Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.5.2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.5.2016 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomní : Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava,

               Ing. Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Nepřítomní : 0

Omluvení : Adamíra Svatopluk, Ševčík Vratislav

Hosté : 0

 

Program :           

 

1.Úvod, volba návrhové komise

2.Schválení programu

3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

4.Finanční zpráva

5.Prodej obecního pozemku p.č. 61/1 v k.ú. Horní Přím

6.Žádost o prodej obecních pozemků p.č. 452/5 a 132/2 v k.ú. Probluz

7.ZŠ a MŠ Probluz, drobné opravy

8.Parkoviště u pošty

9.Český svaz včelařů ZO Nechanice – žádost o příspěvek

10.Žádost o úpravu potrubí obecní kanalizace Nový Přím

11.Úpravy zeleně (Probluz a Horní Přím)

12.Obec Dolní Přím – opatrovnictví p. Koubová

13.Ostatní

14.Závěr

 

13/1.Územní plán – přijetí dotace

13/2.Rozpočtové opatření č.4/2016

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.03 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Ihned poté starosta přednesl přítomným zastupitelům návrh na složení návrhové komise, do které jsou navrženi ing. Hana Vycpálková a Vítězslav Třebeška. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schválili.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 2 body na celkových 16 jednacích bodů. Zastupitelstvo rozšíření programu jednohlasně schvaluje.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ladislavu Rajnltovou a Bc. Ladislavu Tichou. Přítomní zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.4

Starosta přednesl zastupitelstvu finanční zprávu za období od 1.5.2016 do 22.5.2016. Příjmy v uvedeném období činily 546.506,-Kč a výdaje 464.465,-Kč. Zůstatek na účtu ke dni 22.5.2016 činil 4 490 425,-Kč. Členové zastupitelstva se podrobně seznámili s jednotlivými položkami jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a po projednání finanční zprávu schválili bez výhrad.

Bod č.5

Manželé Emingerovi z Horního Přímu reagovali na záměr obce o prodeji pozemku p.č. 61/1 o výměře 317 m2 v k.ú. Horní Přím a doručili na adresu obce žádost o odkup výše uvedeného pozemku. S přihlédnutím k tomu, že byl záměr řádně zveřejněn a manželé Emingerovi byli jediným zájemcem, schválilo zastupitelstvo prodej pozemku p.č. 61/1 o výměře 317 m2 v k.ú. Horní Přím v ceně 150,-Kč/m2 těmto zájemcům. Starosta obce je pověřen podpisem kupní smlouvy.

Bod č.6

Obec Dolní Přím projednala záměr o prodeji obecních pozemků p.č. 132/2 o výměře 262 m2 a p.č. 452/5 o výměře 248 m2 oba v k.ú. Probluz. Cena pozemků byla stanovena na 150,-Kč/m2. Záměr o prodeji pozemků zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce zveřejněním záměru o prodeji pozemků.

Bod č.7

V tomto jednacím bodě se zastupitelstvo zabývalo drobnými požadavky ZŠ a MŠ Probluz, které se týkají provozních oprav a úprav. Škola požádala o lavičku pro dospělé, která by byla na zahradě u dětského hřiště a sloužila by pro učitelky, případně návštěvy. Tuto lavičku není třeba pořizovat, protože má dva kusy obec v úschově v kostele na Probluzi. Dále je požadováno natření a drobná úprava laviček pro děti, oprava dveří u šatny MŠ a natření všech vnitřních dveří. Jako další věc je požadována montáž zastřešení dětského pískoviště. Možnosti zakrytí pískoviště včetně cenových nabídek připraví ing.Hana Vycpálková a Ilona Fišerová. Jako poslední je požadavek školní jídelny na pořízení nové kuchyňské váhy a velkého mixéru. Veškeré požadavky budou zajištěny do začátku nového školního roku a to jak za pomoci pracovníků obce, tak drobných živnostníků. Na nákup nového zařízení do školní jídelny bylo vyčleněno 25.000,-Kč. Zastupitelé požadavky a jejich odstranění schvalují.

Bod č.8

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložili návrh na vybudování nového parkoviště u pošty na Dolním Přímě. V tomto návrhu by vznikla 4 parkovací místa, která by sloužila jak občanům, tak pracovníkům pošty a nájemci obecního bytu v č.p. 27 na Dolním Přímě. Starosta ve spolupráci se stavebním výborem zajistí cenové nabídky. Na základě předložených cenových kalkulací bude vybrán dodavatel na tyto stavební práce. Nájemce obecního bytu manželé Majerníkovi požádali o souhlas s umístěním malého zahradního domečku (3x3m) na obecní pozemek p.č. 7 v k.ú. Dolní Přím, který by využili k uskladnění palivového dřeva. Zastupitelé umístění domku na obecní pozemek p.č. 7 v k.ú. Dolní Přím schvalují.

Bod č.9

Český svaz včelařů ZO Nechanice předložila obci žádost o finanční příspěvek na rok 2016. Počtem 4 hlasů proti z celkových 7 přítomných zastupitelů nebyla žádost schválena.

Bod č.10

Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložil obecnímu zastupitelstvu popžadavek na úpravu potrubí obecní kanalizace, která je uložena na soukromých pozemcích 207/3 a 207/2 v k.ú. Hrádek u Nechanic a slouží pro Nový Přím. V současné době je stávající potrubí o průměru 600 mm uloženo v malé hloubce a tím dochází k propadu tohoto potrubí po přejíždění zemědělských strojů. Tímto porušením potrubí dochází k podmáčení pozemků. Návrhy na opravu potrubí zajistí starosta obce spolu se stavebním výborem.

Bod č.11

Občané Probluze podali žádost na odstranění obecní zeleně (konkrétně se jedná o živé ploty a zlatý déšť) u komunikace vedoucí k fotbalovému hřišti. S přihlédnutím k tomu, že se jedná o cíleně vysázené okrasné keře, které jsou pravidelně udržovány, odsouhlasili zastupitelé žádosti o úplně odstranění zeleně nevyhovět. Přestože k pravidelné údržbě této zeleně dochází průběžně, bude obec ještě více dbát na udržení přijatelné výšky keřů.

Bod č.12

Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, že Obec Dolní Přím byla usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ustanovena opatrovníkem p. Vladislavy Koubové z Probluze a bude muset plnit úkoly z toho vyplývající.

 

Bod č.13/1

Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo dotaci na pořízení nového Územního plánu obce vy výši 326.700,-Kč kterou obec obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj.

Bod č.13/2

Finanční výbor předložil k projednání Rozpočtové opatření č.4/2016. Zastupitelé se s dokumentem podrobně seznámili a po rozpravě rozpočtové opatření schválili bez výhrad.

Bod č.14

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání zastupitelstva ve 21.20 hod. ukončil.

 

Usnesení č.7/2016

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                            0 proti

                                                            0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení : ing. Hana Vycpálková a Vítězslav Třebeška

 

rozšíření programu o 2 body na celkových 16 bodů

 

Ladislavu Rajnltovou a Bc. Ladislavu Tichou jako ověřovatele zápisu

Ilonu Fišerovou jako zapisovatele zápisu

 

finanční zprávu za období od 1.5.2016 do 22.5.2016 bez výhrad

 

prodej obecního pozemku p.č. 61/1 o výměře 317 m2 v k.ú. Horní Přím manželům Emingerovým v ceně 150,-Kč/m2

 

záměr o prodeji obecních pozemků p.č. 452/5 o výměře 248 m2 a p.č. 132/2 o výměře 262 m2, oba v k.ú. Probluz v ceně 150,-Kč/m2

 

drobné opravy a úpravy v budově ZŠ a MŠ Probluz a jejím okolí + pořízení nového vybavení do školní jídelny v ceně 25.000,-Kč

 

vybudování nového parkoviště u pošty na Dolním Přímě

umístění malého zahradního domečku (uskladnění dříví) na obecní pozemek p.č. 7 v k.ú. Dolní Přím

 

přijetí dotace ve výši 326.700,-Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení nového Územního plánu obce

 

Rozpočtové opatření č.4/2016 bez výhrad

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :        7 hlasy proti

                                                          0 pro

                                                          0 se zdržel

 

úplné odstranění zeleně v místní části Probluz (obecní komunikace vedoucí k fotbalovému hřišti)

 

obecní zastupitelstvo neschvaluje :        4 hlasy proti

                                                          3 pro

                                                          0 se zdržel

 

 poskytnutí finančního příspěvku pro Český svaz včelařů ZO Nechanice

 

V Dolním Přímě dne :    23.5.2016

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Bc.Ladislava Tichá

 

Starosta obce : Švasta Petr

Místostarosta obce : Fejfar Roman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f