Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.2.2015

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.2.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě.

Přítomni :
Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav,
Švasta Petr, Bc.Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Ing.Vycpálková Hana
Nepřítomni :0
Omluveni : 0
Hosté : Ing. Kučerová M., Bártová M., Bárta A.

Program : 1.Úvod, volba návrhové komise
               2.Schválení programu
               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
               4.Finanční zpráva
               5.Vodovod Jehlice
               6.Zeleň-smlouva o poskytnutí dotace
               7.Obecní hostinec
               8.Plocha pod kontejnery –Probluz
               9.Komitét 1866 – žádost o příspěvek (pomník Probluz)
             10.AFK Probluz – žádost o příspěvek
             11.Beseda – Zdravý životní styl
             12.Ostatní
             13.Závěr

  Smlouva o smlouvě budoucí darovací – silnice Jehlice

Zápis :

Bod č.1
Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.07 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat : Ladislava Rajnltová a Roman Fejfar. Jelikož nebyl podán jiný návrh, bylo složení návrhové komise zastupitelstvem schváleno.
Bod č.2
Návrhová komise navrhuje program jednání o počtu 13-ti bodů. Zastupitelé návrh schvalují.
Bod č.3
Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu Ing.Hanu Vycpálkovou a Svatopluka Adamíru. Zastupitelstvo návrh schvaluje.
Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4
Starosta obce přednesl přítomným zastupitelům podrobnou finanční zprávu za období od 1.2.2015 do 22.2.2015. Příjmy v uvedeném období činily 521 464,-Kč a výdaje 461 726,-Kč.
Po prostudování byla předložená finanční zpráva zastupitelstvem schválena bez výhrad.
Bod č.5
Starosta obce spolu se stavebním výborem předložili zastupitelům k nahlédnutí protokol z jednání hodnotitelské komise ohledně výběru zhotovitele na akci „Vodovod Jehlice“. Zakázka je posuzována jako podlimitní. Vítězem výběrového řízení se stala firma Stavoka Kosice v nabídkové ceně 3 120 017,-Kč bez DPH. Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy o dílo. Podmínkou realizace díla je poskytnutí dotace ve výši 80% z celkové ceny. Pokud by obec s žádostí o dotaci neuspěla, nebude akce „Vodovod Jehlice“ prozatím realizována. Zastupitelé berou výsledek zprávy z protokolu na vědomí.
Bod č.6
Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním Smlouvy č. 14180376 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, která bude uzavřena mezi Státním fondem životního prostředí a Obcí Dolní Přím a podle které bude obci poskytnuta dotace na projekt „Regenerace vybrané zeleně obce Dolní Přím, Nový Přím, Horní Přím, Probluz a Jehlice“. Podpisem výše uvedené smlouvy bude obci poskytnuta dotace ve výši 80% celkových nákladů na regeneraci vybrané zeleně (max. výše dotace bude činit 1 385 466,-Kč). Starosta obce je pověřen podpisem smlouvy.
Bod č.7
Starosta obce seznámil členy obecního zastupitelstva se situací okolo obecního hostince. K dalšímu bezproblémovému provozu bude potřeba zlepšit úklid a pořádek jak v objektu, tak i v jeho těsné blízkosti. Nájemce byl o tomto požadavku informován.
Bod č.8
Starosta obce ve spolupráci se stavebním výborem předložili obecnímu zastupitelstvu návrh na úpravu plochy pod kontejnery na tříděný odpad na Probluzi. Stavební výbor připraví podklady pro poptávkové řízení a osloví menší stavební firmy. Výběr zhotovitele tak bude na pořadu příštího jednání obecního zastupitelstva. Zajistí stavební výbor a starosta obce.
Bod č.9
Pan Jiří vilím, technický referent zastupující Komitét 1866 zaslal obci Dolní Přím žádost o finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na opravu pomníku č. 53, (Pruského 8. Wesfálského pěšího pluku), který se nachází na hřbitově u kostela na Probluzi. Současný (havarijní) stav pomníku je doložen fotografiemi. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč schvalují.
Bod č.10
AFK Probluz předložil obecnímu zastupitelstvu žádost o příspěvek na rok 2015. Konkrétně se jedná o 10 000,-Kč na pronájem tělocvičny ve Všestarech a 20 000,-Kč na opravy a údržbu hrací plochy, budovy šaten a okolí. Celková výše příspěvku tak činí 30 000,-Kč. Přítomní zastupitelé finanční příspěvek ve výši 30 000,-Kč schvalují.
Bod č.11
Agentura „Svět zdraví a krásy“ Hradec Králové požádala o možnost uspořádat v obci besedu na téma zdravý životní styl. Zastupitelstvo proti této žádosti nemá připomínek vyjma toho, že si agentura zařídí propagaci a vlastní program. K dispozici by mohla být i kaple v objektu zámku na Dolním Přímě.
Bod č.12
V tomto bodě programu nebyly žádné další připomínky projednávány.

Bod č.13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání zastupitelstva ve 21.07 hod. ukončil.

Mimo program jednání starosta předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, jejíž předmětem je část silnice v místní části Jehlice. Budoucím dárcem je Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace a budoucí stranou obdarovanou je Obec Dolní Přím. Jedná se o celkovou délku 0,291 km a jde o tu část silnice, která začíná na hranici místní části Jehlice (dopravní značka začátek a konec obce) ve směru od zastávky na silnici II/324 po křižovatku uprostřed obce. Vlastní stavba vyřazované části silničního tělesa silnice III/32439 se nachází na pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví Obce Dolní Přím. Výše uvedená stavba, kterou Obec Dolní Přím potřebuje pro úspěšnou realizaci akce „Vodovod Jehlice“ bude do majetku obce převedena bezúplatně. Zastupitelé berou informaci na vědomí.

Usnesení č. 3/2015

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 9 hlasy pro
                                                0 proti
                                                0 se zdržel

návrhovou komisi ve složení : Ladislava Rajnltová, Roman Fejfar

ing.Hanu Vycpálkovou a Svatopluka Adamíru jako ověřovatele zápisu

program jednání v počtu 13. bodů

Ilonu Fišerovou jako zapisovatelku zápisu

finanční zprávu za období od 1.2.2015 do 22.2.2015 bez výhrad

znění Smlouvy č.14180376 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí

finanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč pro Komitét 1866 na opravu pomníku č. 53 na hřbitě u kostela na Probluzi

finanční příspěvek ve výši 30 000,-Kč pro AFK Probluz


V Dolní Přímě dne :23.2.2015

Zapsala : Fišerová Ilona

ověřovatelé zápisu : Ing. Hana Vycpálková
                                   Svatopluk Adamíra

starosta obce : Švasta Petr

 

  

 


 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f