Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.4.2007

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Přím
konané dne 23.4.2007 od 19. oo hod.

Přítomni : Ing.Benda L., Ing.Bílek J., Blažej J., Kroupa M., Adamíra S., Špačková J.,
Rajnltová L., Vejman L., Švasta P.
Nepřítomni : 0
Omluveni : 0


Program : 1. Úvod, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   2. Finanční zpráva
                   3. Žádost o směnu pozemku ( p. Burket J. Dolní Přím)
                   4. Kanalizace, silnice, chodníky Dolní Přím
                   5. Žádost o umístění cvičných nor ( Myslivecké združení „Háj“ Stěžery )
                   6. Žádost o čestné prohlášení ( Myslivecké združení „ Bor“ Probluz )
                   7. Mikroregion – vybavení cyklostezek
                   8. Koupaliště
                   9. Žádost OÚ Stěžery o příspěvek na dítě
                10. Hasičská zbrojnice Probluz
                11. Ostatní: 
                     - dětský den
                     - telefon na OÚ
                     - faktury za sběr - hasiči
                     - Rund – pytle na kartonážní papír
                     - stížnost na p. Drábka
                     - ukazatele /hřiště, OÚ, ../
                     - ukončení provozu hostince p. KroupaZápis:
Jednání zahájil starosta obce p. Švasta přivítáním přítomných zastupitelů. Jako ověřovatelé
zápisu byli navrženi p. Adamíra a p. Blažej. Zapistovatelkou byla navržena sl. Rajnltová. Všichni
navržení byli schváleni 9 hlasy.
Finanční zprávu přednesla místostarostka sl. Rajnltová. Tato byla schválena bez výhrad.
Starosta poté přednesl žádost pana J. Burketa o směnu pozemku. Jedná se o pozemek  p.p.č.657
o výměře 24 m2, který je ve vlastnictví obce a pozemky p.p. č. 676 o výměře 12 m2 a  p.p.č.22/1
o výměře 28 m2, které jsou ve vlastnictví pana Burketa a nachází se na nich z části obecní
chodník a z části místní komunikace. Vzniklý rozdíl ve výměře 16 m2  p. Burket daruje obci a
nežádá finanční náhradu. Obecní zastupitelstvo s navrhovanou směnnou souhlasí.
V dalším bodě starosta seznámil zastupitelstvo se situací okolo výstavby kanalizace, chodníku a
komunikace na Dolním Přímu, kterou vyhodnotil jako velmi neutěšenou. Na základě dopisu
ze SÚS Hradec Králové ze dne 23.4.2007 se akce „Oprava silnice II/324 Dolní Přím – průtah“
v letošním roce neuskuteční. Obecní zastupitelstvo konstatuje, že vzniklá situace není zaviněna
obcí Dolní Přím. Ta má vše potřebné pro opravu jak kanalizace, tak chodníků zajištěno.
Situace se však ještě zkomplikovala tím, že obec zažádala Krajský úřad Královéhradeckého kraje
o dotaci z POV  na opravu chodníku. A tato dotace byla obci poskytnuta ve výši Kč 500.000,--.
A proto, že se oprava silnice neuskuteční musí obec tyto finanční prostředky vrátit. Starosta
vzniklou situaci označil přinejmenším za podivnou a bude žádat příslušné instituce o vysvětlení.
V dalším bodě jednání byla starostou přednesena žádost Mysliveckého sdružení „Háj“ Stěžery
o poskytnutí obecních pozemků p.p.č. 656 v k.ú. Dolní Přím a p.p.č. 221/1 v k.ú. Dolní Přím
pro potřeby zbudování umělé nory pro výcvik psů proti predátorům /liška obecná/. Obecní
zastupitelstvo s umístěním umělé nory na jmenovaných obecních pozemcích souhlasí.
Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva s žádostí Myliveckého srdužení „Bor“ Probluz
o poskytnutí čestného prohlášení, které se týká výsadby a udržování stromů v lokalitě „Dubina“
pod Probluzí. Tuto výsadbu provedlo a udržuje Myslivecké sdružení „Bor“ Probluz. Obecní
zastupitelstvo schvaluje vydání toto prohlášení.
Dále starosta informoval členy obecního zastupitelstva o činnosti, kterou vyvíjí Mikroregion
Nechanicko. V současné době probíhá poptávkové řízení na vybavení infrastruktury cyklistických
a turistických stezek. Na tento projekt dostal Mikroregion dotaci od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje z POV. Obec Dolní Přím zažádala o poskytnutí jednoho odpočinkového
místa /dřevěný altán, lavičky, odpadkový koš/, které by se umístilo na trase cyklostezky Hrádek-
Nový Přím – Dolní Přím – Střezetice – Chlum.
Obecní zastupitelstvo stanovilo termín na čištění koupaliště na Probluzi. Akce se uskuteční v
sobotu 5.5.2007 od 8.00 hod. Vypouštění koupaliště zajistí ing. L.Benda a p.Kroupa. Pan Kroupa
bude zajištovat vlastní provoz koupaliště a pořádek na něm. Obecní zastupitelstvo na návrh
pana Kroupy schvaluje výměnu dveří u sociálního zařízení na koupališti.
Jako další bod programu byla žádost OÚ Stěžery o příspěvek na dítě (Petr Vobořil z Probluze),
které dochází do mateřské školy ve Stěžerách. Výše finančního příspěvku je Kč 4.000,--. Obecní
zastupitelstvo příspěvek schvaluje.
Zastupitelstvo poté projednávalo problém s hasičskou zbrojnicí na Probluzi. Její využití na sklad
barev není v současné době možné. Musejí se provést nutné stavební úpravy a požádat stavební
úřad v Nechanicích o změnu užívání. Po dobu stavebních úprav bude vyzván p. Vobejda , který
má tyto prostory pronajaty od OÚ, aby materál, který má v objektu umístěný, dočasně přemístil
do jiných prostor. Součástí těchto stavebních prací bude oprava přístavku u objektu OÚ na
Probluzi, do kterého zatéká a je v havarijním stavu. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu
obce vyřízením této záležitosti.
Kulturní komise při obecním úřadu předložila návrh termínu pro konání Dětského dne. Ten byl
stanoven na 26.5.2007 od 14.00 hod. na hřišti na Probluzi. Obecní zastupitelstvo pověřuje
starostu obce a kulturní komisi projednáním účasti na Dětském dnu s jednotlivými spolky, které
v rámci obce Dolní Přím působí (např. Paintball, Kynologové, SDH, atd.)
Starosta následně informoval zastupitelstvo o poptávce občanů po pytlích na kartonážní papír.
Po dohodě s firmou Rund budou pytle objednány a postupně předávány občanům, kteří
projeví zájem o třídění tohoto odpadu. Tímto úkolem byl pověřen starosta obce.
V dalším bodě starosta navrhl obecnímu zastupitelstvu, aby telefon na OÚ zůstal u O2 T elefonica
i se stávajícím číslem. Poplatky za užívání telefoní stanice od O2 Telefonica a Coprosys
jsou téměř totožné, ale u O2 Telefonica nedochází k takovým výpadkům jako u firmy Coprosys.
Služby operátora Coprosys budou vypovězeny. Obecní zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Dále starosta požádal zástupce SDH Dolní Přím o spolupráci při vyplňování dotazníku firmy
Eko-kom ohledně sběru odpadů, konkrétně o sebraném množství papíru a železa, které zajišťuje
právě SDH Dolní Přím. Spolupráce byla ze strany SDH Dolní Přím přislíbena.
Zastupitelstvo se dále seznámilo se stížností obyvatel domu čp. 60 na Dolním Přímě /bytovka/
na pana J. Drábka. Stížnost bude postoupena na přestupkovou komisi při Městském úřadu
v Nechanicích.
Nájemce obecního hostince na Dolním Přímě p. Kroupa oznámil zastupitelstvu obce ukončení
činnosti k 31.7.2007. Obecní zastupitelstvo oznámení bere na vědomí.
Starosta poté tlumočil zastupitelstvu návrh občanů z Probluze na instalaci ukazatele směru na
fotbalové hřiště. Zastupitelstvo návrh bere na vědomí a pověřuje starostu zpracováním nabídek
na vlastní realizaci ukazatelů.
Po všeobecné diskuzi starosta jednání zastupitelstva obce Dolní Přím ukončil.


Usnesení :

Obecní zastupitelstvo volí : 9 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel

ověřovatele zápisu : p. Adamíru S. a p. Blažeje J.
zapisovatelku zápisu : sl. Rajnltovou L.

schvaluje : 9 hlasy pro
                    0 proti
                    0 se zdržel

finanční zprávu za období od 2.4. do 23.4.2007

žádost p. J. Burketa o směnu pozemku p.p.č. 657/5 v k.ú. Dolní Přím o výměře 24 m2, který je
ve vlastnictví obce Dolní Přím za pozemky p.p.č.676 o výměře 12 m2 a p.p.č. 22/1 o výměře
28 m2, oba v k.ú. Dolní Přím, které jsou ve vlastnictví p. Burketa J. Za rozdíl ve výměře tj.
16 m2 nepožaduje p. Burket náhradu.

poskytnutí obecních pozemků p.p.č 656 v k.ú. Dolní Přím a p.p.č. 221/1 v k.ú. Dolní Přím pro
umístění umělé nory Mysliveckému združením „ Háj“ Stěžery

žádost Mysliveckého združení „ Bor“ Probluz o poskytnutí čestného prohlášení na výsadbu a
údržbu stromů v lokalitě „ Dubina“ na Probluzi

navrácení dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje z POV na opravu chodníku
na Dolním Přímě ve výši 500 000,- Kč

žádost obce Dolní Přím na umístění 1 odpočinkového místa na pozemku p.p.č. 292/3 v k.ú.
Horní Přím od Mikroregionu Nechanicko z POV

návrh na obnovení pevné linky OÚ Dolní Přím od operátora O2 Telefonica, včetně ponechání
stávajícího tel.čísla ( 495 441 076 )

žádost OÚ Stěžery na příspěvek na dítě ( Petr Vobořil z Probluze ), které dochází do MŠ
Stěžery ve výši 4.000,- Kč

stanovuje :

termín konání Dětského dne na 26.5.2007 od 14.oo hod. na fotbalovém hřišti na Probluzi

termín na čištění koupaliště na Probluzi na 5.5.2007 od 8. oo hod.
pověřuje :

starostu obce a kulturní komisi projednáním účasti zájmových spolků na Dětském dni, který
se bude konat 26.5.2007 od 14. 00 hod. na hřišti na Probluzi

starostu obce jednáním s firmou Rund o zajištění sběru kartonážního papíru
( poskytnutí sběrných pytlů a jejich odvoz )

starostu obce zajištěním nabídek na instalaci směrových tabulí

p. M. Kroupu obsluhou a údržbou koupaliště na Probluzi

bere na vědomí :

stížnost na p. J. Drábka a postupuje ji na přestupkovou komisi při Městském úřadu v
Nechanicích

informaci p. M. Kroupy o ukončení nájemní smlouvy na provoz obecního hostince na Dolním
Přímě k 31.7.2007
V Dolní Přímě : 23.4.2007


zapsala : Rajnltová L.

ověřovatelé zápisu : Adamíra S.
                                     Blažej J.

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f