Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.5.2011


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného v pondělí 23.5. 2011 od 20.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří, Blažej Josef, Fejfar Roman, Fišerová Ilona,
                Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr, Vejman Vladislav
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0
Hosté : Midloch Miroslav, Zubr Eduard

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
                 2.Schválení programu
                 3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                 4.Finanční zpráva
                 5.Návrh na prodej obecních pozemků
                 6.Stanoviště pod kontejnery
                 7.Obecní hostinec – sociální zařízení
                 8.Tůje hřbitov Probluz
                 9.Návrh na odkoupení kanalizace na Horním Přímě
               10.Čištění studní – vodovod Nový Přím
               11.Vesnice roku 2011
               12.Dětský den
               13.Objekt bývalého archivu Okresní knihovny
               14.Různé
               15.Závěr

               14a.Jezdecká škola Dolní Přím – žádost o příspěvek
               14b.Cantus Feminae – žádost o příspěvek
               14c.P-H Net Petr Hanka – žádost o pronájem

Zápis :
Bod č.1
Jednání zastupitelstva zahájil ve 20.10 hod. starosta obce Petr Švasta. Přivítal přítomné zastupitele a hosty a předložil návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat Adamíra Svatopluk a Ing. Bílek Jiří. Zastupitelstvo návrh na složení návrhové komise schvaluje.
Bod č.2
Návrhová komise po kontrole prezenční listiny konstatuje, že jednání je usnášeníschopné a předkládá ke schválení rozšíření programu jednání o tři body v bodě 14. Různé. Zastupitelé takto rozšířený program schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise předložila návrh na ověřovatele a zapisovatele zápisu. Za ověřovatele navrhuje Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava.Zapisovatelka zápisu Rajnltová Ladislava. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo tento návrh schvaluje.

 

Bod č.4
Finanční zprávu za období od 30.4. do 20.5.2011 přednesl starosta obce. K 20.5. 2011 je stav účtu 1 446 987,-Kč. Zastupitelstvo zprávu schválilo bez výhrad.
Bod č.5
Obecní zastupitelstvo po prohlídce pozemků na místě samém, která proběhla před jednáním zastupitelstva, projednalo a schválilo návrh na odprodej obecních pozemků p.č. 697 o výměře 398 m2, p.č. 698 o výměře 119 m2 a části pozemku p.č. 696 o výměře cca 743 m2, všechny v k.ú. Dolní Přím. Cena pozemků byla stanovena na 350,-Kč/m2. Starosta je pověřen zajistit vytyčení dotčených pozemků aby bylo možné záměr zveřejnit na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.6
Stavební výbor seznámil zastupitele s obdrženými cenovými nabídkami na vybudování stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad. Jelikož se ale všechny tyto nabídky pohybovaly okolo 80 000,-Kč pro stanoviště Dolní Přím a cca 40 000,-Kč pro jedno stanoviště do místních částí zastupitelstvo rozhodlo vybudování stanovišť za tyto ceny neschválit a pověřuje stavební výbor vypracováním nových podkladů ( bez vyzděného ohrazení ) a jejich předáním jednotlivým firmám k novému ocenění. Zajistí stavební výbor a starosta obce.
Bod č.7
Starosta informoval zastupitele o průběhu prací na rekonstrukci sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě. K dnešnímu dni je hotova základová deska a připravuje se penetrace a pokládka izolace. V tomto týdnu bude zahájena vyzdívka obvodové zdi. Nad rámec prací, které nebyly součástí cenové nabídky byly pouze práce na odstranění stropu ve stávající kotelně, které byly vyčísleny na 6 000,-Kč včetně nového stropu. Zastupitelstvo tyto práce schvaluje. O dalším pokračování a průběhu prací bude zastupitelstvo informováno na příštím zasedání.
Bod č.8
Vzhledem k množícím se požadavkům občanů na prořezání tůjí na hřbitově na Probluzi ( část od pomníku k márnici ), zastupitelstvo jejich prořez schvaluje s tím, že bude proveden v podzimních měsících. Starosta je pověřen zjištěním, zda by o tyto dřeviny nebyl zájem v některé firmě zabývající se výrobou věnců nebo jiné květinové výzdoby. Před prořezem bude upřesněno o které dřeviny se bude jednat. Počet by se měl pohybovat okolo 6 – 7 kusů.
Bod č.9
Společnost VAK a.s.Hradec Králové předložila návrh na majetkové vyrovnání související s kanalizací na Horním Přímě a vodovodem ve Sluneční ulici na Dolním Přímě. Vodovod byl oceněn na 152 172,-Kč a kanalizace byla oceněna na 243 437,-Kč. Výsledný doplatek obce by v tomto případě byl 91 265,-Kč. Zastupitelstvo tento návrh schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv.
Bod č.10
Na adresu obce byla telefonicky nahlášena cenová nabídka na desinfekci a vyčištění studní a rezervoáru pro vodovod Nový Přím. Tato nabídka je od firmy Zdeněk Petřík – čištění studní za nabídkovou cenu 40 000,-Kč. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostu obce zajištěním dalších cenových kalkulací. Až potom bude přistoupeno k výběru zhotovitele na dané práce.
Bod č.11
V pondělí 20.června navštíví naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2011. Starosta spolu s kulturním výborem připravili návrh programu, který by měl přiblížit činnost zájmových organizací a běžný život v obci i všech jejich místních částech. Při této příležitosti bude také zahájena výstava obrazů malíře Ing. Šafry z Hradce Králové, který má k našemu regionu blízko a zaznamenává na plátno naši obec a její blízké okolí. Výstava by měla být zahájena 15. června v kapli na Dolním Přímě.
Bod č.12
Starosta a kulturní výbor seznámili zastupitelstvo s návrhem na zajištění nafukovací atrakce na dětský den. Nabídky jsou v rozmezí od 5 000,-Kč do 6 000,-Kč za jeden den. Zastupitelstvo tyto nabídky neschvaluje.
Bod č.13
Starosta a stavební výbor informovali členy zastupitelstva o vyhlášení výběrového řízení na prodej objektu bývalého archivu okresní knihovny na pozemcích st.p.č. 16/2 o výměře 204 m2 včetně budovy s č.p. 16, st.p.č. 16/1 o výměře 571 m2 včetně budovy bez č.p. vše v k.ú. Dolní Přím. Minimální nabídková cena činí 1. 150. 000,-Kč. Jelikož bylo o případném odkoupení v zastupitelstvu již jednáno, bylo přistoupeno k jednání o zafinancování případného odkupu výše uvedených nemovitostí. Pokud bude plněn rozpočet v kapitole příjmů tak jak byl schválen, bude nutné zajistit úvěr ve výši cca 500 000,-Kč. Česká spořitelna nabídla úvěr v požadované výši se splatností na tři roky, úrokovou sazbou řízenou měsíčním priborem s možností mimořádných splátek bez sankcí a s možností předčasného splacení celého úvěru bez poplatků a sankcí. Zastupitelstvo po projednání schválilo účast ve výběrovém řízení a v následném hlasování schválilo podat nabídkovou cenu ve výši
1.155. 000,-Kč ( pět zastupitelů hlasovalo pro tuto cenu, tři pro minimální nabídkovou cenu 1.150. 000,-Kč a jeden se zdržel hlasování ). Podání nabídky do výběrového řízení zajistí starosta obce.
Bod č.14a
Zastupitelstvo projednalo žádost Jezdecké školy Dolní Přím o finanční příspěvek na ceny u příležitosti konání jezdeckých závodů, které se uskuteční 12.6.2011 v areálu Jezdeckého klubu. Finanční příspěvek byl schválen ve výši 5. 000,-Kč.
Bod č.14b
U příležitosti konání Festiválku 2011 požádal pěvecký sbor Cantus Feminae z Nechanic o finanční příspěvek. Zastupitelstvo schválilo finanční dotaci ve výši 3. 000,-Kč.
Bod č.14c
Firma P-H Net Petr Hanka požádala o pronájem prostor v budově zámku na Dolním Přímě. Tyto prostory by firma využila jako kancelář a sklad drobného zařízení. Obecní zastupitelstvo pronájem prostor v druhém patře budovy o výměře 21 m2 schvaluje s tím, že nájemné bude hrazeno ve výši 300,-Kč měsíčně bez energií. Nájemce na vlastní náklady zajistí odpočet el. energie. Případná nájemní smlouva bude podepsána po uplynutí doby povinného vyvěšení záměru o pronájmu na úřední desce obecního úřadu.
Bod č.15
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 23.05 hod ukončil.

 

 


Usnesení č. 7/2011
Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                           0 proti
                                           0 se zdržel
Ing. Bílka Jiřího a Adamíru Svatopluka jako členy návrhové komise

Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava jako ověřovatele zápisu
Rajnltovou Ladislavu jako zapisovatele zápisu

obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                    0 proti
                                                    0 se zdržel
program jednání

finanční zprávu za období od 30.4. do 20.5.2011 bez výhrad

návrh na prodej opbecních popzemků p.č. 697 o výměře 398 m2, p.č. 698 o výměře 119 m2 a část pozemku p.č. 696 o výměře 743 m2 všechny v k.ú. Dolní Přím za cenu 350,-Kč/ m2

prořez tůjí na hřbitově na Probluzi ( v podzimních měsících v počtu cca 6-7 kusů )

prodej vodovodu ve Sluneční ulici na Dolním Přímě a nákup kanalizace na Horním Přímě s doplatkem obce ve výši 91. 265,-Kč

návrh programu u příležitosti návštěvy hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2011

finanční příspěvek pro Jezdeckou školu Dolní Přím ve výši 5. 000,-Kč

finanční příspěvek pro pěvecký sbor Cantus Feminae ve výši 3. 000,-kč

pronájem obecních prostor v budově zámku na Dolním Přímě o výměře 21 m2 s měsíčním nájemným ve výši 300,-Kč bez energií ( nájemce zajistí na svoje náklady odpočet el. energie )

obecní zastupitelstvo schvaluje : 5 hlasy pro ( 1.155.000,-Kč )
                                                    3 hlasy proti ( 1.150 000,-Kč )
                                                    1 se zdržel
zapojení obce do výběrového řízení na prodej nemovitostí ( dům č.p.16, stavební pozemek p.č. 16/2, stavební pozemek p.č. 16/1 vše v k.ú. Dolní Přím ) v nabídkové ceně 1. 155. 000,-Kč

obecní zastupitelstvo neschvaluje : 9 hlasy proti
                                                        0 pro
                                                        0 se zdržel

 

výstavbu stanovišť pro kontejnery za obdržené nabídkové ceny

čištění a dezinfekci studní pro vodovod Nový Přím v nabídkové ceně 40. 000,-Kč

zajištění nafukovací atrakce na Dětský den

V Dolním Přímu dne 23.5.2011

Zapsala : Rajnltová Ladislava

ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                Vejman Vladislav
starosta obce : Švasta Petr
místostarostka obce : Rajnltová Ladislava

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f