Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 24.10.2011


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím ze dne 24.10.2011 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Ševčík Vratislav,
                Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : Adamíra Svatopluk, Rajnltová Ladislava
Hosté : Mgr. Hošna Jiří

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                2.Schválení programu
                3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                4.Finanční zpráva
                5.Rozpočtové opatření č.3/2011
                6.Prodej pozemků
                7.Myslivecké sdružení Bor Probluz-žádost o příspěvek
                8.Příspěvek na vánoční besídku a obecní ples
                9.Nabídka pozemků ke směně a k prodeji
              10.Žádost o povolení pokácení mimolesních dřevin
              11.Žádost o provedení stavby na cizím pozemku
              12.Ostatní
              13.Závěr

              12/1.Odměna dětem za sbírání kaštanů
              12/2.Nabídka na vánoční osvětlení
              12/3.Oprava kanalizace (hasičárna, p. Kotrč)
              12/4.Předání vodovodu (p. Kopečný)
              12/5.Vchodové dveře (Kocourkovi)
              12/6.Oprava okapů (budova bývalé okr.knihovny)
              12/7.Obecní noviny-navýšení nákladů
              12/8.Nabídka mapového portálu
              12/9.Žádost TJ Sokol Probluz o příspěvek na r.2011
              12/10.AFK Probluz-příspěvek na vápno (1.000,-Kč)

Zápis :
Bod č.1
Jednání zahájil starosta obce v 19.07 hod. Přivítal přítomné zastupitele a hosta zasedání a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Dále předložil návrh na složení návrhové komise, do které byli navrženi Blažej Josef a Ševčík Vratislav. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo počtem sedmi hlasů návrhovou komisi zvolilo.
Bod č.2
Návrhová komise seznámila zastupitele s návrhem na rozšíření programu jednání o 10 bodů na celkových 23. Zastupitelstvo rozšíření programu jednání schvaluje.

Bod č.3
Návrhová komise předložila členům zastupitelstva návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi Ing. Bílek Jiří a Vejman Vladislav. Jako zapisovatelka zápisu byla navržena Fišerová Ilona. Ani v tomto případě nebyl podán jiný návrh, proto byli následně všichni výše jmenovaní zastupitelstvem zvoleni.
Bod č.4
Finanční zprávu za období od 2.10 do 23.10.2011 přednesl starosta obce. Tato zpráva byla po projednání zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Bod č.5
Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č.3/2011. Tento dokument byl zastupitelstvem po pečlivém prostudování schválen bez výhrad.
Bod č.6
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemků p.č. 695 o výměře 411 m2, p.č. 696/2 o výměře 1221 m2, p.č. 697 o výměře 398 m2 a p.č. 698 o výměře 119 m2 společnosti NIVA s.r.o. Dolní Přím v ceně 525,-Kč za 1 m2 a v celkové ceně 1.128.225,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje znění kupní smlouvy a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Bod č.7
Myslivecké sdružení BOR Probluz předložilo žádost o finanční příspěvek na nákup nových kamen do připravované zasedací místnosti v areálu hájenky v Boře. Členové zastupitelstva schválili finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč, které budou poukázány oproti předložené faktuře za nákup kamen. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.8
Kulturní a sociální výbor předložil žádost o poskytnutí finančního příspěvku v souvislosti s pořádáním Mikulášské nadílky, která se bude konat v neděli 4. prosince v obecním hostinci na Dolním Přímě. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur a účtenek. Zajistí kulturní a sociální výbor a účetní obce.
Bod č.9
Na základě nově vypracovaného geometrického plánu schválilo obecní zastupitelstvo ke směně pozemek p.č. 25/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2. A na základě téhož geometrického plánu byl nově vytyčen pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 631 m2, který obec nabízí k prodeji za cenu 850,-Kč/1m2. Návrh bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Dolní Přím.
Bod č.10
Na základě doporučení výboru pro životní prostředí a rozvoj obce bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce rozhodnutí o povolení kácení mimolesních dřevin v místní části Horní Přím. Jedná se o jeden kus lípy obecné a jeden kus borovice lesní. Povolení se vydává v rámci plánované výstavby komunikace. Žadatel FATO invest a.s. Hradec Králové vysadí na pozemku p.č. 272/2 v k.ú. Horní Přím tři kusy stromů (druhově-lípa obecná) o které se bude po dobu tří let starat.
Bod č.11
Firma FATO invest a.s. Hradec Králové požádala o povolení stavby na cizím pozemku, které spočívá v napojení plánované komunikace na stávající silnici III.třídy, jehož součástí je obecní pozemek p.č. 272/2 v k.ú. Horní Přím. Po prostudování a doplnění Smlouvy o právu provést stavbu, zastupitelstvo žádosti vyhovuje a stavbu povoluje. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.12/1
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na uvolnění finančních protředků na odměny pro děti ze ZŠ Probluz za soutěž ve sbírání kaštanů a žaludů. S přihlédnutím k tomu, že kaštany budou použity pro příkrm zvěře v zimním období byla zastupitelstvem schválena částka ve výši 500,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě dodaných faktur a pokladních bloků. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.12/2
Členové zastupitelstva se seznámili s nabídkou firmy Valmont s.r.o. HK na pořízení nového vánočního osvětlení pro všechny místní části obce. Po projednání byl schválen nákup vánočního osvětlení pro místní části Horní Přím, Nový Přím a Jehlice ve výši 13.219,-Kč včetně DPH a nové LED žárovky včetně montáže, demontáže, oprav a skladování pro místní části Dolní Přím a Probluz v ceně 30.492,-Kč včetně DPH.
Bod č.12/3
Zastupitelé byli seznámeni s nutností opravy kanalizace u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě. Při kamerové kontrole potrubí bylo zjištěno vadné napojení kanalizačního potrubí z kanalizační šachty. Bude potřeba vykopat cca 4 m výkopu a nově napojit potrubí do kanalizační šachty. Zastupitelstvo provedení výše uvedených prací schvaluje.
Bod č.12/4
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí společnosti VAK a.s.Hradec Králové o tom, aby obec převzala do svého majetku nově vybudovaný vodovodní řad v lokalitě B6 platného Územního plánu obce, jehož investorem byl p. Kopečný. Jelikož by obec za výše uvedenou stavbu dostala na základě odborného posudku akcie společnosti VAK a.s. Hradec Králové, které nejsou obchodovatelné, zastupitelstvo žádost neschvaluje a nechává předání a převzetí výše uvedeného vodovodu plně v kompetenci p. Kopečného a společnosti VAK a.s. Hradec Králové bez jakéhokoliv zásahu obce Dolní Přím.
Bod č.12/5
V tomto bodě programu se měly projednat doručené cenové nabídky na výrobu nových vchodových dveří do bytu manželů Kocourkových v budově zámku na Dolním Přímu. Vzhledem k tomu, že do termínu obec neobdržela všechny cenové kalkulace, bylo rozhodnuto tento bod přesunout na příští jednání zastupitelstva, které se bude konat 14.11.2011.
Bod č.12/6
Starosta obce spolu se stavebním výborem seznámili zastupitele s provedenou opravou žlabů na budově bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě, kterou obec od města Hradec Králové kupuje. Na severní straně objektu nebyly žlaby a okapní trubky vůbec a vody ze střechy odtékaly na sousední soukromí pozemek. Bylo také nutné vyměnit část střešních latí, které byly poškozeny. Práce provedla firma Milan Halíř- klempířství, Nový Přím v ceně
7.044,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo proplacení prací schvaluje. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.12/7
Zastupitelstvo bylo seznámeno s navýšením ceny tisku Obecních novin. Navýšení ceny z původně schválených 1.950,-Kč na konečných 2.921,-Kč bylo zapříčiněno vyšším rozsahem novin. Členové zastupitelstva navýšení nákladů o 971,-Kč za 300 výtisků schvalují.
Bod č.12/8
Zastupitelé se seznámili s nabídkou programu mapového portálu, který by pro obec zajistila firma GEOSENSE s.r.o. Praha. Tento mapový portál by umožňoval nahlížení jak z pracoviště na obecním úřadě, tak veřejné přes webové stránky obce. Pro nynější potřeby obce by byl k dispozici mapový portál aktualizovaný katastrálním úřadem, ve kterém by bylo možno kontrolovat pozemky ve vlastnictví obce, Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových(tyto by byly barevně rozlišeny). Dále by bylo možné po patřičném označení vyhledávat stavby na jednotlivých pozemcích ve všech katastrech obce.
Pořizovací cena tohoto portálu činí 8.993,-Kč včetně DPH. K této ceně by byl měsíční paušální aktualizační poplatek ve výši 1.411,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pořízení mapového portálu schvaluje s tím, že by se aktualizační poplatek hradil pouze pololetně (pokud to bude možné). Starosta zajistí do příštího jednání na tento dotaz odpověď od firmy GEOSENSE s.r.o. Praha.
Bod č.12/9
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti TJ Sokol Probluz-ženy o finanční příspěvek na rok 2011. Příspěvek by se týkal úhrady části nákladů na tradiční podzimní turistický výlet.V této souvislosti byly předloženy faktury za ubytování v penzionu Šporkův mlýn ve výši 6.600,-Kč. Zastupitelstvo finanční příspěvek v této výši schvaluje. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č.12/10
AFK Probluz předložil žádost o příspěvek na nákup vápna ve výši 1.000,-Kč. Zastupitelstvo poskytnutí finančího příspěvku ve výši 1.000,-Kč schvaluje. Finance budou poskytnuty na základě předložené faktury za nákup zboží. Zajistí starosta a účetní obce.
Po vyčerpání všech bodů programu požádal o slovo host jednání p. Mgr.Hošna, který upozornil zastupitelstvo na opakující se problém s nadměrným hlukem při akcích pořádaných v obecním hostinci na Dolním Přímě. Současně ale upozornil, že se jeho stížnost netýká běžných akcí (plesy, svatby, zábavy, výroční schůze spolků apod.) ale akcí nárazových jako jsou oslavy narozenin a podobně. Obecní zastupitelstvo se usneslo na potřebě zajistit dodržování pořádku včetně nočního klidu v souvislosti s akcemi pořádanými v obecním hostinci. Nájemce hostince bude pozván k podání vysvětlení a to dne 26.10.2011 v 18.oo hod na obecní úřad. Na základě výsledku tohoto jednání zaujme zastupitelstvo k danné situaci svoje konečné stanovisko, které bude v písemné podobě předáno p. Mgr. Hošnovi.
Bod č.13
Jednání obecního zastupitelstva bylo starostou obce ukončeno ve 22.35 hod.

Usnesení č.13/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 7 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení : Blažej Josef, Ševčík Vratislav

ověřovatele zápisu : Ing. Bílka Jiřího a Vejmana Vladislava
zapisovatelku zápisu : Fišerovou Ilonu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 7 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
finanční zprávu za období od 2.10. do 23.10.2011 bez výhrad

rozpočtové opatření č.3/2011 bez výhrad

prodej obecních pozemků p.č. 695 o výměře 411 m2, p.č. 696/2 o výměře 1221 m2, p.č. 697 o výměře 398 m2 a p.č. 698 o výměře 119 m2 všechny v k.ú. Dolní Přím v ceně 525,-Kč/m2 a


v celkové ceně 1.128.225,-Kč společnosti NIVA s.r.o. Dolní Přím a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy

finanční příspěvek ve výši 15.000,-Kč pro myslivecké sdružení Bor Probluz

finanční příspěvek na Mikulášskou nabílku ve výši 3.000,-Kč

pozemek p.č. 25/6 v k.ú. Dolní Přím o výměře 110 m2 ke směně

pozemek p.č. 25/1 v k.ú. Dolní Přím o výměře 631 m2 k prodeji za cenu 450,-Kč/1m2

vydání rozhodnutí o povolení kácení mimolesních dřevin firmě FATO invest a.s. HK

upravené znění smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (p.č.272/2 v k.ú. Horní Přím) pro firmu FATO invest a.s. Hradec Královéhradeckého

finanční příspěvek pro děti ze Základní školy na Probluzi ve výši 500,-Kč

pořízení nového vánočního osvětlení od firmy Valmont HK s.r.o v konečné ceně 43.711,-Kč včetně DPH

opravu kanalizační přípojky u hasičské zbrojnice na Dolním Přímě

opravu okapů a žlabů na budově bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě v konečné ceně 7.044,-Kč bez DPH

navýšení nákladů na tisk Obecních niovin ve výši 971,-Kč

finanční příspěvek ve výši 6.600,-Kč pro TJ Sokol Probluz ženy (část nákladů na tradiční podzimní turistický výlet

finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro AFK Probluz (nákup vápna)

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 7 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel
převzetí stavby vodovodu od p. Kopečného do majetku obce a následný převod za akcie do majetku společnosti VAK a.s. Hradec králové

V Dolním Přímu dne : 24.10.2011
Zapsala : Fišerová Ilona
Ověřovatelé zápisu : Ing. Bílek Jiří
                                        Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
Místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f