k plánovanému snížení cen el. energie pro rok 2015 je kalkulace cen stočného pro rok 2015 zachována jako v roce 2014. Cena 1 m3 pro občany zůstává na částce 24,-Kč a pro společnost NIVA Dolní Přím na částce 45,-Kč/m3. Obecní zastupitelstvo předloženou kalkulaci cen stočného na rok 2015 schvaluje.

Bod č.7

Starosta obce ve spolupráci s kulturním výborem předložil zastupitelstvu návrh na cenový rozpočet na vánoční balíčky pro vdovy a vdovce z řad seniorů. Dárkové balíčky budou pořízeny v ceně 400,-Kč za 1 kus. Celkový počet vdov a vdovců v obci je 50. Zastupitelé nákup vánočních balíčků pro vdovy a vdovce v navržené ceně schvalují. Předání balíčků zajistí starosta obce.

Bod č.8

Starosta ve spolupráci s kulturním výborem předložil návrh nákladů spojených s konáním vánoční besídky pro seniory. Celková cena je navržena ve výši 12 000,-Kč. Zastupitelstvo předložený návrh schvaluje.

Bod č.9

Starosta ve spolupráci s kulturním výborem předložil návrh spočívající v uspořádání dvou vánočních koncertů v kapli na Dolním Přímě. V pátek 12.12.2014 od 18.00 hod vystoupí pěvecký sbor ze Dvora Králové a ve čtvrtek 18.12.2014 od 18.00 hod zazpívá pěvecký sbor Gybon z Hradce Králové. Náklady spojené s konáním těchto dvou koncertů jsou vyčísleny na 7 000,-Kč (doprava + malé občerstvení). Přítomní zastupitelé návrh s vyčíslením nákladů schvalují.

Bod č.10

Zastupitelstvo projednalo a následně schválilo nákup vánočních dárků pro děti ZŠ a MŠ Probluz. Dárky, které si děti odnesou domů, budou pořízeny v hodnotě 10 000,-Kč (celkem 32 dětí). Zároveň bylo uvolněno 25 000,-Kč na dovybavení školní družiny. Jedná se o stolní fotbal (nákup zajistí p. Vycpálková) a společenských her (zajistí p. Tichá a p. Fišerová).

Bod č.11

Starosta obce předložil návrh na objednání stolních kalendářů na rok 2015 s obecní tematikou. Zastupitelé schvalují objednání 60. kusů kalendářů v současné pořizovací ceně 166,-Kč/kus, za kterou si budou moci občané kalendář zakoupit. Zajištěním kalendářů je pověřen starosta obce.

Bod č.12

Starosta obce seznámil zastupitele s Plánem inventur za rok 2014. Starosta zároveň jmenoval členy inventarizační komise. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Bod č.13

Myslivecké sdružení Bor Probluz předložilo žádost o finanční příspěvek na výměnu prasklé krbové vložky v objektu hájenky. Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 21 854,-Kč včetně DPH schvalují. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury. Zajistí účetní obce.

Bod č.14/1

Jelikož bylo starostou obce zjištěno pochybení při volbě místostarosty, která se konala při ustavujícím zasedání (pro zvoleného kandidáta hlasovali pouze čtyři zastupitelé, přičemž pro platnou volbu je třeba nadpoloviční většina za zvolených zastupitelů), je nutné přistoupit k revokaci volby a místostarostu zvolit znovu. Starosta vznesl přítomným zastupitelům dotaz, kolik se bude volit místostarostů. Pro návrh, že se bude volit 1 místostarosta, hlasovalo 8 přítomných zastupitelů. Dále byl přednesen návrh na vlastní volbu a to zda bude veřejná, nebo tajná. Pro veřejnou volbu nehlasoval nikdo, pro tajnou 8 zastupitelů. Jako kandidáti byli navrženi : Vratislav Ševčík, Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar.

V prvním kole byly odevzdány čtyři hlasy pro L. Rajnltovou a čtyři hlasy pro R. Fejfara. Volba byla neplatná. V druhém kole tajné volby byly odevzdány čtyři hlasy pro L. Rajnltovou a čtyři hlasy pro R. Fejfara. Volba byla neplatná a ani jeden z navrhovaných kandidátů nebyl zvolen.

A jelikož je patrné, že nedojde k platné volbě, bude se nový místostarosta obce volit na příštím jednání obecního zastupitelstva. Zároveň bylo schváleno, že se na příštím jednání bude volit jeden místostarosta. Zastupitelstvo také schválilo, že odměna pro neuvolněného starostu bude vyplácena ve výši 8.000,-Kč měsíčně.

Bod č.14/2

Zástupce sdružení Klidná obec Dolní Přím p. Martin Dufek seznámil přítomné zastupitele s činností výše uvedeného sdružení.

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu jednání obecního zastupitelstva starosta obce ve

22.30 hod ukončil.

 

Usnesení č.14/2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :  8 hlasy pro

                                                     0 proti

                                                     0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení Roman Fejfar a Ladislava Rajnltová

 

jako ověřovatele zápisu Adamíru Svatopluka a Ing. Hanu Vycpálkovou

 

zapisovatelkou zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 2.11.2014 do 23.11.2014 bez výhrad

 

návrh rozpočtu na rok 2015

 

výši stočného pro občany ve výši 24,-Kč/m3 a pro společnost Niva Dolní Přím ve výši 45,-Kč/m3

 

cenový rozpočet na balíčky pro vdovy a vdovce ve výši 400,-Kč/osobu

 

cenový rozpočet na pořádání vánoční besídky pro vdovy a vdovce ve výši 12.000,-Kč

 

cenový rozpočet na pořádání dvou vánočních koncertů ve výši 7.000,-Kč

 

nákup vánočních dárků pro děti ze ZŠ a MŠ Probluz ve výši 10.000,-Kč

 

dovybavení školní družiny v hodnotě 25.000,-Kč

 

objednání 60 ks stolních kalendářů na rok 2015 s tematikou obce Dolní Přím v ceně 11.000,-Kč

 

finanční příspěvek pro MS Bor Probluz ve výši 21.854,-Kč včetně DPH

 

volbu 1. místostarosty (funkce bude neuvolněná)

 

měsíční odměnu pro místostarostu ve výši 8.000,-Kč

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :          4 hlasy pro

                                                                 4 hlasy proti

                                                                 0 se zdržel

L. Rajnltovou jako místostarostu obce

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :          4 hlasy pro

                                                                 4 hlasy proti

                                                                 0 se zdržel

R. Fejfara jako místostarostu obce

 

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

Plán inventur na rok 2014

 

V Dolním Přímě dne : 24.11.2014

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Svatopluk Adamíra

                              Ing. Hana Vycpálková

 

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f