Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.2.2009


Zápis z jednání zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.2.2009 od 19.oo hod v zasedací místnosti obecního úřadu Dolní Přím.

Prítomni : Ing. Bílek Jiří, Adamíra Svatopluk, Blažej Josef, Kroupa Milan, Vejman Vladislav,
                  Švasta Petr
Nepřítomni : 0
Omluveni : Ing. Benda Ladislav, Rajnltova Ladislava, Špačková Jana

Program : 1. Úvod, volba návrhové komise
                   2. Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu
                   3. Finanční zpráva
                   4. Czech Point 
                   5. Vesnice roku
                   6. Navýšení odměn zastupitelů
                   7. Prodej části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz
                   8. Přechody na Probluzi
                   9. Žádost o příspěvek na žáka ( PROINTEPO HK )
                10. Kácení dřevin ( obecní pozemek v k.ú. Probluz )
                11. Vodovod Jehlice
                12. Různé
                13. Závěr


Zápis :
Bod č. 1
Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce Petr Švasta v 19.15 hod. Přivítal přítomné zastupitele a přednesl návrh na volbu členů návrhové komise ve složení p. Kroupa a
p. Ing. Bílek. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelstvo návrhovou komisi v tomto složení
zvolilo.
Bod č. 2
Návrhová komise navrhla jako ověřovatele zápisu p. Blažeje a p. Vejmana, jako zapisovatele
p. Kroupu. Všichni výše jmenovaní byli v následné volbě zastupitelstvem zvoleni.
Bod č, 3
Finanční zprávu za období od 2.2. do 22.2.2009 přednesl starosta obce. Tato byla schválena
bez výhrad.
Bod č. 4
V tomto bodě programu starosta podrobně seznámil zastupitele se situací ohledně zákona
č. 300/2008 Sb., který dnem 1.7.2009 nařizuje všem obecním úřadům zřízení datové schránky, pro doručování a vyzvedávání dokumentů v elektronické podobě jiným institucím,
nebo fizyckým osobám, které zpřístupní své datové schránky. Pro spuštění svojí datové schránky je zapotřebí instalovat program a v neposlední řadě pořídit odpovídající technické
vybavení, které spočívá v kvalitním počátači. Vzhledem k této skutečnosti starosta navrhl, aby
se obec zapojila do systému Czech Point na který ještě v současné době existují dotace z
evropských fondů. Tímto by byla možnost vydávat občanům výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z evidence řidičů a podobně.
Obec proto poptala několik firem zabývajících se vyřizováním již zmíněných dotací, které následně i celé pracoviště vybaví potřebným zařízením.
Nabídky obec obdržela od těchto firem :
DLNK Česká Skalice celková cena 93 927,- Kč
                                 spoluúčast obce 14 085,- Kč
Auto Cont Hradec Králové celková cena 92 927,- Kč 
                                         spoluúčast obce 13 939,- Kč
Galileo Chomutov celková cena 93 927,- Kč
                           spoluúčast obce 14 085,- Kč
Po důkladném prostudování byla vybrána firma Auto Cont Hradec Králové.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Bod č. 5
Starosta navrhl, aby se obec Dolní Přím zapojila do soutěže Vesnice roku a to z důvodu, že
v obci velmi aktivně pracují společenské, zájmové a sportovní organizace, obec je upravená
a má co nabídnout jak svým občanům, tak i ostaním návštěvníkům. Zastupitelstvo návrh
projednalo a následně i schvállilo. Dále pověřuje starostu podáním přihlášky do soutěže.
Bod č. 6
Na základě nařízení vlády ze dne 5.ledna 2009 starosta navrhl navýšení odměn pro zastupitele a to následovně :
zastupitel : člen zastupitelstva 280,- Kč, člen výboru 570,- Kč, předseda výboru 880,- Kč,
příplatek za obyvatele 180,- Kč, celková odměna 1 910,- Kč
místostarostka : základ 7 509,- Kč, 1 304,- Kč za každých započatých 100 obyvatel
1 304,- Kč x 7 = 9 128,- Kč, celková odměna 16 637,- Kč
Zastupitelstvo s navýšením souhlasí od 1.2.2009.
Bod č. 7
V souvislosti se schváleným odprodejem části obecního pozemku p.p.č. 444 v k.ú. Probluz,
starosta informoval, že byl zájemce p. Bednář seznámen s potřebou zajistit na dotčený pozemek geometrický plán. Po jeho vyhotovení bude prodej uskutečněn.
Bod č. 8
Starosta seznámil zastupitele s obsahem informativní schůzky se zástupci firmy Strojcentrum
Hradec Králové, kteří předložili všeobecný návrh na získání dotace na vybudování přechodů
a jejich osvětlení na Probluzi. Jelikož ale firma do dnešního dne nedodala konkrétní cenovou
nabídku, která by obsahovala potřebné údaje pro podání žádosti o dotaci, nebyla tato záležitost projednávána a bude tomu tak, až po jejím obdržení.
Bod č. 9
V tomto bodu programu byla projednána žádost Základní školy a Mateřské školy PROINTEPO s.r.o. Hradec Králové o poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady na
žáka ( S. Kotusová ). Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč.
Bod č. 10
Starosta seznámil zastupitelstvo s požadavkem p. Kopečného ( investor výstavby rodinných
domků na pozemku za Pozlerovými ) o pokácení 3 ks topolů rostoucích na obecním pozemku
p.p.č 603/2 v k.ú. Probluz, které jsou nakloněny na pozemek plánované výstavby. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce místním šetřením na místě a vyřízením žádosti.
Bod č. 11.
Starosta navrhl podat na společnost VAK Hradec Králové a.s. žádost, aby byl vodovod do
místní části Jehlice vybudován v režii této společnosti. Obec by v případě své investice
musela stejně požádat o provozování vodovodu tuto společnost a to za symbolickou cenu.
Pro obec by bylo přijatejnější řešení kdyby bylo celé dílo právě v režii společnosti
VAK Hradec Králové. Zastupitelstvo návrh schvaluje a pověřuje starostu vyřízením žádosti.
Bod č. 12/12a
Starosta seznámil zastupitele s obsahem jednání s firmou EUCENTRUM Praha, která
zpracovává podklady a následně i žádosti o dotace z EU. Na závěr jednání s touto firmou
bylo dohodnuto, že bude zpracována předběžná kalkulace na opravu prostor v okolí kostela
na Probluzi ( opěrná zeď, vstupní schodiště, plot, terenní a parkové úpravy ). Tuto kalkulaci
obecní zastupitelstvo po dodání projedná a rozhodne, zda bude o dotaci žádat. V případě, že
tomu tak bude, je moznost získat dotaci až ve výši 90 % uznatelných nákladů.
Bod č. 12/12b
Jelikož se množí stížnosti na čistotu a hygienickou úpravu jedné rodiny z řad nájemníků budovy č.p. 1 na Dolním Přímě, zastupitelstvo pověřilo starostu obce zjištěním potřebných
informací ke zjednání nápravy tohoto stavu ve výše zmíněné rodině. Po zjištění informací
bude podle nich postupováno tak, aby byla zajištěna náprava v této rodině.
Bod č. 12/12c
Starosta informoval členy zastupitelstva o dopravní nehodě, která se stala v neděli 22. února
a při které byl poškozen stožár osvětlující přechod u pošty na Dolním Přímě. Nehoda byla starostou nahlášena na Policii ČR, byl pořízen záznam, ale vzhledem k tomu, že pravděpodobný viník udal nepravdivou adresu je jen malá šance na jeho dopadení. Škodu
vzniklou na osvětlení bude muset uhradit obec ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo bere
informaci na vědomí.
Bod č. 13
Po vyčerpání všech bodů programu starosta jednání ve 22.10 hod ukončil.
Usnesení č. 3/2009
Obecní zastupitelstvo volí : 6 hlasy pro
                                                 0 proti
                                                 0 se zdržel
návrhovou komisi ve složení Adamíra Svatopluk, Ing. Bílek Jiří
ověřovatele zápisu Blažeje Josefa a Vejmana Vladislava
zapisovatele zápisu Kroupu Milana
obecní zastupitelstvo schvaluje : 6 hlasy pro
                                                           0 proti
                                                           0 se zdržel
finanční zprávu za období od 31.1. do 22.2.2009 bez výhrad

zapojení obce do Czech Pointu, podání žádosti o dotaci na vybavení tohoto pracoviště

firmu Auto Cont Hradec Králové jako dodavatele vybavení pracoviště Czech Pointu

podání přihlášky obce Dolní Přím do soutěže Vesnice roku

navýšení odměn zastupitelům ( dle nařízení vlády ze dne 5. ledna 2009 ) s účinností od
1.2.2009 v rozsahu :
zastupitel : člen zastupitelstva 280,- Kč, člen výboru zastupitelstva 570,- Kč, předseda
výboru zastupitelstva 880,- Kč, příplatek za obyvatele 180,- Kč
celkem : 1 910,- Kč
místostarostka : základ 7 509,- Kč, 1 304,- Kč za každých započatých 100 obyvatel ( 7x )
9 128,- Kč, celkem 16 637,- Kč

příspěvek na neinvestiční náklady na žáka pro Základní školu a Mateřskou školu
PROINTEPO s.r.o. Hradec Králové ve výši 5 000,-Kč

obecní zastupitelstvo pověřuje :
starostu obce podpisem žádosti o dotaci na zřízení kontaktního místa Czech Pointu
starostu obce podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku
starostu obce podáním žádosti na společnost VAK HK a.s. ohledně vodovodu Jehlice
starostu obce zjištěním potřebných informací ve věci čistoty a hygieny jedné rodiny v č.p. 1
obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
informaci o dopravní nehodě na Dolním Přímu

V Dolním Přímu dne : 23.2.2009
                         zapsal : Kroupa Milan
   ověřovatelé zápisu : Blažej Josef
                                       Vejman Vladislav
           starosta obce : Švasta Petr

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f