Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.11.2020

Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.11.2020 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Fejfar Roman, Kroupa Milan, Rajnltová Ladislava, Ševčík Vratislav, Švasta Petr,

               Bc. Tichá Ladislava, Třebeška Vítězslav, Mgr. Vlastník Marek, Ing. Vycpálková Hana

Omluveni : 0

Hosté : 0

 

Program :                1.Úvod, volba návrhové komise

                               2.Schválení programu

                               3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                               4.Finanční zpráva

                               5.Návrh rozpočtu obce na rok 2021

                               6.Rozpočtové opatření č.8/2020

                               7.Stočné 2021 – kalkulace

                               8.Jezdecký klub Dolní Přím – žádost o dotaci

                               9.Kulturní akce (závěr roku) – zrušení

                            10.Knihovna města HK – žádost o dotaci

                            11.Ostatní

                            12.Závěr

 

                            11/1.Balíčka pro vdovy a vdovce (450,-Kč/osoba)

                            11/2.Kalendáře 2021 (Mikroregion)

                            11/3.Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Probluz na rok 2021

                            11/4.Návrh - Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Probluz na období 2021 - 2023

                            11/5.Návrh – Rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2024

 

 

 

Zápis :

 

Bod č.1

Jednání obecního zastupitelstva zahájil starosta obce v 19.05 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měl pracovat Roman Fejfar a Ing. Hana Vycpálková. Jelikož nebyl podán jiný návrh, zastupitelé složení návrhové komise schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.2

Návrhová komise navrhuje rozšíření programu jednání o 5. bodů, na celkových 17 jednacích bodů. Zastupitelé takto rozšířený program jednání schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje na ověřovatele zápisu : Ladislavu Rajnltovou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou. Zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.4

Starosta ve spolupráci s finančním výborem předložil přítomným zastupitelům finanční zprávu za období od 1.11.2020 do 17.11.2020. Příjmy v daném období činily 625.542,-Kč a výdaje 594.260,-Kč. Zastupitelé si zprávu podrobně prostudovali a následně tento dokument schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.5

Finanční výbor ve spolupráci s účetní obce a starostou obce předložili zastupitelstvu návrh rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný v příjmech ve výši 17.972.881,-Kč a ve výdajích 17.972.881,-Kč. Po diskuzi k jednotlivým kapitolám jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, byl zastupitelstvem návrh rozpočtu na rok 2021 schválen ve výši 17.972.881,-Kč jako vyrovnaný a bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.6

Finanční výbor ve spolupráci se starostou obce předložil k projednání rozpočtové opatření č. 8/2020. Zastupitelé tento dokument po prostudování schválili bez výhrad.

Veřejné hlasování:          9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.7

Starosta seznámil přítomné zastupitele s návrhem na stočné pro rok 2021. Výše stočného za 1 m3 by se neměla měnit a je navržena takto : občan = 24,04,-Kč/m3 a NIVA s.r.o. = 46,-Kč/m3. Obec bude za provozování ČOV a kanalizace platit společnosti OVLAB s.r.o. Hradec Králové částku ve výši 1.719,-Kč včetně DPH. Zastupitelé předložený návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.8

Jezdecký klub Dolní Přím podal žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2020 ve výši 5.000,-Kč. Finance budou použity na nákup cen a pohárů na soutěže ve skocích a drezůře. Zastupitelstvo i ve vši 5.000,-Kč pro Jezdecký klub Dolní Přím schvaluje. Starosta je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.9

V tomto bodě jednání diskutovali zastupitelé o pořádání tradičních adventních a vánočních akcí. Vzhledem k epidemiologické situaci bylo rozhodnuto, že se všechny plánované akce ruší. Vánoční stromy se ale 29.11.2020 rozsvítí, dětem budou balonky a přáníčka dodány domů aby si je mohli sami vypustit. Dárky pro děti v ZŠ a MŠ Probluz budou nakoupeny a ve škole předány.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.10

Knihovna města HK podala žádost o dotaci na rok 2021 ve výši 9.500,-Kč. Finance budou použity na výměnný knižní fond pro obě naše knihovny. Zastupitelstvo poskytnutí dotace schvaluje. Starosta obce je pověřen podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11/1

Starosta ve spolupráci se kulturním a sociálním výborem předložil návrh na poskytnutí dárkových balíčků pro vdovy a vdovce, kteří již dosáhli na důchodový věk. Cena jednoho balíčku je stanovena na 450,-Kč. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11/2

Starosta obce informoval o možnosti nákupu kalendářů na rok 2021, který byl vypracován Mikroregionem Nechanicko. Letošní motiv jsou sakrální stavby v rámci území mikroregionu. Cena jednoho výtisku se bude pohybovat okolo 50,-Kč. Zastupitelé schvalují nákup kalendářů v počtu 350 ks, a v celkové ceně do 20.000,-Kč tak aby přišel jeden výtisk do každé domácnosti.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11/3

Zastupitelé projednali a následně schválili návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Probluz na rok 2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši 5.650.000,-Kč.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11/4

Zastupitelé projednali a následně schválili návrh rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ Probluz na období 2021 – 2023.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti

                                    0 se zdržel

Bod č.11/5

Finanční výbor ve spolupráci se starostou obce předložili zastupitelům návrh rozpočtového výhledu obce na období 2021 – 2024. Zastupitelstvo následně rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2024 schválilo bez výhrad.

Veřejné hlasování :         9 pro

                                    0 proti 

                                    0 se zdržel

Bod č.12

Po vyčerpání všech jednacích bodů starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 20.48 hod. ukončil.

 

Dolní Přím : 23.11.2020

 

Zapsala : Bc. Ladislava Tichá

 

Ověřovatelé zápisu : Ladislava Rajnltová

                              Vítězslav Třebeška

Starosta obce : Petr Švasta

 

 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f