Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.8.2010


Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.8.2010 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomni : Ing. Benda Ladislav, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Kroupa Milan, Špačková Jana,
               Rajnltová Lada, Vejman Vladislav, Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Bílek Jiří

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               3.Finanční zpráva
               4.Audit
               5.Malování obecního hostince
               6.Darovací smlouva ( p. Zemek )
               7.Mostek ( pozemek p.č. 632/1 v k.ú. Dolním Přím )
               8.Měřič rychlosti
               9.Úprava ob. komunikace ( pozemek p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím )
             10.Územní plán
             11.Školka Probluz
             12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( obec – VČP – NET )
             13.Odpadkové koše
             14.Úprava v okolí bývalé knihovny na Horním Přímě
             15.Modrá pyramida ( poskytnutí adres )
             16.Koncert v kostele
             17.Projekt na soc. zařízení ( ob. hostinec )
             18.AFK Probluz ( doprava na mistrovská utkání )
             19.Příspěvek na vjezd ( p. Pulec )
             20.Různé
             21.Závěr

Zápis :
Bod č. 1
Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce ve 20.10 hod. Přivítal přítomné zastupitele a požádal o doplnění programu jednání o 3 body. 20a) Dar obci Heřmanice( povodně ), 20b) Příspěvek na vjezd ( Halamkovi H. Přím ), 20c) Příspěvek na ceny ( Jezdecká škola Dolní Přím ). Zastupitelstvo se zařazením těchto bodů do programu souhlasí. Dále starosta přednesl návrh na složení návrhové komise ( Blažej Josef, Špačková Jana ). Zastupitelstvo navržené členy návrhové komise schvaluje.
Bod č. 2
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu ve složení Kroupa Milan a Vejman Vladislav jako ověřovatelé a Rajnltová Ladislava jako zapisovatelka. Zastupitelstvo výše jmenované ověřovatele a zapisovatelku zápisu schvaluje.
Bod č. 3
Finanční zprávu za období od 12.7. do 22.8.2010 přednesl starosta obce Petr Švasta. Za již zmíněné období byl patrný převys v kapitole příjmů ( 1 196 033,-Kč ) oproti kapitole výdajů ( 476 307,- Kč ). Obecní zastupitelstvo finanční zprávu schvaluje bez výhrad.
Bod č. 4
Starosta informoval zastupitelstvo o výsledku auditu, který dne 16.8.2010 provedl pracovník Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. R. Pavlíček. I vzhledem k probíhající změně v účetnictví ÚSC a změnách v podávání hlášení na nadřízené orgány nebyly při kontrole zjištěny nedostatky závažného charakteru ( drobné odchylky v účtování byly odstraněny do konce kontroly ). Celkový výsledek auditu zkonstatoval, že nebyly zjištěny nedostatky a závady. Finanční výbor spolu se starostou proto navrhly pro účetní obce finanční odměnu ve výši jednoho měsíčního platu. Zastupitelstvo odměnu schvaluje.
Bod č. 5.
Stavební komise seznámila členy zastupitelstva s nabídkou firmy Zdeněk Munzar – soukromý malíř, na vymalování obecního hostince v celkové výši 6. 930,- kč včetně DPH. Zastupitelstvo vymalování obecního hostince za nabídkovou cenu schvaluje. Termín bude dohodnut s nájemcem obecního hostince. Práce zkontroluje starosta a stavební komise.
Bod č. 6
Starosta informoval o přípravě darovací smlouvy mezi obcí Dolní Přím a p. Zemkem ohledně pozemku p.č. 202/2 v k.ú. Hrádek u Nechanic o výměře 97 m2. Jelikož se vyskytly drobné neshody v číslování dotčeného pozemku, bude návrh darovací smlouvy vyhotoven až po vyjasnění neshod v číslování pozemku.Zajistí starosta obce.
Bod č. 7
Stavební komise spolu se starostou seznámili členy zastupitelstva s průběhem přípravných prací na vybudování nového propustku v lokalitě B 5 schváleného územního plánu obce, nad Polákovými směrem na Hradec Králové  Zjistilo se, že stávající mostek připadl po vytyčení k pozemku p. č.426/1 v k.ú. Probluz, majitelka K. Bednářová,  Na základě požadavku Policie ČR bude zpracována projektová dokumentace na vybudování mostku nového. Projektční práce provádí autorizovaný projektant v oboru dopravy. Po vypracování dokumentace bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Zastupitelstvo bere informaci o průběhu přípravných prací na vědomí.
Bod č. 8
Starosta podal zastupitelům zprávu o průběhu příprav na rozmísťování radarů v rámci projektu „ Bezpečně v obcích“, který zaštiťuje mikroregion Nechanicko. V naší obci bude instalován jeden kus měřiče rychlosti a to u sýrárny Niva s.r.o. ve směru na Hradec Králové. Konkrétní model si bude moci obec vybrat až po ukončení výběrového řízení. Výše dotace by se měla pohybovat okolo 50 % z celkové ceny. Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Bod č. 9
Stavební komise předložila obecnímu zastupitelstvu cenové nabídky na úpravu obecní komunikace na pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím v úseku od rybníka směrem k čerpací stanici. Úpravy zpočívají ve skrývce zeminy po štětové podloží a v navežení a rozhrnutí kameniva a asfaltového recyklátu. Nabídky obec obdržela od firem :
Ekostav Hradec Králové ve výši 184.020,-Kč včetně DPH
Jiří Neuman Nechanice ve výši 197.400,-Kč včetně DPH
M.Dvořáček Hradec Králové ve výši 365.621,-Kč včetně DPH
Po porovnání nabídek byla zastupitelstvem vybrána firma Ekostav Hradec Králové za nabídkovou cenu 184.020,-Kč včetně DPH. Práce budou dokončeny do konce roku 2010.
Bod č. 10
Starosta informoval členy zastupitelstva o zahájení přípravných prací v souvislosti s pořizováním nového Územního plánu obce. Obec zjistí za jakých podmínek lze požádat o dotaci na zpracování nového ÚPO a následně budou osloveny projektční kanceláře na vypracování konceptu a poté celé územní plánovací dokumentace. Zajistí starosta obce.
Bod č. 11
V souvislosti s velkým zájmem o umístění dětí do Mateřské školy na Probluzi navrhl starosta obce oslovit kompetentního projektanta z oboru stavebnictví, který by pro obec zpracoval návrh na využití půdních prostor pro rozšíření školky v budově školy na Probluzi. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí a pověřuje starostu oslovením patřičného odborníka.
Bod č. 12
Zastupitelé se seznámili se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností VČP – NET, která zajišťuje přístup k plynárenskému zařízení uloženému v obecní komunikaci na pozemku p.č. 430 v k.ú. Probluz v souvislosti s výstavbou inženýrských sítí prorodinné domky v lokalitě B 6 Územního plánu obce Dolní Přím ( investor p. Kopečný ). Zastupitelstvo po prostudování se zněním výše uvedené smlouvy souhlasí a schvaluje ji. Starosta je pověřen jejím podpisem.
Bod č. 13
Jelikož se množí požadavky občanů na zvýšení počtu odpadkových košů v rámci obce a jejích místních částí, zastupitelé rozhodli o pořízení 5-ti ks nových odpakových košů, které budou rozmístěny na koupališti na Probluzi, u rybníka na Dolním Přímě, na Probluzi u kostela, na dětském hřišti na Horním Přímě a u vznikajícího dětského hřiště na Dolním Přímě. Starosta je pověřen nákupem a zajištěním instalace nových odpadkových košů.
Bod č. 14
Stavební komise spolu se starostou předložili zastupitelstvu nabídku na úpravu prostor v okolí bývalé obecní knihovny na Horním Přímě. Jedná se o vybudování nástupního ostrůvku u autobusové zastávky s vybudováním přístupového chodníku k budově bývalé obecní knihovny ( v té má při volbách sídlo okrsková volební komise ). Předloženou cenovou nabídku od firmy Ekostav Hradec Králové ve výši 32. 912,-Kč včetně DPH zastupitelstvo schvaluje.
Bod č. 15
Zástupce peněžního ústavu Modrá pyramida se obrátil na obec s žádostí o poskytnutí adres rodičů dětí které bude obec vítat do života v naší obci. Zastupitelé tuto žádost zamítli a rozhodli nikomu adresy nesdělovat.
Bod č. 16
Kulturní komise předložila nabídku dívčího sboru Kantyléna z Hradce Králové na pořádání koncertu v rámci adventu v naší obci. Členové zastupitelstva nabídku posoudili a jejikož obec pořádá každoročně dva koncerty v kapli na Dolním Přímě bylo rozhodnuto zjistit možnost uspořádat tento koncert v kostele na Probluzi, přičemž by byl výtěžek věnován na opravu varhan. Obec by uhradila sboru Kantyléna dopravu na tento koncert. Vše ale záleží na dohodě s farností Nechanice, do které kostel na Probluzi spadá. Zajistí kulturní komise.
Bod č. 17
Starosta obce navrhl nechat zpracovat projektovou dokumentaci na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě za nabídkovou cenu 28.000,- Kč včetně DPH. Projekt by byl vyhotoven kompletně se stavebním povolením. Oprava by měla proběhnout v příštím roce, obec požádá o dotaci. Zastupitelstvo vypracování projektové dokumentace schvaluje.
Bod č. 18
Fotbalový oddíl AFK Probluz podal na obec žádost o úhradu alespoň jedné cesty k mistrovskému utkání A mužstva v 1.B třídě. Zastupitelstvo žádost schvaluje.
Bod č. 19
Stavební komise seznámila zastupitele s žádostí o příspěvek na vjezd p. Pulce, kterou doložil fakturou za provedené práce. Zastupitelstvo žádost o příspěvek na vjezd schvaluje ve výši 7.000,-Kč.
Bod č. 20/20a
Starosta navrhl zastupitelstvu poukázat peněžní dar obci Heřmanice, která byla postižena povodní.
Zastupitelé schválili peněžní dar ve výši 30.000,-Kč a pověřují starostu podpisem darovací smlouvy.
Bod č. 20/20b
Stavební komise předložila žádost manželů Halamkových z H. Přímu o příspěvek na vjezd. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 7.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě kopie faktury za provedené práce. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 20/20c
Kulturní komise tlumočila žádost Jezdecké školy Dolní Přím o příspěvek na ceny a stuhy u příležitosti konání jezdeckých závodů v areálu jezdecké školy na Dolním Přímě. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-Kč. Finance budou poskytnuty na základě předložených faktur a pokladních bloků. Zajistí starosta a účetní obce.
Bod č. 21
Po projednání všech bodů programu starosta jednání obecního zastupitelstva ve 22.35 hod ukončil.

Usnesení č. 10/2010
Obecní zastupitelstvo volí : 8 hlasy pro
                                       0 proti
                                       0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Josef Blažej a Jana Špačková
ověřovatele zápisu Kroupu Milana a Vejmana Vladislava, zapisovatelku zápisu Rajnltovou Ladu
obecní zastupitelstvo schvaluje : 8 hlasy pro
                                               0 proti
                                               0 se zdržel
finanční zprávu za období od 12.7. do 22.8.2010 bez výhrad

finanční odměnu pro účetní obce ve výši jednoho měsíčního platu

malování obecního hostince za nabídkovou cenu 6.930,-Kč včetně DPH firmou Zdeněk Munzar

jako zhotovitele úpravy obecní komunikace na pozemku p.č. 632/3 v k.ú. Dolní Přím firmu Ekostav Hradec Králové za nabídkovou cenu 184.020,-Kč včetně DPH

znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní Přím a společností VČP – NET Hradec Králové

pořízení 5-ti ks nových odpadkových košů v ceně do 7.000,-Kč včetně DPH

jako zhotovitele úprav v okolí bývalé obecní knihovny na Horním Přímě firmu Ekostav Hradec Králové za nabídkovou cenu 32.912,-Kč včetně DPH

v případě dohody s farností Nechanice pořádání koncertu v kostele na Probluzi, výtěžek bude věnován na opravu varhan, vystupujícím bude uhrazena doprava z Hradce Králové

vypracování projektu včetně stavebního povolení na opravu sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě ve výši 28.000,-Kč včetně DPH

příspěvek na vjezd pro p. Pulce ve výši 7.000,-Kč

příspěvek na vjezd pro manžele Halamkovi ve výši 7.000,-Kč

příspěvek na ceny a stuhy pro Jezdeckou školu Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč

finanční dar na odsranění následků povodní pro obec Heřmanice u Frýdlantu ve výši 30.000,-Kč

obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                               0 proti
                                               2 se zdrželi
úhradu za dopravu na jedno mistrovské utkání pro fotbalový oddíl AFK Probluz

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 8 hlasy proti
                                                   0 pro
                                                   0 se zdržel

poskytnutí adres občanů obce jakému koliv subjektu u příležitosti akcí pořádaných obcí Dolní Přím nebo obecním úřadem Dolní Přím

obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
přípravné práce v souvislosti s výstavbou nového mostku ve východní části obce
situaci okolo instalace měřiče rychlosti
zahájení jednání u příležitosti se zpracováváním nového Územního plánu obce

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce zajištěním návrhu na případné rozšíření školky na Probluzi
starostu obce vypracováním návrhu darovací smlouvy ( obec – p. Zemek )
starostu obce zjištěním možnosti získat dotaci na zpracování Územního plánu obce
starostu obce podpisem darovací smlouvy obci Heřmanice u Frýdlantu
starostu a účetní obce vyplacením příspěvku na vjez pro p. Pulce ve výši 7.000,-Kč
starostu a účetní obce vyplacením příspěvku na vjezd pro manžele Halamkovi ve výši 7.000,-Kč
starostu a účetní obce vyplacením příspěvku na ceny a stuhy pro Jezdeckou školu Dolní Přím ve výši 5.000,-Kč


V Dolním Přímu : 23.8.2010
Zapsala : Rajnltová Ladislava
Ověřovatelé zápisu : Kroupa Milan
                              Vejman Vladislav
Starosta obce : Švasta Petr
 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Aktuálně přidáno

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f