Kontakt
+420 495 441 076

Zápis ze zastupitelstva ze dne 23.11.2015

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Dolní Přím konaného dne 23.11.2015 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu na Dolním Přímě

 

Přítomni : Adamíra Svatopluk, Fejfar Roman, Fišerová Ilona, Rajnltová Ladislava, Ševčík

               Vratislav, Švasta Petr, Bc. Tichá Ladislava, ing.Vycpálková Hana, Třebeška Vítězslav

Nepřítomni : 0

Omluveni : 0

Hosté : Hanka Petr

 

Program :         1.Úvod, volba návrhové komise

                        2.Schválení programu

                        3.Volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

                        4.Finanční zpráva

                        5.Rozpočtové opatření č.7/2015

                        6.Návrh rozpočtu na rok 2016

                        7.Rozpočtový výhled 2013 – 2016

                        8.Stočné 2016

                        9.Zeleň – obměna traktůrku

                       10.Pronájem bývalé prodejny na Probluzi

                       11.Územní plán – dotace, výběr zhotovitele ÚPO

                       12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (Bednář –PHM)

                       13.Školská rada

                       14.Ostatní

                       15.Závěr

 

                      14/1.Dohoda o partnerství – dodatek č.2

                      14/2.TJ Sokol Probluz – žádost o příspěvek

                      14/3.Kontejnery na papír

 

Zápis :

 

Bod č.1

Starosta obce Petr Švasta zahájil jednání obecního zastupitelstva v 19.06 hod. Po kontrole prezenční listiny konstatoval, že jednání je usnášeníschopné. Následně přednesl návrh na složení návrhové komise, ve které by měli pracovat ing. Hana Vycpálková a Roman Fejfar. Přítomní zastupitelé návrh schvalují.

Bod č.2

Návrhová komise předložila návrh na rozšíření programu o 3 body na celkových 18 bodů. Jelikož nebyl podán jiný pozměňovací návrh byl rozšířený program jednání schválen.

Bod č.3

Návrhová komise navrhuje jako ověřovatele zápisu Bc.Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku. Zastupitelé návrh schvalují. Návrhová komise navrhuje na zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou. Zastupitelstvo návrh schvaluje.

Bod č.4

Starosta obce seznámil zastupitele s podrobnou finanční zprávou za období od 1.11.2015 do 20.11.2015. Příjmy na bankovním účtu za dané období činily 671 282,-Kč a výdaje v tom samém období 684 205,-Kč. Po důkladném projednání byla finanční zpráva za období od 1.11.2015 do 20.11.2015 schválena bez výhrad.

Bod č.5

Finanční výbor předložil obecnímu zastupitelstvu rozpočtové opatření č.7/2015. Zastupitelé se podrobně seznámili se změnami jak v kapitole příjmů, tak v kapitole výdajů. Příjmy bylo nutné navýšit o 211 000,-Kč a výdaje také o 211 000,-Kč. Zastupitelé rozpočtové opatření č.7/2015 schvalují bez výhrad.

Bod č.6

Finanční výbor předložil k projednání návrh rozpočtu obce na rok 2016. Celkové příjmy jsou předpokládány ve výši 9 096 300,-Kč a celkové výdaje ve výši 9 096 300,-Kč. Rozpočet je navrhován jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na splátku úvěru. Zůstatek na běžném účtu z roku 2015 je předpokládán ve výši 3 500 000,-Kč. Zastupitelé návrh rozpočtu na rok 2016 schvalují a předkládají jej ke zveřejnění. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.7

Finanční výbor předložil ke schválení upravený rozpočtový výhled na období 2013 – 2016. Přítomní zastupitelé rozpočtový výhled schvalují.

Bod č.8

Zastupitelé se seznámili s návrhem na výši stočného pro rok 2016. Ve spolupráci se společností NIVA s.r.o. Dolní Přím a firmou OVLAB s.r.o. Hradec Králové byla cena stočného stanovena na 24,-Kč/m3 pro občany a 45,-Kč/m3 pro společnost NIVA s.r.o. Dolní Přím. Cena stočného se tedy nezdražuje a zůstává na úrovni z roku 2015. Zastupitelé výši stočného na rok 2016 schvalují a pověřují starostu obce podpisem kalkulace.

Bod č.9

Společnost VITAL – TECH Rozběřice připravila pro obec cenovou nabídku na pořízení nového traktůrku (travní sekačky) typ Starjet UJ 102-21 ve výši 105 000,-Kč. Traktůrek je vybaven požadovanou uzávěrkou diferenciálu. Zastupitelé nákup nového traktůrku v ceně 105 000,-Kč včetně DPH schvalují. Starý traktůrek Yard Man bude firmou Vital -Tech prodán.

Bod č.10

Obec Dolní Přím předkládá záměr o pronájmu prostor v bývalé prodejně na Probluzi. Současný nájemce již neprodloužil nájemní smlouvu a objekt je tímto k dispozici. Nájemné bylo stanoveno na 2 000,-Kč bez DPH a služeb a energií. Zastupitelé záměr o pronájmu výše uvedených prostor schvalují. Zveřejnění zajistí starosta obce.

Bod č.11

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo dotační program č. 117D0510 na podporu územně plánovacích dokumentací obcí na rok 2016. Jedná se o dotaci na územní plán obce. Finanční dotace bude poskytována ve výši 80% z celkových nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace, maximálně však 400 000,-Kč na jeden územní plán. Starosta obce seznámil zastupitele s možnostmi, jak se o uvedenou dotaci ucházet. Je třeba mít schválené zadání a vybraného zhotovitele. Schválené zadání obec již má a oslovila tři odborné projekční kanceláře, které se územní plánovací dokumentací zabývá o vypracování cenových kalkulací :

1.Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové                             471 900,-Kč včetně DPH

2.Surpmo a.s. Hradec Králové                                                     496 100,-Kč včetně DPH

3.Ing.arch. Robert Chládek Hradec Králové                                   579 590,-Kč včetně DPH

Jelikož všechny oslovené firmy předložily odbornou způsobilost, byla hlavním kritériem určena cena díla. Tu jako nejlevnější předložila společnost Regio projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové. Zastupitelé pověřují starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci na pořízení nového Územního plánu obce Dolní Přím. Zajistí starosta obce.

Bod č.12

Společnost ČEZ Distribuce a.s. zaslala Obci Dolní Přím návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Jedná se o uložení kabelu NN. Na hranici pozemků p.č. 2/9 a 560 v k.ú. Dolní Přím, které jsou v majetku obce bude ze stávajícího pilíře SR 402 vyvedeno nové kabelové vedení NN, které bude vedeno podél komunikace a bude ukončeno v kabelové skříni SS 200, umístěné na hranici pozemku p.č. 206/12 v k.ú. Dolní Přím. Délka kabelového vedení NN je cca 105 m. Přítomní zastupitelé návrh smlouvy na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu NN do výše uvedených obecních pozemků schvalují. Starosta je pověřen podpisem smlouvy.

Bod č.13

V tomto bodě jednání bylo nutné zvolit zástupce obce do školské rady při ZŠ a MŠ Probluz. Zastupitelé 8 hlasy zvolili do této funkce Ilonu Fišerovou.

Bod č.14/1

Statutární město Hradec Králové předložilo zastupitelům návrh dodatku č.2 k Dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové, týkající poplatku za  provozní náklady na úložiště dat ve výši 3.300,-Kč/rok (2016). Přítomní zastupitelé návrh Dodatku č.2 schvalují a pověřují starostu obce podpisem tohoto dodatku.

Bod č.14/2

TJ Sokol Probluz (ženy) předložila obci žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 7.424,-Kč. Finance budou použity na úhradu nákladů na dopravu a ubytování v souvislosti s turistickým výletem členek spolku. Zastupitelé finanční příspěvek ve výši 7.424,-Kč počtem 7 hlasů schvalují. Proti poskytnutí příspěvku hlasovali 2 zastupitelé.

Bod č.14/3

Starosta obce předložil návrh na pořízení dalších dvou kontejnerů na papír (1x Dolní Přím a 1x Probluz). Důvodem tohoto návrhu je to, že počet kontejnerů na výše uvedených stanovištích je nedostatečný a v okolí kontejnerů se hromadí papír, který se do kontejnerů již nevejde. Přítomní zastupitelé pořízení dvou kontejnerů v maximální výši 20.000,-Kč včetně DPH schvalují. Zajistí starosta obce.

Bod č.15

Po vyčerpání všech bodů programu starosta obce jednání obecního zastupitelstva ve 21.35 hod. ukončil.

 

Usnesení č.13/2015

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje :           9 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           0 se zdržel

 

návrhovou komisi ve složení ing.Hana Vycpálková a Roman Fejfar

 

rozšíření programu o 3 body na celkových 18 bodů

 

jako ověřovatele zápisu Bc. Ladislavu Tichou a Vítězslava Třebešku

jako zapisovatele zápisu Ilonu Fišerovou

 

finanční zprávu za období od 1.11.2015 do 20.11.2015 bez výhrad

 

rozpočtové opatření č.7/2015 bez výhrad

 

návrh rozpočtu na rok 2016

 

rozpočtový výhled 2013- 2016

 

stočné na rok 2016 (24,-Kč/m3 – občané a 45,-Kč/m3 Niva)

 

nákup travní sekačky (traktůrku) v ceně 105.000,-Kč včetně DPH

 

pronájem prostor bývalé prodejny na Probluzi v částce 2.000,-Kč + DPH, bez služeb a energií

 

podání žádosti o dotaci na nový Územní plán

 

jako zhotovitele Územního plánu obce Dolní Přím projekční kancelář Regio Hradec Králové s.r.o. v ceně 471.900,-Kč včetně DPH

 

návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Dolní Přím a společností ČEZ Distribuce a.s.

 

Dodatek č.2 k Dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové mezi Obcí Dolní Přím a Statutárním městem Hradec Králové (poplatek 3.300,-Kč/rok)

 

nákup 2 ks plastových kontejnerů na papír v ceně do 20.000,-Kč včetně DPH

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :            8 hlasy pro

                                                           0 proti

                                                           1 se zdržel

Ilonu Fišerovou jako zástupce obce ve školské radě

 

obecní zastupitelstvo schvaluje :            7 hlasy pro

                                                           2 proti

                                                           0 se zdržel

finanční příspěvek pro TJ Sokol Probluz (ženy) ve výši 7.424,-Kč na rok 2015

 

 

V Dolním Přímě dne : 23.11.2015

 

Zapsala : Fišerová Ilona

 

Ověřovatelé zápisu :  Bc. Ladislava Tichá                                        starosta obce : Švasta Petr

                                   Vítězslav Třebeška                             místostarosta obce : Fejfar Roman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Dolní Přím

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím
tel.: 495 441 076

Kde nás najdete

Dolní Přím 1
503 16 Dolní Přím

Zobrazit na mapě

Důležité informace

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 12.00
Středa 13.00 - 19.00
Čtvrtek 8.00. - 12.00

Číslo účtu:
1080860389/0800,
94-418511/0710

IČO: 00268747
DIČ: CZ00268747

Datová schránka: njha38f