Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.11.2008

Zápis z jednání zastupitelstva obce dolní Přím konaného dne
24.11.2008 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Adamíra Svatopluk, Kroupa Milan, Špačková Jana,
                  Švasta Petr, Vejman Vladislav
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Rajnltová Ladislava
Nepřítomni : 0

Program : 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                   2. Finanční zpráva 
                   3. Chodníky Dolní Přím
                   4. Vánoční balíčky ( vdovy, vdovci )
                   5. Návrh rozpočtu na r. 2009
                   6. Termíny zasedání ob. zastupitelstva na r. 2009
                   7. Stočné na r. 2009 
                   8. Žádost o dotaci z POV na r. 2009
                   9. Ostatní
                10. Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zahájil starosta obce v 19.10 hod. Přivítal přítomné a seznámil zastupitele s programem zasedání. Tento byl následně schválen. Poté proběhla volba ověřovatelů a
zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli zvoleni p. Adamíra a p. Švasta, jako zapisovatelka
byla zvolena p. Špačková.
Bod č. 2
Finanční zprávu za období od 2.11. do 23.11.2008 přednesl starosta obce. Zpráva byla schválena bez výhrad.
Bod č. 3
Starosta informoval zastupitele o dokončovacích pracech na opravě chodníků na Dolním Přímě. Mimo plánovanou opravu by mohly být ještě opraveny chodníky u rybníka za dohodnutou cenu 111 088,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí, aby byl tento úsek opraven pokud
platí uzavírka obce a souhlasí s navrženou cenou.Práce provede firma SOVIS s.r.o. HK.
Bod č. 4
Sociální komise navrhla, aby se pokračovalo v předávání vánočních balíčků pro vdovy a
vdovce v důchodovém věku. Pro letošní rok navrhuje komise dárkové balíčky v hodnotě
300 Kč na osobu. Zastupitelstvo s návrhem vyslovilo souhlas.
Bod č. 5
Starosta spolu s finančním výborem předložili návrh rozpočtu obce na rok 2009. Členové
zastupitelstva se podrobně s návrhem seznámili a tento schválili bez výhrad, pouze u kapitoly
6171 Činnost místní správy, položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech částku 1 500 000,- Kč aktualizovat k 15.12.2008.
Bod č. 6
Starosta předložil návrh termínů konání zasedání obecního zastupitelstva na r. 2009, který
byl po prostudování členy zastupitelstva schválen. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
zveřejněním těchto termínů na úřední desce a na webových stránkách obce.
Bod č. 7
V tomto bodě se zastupitelstvo seznámilo s návrhem kalkulace stočného na r. 2009, který
zpracovala firma OVLAB s.r.o. HK. Návrh počítá s 10 % navýšením ceny stočného jak pro obyvatele, tak pro NIVU s.r.o. Dolní Přím. Zastupitelstvo kalkulaci s tímto navýšením neschvaluje a pověřuje starostu obce dalším jednáním o tomto návrhu s tím, že navýšení
nesmí přesáhnout 4 %, tak jako tomu bylo v loňském roce. Jednání musí být ukončena do
15.12.2008.
Bod č. 8
Starosta navrhl podat na rok 2009 žádost o dotaci na úroky z úvěru z POV Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo s podáním žádosti souhlasí a pověřuje starostu
obce jejím podáním.
Bod č. 9 / 9a
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání o pronájmu části objektu bývalé prodejny na Probluzi s p. Valentou z Třesovic. Firma, kterou má p. Valenta v úmyslu založit a které by objekt byl pronajat nabídl nájem ve výši 3.500,- měsíčně bez služeb a energií. Zastupitelstvo
nabídku posoudilo a rozhodlo se tuto nabídku přijmout na zkušební dobu 2 let s tím, že v nájemní smlouvě bude zakotven odstavec který umožní nájem buď prodloužit, ukončit nebo
po dohodě s najímatelem nájemné návýšit ( inflace, prosperita firmy).
Tímto obecní zastupitelstvo revokuje svoje rozhodnutí z usnesení č. 14/2008, kde v kapitole
Obecní zastupitelstvo pověřuje, stanovilo výši nájemného na 5.000,- Kč bez služeb a energií.
Bod č. 9 / 9b
Kulturní komise navrhla poskytout dotaci na dárky pro děti ze Základní a Mateřské školy na
Probluzi a to ve výši 5.000,- Kč. Zastupitelstvo dotaci v této výši schvaluje.
Bod č. 9 / 9c
Starosta tlumočil zastupitelstvu žádost firmy SOVIS s.r.o. HK o možnosti uložení přebytečného stavebního materiálu, který zůstal po dokončení stavby komunikace na Dolním Přímě. Tento materiál firma použije v příštím roce na výstavbu komunikace v Nechanicích, která nemá v současné době ještě určen prostor pro stavenišťní zařízení. Jako formu nájmu nábízí firma provedení úprav veřejného prostranství, které jí bude určeno. S návrhem zastupitelstvo vyslovilo souhlas a jako protislužbu určilo osazení obrubníků okolo lípy před budovou zámku a provedení terenních úprav pro plánovanou výstavbu dětského hřiště a lesoparku v prostoru mezi Harrachovskými sýpkami a sýrárnou NIVA.
Bod č. 9 / 9d
Stavební komise předložila nabídkovou cenu firmy SOVIS s.r.o. Hradec Králové na dokončení stavby komunikace ve Sluneční ulici tak, aby mohlo být požádáno o povolení dočasného úžívání této komunikace. Nabídková cena činí 216. 276,- Kč včetně DPH.
S nabídkovou cenou zastupitelstvo souhlasí i vzhledem k tomu, že firma má potřebné stavební stroje a materiál v obci ( dokončovací práce na komunikaci v obci Dolní Přím ) a nebude fakturovat přepravu jak strojů, tak materiálu.
Bod č. 9 / 9e
Kulturní komise vznesla dotaz zda bude obec pořádat Obecní ples. Zastupitelstvo po debatě na dané téma souhlasí s pořádáním této akce a pověřuje starostu obce a členy kulturní komise zajištěním termínu ( okolo 15. března ) a hudby.

Usnesení č. 15 / 2008

obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

ověřovatele zápisu p. Adamíru a p. Švastu, zapisovatelku zápisu p. Špačkovou

obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
program zasedání obecního zastupitelstva

finanční zprávu za období od 3.11. do 23.11.2008 bez výhrad

finanční doplatek ve výši 111 088,- Kč firmě SOVIS HK na opravu chodníků v obci Dolní Přím, které nebyly původně plánovány k opravě

předávání vánočních balíčků pro vdovy a vdovce v ceně 300,- Kč na osobu

návrh rozpočtu na r. 2009

termíny zasedání obecního zastupitelstva na r. 2009

podání žádosti o dotaci z POV na r. 2009 ( úroky z úvěru )

pronájem části objektu bývalé prodejny na Probluzi firmě p. Valenty z Třesovic za 3.500,- Kč
měsíčně bez energií a služeb, nájemní smlouva bude sepsána na zkušební dobu 2. let

uložení materiálu firmě SOVIS HK v prostoru mezi sýrárnou NIVA a Harrachovskými sýpkami

dokončení stavebních prací na komunikaci ve Sluneční ulici za dohodnutou cenu 216 276,-Kč
včetně DPH, práce provede firma SOVIS HK

finanční příspěvek ve výši 5. 000.-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu Probluz na vánoční dárky pro děti

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                                0 pro
                                                                0 se zdržel
kalkulaci stočného na r. 2009

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce dalším jednáním s firmou OVLAB HK o kalkulaci stočného na r. 2009, termín
je stanoven do 15.12.2008

starostu obce a kulturní komisi zajištěním termínu a hudby na obecní ples ( okolo 15.3.2009 )


V Dolním Přímu dne : 24.11.2008 zapsala : Špačková Jana
ověřovatelé zápisu : Adamíra Svatopluk
                                     Švasta Petr
starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f